Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶೇಷ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾ॑ಸನ॒ಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮ॒ಪತ್ರಾ॑ಯತಾ॒ಕ್ಷೀ ।
ಗಮ್ಭೀರಾ ವ॑ರ್ತನಾ॒ಭಿಃ ಸ್ತನಭರ ನಮಿತಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರೋ॑ತ್ತರೀ॒ಯಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿ॒ವ್ಯೈರ್ಗಜೇನ್ದ್ರೈರ್ಮ॒ಣಿಗಣ ಖಚಿತೈಸ್ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇ॑ಮಕು॒ಮ್ಭೈಃ ।
ನಿ॒ತ್ಯಂ ಸಾ ಪ॑ದ್ಮಹ॒ಸ್ತಾ ಮಮ ವಸ॑ತು ಗೃ॒ಹೇ ಸರ್ವ॒ಮಾಙ್ಗಲ್ಯ॑ಯುಕ್ತಾ ॥

ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀ॒ರಙ್ಗಧಾಮೇ॑ಶ್ವರೀಮ್ ।
ದಾ॒ಸೀಭೂತಸಮಸ್ತ ದೇವ ವ॒ನಿತಾಂ ಲೋ॒ಕೈಕ॒ ದೀಪಾ॑ಙ್ಕುರಾಮ್ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮನ್ದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧ ವಿಭವ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇನ್ದ್ರಗಙ್ಗಾ॑ಧರಾಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ತ್ರೈ॒ಲೋಕ್ಯ॒ ಕುಟು॑ಮ್ಬಿನೀಂ ಸ॒ರಸಿಜಾಂ ವ॒ನ್ದೇ ಮುಕು॑ನ್ದಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥

ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಯ ಕರ್ಣಿಕಾವಾಸಿನೀಂ ಪರಾಮ್ ।
ಶರತ್ಪಾರ್ವಣಕೋಟೀನ್ದುಪ್ರಭಾಜುಷ್ಟಕರಾಂ ವರಾಮ್ ॥

ಸ್ವತೇಜಸಾ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ತೀಂ ಸುಖದೃಶ್ಯಾಂ ಮನೋಹರಾಮ್ ।
ಪ್ರತಪ್ತಕಾಞ್ಚನನಿಭಾಂ ಶೋಭಾಂ ಮೂರ್ತಿಮತೀಂ ಸತೀಮ್ ।
ರತ್ನಭೂಷಣಭೂಷಾಢ್ಯಾಂ ಶೋಭಿತಾಂ ಪೀತವಾಸಸಾ ।
ಈಷದ್ಧಾಸ್ಯಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ಸುಸ್ಥಿರಯೌವನಾಮ್ ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಭಜೇ ಶುಭಾಮ್ ।
ಧ್ಯಾನೇನಾನೇನ ತಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಚೋಪಚಾರೈಃ ಸುಸಮ್ಯುತಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸುವ॒ರ್ಣ ರ॑ಜತ॒ಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ಮಾವ॑ಹ ॥
ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಂ ಚ ಸುಮನೋಹರಾಮ್ ।
ಶಾನ್ತಾಂ ಚ ಶ್ರೀಹರೇಃ ಕಾನ್ತಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಸೂಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆ ವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಖಚಿತಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ ।
ಆಸನಂ ಚ ವಿಚಿತ್ರಂ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದ ಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ ದೇ॒ವೀ ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ಪುಷ್ಪಚನ್ದನದೂರ್ವಾದಿಸಮ್ಯುತಂ ಜಾಹ್ನವೀಜಲಮ್ ।
ಶಙ್ಖಗರ್ಭಸ್ಥಿತಂ ಶುದ್ಧಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಶುದ್ಧಂ ಗಙ್ಗೋದಕಮಿದಂ ಸರ್ವವನ್ದಿತಮೀಪ್ಸಿತಮ್ ।
ಪಾಪೇಧ್ಮವಹ್ನಿರೂಪಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯಶ॑ಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥೋದಕಂ ಚೈವ ವಿಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧಿದಂ ಸದಾ ।
ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತೇ ತ್ವಂ ರಮ್ಯಮಾಚಮನೀಯಕಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ಕಾಪಿಲಂ ದಧಿ ಕುನ್ದೇನ್ದುಧವಲಂ ಮಧುಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರಸ್ಥಿತಂ ದೇವಿ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಗೃಹಾಣ ಭೋಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಕ್ಷೀರಮ್ –
ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ ।
ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಙ್ಗ॒ಥೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ದಧಿ –
ದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವ್ಣೋ॑ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿನ॑: ।
ಸು॒ರ॒ಭಿ ನೋ॒ ಮುಖಾ॑ ಕರ॒ತ್ಪ್ರಾಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಆಜ್ಯಮ್ –
ಶು॒ಕ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರಸಿ॒ ತೇಜೋ॑ಸಿ ದೇ॒ವೋವ॑ಸ್ಸವಿ॒ತೋತ್ಪು॑ನಾ॒ತು
ಅಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑: ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಮಧು –
ಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯ॒ತೇ ಮಧು॑ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವಃ ।
ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಃ ಸ॒ನ್ತ್ವೌಷ॑ಧೀಃ ।
ಮಧು॒ ನಕ್ತ॑ಮು॒ತೋಷ॑ಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವಗ್ಂ ರಜ॑: ।
ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ ।
ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವನ್ತು ನಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಶರ್ಕರ –
ಸ್ವಾ॒ದುಃ ಪ॑ವಸ್ವ ದಿ॒ವ್ಯಾಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರಿನ್ದ್ರಾ᳚ಯ ಸು॒ಹವೀ᳚ತು ನಾಮ್ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವಾ॒ಯವೇ॒ ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ಮಧು॑ಮಾಂ॒ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಶರ್ಕರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಫಲೋದಕಮ್ –
ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀ॑: ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾನೋ॑ ಮುನ್ಚ॒ನ್ತ್ವಗ್ಂ ಹ॑ಸಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ ಜಾ॒ತೋ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ॑ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು ಮಾ॒ ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।
ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಜಾಹ್ನವೀಸಲಿಲಂ ಶುಭಮ್ ।
ಗೃಹಾಣ ವಿಶ್ವಜನನಿ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿ॒ನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃದ್ಧಿಂ॑ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ದೇಹಸೌನ್ದರ್ಯಬೀಜಂ ಚ ಸದಾ ಶೋಭಾವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಕಾರ್ಪಾಸಜಂ ಚ ಕೃಮಿಜಂ ವಸನಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವ್ಯಜನಚಾಮರಮ್ –
ಕ್ಷು॒ತ್ಪಿ॒ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॒ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ॒ ಸ॒ರ್ವಾ॒ನ್ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾತ್ ॥
ಶೀತವಾಯುಪ್ರದಂ ಚೈವ ದಾಹೇ ಚ ಸುಖದಂ ಪರಮ್ ।
ಕಮಲೇ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಚೇದಂ ವ್ಯಜನಂ ಶ್ವೇತಚಾಮರಮ್ ॥

ಗನ್ಧಾದಿ ಪರಿಮಲದ್ರವ್ಯಾಣಿ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀಗ್ಂ॑ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗನ್ಧಮ್ –
ಶುದ್ಧಿದಂ ಶುದ್ಧಿರೂಪಂ ಚ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಮಙ್ಗಲಮ್ ।
ಗನ್ಧವಸ್ತೂದ್ಭವಂ ರಮ್ಯಂ ಗನ್ಧಂ ದೇವಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ರಕ್ತಚನ್ದನಮ್ –
ಮಲಯಾಚಲಸಮ್ಭೂತಂ ವೃಕ್ಷಸಾರಂ ಮನೋಹರಮ್ ।
ಸುಗನ್ಧಿಯುಕ್ತಂ ಸುಖದಂ ಚನ್ದನಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ರಕ್ತಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಿನ್ದೂರಮ್ –
ಸಿನ್ದೂರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಚ ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಪ್ರಿಯೇ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ದತ್ತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಸಿನ್ದೂರಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಸಿನ್ದೂರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕುಙ್ಕುಮಮ್ –
ಕುಙ್ಕುಮಂ ಕಾಮದಂ ದಿವ್ಯಂ ಕುಙ್ಕುಮಂ ಕಾಮರೂಪಿಣಮ್ ।
ಅಖಣ್ಡಕಾಮಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಕುಙ್ಕುಮಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಕುಙ್ಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸುಗನ್ಧಿ ತೈಲಮ್ –
ಸುಗನ್ಧಿಯುಕ್ತಂ ತೈಲಂ ಚ ಸುಗನ್ಧಾಮಲಕೀಜಲಮ್ ।
ದೇಹಸೌನ್ದರ್ಯಬೀಜಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಸುಗನ್ಧಿ ತೈಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಗ್ಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ರತ್ನಸ್ವರ್ಣವಿಕಾರಂ ಚ ದೇಹಸೌಖ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಶೋಭಾಧಾನಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಚ ಭೂಷಣಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥
ನಾನಾಕುಸುಮನಿರ್ಮಾಣಂ ಬಹುಶೋಭಾಪ್ರದಂ ಪರಮ್ ।
ಸುರಲೋಕಪ್ರಿಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಮಾಲ್ಯಂ ದೇವಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಮ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಮನ್ದಾರಪಾರಿಜಾತಾದೀನ್ಪಾಟಲೀಂ ಕೇತಕೀಂ ತಥಾ ।
ಮರುವಾಮೋಗರಂ ಚೈವ ಗೃಹಾಣಾಶು ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥಾಙ್ಗ ಪೂಜಾ –
ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಚಞ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ – ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ – ಜಠರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ – ವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಮಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ – ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಪೂರ್ವಾದಿಕ್ರಮೇಣಾಷ್ಟದಿಕ್ಷ್ವಷ್ಟಸಿದ್ಧೀಃ ಪೂಜಯೇತ್ ।
ಓಂ ಅಣಿಮ್ನೇ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಮ್ಣೇ ನಮಃ । ಓಂ ಲಘಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಓಂ ವಶಿತಾಯೈ ನಮಃ ।

ಅಥ ಪೂರ್ವಾದಿಕ್ರಮೇಣಾಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜನಮ್ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಧೂಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ॒ನಿ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ವೃಕ್ಷನಿರ್ಯಾಸರೂಪಂ ಚ ಗನ್ಧದ್ರವ್ಯಾದಿಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತೇ ಪವಿತ್ರೋ ವೈ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ಮಾವ॑ಹ ॥
ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಧ್ವಾನ್ತಪ್ರಧ್ವಂಸಕಾರಣಮ್ ।
ಪ್ರದೀಪಂ ಶುದ್ಧರೂಪಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ ಸು॒ವರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ಮಾವ॑ಹ ॥
ನಾನೋಪಹಾರರೂಪಂ ಚ ನಾನಾರಸಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ನಾನಾಸ್ವಾದುಕರಂ ಚೈವ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಆಚಮನಮ್ –
ಶೀತಲಂ ನಿರ್ಮಲಂ ತೋಯಂ ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸುವಾಸಿತಮ್ ।
ಆಚಮ್ಯತಾಂ ಮಮ ಜಲಂ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆ ವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಚ ವರಂ ರಮ್ಯಂ ಕರ್ಪೂರಾದಿಸುವಾಸಿತಮ್ ।
ಜಿಹ್ವಾಜಾಡ್ಯಚ್ಛೇದಕರಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಫಲಮ್ –
ನಾನಾವಿಧಾನಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ಪಕ್ವಾನಿ ಚ ಫಲಾನಿ ತು ।
ಸ್ವಾದುರಸ್ಯಾನಿ ಕಮಲೇ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಫಲದಾನಿ ಚ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಫಲಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ –
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋಃ ।
ಅನನ್ತಪುಣ್ಯಫಲದಂ ಅತಃ ಶಾನ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಸ॒ಮ್ರಾಜಂ॑ ಚ ವಿ॒ರಾಜಂ॑ ಚಾಭಿ॒ಶ್ರೀರ್ಯಾ ಚ॑ ನೋ ಗೃ॒ಹೇ ।
ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀ ರಾ॒ಷ್ಟ್ರಸ್ಯ॒ ಯಾ ಮುಖೇ॒ ತಯಾ॑ ಮಾ॒ ಸಗ್ಂ ಸೃ॒ಜಾಮಸಿ ॥
ಚಕ್ಷುರ್ದಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ತಿಮಿರಸ್ಯ ನಿವಾರಣಮ್ ।
ಆರ್ತಿಕ್ಯಂ ಕಲ್ಪಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ।
ಸನ್ತತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಮಙ್ಗಲಾನಿ ಭವನ್ತು ।
ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮಙ್ಗಲಾನಿ ಭವನ್ತು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
( ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ ಪಶ್ಯತು । )
ಓಂ ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವ್ಯೈ ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷ್ಣುಪ॒ತ್ನೀ ಚ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಸದ್ಭಾವಪುಷ್ಪಾಣ್ಯಾದಾಯ ಸಹಜಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೇ ।
ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ದದಾಮ್ಯದ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಙ್ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಸದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ॥
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಉರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಣಾಮೋಽಷ್ಟಾಙ್ಗಮುಚ್ಯತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಞೀಯೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವ್ಯೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಯದ್ಯದ್ದ್ರವ್ಯಮಪೂರ್ವಂ ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮತಿದುರ್ಲಭಮ್ ।
ದೇವಭೂಷಾಢ್ಯಭೋಗ್ಯಂ ಚ ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ದೀಪ ಪೂಜನಮ್ –
ಭೋ ದೀಪ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಅನ್ಧಕಾರನಿವಾರಕ ।
ಇಮಾಂ ಮಯಾ ಕೃತಾಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹ್ಣಂಸ್ತೇಜಃ ಪ್ರವರ್ಧಯ ॥
ಓಂ ದೀಪಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಗನ್ಧಕ್ಷತಪುಷ್ಪೈಃ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಿವೇದಯೇತ್ ।

ದೀಪಮಾಲಾ ಪೂಜನಮ್ –
ದೀಪಾವಲೀ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಆರಾರ್ತಿಕಪ್ರದಾನೇನ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾ ಭವ ॥
ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತೀ ರವಿಜ್ಯೋತಿಶ್ಚನ್ದ್ರಜ್ಯೋತಿಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಉತ್ತಮಃ ಸರ್ವತೇಜಸ್ತು ದೀಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಆರಾರ್ತಿಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಸುರಾಸುರೇನ್ದ್ರಾದಿಕಿರೀಟಮೌಕ್ತಿಕೈ-
-ರ್ಯುಕ್ತಂ ಸದಾ ಯತ್ತವಪಾದ ಕಞ್ಜನಮ್ ।
ಪರಾವರಂ ಪಾತು ವರಂ ಸುಮಙ್ಗಲಂ
ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತವ ಕಾಮಸಿದ್ಧಯೇ ॥
ಭವಾನಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸುಪೂಜಿತಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸ್ಯಾನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ವರದಾಸಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ।
ಯಾ ಗತಿಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಸಾ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ತ್ವದರ್ಚನಾತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಾವಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ವರದಾಽಸಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ।
ಯಾ ಗತಿಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಸಾ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ತ್ವದರ್ಚನಾತ್ ॥ 1 ॥
ವಿಶ್ವರೂಪಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಽಸಿ ಪದ್ಮೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಶುಭೇ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುಖರಾತ್ರಿಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ ॥ 2 ॥
ವರ್ಷಾಕಾಲೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಯನ್ಮಯಾ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಮ್ ।
ಸುಖರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರಭಾತೇಽದ್ಯ ತನ್ಮೇಽಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವ್ಯಪೋಹತು ॥ 3 ॥
ಯಾ ರಾತ್ರಿಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಯಾ ಚ ದೇವೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಾ ।
ಸಂವತ್ಸರಪ್ರಿಯಾ ಯಾ ಚ ಸಾ ಮಮಾಸ್ತು ಸುಮಙ್ಗಲಮ್ ॥ 4 ॥
ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಮ್ಭವಾಮ್ ।
ಆಖ್ಯಾತಾ ಭೂತಲೇ ದೇವಿ ಸುಖರಾತ್ರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 5 ॥
ದಾಮೋದರಿ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಾತೃಕೇ ।
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ 6 ॥
ಶಙ್ಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ಶುಭ್ರವರ್ಣೇ ಶುಭಾನನೇ ।
ಮಹ್ಯಮಿಷ್ಟವರಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನಿ ॥ 7 ॥
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನಿ ।
ಸರ್ವದಾ ದೇಹಿ ಮೇ ದ್ರವ್ಯಂ ದಾನಾಯ ಭುಕ್ತಿಹೇತವೇ ॥ 8 ॥
ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಧರಾಂ ಹರ್ಷಂ ಕೀರ್ತಿಮಾಯುರ್ಯಶಃ ಶ್ರಿಯಃ ।
ತುರಗಾನ್ ದನ್ತಿನಃ ಪುತ್ರಾನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ॥ 9 ॥
ಯನ್ಮಯಾ ವಾಞ್ಛಿತಂ ದೇವಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಫಲಂ ಕುರು ।
ನ ಬಾಧನ್ತಾಂ ಕುಕರ್ಮಾಣಿ ಸಙ್ಕಟಾನ್ಮೇ ನಿವಾರಯ ॥ 10 ॥
ನ್ಯೂನಂ ವಾಽಪ್ಯತುಲಂ ವಾಪಿ ಯನ್ಮಯಾ ಮೋಹಿತಂ ಕೃತಮ್ ।
ಸರ್ವಂ ತದಸ್ತು ಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 11 ॥

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ।
ನ್ಯೂನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋವನ್ದೇ ತಮಚ್ಯುತಮ್ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾದೇವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ॥

ಅನಯಾ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed