Sri Mahalakshmi Kavacham 1 – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ 1


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ |
ಸಮಸ್ತಕವಚಾನಾಂ ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಕವಚೋತ್ತಮಮ್ |
ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಮಾರೋಗ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ತ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಗೀಷ್ಪತೇ || ೧ ||

ಶ್ರೀಗುರುರುವಾಚ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಮಾಸತಃ |
ಚತುರ್ದಶಸು ಲೋಕೇಷು ರಹಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋದಿತಮ್ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಶಿರೋ ಮೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಚ ಲಲಾಟಮಮೃತೋದ್ಭವಾ |
ಚಕ್ಷುಷೀ ಸುವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಶ್ರವಣೇ ಸಾಗರಾಂಬುಜಾ || ೩ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ವರಾರೋಹಾ ಜಿಹ್ವಾಮಾಮ್ನಾಯರೂಪಿಣೀ |
ಮುಖಂ ಪಾತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಂಠಂ ವೈಕುಂಠವಾಸಿನೀ || ೪ ||

ಸ್ಕಂಧೌ ಮೇ ಜಾನಕೀ ಪಾತು ಭುಜೌ ಭಾರ್ಗವನಂದಿನೀ |
ಬಾಹೂ ದ್ವೌ ದ್ರವಿಣೀ ಪಾತು ಕರೌ ಹರಿವರಾಂಗನಾ || ೫ ||

ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಚ ಶ್ರೀರ್ದೇವೀ ಹೃದಯಂ ಹರಿಸುಂದರೀ |
ಕುಕ್ಷಿಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಭುವನಮಾತೃಕಾ || ೬ ||

ಕಟಿಂ ಚ ಪಾತು ವಾರಾಹೀ ಸಕ್ಥಿನೀ ದೇವದೇವತಾ |
ಊರೂ ನಾರಾಯಣೀ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಚಂದ್ರಸೋದರೀ || ೭ ||

ಇಂದಿರಾ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಮೇ ಪಾದೌ ಭಕ್ತನಮಸ್ಕೃತಾ |
ನಖಾನ್ ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಂ ಕರುಣಾಮಯೀ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಲೋಕರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ಕವಚಂ ಶ್ರಿಯಃ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತೇ ಚ ಧನ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ || ೯ ||

ಕವಚೇನಾವೃತಾಂಗಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಜಯದಾ ಸದಾ |
ಮಾತೇವ ಸರ್ವಸುಖದಾ ಭವ ತ್ವಮಮರೇಶ್ವರೀ || ೧೦ ||

ಭೂಯಃ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಾ ಏತನ್ನಾಮತ್ರಯಂ ಸ್ಮರನ್ || ೧೧ ||

ನಾಮತ್ರಯಮಿದಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸ ಚ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣೇ ಇಂದ್ರೋಪದಿಷ್ಟಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed