Yagnopaveetha Dharana Vidhi – யஜ்ஞோபவீததா⁴ரண விதி⁴꞉


ஹரி꞉ ஓம் । ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ । ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம꞉ ।

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத்ஸர்வ விக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

ஆசம்ய ।
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் மாத⁴வாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ । ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ । ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ । ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ । ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ । ஓம் ப்ரத்³யும்நாய நம꞉ ।
ஓம் அநிருத்³தா⁴ய நம꞉ । ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் அதோ²க்ஷஜாய நம꞉ । ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ । ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் உபேந்த்³ராய நம꞉ । ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।

ப்ராணாயாமம் –
ஓம் பூ⁴꞉ । ஓம் பு⁴வ꞉ । ஓம் ஸுவ꞉ । ஓம் மஹ꞉ ।
ஓம் ஜந꞉ । ஓம் தப꞉ । ஓம் ஸத்யம் ।
ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப⁴ர்கோ³ தே³வஸ்ய தீ⁴மஹி தி⁴யோ யோ ந꞉ ப்ரசோத³யாத் ।
ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோம்ருதம் ப்³ரஹ்ம பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் ।

ஸங்கல்பம் –
மம உபாத்த ஸமஸ்த து³ரிதக்ஷய த்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வரமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ஶுபா⁴ப்⁴யாம் ஶுபே⁴ ஶோப⁴நே முஹூர்தே ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோராஜ்ஞயா ப்ரவர்தமாநஸ்ய அத்³ய ப்³ரஹ்மண꞉ த்³விதீய பரார்தே² ஶ்வேதவராஹ கல்பே வைவஸ்வத மந்வந்தரே கலியுகே³ ப்ரத²மபாதே³ ஜம்பூ³த்³வீபே பா⁴ரதவர்ஷே ப⁴ரதக²ண்டே³ மேரோ꞉ த³க்ஷிண தி³க்³பா⁴கே³* ஶ்ரீஶைலஸ்ய ___ ப்ரதே³ஶே ___, ___ நத்³யோ꞉ மத்⁴ய ப்ரதே³ஶே ஶோப⁴ந க்³ருஹே ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண ஆசார்ய ஹரிஹர கு³ரு சரண ஸந்நிதௌ⁴ அஸ்மிந் வர்தமநே வ்யாவஹரிக சாந்த்³ரமாநேந ஶ்ரீ ____ (*1) நாம ஸம்வத்ஸரே ___ அயநே(*2) ___ ருதௌ (*3) ___ மாஸே(*4) ___ பக்ஷே (*5) ___ திதௌ² (*6) ___ வாஸரே (*7) ___ நக்ஷத்ரே (*8) ___ யோகே³ (*9) ___ கரண (*10) ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² ஶ்ரீமாந் ___ கோ³த்ரஸ்ய ___ நாமதே⁴யஸ்ய மம ஶ்ரௌத ஸ்மார்த நித்ய நைமித்திக காம்ய கர்மாநுஷ்டா²ந யோக்³யதா ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ப்³ரஹ்மதேஜோ(அ)பி⁴வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் (நூதந) யஜ்ஞோபவீத தா⁴ரணம் கரிஷ்யே ॥

யஜ்ஞோபவீத ஜலாபி⁴மந்த்ரணம் ।
ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ।

நவதந்து தே³வதாஹ்வாநம் ।
ஓங்காரம் ப்ரத²மதந்தௌ ஆவாஹயாமி ।
அக்³நிம் த்³விதீயதந்தௌ ஆவாஹயாமி ।
ஸர்பம் (நாகா³ந்) த்ருதீயதந்தௌ ஆவாஹயாமி ।
ஸோமம் சதுர்த²தந்தௌ ஆவாஹயாமி ।
பித்ரூந் பஞ்சமதந்தௌ ஆவாஹயாமி ।
ப்ரஜாபதிம் ஷஷ்டதந்தௌ ஆவாஹயாமி ।
வாயும் ஸப்தமதந்தௌ ஆவாஹயாமி ।
ஸூர்யம் அஷ்டமதந்தௌ ஆவாஹயாமி ।
விஶ்வேதே³வாந் நவமதந்தௌ ஆவாஹயாமி ।

ப்³ரஹ்மதை³வத்யம் ருக்³வேத³ம் ப்ரத²ம தோ³ரகே ஆவாஹயாமி ।
விஷ்ணுதை³வத்யம் யஜுர்வேத³ம் த்³விதீய தோ³ரகே ஆவாஹயாமி ।
ருத்³ரதை³வத்யம் ஸாமவேத³ம் த்ருதீயதோ³ரகே ஆவாஹயாமி ।

ப்³ர॒ஹ்மாதே³॒வாநாம்᳚ பத³॒வீ꞉ க॑வீ॒நாம்ருஷி॒ர்விப்ரா॑ணாம் மஹி॒ஷோ ம்ரு॒கா³ணா᳚ம் ।
ஶ்யே॒நோ க்³ருத்⁴ரா॑ணா॒க்³॒ ஸ்வதி⁴॑தி॒ர்வநா॑நா॒க்³ம்॒ ஸோம॑: ப॒வித்ர॒மத்யே॑தி॒ ரேப⁴ந்ந்॑ ॥

ஓம் ப்³ரஹ்மாதே³வாநாமிதி ப்³ரஹ்மணே நம꞉ – ப்ரத²மக்³ரந்தௌ² ப்³ரஹ்மாணமாவாஹயாமி ।

இ॒த³ம் விஷ்ணு॒ர்விச॑க்ரமே த்ரே॒தா⁴ நித³॑தே⁴ப॒த³ம் ।
ஸமூ॑ட⁴மஸ்யபாக்³ம் ஸு॒ரே ।
ஓம் இத³ம் விஷ்ணுரிதி விஷ்ணவே நம꞉ – த்³விதீயக்³ரந்தௌ² விஷ்ணுமாவாஹயாமி ।

கத்³ரு॒த்³ராய॒ ப்ரசே॑தஸே மீ॒டு⁴ஷ்ட॑மாய॒ தவ்ய॑ஸே ।
வோ॒சேம॒ ஶந்த॑மக்³ம் ஹ்ரு॒தே³ ।
ஓம் கத்³ருத்³ராயமிதி ருத்³ராய நம꞉ – த்ருதீயக்³ரந்தௌ² ருத்³ரமாவாஹயாமி ।

யஜ்ஞோபவீத ஷோட³ஶோபசார பூஜா ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – த்⁴யாயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – ஆவாஹயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – கர்பூரநீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காராந் ஸமர்பயாமி ।

ஸூர்யநாராயண த³ர்ஶநம் ।
ஓம் உ॒த்³யந்ந॒த்³ய மி॑த்ரமஹ꞉ ஆ॒ரோஹ॒ந்நுத்தராம்॒ தி³வம்॑ ।
ஹ்ருத்³ரோ॒க³ம் மம॑ ஸூர்ய॑ ஹரி॒மாணம்॑ ச நாஶய ।
ஶுகே॑ஷு மே ஹரி॒மாணம்॑ ரோப॒ணாகா॑ஸு த³த்⁴மஸி ।
அதோ⁴॑ ஹரித்³ர॒வேஷு॑ மே ஹரி॒மாணம்॒ நித³॑த்⁴மஸி ।
உத³॑கா³த³॒யமா॑தி³॒த்யோ விஶ்வே॑ந॒ ஸஹ॑ஸா ஸ॒ஹ ।
த்³வி॒ஷந்தம்॒ மஹ்யம்॑ ர॒ந்த⁴ய॒ந் மோ அ॒ஹம் த்³வி॑ஷ॒தே ர॑த²ம் ॥

உது³॒ த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே³॒வம் வ॑ஹந்தி கே॒தவ॑: ।
த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ய ஸூர்யம் ॥

யஜ்ஞோபவீதம் ஸூர்யாய த³ர்ஶயித்வா ।

ஆசம்ய ॥

பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² மம ஶ்ரௌத ஸ்மார்த நித்ய நைமித்திக கர்மாநுஷ்டா²ந யோக்³யதா ஸித்³த்⁴யர்த²ம் (நூதந) யஜ்ஞோபவீத தா⁴ரணம் கரிஷ்யே ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ யஜ்ஞோபவீதமிதி மந்த்ரஸ்ய பரமேஷ்டீ² ருஷி꞉, பரப்³ரஹ்ம பரமாத்மா தே³வதா, த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, யஜ்ஞோபவீததா⁴ரணே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ய॒ஜ்ஞோ॒ப॒வீ॒தம் ப॒ரமம்॑ பவி॒த்ரம்
ப்ர॒ஜாப॑தே॒ர்யத்ஸ॒ஹஜம்॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
ஆயு॑ஷ்யமக்³ர்யம்॒ ப்ர॒தி மு॑ஞ்ச ஶு॒ப்⁴ரம்
ய॑ஜ்ஞோபவீ॒தம் ப³॒லம॑ஸ்து॒ தேஜ॑: ॥

ஆசம்ய ॥

(க்³ருஹஸ்த²꞉ ப்ரதி)
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² மம உத்³வாஹாநந்தர (கா³ர்ஹஸ்த்²ய) கர்மாநுஷ்டா²ந (யோக்³யதா) ஸித்³த்⁴யர்த²ம் த்³விதீய யஜ்ஞோபவீத தா⁴ரணம் கரிஷ்யே ॥

ஓம் ய॒ஜ்ஞோ॒ப॒வீ॒தம் ப॒ரமம்॑ பவி॒த்ரம்
ப்ர॒ஜாப॑தே॒ர்யத்ஸ॒ஹஜம்॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
ஆயு॑ஷ்யமக்³ர்யம்॒ ப்ர॒தி மு॑ஞ்ச ஶு॒ப்⁴ரம்
ய॑ஜ்ஞோபவீ॒தம் ப³॒லம॑ஸ்து॒ தேஜ॑: ॥

(க்³ருஹஸ்த²꞉ ப்ரதி)
ஆசம்ய ॥

பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² உத்தரீயார்த²ம் த்ருதீய யஜ்ஞோபவீததா⁴ரணம் கரிஷ்யே ॥

ஓம் ய॒ஜ்ஞோ॒ப॒வீ॒தம் ப॒ரமம்॑ பவி॒த்ரம்
ப்ர॒ஜாப॑தே॒ர்யத்ஸ॒ஹஜம்॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
ஆயு॑ஷ்யமக்³ர்யம்॒ ப்ர॒தி மு॑ஞ்ச ஶு॒ப்⁴ரம்
ய॑ஜ்ஞோபவீ॒தம் ப³॒லம॑ஸ்து॒ தேஜ॑: ॥

ஆசம்ய ॥

பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² நூதந யஜ்ஞோபவீதே மந்த்ர ஸித்³த்⁴யர்த²ம் யதா²ஶக்தி கா³யத்ரீ மந்த்ரஜபம் கரிஷ்யே ॥

கா³யத்ரீ த்⁴யாநம் ॥

முக்தா வித்³ரும ஹேம நீல த⁴வலச்சா²யைர்முகை²ஸ்த்ரீக்ஷணை꞉
யுக்தாமிந்து³ நிப³த்³த⁴ ரத்நமகுடாம் தத்த்வார்த² வர்ணாத்மிகாம் ।
கா³யத்ரீம் வரதா³ப⁴யாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்⁴ரங்கபாலம் க³தா³ம்
ஶங்க²ம் சக்ரமதா²ரவிந்த³யுக³லம் ஹஸ்தைர்வஹந்தீம் ப⁴ஜே ॥

கா³யத்ரீ ஜபம் ॥

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஆசம்ய ॥

பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஜீர்ணயஜ்ஞோபவீத விஸர்ஜநம் கரிஷ்யே ।

உபவீதம் சி²ந்நதந்தும் ஜீர்ணம் கஶ்மலதூ³ஷிதம் ।
விஸ்ருஜாமி யஶோ ப்³ரஹ்மவர்சோ தீ³ர்கா⁴யுரஸ்து மே ॥

ஏதாவத்³தி³ந பர்யந்தம் ப்³ரஹ்மத்வம் தா⁴ரிதம் மயா ।
ஜீர்ணத்வாத் த்வத் பரித்யாகோ³ க³ச்ச² ஸூத்ர யதா² ஸுக²ம் ॥

யஜ்ஞோபவீதம் யதி³ ஜீர்ணவந்தம்
வேதா³ந்த நித்யம் பரப்³ரஹ்ம ஸத்யம் ।
ஆயுஷ்யமக்³ர்யம் ப்ரதிமுஞ்ச ஶுப்⁴ரம்
யஜ்ஞோபவீதம் விஸ்ருஜஸ்துதேஜ꞉ ॥

இதி ஜீர்ண யஜ்ஞோபவீதம் விஸ்ருஜேத் ।
ஸமுத்³ரம் க³ச்ச²ஸ்வாஹா(அ)ந்தரிக்ஷம் க³ச்ச²ஸ்வாஹா ॥

ஆசம்ய ॥

ஓம் தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: