Sri Mahalakshmi Kavacham 2 – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ 2


ಶುಕಂ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ದುಷ್ಟವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಶಮನಂ ಗ್ರಹಾರಿಷ್ಟಪ್ರಭಂಜನಮ್ |
ದುಷ್ಟಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನಂ ದುಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ || ೨ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರಜನನಂ ವಿವಾಹಪ್ರದಮಿಷ್ಟದಮ್ |
ಚೋರಾರಿಹಂ ಚ ಜಪತಾಮಖಿಲೇಪ್ಸಿತದಾಯಕಮ್ || ೩ ||

ಸಾವಧಾನಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಶುಕ ಸತ್ತಮ |
ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಿಲಭ್ಯಂ ಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ || ೪ ||

ಧನಧಾನ್ಯಮಹಾರಾಜ್ಯಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಕಲ್ಪಕಮ್ |
ಸಕೃತ್ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೫ ||

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೇ ಪದ್ಮಾನಾಂ ಕಾನನೇ ಮಣಿಮಂಟಪೇ |
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಸುಸ್ಥಿತಾಂ ದೇವೀಂ ಮನೀಷಿಜನಸೇವಿತಾಮ್ || ೬ ||

ಸುಸ್ನಾತಾಂ ಪುಷ್ಪಸುರಭಿಕುಟಿಲಾಲಕಬಂಧನಾಮ್ |
ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬವದನಾಮರ್ಧಚಂದ್ರಲಲಾಟಿಕಾಮ್ || ೭ ||

ಇಂದೀವರೇಕ್ಷಣಾಂ ಕಾಮಕೋದಂಡಭ್ರುವಮೀಶ್ವರೀಮ್ |
ತಿಲಪ್ರಸವಸಂಸ್ಪರ್ಧಿನಾಸಿಕಾಲಂಕೃತಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೮ ||

ಕುಂದಕುಟ್ಮಲದಂತಾಲಿಂ ಬಂಧೂಕಾಧರಪಲ್ಲವಾಮ್ |
ದರ್ಪಣಾಕಾರವಿಮಲಕಪೋಲದ್ವಿತಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ || ೯ ||

ರತ್ನತಾಟಂಕಕಲಿತಕರ್ಣದ್ವಿತಯಸುಂದರಾಮ್ |
ಮಾಂಗಲ್ಯಾಭರಣೋಪೇತಾಂ ಕಂಬುಕಂಠೀಂ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಮ್ || ೧೦ ||

ತಾರಹಾರಿಮನೋಹಾರಿಕುಚಕುಂಭವಿಭೂಷಿತಾಮ್ |
ರತ್ನಾಂಗದಾದಿಲಲಿತಕರಪದ್ಮಚತುಷ್ಟಯಾಮ್ || ೧೧ ||

ಕಮಲೇ ಚ ಸುಪತ್ರಾಢ್ಯೇ ಹ್ಯಭಯಂ ದಧತೀಂ ವರಮ್ |
ರೋಮರಾಜಿಕಲಾಚಾರುಭುಗ್ನನಾಭಿತಲೋದರೀಮ್ || ೧೨ ||

ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಭಾಸಿಸುನಿತಂಬಾದಿಲಕ್ಷಣಾಮ್ |
ಕಾಂಚನಸ್ತಂಭವಿಭ್ರಾಜದ್ವರಜಾನೂರುಶೋಭಿತಾಮ್ || ೧೩ ||

ಸ್ಮರಕಾಹಲಿಕಾಗರ್ವಹಾರಿಜಂಘಾಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ಕಮಠೀಪೃಷ್ಠಸದೃಶಪಾದಾಬ್ಜಾಂ ಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಾಮ್ || ೧೪ ||

ಪಂಕಜೋದರಲಾವಣ್ಯಸುಂದರಾಂಘ್ರಿತಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ |
ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಮ್ || ೧೫ ||

ಪಿತಾಮಹಮಹಾಪ್ರೀತಾಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಲಲಿತಾಂ ಕಸ್ತೂರೀಲೇಪಿತಾಂಗಿಕಾಮ್ || ೧೬ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮನಾಭಕುಟುಂಬಿನೀಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪಠೇತ್ತತ್ಕವಚಂ ಪರಮ್ || ೧೭ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಮಮ ಪಂಕಜಾ |
ಕರ್ಣೌ ರಕ್ಷೇದ್ರಮಾ ಪಾತು ನಯನೇ ನಳಿನಾಲಯಾ || ೧೮ ||

ನಾಸಿಕಾಮವತಾದಂಬಾ ವಾಚಂ ವಾಗ್ರೂಪಿಣೀ ಮಮ |
ದಂತಾನವತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಶ್ರೀರಧರೋಷ್ಠಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೯ ||

ಚುಬುಕಂ ಪಾತು ವರದಾ ಗಲಂ ಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾ |
ವಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಕರೌ ಪಾಯುಂ ಪೃಷ್ಠಮವ್ಯಾದ್ರಮಾ ಸ್ವಯಮ್ || ೨೦ ||

ಕಟಿಮೂರುದ್ವಯಂ ಜಾನು ಜಂಘಂ ಪಾತು ರಮಾ ಮಮ |
ಸರ್ವಾಂಗಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ಪಾಯಾದಾಯಾಸಹಾರಿಣೀ || ೨೧ ||

ಸಪ್ತಧಾತೂನ್ ಸ್ವಯಂ ಚಾಪಿ ರಕ್ತಂ ಶುಕ್ರಂ ಮನೋ ಮಮ |
ಜ್ಞಾನಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಮೇ ಪಾತು ಪಂಕಜಾ || ೨೨ ||

ಮಯಾ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ತತ್ಸರ್ವಂ ಪಾತು ಸೇಂದಿರಾ |
ಮಮಾಯುರವತಾಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಪುತ್ರಿಕಾ || ೨೩ ||

ಮಿತ್ರಾಣಿ ಪಾತು ಸತತಮಖಿಲಾನಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಪಾತಕಂ ನಾಶಯೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಮಮಾರಿಷ್ಟಂ ಹರೇದ್ರಮಾ || ೨೪ ||

ಮಮಾರಿನಾಶನಾರ್ಥಾಯ ಮಾಯಾಮೃತ್ಯುಂ ಜಯೇದ್ಬಲಮ್ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ತು ಮೇ ದದ್ಯಾತ್ಪಾತು ಮಾಂ ಕಮಲಾಲಯಾ || ೨೫ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ರಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ತು ಶಾಶ್ವತೀಮ್ || ೨೬ ||

ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಕಲ್ಪಕಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಚ ಸುಖದಶ್ಚ ಸುಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೨೭ ||

ಸುಪುತ್ರೋ ಗೋಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ |
ತದ್ಗೃಹೇ ನ ಭವೇದ್ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುರಿತಾದಿಕಮ್ || ೨೮ ||

ನಾಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯತೇ ಗೇಹಂ ನ ಚೋರಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪೀಡ್ಯತೇ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ಸಂತ್ರಸ್ತಾ ಯಾಂತಿ ದೂರತಃ || ೨೯ ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸ್ಥಾಪಯೇದ್ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ನಾಪಮೃತ್ಯುಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೇಹಾಂತೇ ಮುಕ್ತಿಭಾಗ್ಭವೇತ್ || ೩೦ ||

ಆಯುಷ್ಯಂ ಪೌಷ್ಟಿಕಂ ಮೇಧ್ಯಂ ಧಾನ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್ |
ಪ್ರಜಾಕರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಾರ್ತಿವಿನಾಶನಮ್ || ೩೧ ||

ಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಜನನಂ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಾಂತಿದಮ್ |
ಮಹಾರೋಗಜ್ವರಹರಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಶೋಧನಮ್ || ೩೨ ||

ಮಹಾಧನಪ್ರದಂ ಚೈವ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸುಖಾರ್ಥಿಭಿಃ |
ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ವಿವಾಹಾರ್ಥೀ ಲಭೇದ್ವಧೂಮ್ || ೩೩ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಗುಣವತ್ಸುತಮ್ |
ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ ಮಯಾ ಶುಕ || ೩೪ ||

ಏತದ್ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಶುಕಃ ಕವಚಮಾಪ್ತವಾನ್ |
ಕವಚಾನುಗ್ರಹೇಣೈವ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ ಸಃ || ೩೫ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed