Yagnopaveetha Dharana Vidhi – யஜ்ஞோபவீததா⁴ரண விதி⁴꞉


ஹரி꞉ ஓம் । ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ । ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம꞉ ।

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத்ஸர்வ விக்⁴நோபஶாம்தயே ॥

ஆசம்ய –
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் மாத⁴வாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் கோ³விம்தா³ய நம꞉ । ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ । ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ । ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ । ஓம் ஸம்கர்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ । ஓம் ப்ரத்³யும்நாய நம꞉ ।
ஓம் அநிருத்³தா⁴ய நம꞉ । ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் அதோ²க்ஷஜாய நம꞉ । ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ । ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் உபேம்த்³ராய நம꞉ । ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।

ப்ராணாயாமம் –
ஓம் பூ⁴꞉ । ஓம் பு⁴வ꞉ । ஓக்³ம் ஸுவ꞉ । ஓம் மஹ꞉ । ஓம் ஜந꞉ । ஓம் தப꞉ । ஓக்³ம் ஸத்யம் । ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப⁴ர்கோ³ தே³வஸ்ய தீ⁴மஹி தி⁴யோ யோ ந꞉ ப்ரசோத³யாத் । ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோம்ருதம் ப்³ரஹ்ம பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் ।

ஸம்கல்பம் –
மம உபாத்த ஸமஸ்த து³ரிதக்ஷய த்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வரமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ஶுபா⁴ப்⁴யாம் ஶுபே⁴ ஶோப⁴நே முஹூர்தே ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோராஜ்ஞயா ப்ரவர்தமாநஸ்ய அத்³ய ப்³ரஹ்மண꞉ த்³விதீய பரார்தே² ஶ்வேதவராஹ கல்பே வைவஸ்வத மந்வம்தரே கலியுகே³ ப்ரத²மபாதே³ ஜம்பூ³த்³வீபே பா⁴ரதவர்ஷே ப⁴ரதக²ம்டே³ மேரோ꞉ _____ தி³க்³பா⁴கே³ ஶ்ரீஶைலஸ்ய ___ ப்ரதே³ஶே ___, ___ நத்³யோ꞉ மத்⁴ய ப்ரதே³ஶே ஶோப⁴ந க்³ருஹே ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண ஆசார்ய ஹரிஹர கு³ரு சரண ஸந்நிதௌ⁴ அஸ்மிந் வர்தமந வ்யாவஹரிக சாம்த்³ரமாநேந ஶ்ரீ ____ நாம ஸம்வத்ஸரே ___ அயநே ___ ருதௌ ___ மாஸே ___ பக்ஷே ___ திதௌ² ___ வாஸரே ___ நக்ஷத்ரே ___ யோகே³ ___ கரண ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² ஶ்ரீமாந் ___ கோ³த்ரஸ்ய ___ நாமதே⁴யஸ்ய மம ஶ்ரௌத ஸ்மார்த நித்ய நைமித்திக காம்ய கர்மாநுஷ்டா²ந யோக்³யதா ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ப்³ரஹ்மதேஜோ(அ)பி⁴வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் நூதந யஜ்ஞோபவீத தா⁴ரணம் கரிஷ்யே ॥

யஜ்ஞோபவீத ஜலாபி⁴மம்த்ரணம் –
ஓம் ஆபோ॒ ஹி ஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॑: । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹே ரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑ஶ்ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ॑: । தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அரம்॑ க³மாம வ꞉ । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ॥ (தை।ஆ।4-42-4)

நவதம்து தே³வதாஹ்வாநம் ।
ஓம்காரம் ப்ரத²மதம்தௌ ஆவாஹயாமி ।
அக்³நிம் த்³விதீயதம்தௌ ஆவாஹயாமி ।
ஸர்பம் (நாக³ம்) த்ருதீயதம்தௌ ஆவாஹயாமி ।
ஸோமம் சதுர்த²தம்தௌ ஆவாஹயாமி ।
பித்ரூந் பம்சமதம்தௌ ஆவாஹயாமி ।
ப்ரஜாபதிம் ஷஷ்ட²தம்தௌ ஆவாஹயாமி ।
வாயும் ஸப்தமதம்தௌ ஆவாஹயாமி ।
ஸூர்யம் அஷ்டமதம்தௌ ஆவாஹயாமி ।
விஶ்வேதே³வாந் நவமதம்தௌ ஆவாஹயாமி ।

ப்³ரஹ்மதை³வத்யம் ருக்³வேத³ம் ப்ரத²ம தோ³ரகே ஆவாஹயாமி ।
விஷ்ணுதை³வத்யம் யஜுர்வேத³ம் த்³விதீய தோ³ரகே ஆவாஹயாமி ।
ருத்³ரதை³வத்யம் ஸாமவேத³ம் த்ருதீயதோ³ரகே ஆவாஹயாமி ।

ஓம் ப்³ர॒ஹ்மாதே³॒வாநாம்᳚ பத³॒வீ꞉ க॑வீ॒நாம்ருஷி॒ர்விப்ரா॑ணாம் மஹி॒ஷோ ம்ரு॒கா³ணா᳚ம் ।
ஶ்யே॒நோ க்³ருத்⁴ரா॑ணா॒க்³॒ ஸ்வதி⁴॑தி॒ர்வநா॑நா॒க்³ம்॒ ஸோம॑: ப॒வித்ர॒மத்யே॑தி॒ ரேப⁴ந்ந்॑ ॥
ப்³ரஹ்மாதே³வாநாமிதி ப்³ரஹ்மணே நம꞉ – ப்ரத²மக்³ரம்தௌ² ப்³ரஹ்மாணமாவாஹயாமி ।

ஓம் இ॒த³ம் விஷ்ணு॒ர்விச॑க்ரமே த்ரே॒தா⁴ நித³॑தே⁴ப॒த³ம் ।
ஸமூ॑ட⁴மஸ்யபாக்³ம் ஸு॒ரே ।
இத³ம் விஷ்ணுரிதி விஷ்ணவே நம꞉ – த்³விதீயக்³ரம்தௌ² விஷ்ணுமாவாஹயாமி ।

ஓம் கத்³ரு॒த்³ராய॒ ப்ரசே॑தஸே மீ॒டு⁴ஷ்ட॑மாய॒ தவ்ய॑ஸே ।
வோ॒சேம॒ ஶந்த॑மக்³ம் ஹ்ரு॒தே³ ।
கத்³ருத்³ராயமிதி ருத்³ராய நம꞉ – த்ருதீயக்³ரம்தௌ² ருத்³ரமாவாஹயாமி ।

யஜ்ஞோபவீத ஷோட³ஶோபசார பூஜ ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – த்⁴யாயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – ஆவாஹயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – க³ம்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – கர்பூரநீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – மம்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ரணவாத்³யாவாஹித தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ – ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காராந் ஸமர்பயாமி ।

ஸூர்யநாராயண த³ர்ஶநம் –
(தை।ப்³ரா।3-7-6-22)
ஓம் உ॒த்³யந்ந॒த்³ய மி॑த்ரமஹ꞉ ஆ॒ரோஹ॒ந்நுத்த॑ராம்॒ தி³வ᳚ம் ।
ஹ்ருத்³ரோ॒க³ம் மம॑ ஸூர்ய ஹ॒ரி॒மாணம்॑ ச நாஶய ।
ஶுகே॑ஷு மே ஹரி॒மாணம்᳚ ரோ॒ப॒ணாகா॑ஸு த³த்⁴மஸி ।
அதோ²॑ ஹரித்³ர॒வேஷு॑ மே ஹ॒ரி॒மாணம்॒ நித³॑த்⁴மஸி ।
உத³॑கா³த³॒யமா॑தி³॒த்யோ விஶ்வே॑ந॒ ஸஹ॑ஸா ஸ॒ஹ ।
த்³வி॒ஷந்தம்॒ மஹ்யம்॑ ரம்॒த⁴ய॒ந் மோ அ॒ஹம் த்³வி॑ஷ॒தே ர॑த⁴ம் ॥

யஜ்ஞோபவீதம் ஸூர்யாய த³ர்ஶயித்வா ।
உது³॒ த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே³॒வம் வ॑ஹந்தி கே॒தவ॑: ।
த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ய ஸூர்யம் ॥

ஆசம்ய ॥

புந꞉ ஸம்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² மம ஶ்ரௌத ஸ்மார்த நித்ய நைமித்திக கர்மாநுஷ்டா²ந யோக்³யதா ஸித்³த்⁴யர்த²ம் நூதந யஜ்ஞோபவீத தா⁴ரணம் கரிஷ்யே ॥

அஸ்ய யஜ்ஞோபவீதமிதி மம்த்ரஸ்ய பரமேஷ்டீ² ருஷி꞉, பரப்³ரஹ்ம பரமாத்மா தே³வதா, த்ரிஷ்டுப் ச²ம்த³꞉, யஜ்ஞோபவீததா⁴ரணே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ய॒ஜ்ஞோ॒ப॒வீ॒தம் ப॒ரமம்॑ பவி॒த்ரம்
ப்ர॒ஜாப॑தே॒ர்யத்ஸ॒ஹஜம்॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
ஆயு॑ஷ்யமக்³ர்யம்॒ ப்ர॒தி மும்॑ச ஶு॒ப்⁴ரம்
ய॑ஜ்ஞோபவீ॒தம் ப³॒லம॑ஸ்து॒ தேஜ॑: ॥

ஆசம்ய ॥

(க்³ருஹஸ்த²꞉ ப்ரதி – )
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² மம உத்³வாஹாநம்தர (கா³ர்ஹஸ்த்²ய) கர்மாநுஷ்டா²ந யோக்³யதா ஸித்³த்⁴யர்த²ம் த்³விதீய யஜ்ஞோபவீத தா⁴ரணம் கரிஷ்யே ॥

ஓம் ய॒ஜ்ஞோ॒ப॒வீ॒தம் ப॒ரமம்॑ பவி॒த்ரம்
ப்ர॒ஜாப॑தே॒ர்யத்ஸ॒ஹஜம்॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
ஆயு॑ஷ்யமக்³ர்யம்॒ ப்ர॒தி மும்॑ச ஶு॒ப்⁴ரம்
ய॑ஜ்ஞோபவீ॒தம் ப³॒லம॑ஸ்து॒ தேஜ॑: ॥

(க்³ருஹஸ்த²꞉ ப்ரதி – )
ஆசம்ய ॥
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² உத்தரீயார்த²ம் த்ருதீய யஜ்ஞோபவீததா⁴ரணம் கரிஷ்யே ॥

ஓம் ய॒ஜ்ஞோ॒ப॒வீ॒தம் ப॒ரமம்॑ பவி॒த்ரம்
ப்ர॒ஜாப॑தே॒ர்யத்ஸ॒ஹஜம்॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
ஆயு॑ஷ்யமக்³ர்யம்॒ ப்ர॒தி மும்॑ச ஶு॒ப்⁴ரம்
ய॑ஜ்ஞோபவீ॒தம் ப³॒லம॑ஸ்து॒ தேஜ॑: ॥

ஆசம்ய ॥

பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² நூதந யஜ்ஞோபவீதே மம்த்ர ஸித்³த்⁴யர்த²ம் யதா²ஶக்தி கா³யத்ரீ மம்த்ரஜபம் கரிஷ்யே ॥

கா³யத்ரீ த்⁴யாநம் –
முக்தா வித்³ரும ஹேம நீல த⁴வளச்சா²யைர்முகை²ஸ்த்ரீக்ஷணை꞉
யுக்தாமிம்து³ நிப³த்³த⁴ ரத்நமகுடாம் தத்த்வார்த² வர்ணாத்மிகாம் ।
கா³யத்ரீம் வரதா³ப⁴யாம்குஶ கஶா꞉ ஶுப்⁴ரம் கபாலம் க³தா³ம்
ஶம்க²ம் சக்ரமதா²ரவிம்த³யுக³ளம் ஹஸ்தைர்வஹம்தீம் ப⁴ஜே ॥

த³ஶ கா³யத்ரீ ஜபம் –
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஆசம்ய ॥

பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஜீர்ணயஜ்ஞோபவீத விஸர்ஜநம் கரிஷ்யே ।

உபவீதம் சி²ந்நதம்தும் ஜீர்ணம் கஶ்மளதூ³ஷிதம் ।
விஸ்ருஜாமி யஶோ ப்³ரஹ்மவர்சோ தீ³ர்கா⁴யுரஸ்து மே ॥

ஏதாவத்³தி³ந பர்யம்தம் ப்³ரஹ்மத்வம் தா⁴ரிதம் மயா ।
ஜீர்ணத்வாத் த்வத் பரித்யாகோ³ க³ச்ச² ஸூத்ர யதா² ஸுக²ம் ॥

யஜ்ஞோபவீதம் யதி³ ஜீர்ணவம்தம்
வேதா³ம்த நித்யம் பரப்³ரஹ்ம ஸத்யம் ।
ஆயுஷ்யமக்³ர்யம் ப்ரதிமும்ச ஶுப்⁴ரம்
யஜ்ஞோபவீதம் விஸ்ருஜஸ்துதேஜ꞉ ॥

ஜீர்ணயஜ்ஞோபவீத விஸர்ஜந மம்த்ரம் –
ஸ॒மு॒த்³ரம் க³॑ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॑(அ)ந்தரி॑க்ஷம் க³ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॑ தே³॒வக்³ம் ஸ॑வி॒தாரம்॑ க³ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॑(அ)ஹோரா॒த்ரே க³॑ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॑ மி॒த்ராவரு॑ணௌ க³ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॒ ஸோமம்॑ க³ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॑ ய॒ஜ்ஞம் க³॑ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॒ ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி க³ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॒ த்³யாவா॑ ப்ருதி²॒வீ க³॑ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॒ நபோ⁴॑ தி³॒வ்யம் க³॑ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॒(அ)க்³நிம் வை᳚ஶ்வாந॒ரம் க³॑ச்ச²॒ ஸ்வாஹா॒(அ)த்³ப்⁴யஸ்த்வௌஷ॑தீ⁴ப்⁴யோ॒ மநோ॑ மே॒ ஹார்தி³॑ யச்ச² த॒நூம் த்வசம்॑ பு॒த்ரம் நப்தா॑ரமஶீய॒ ஶுக³॑ஸி॒ தம॒பி⁴ ஶோ॑ச॒ யோ᳚(அ)ஸ்மாந் த்³வேஷ்டி॒ யம் ச॑ வ॒யம் த்³வி॒ஷ்மோ தா⁴ம்நோ॑தா⁴ம்நோ ராஜந்நி॒தோ வ॑ருண நோ முஞ்ச॒ யதா³போ॒ அம்க்⁴நி॑யா॒ வரு॒ணேதி॒ ஶபா॑மஹே॒ ததோ॑ வருண நோ முஞ்ச ॥

இதி ஜீர்ண யஜ்ஞோபவீதம் விஸ்ருஜேத் ।

ஆசம்ய ॥

ஓம் தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed