Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – ஸ்கந்தோ³த்பத்தி (ராமாயண பா³லகாண்டே³)


தப்யமாநே தபோ தே³வே தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³ணா꞉ புரா ।
ஸேநாபதிமபீ⁴ப்ஸந்த꞉ பிதாமஹமுபாக³மன் ॥ 1 ॥

ததோ(அ)ப்³ருவன் ஸுரா꞉ ஸர்வே ப⁴க³வந்தம் பிதாமஹம் ।
ப்ரணிபத்ய ஶுப⁴ம் வாக்யம் ஸேந்த்³ரா꞉ ஸாக்³நிபுரோக³மா꞉ ॥ 2 ॥

யோ ந꞉ ஸேநாபதிர்தே³வ த³த்தோ ப⁴க³வதா புரா ।
தப꞉ பரமமாஸ்தா²ய தப்யதே ஸ்ம ஸஹோமயா ॥ 3 ॥

யத³த்ராநந்தரம் கார்யம் லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ।
ஸம்வித⁴த்ஸ்வ விதா⁴நஜ்ஞ த்வம் ஹி ந꞉ பரமா க³தி꞉ ॥ 4 ॥

தே³வதாநாம் வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ ।
ஸாந்த்வயந்மது⁴ரைர்வாக்யைஸ்த்ரித³ஶாநித³மப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

ஶைலபுத்ர்யா யது³க்தம் தந்ந ப்ரஜா꞉ ஸந்து பத்நிஷு । [ஸ்யத²]
தஸ்யா வசநமக்லிஷ்டம் ஸத்யமேவ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 6 ॥

இயமாகாஶகா³ க³ங்கா³ யஸ்யாம் புத்ரம் ஹுதாஶந꞉ ।
ஜநயிஷ்யதி தே³வாநாம் ஸேநாபதிமரிந்த³மம் ॥ 7 ॥

ஜ்யேஷ்டா² ஶைலேந்த்³ரது³ஹிதா மாநயிஷ்யதி தத்ஸுதம் ।
உமாயாஸ்தத்³ப³ஹுமதம் ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 8 ॥

தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய க்ருதார்தா² ரகு⁴நந்த³ந ।
ப்ரணிபத்ய ஸுரா꞉ ஸர்வே பிதாமஹமபூஜயன் ॥ 9 ॥

தே க³த்வா பர்வதம் ராம கைலாஸம் தா⁴துமண்டி³தம் ।
அக்³நிம் நியோஜயாமாஸு꞉ புத்ரார்த²ம் ஸர்வதே³வதா꞉ ॥ 10 ॥

தே³வகார்யமித³ம் தே³வ ஸம்வித⁴த்ஸ்வ ஹுதாஶந ।
ஶைலபுத்ர்யாம் மஹாதேஜோ க³ங்கா³யாம் தேஜ உத்ஸ்ருஜ ॥ 11 ॥

தே³வதாநாம் ப்ரதிஜ்ஞாய க³ங்கா³மப்⁴யேத்ய பாவக꞉ ।
க³ர்ப⁴ம் தா⁴ரய வை தே³வி தே³வதாநாமித³ம் ப்ரியம் ॥ 12 ॥

அக்³நேஸ்து வசநம் ஶ்ருத்வா தி³வ்யம் ரூபமதா⁴ரயத் ।
த்³ருஷ்ட்வா தந்மஹிமாநாம் ஸ ஸமந்தாத³வகீர்யத ॥ 13 ॥

ஸமந்ததஸ்ததா³ தே³வீமப்⁴யஷிஞ்சத பாவக꞉ ।
ஸர்வஸ்ரோதாம்ஸி பூர்ணாநி க³ங்கா³யா ரகு⁴நந்த³ந ॥ 14 ॥

தமுவாச ததோ க³ங்கா³ ஸர்வதே³வபுரோக³மம் ।
அஶக்தா தா⁴ரணே தே³வ தவ தேஜ꞉ ஸமுத்³த⁴தம் ॥ 15 ॥

த³ஹ்யமாநாக்³நிநா தேந ஸம்ப்ரவ்யதி²தசேதநா ।
அதா²ப்³ரவீதி³த³ம் க³ங்கா³ம் ஸர்வதே³வஹுதாஶந꞉ ॥ 16 ॥

இஹ ஹைமவதே பாதே³ க³ர்போ⁴(அ)யம் ஸந்நிவேஶ்யதாம் ।
ஶ்ருத்வா த்வக்³நிவசோ க³ங்கா³ தம் க³ர்ப⁴மதிபா⁴ஸ்வரம் ॥ 17 ॥

உத்ஸஸர்ஜ மஹாதேஜா꞉ ஸ்ரோதோப்⁴யோ ஹி ததா³நக⁴ ।
யத³ஸ்யா நிர்க³தம் தஸ்மாத்தப்தஜாம்பூ³நத³ப்ரப⁴ம் ॥ 18 ॥

காஞ்சநம் த⁴ரணீம் ப்ராப்தம் ஹிரண்யமமலம் ஶுப⁴ம் ।
தாம்ரம் கார்ஷ்ணாயஸம் சைவ தைக்ஷ்ண்யதே³வாப்⁴யஜாயத ॥ 19 ॥

மலம் தஸ்யாப⁴வத்தத்ர த்ரபு ஸீஸகமேவ ச ।
ததே³தத்³த⁴ரணீம் ப்ராப்ய நாநாதா⁴துரவர்த⁴த ॥ 20 ॥

நிக்ஷிப்தமாத்ரே க³ர்பே⁴ து தேஜோபி⁴ரபி⁴ரஞ்ஜிதம் ।
ஸர்வம் பர்வதஸந்நத்³த⁴ம் ஸௌவர்ணமப⁴வத்³வநம் ॥ 21 ॥

ஜாதரூபமிதி க்²யாதம் ததா³ப்ரப்⁴ருதி ராக⁴வ ।
ஸுவர்ணம் புருஷவ்யாக்⁴ர ஹுதாஶநஸமப்ரப⁴ம் ॥ 22 ॥

த்ருணவ்ருக்ஷலதாகு³ள்மம் ஸர்வம் ப⁴வதி காஞ்சநம் ।
தம் குமாரம் ததோ ஜாதம் ஸேந்த்³ரா꞉ ஸஹமருத்³க³ணா꞉ ॥ 23 ॥

க்ஷீரஸம்பா⁴வநார்தா²ய க்ருத்திகா꞉ ஸமயோஜயன் ।
தா꞉ க்ஷீரம் ஜாதமாத்ரஸ்ய க்ருத்வா ஸமயமுத்தமம் ॥ 24 ॥

த³து³꞉ புத்ரோ(அ)யமஸ்மாகம் ஸர்வாஸாமிதி நிஶ்சிதா꞉ ।
ததஸ்து தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ கார்திகேய இதி ப்³ருவன் ॥ 25 ॥

புத்ரஸ்த்ரைலோக்யவிக்²யாதோ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ।
தேஷாம் தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸ்கந்நம் க³ர்ப⁴பரிஸ்ரவே ॥ 26 ॥

ஸ்நாபயன் பரயா லக்ஷ்ம்யா தீ³ப்யமாநம் யதா²நலம் ।
ஸ்கந்த³ இத்யப்³ருவன் தே³வா꞉ ஸ்கந்நம் க³ர்ப⁴பரிஸ்ரவாத் ॥ 27 ॥

கார்திகேயம் மஹாபா⁴க³ம் காகுத்ஸ்த² ஜ்வலநோபமம் ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தம் தத꞉ க்ஷீரம் க்ருத்திகாநாமநுத்தமம் ॥ 28 ॥

ஷண்ணாம் ஷடா³நநோ பூ⁴த்வா ஜக்³ராஹ ஸ்தநஜம் பய꞉ ।
க்³ருஹீத்வா க்ஷீரமேகாஹ்நா ஸுகுமாரவபுஸ்ததா³ ॥ 29 ॥

அஜயத்ஸ்வேந வீர்யேண தை³த்யஸைந்யக³ணாந்விபு⁴꞉ ।
ஸுரஸேநாக³ணபதிம் ததஸ்தமமலத்³யுதிம் ॥ 30 ॥

அப்⁴யஷிஞ்சன் ஸுரக³ணா꞉ ஸமேத்யாக்³நிபுரோக³மா꞉ ।
ஏஷ தே ராம க³ங்கா³யா விஸ்தரோ(அ)பி⁴ஹிதோ மயா ॥ 31 ॥

குமாரஸம்ப⁴வஶ்சைவ த⁴ந்ய꞉ புண்யஸ்ததை²வ ச ।
ப⁴க்தஶ்ச ய꞉ கார்திகேயே காகுத்ஸ்த² பு⁴வி மாநவ꞉ ।
ஆயுஷ்மான் புத்ரபௌத்ரைஶ்ச ஸ்கந்த³ஸாலோக்யதாம் வ்ரஜேத் ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ குமாரோத்பத்திர்நாம ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed