Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja – ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி விஶேஷ ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ அநுக்³ரஹப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ப்ரீத்யர்த²ம் ஶ்ரீ ஸூக்த விதா⁴நேந த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

த்⁴யாநம் –
யா ஸா பத்³மா॑ஸந॒ஸ்தா² விபுலகடிதடீ பத்³ம॒பத்ரா॑யதா॒க்ஷீ ।
க³ம்பீ⁴ரா வ॑ர்தநா॒பி⁴꞉ ஸ்தநப⁴ர நமிதா ஶுப்⁴ர வஸ்த்ரோ॑த்தரீ॒யா ।
லக்ஷ்மீர்தி³॒வ்யைர்க³ஜேந்த்³ரைர்ம॒ணிக³ண க²சிதைஸ்ஸ்நாபிதா ஹே॑மகு॒ம்பை⁴꞉ ।
நி॒த்யம் ஸா ப॑த்³மஹ॒ஸ்தா மம வஸ॑து க்³ரு॒ஹே ஸர்வ॒மாங்க³ல்ய॑யுக்தா ॥

ல॒க்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்³ரராஜதநயாம் ஶ்ரீ॒ரங்க³தா⁴மே॑ஶ்வரீம் ।
தா³॒ஸீபூ⁴தஸமஸ்த தே³வ வ॒நிதாம் லோ॒கைக॒ தீ³பா॑ங்குராம் ।
ஶ்ரீமந்மந்த³கடாக்ஷலப்³த⁴ விப⁴வ ப்³ர॒ஹ்மேந்த்³ரக³ங்கா³॑த⁴ராம் ।
த்வாம் த்ரை॒லோக்ய॒ குடு॑ம்பி³நீம் ஸ॒ரஸிஜாம் வ॒ந்தே³ முகு॑ந்த³ப்ரியாம் ॥

ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்ய கர்ணிகாவாஸிநீம் பராம் ।
ஶரத்பார்வணகோடீந்து³ப்ரபா⁴ஜுஷ்டகராம் வராம் ॥

ஸ்வதேஜஸா ப்ரஜ்வலந்தீம் ஸுக²த்³ருஶ்யாம் மநோஹராம் ।
ப்ரதப்தகாஞ்சநநிபா⁴ம் ஶோபா⁴ம் மூர்திமதீம் ஸதீம் ।
ரத்நபூ⁴ஷணபூ⁴ஷாட்⁴யாம் ஶோபி⁴தாம் பீதவாஸஸா ।
ஈஷத்³தா⁴ஸ்யப்ரஸந்நாஸ்யாம் ரம்யாம் ஸுஸ்தி²ரயௌவநாம் ॥

ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ச மஹாலக்ஷ்மீம் ப⁴ஜே ஶுபா⁴ம் ।
த்⁴யாநேநாநேந தாம் த்⁴யாத்வா சோபசாரை꞉ ஸுஸம்யுத꞉ ॥

ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸுவ॒ர்ண ர॑ஜத॒ஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒மாவ॑ஹ ॥
ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா²ம் ஸ்வஸ்தா²ம் ச ஸுமநோஹராம் ।
ஶாந்தாம் ச ஶ்ரீஹரே꞉ காந்தாம் தாம் ப⁴ஜே ஜக³தாம் ப்ரஸூம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆ வ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
அமூல்யரத்நக²சிதம் நிர்மிதம் விஶ்வகர்மணா ।
ஆஸநம் ச விசித்ரம் ச மஹாலக்ஷ்மி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ண ஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑ தே³॒வீ ஜு॑ஷதாம் ॥
புஷ்பசந்த³நதூ³ர்வாதி³ஸம்யுதம் ஜாஹ்நவீஜலம் ।
ஶங்க²க³ர்ப⁴ஸ்தி²தம் ஶுத்³த⁴ம் க்³ருஹ்யதாம் பத்³மவாஸிநி ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ராகாராமா॒ர்த்³ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
ஶுத்³த⁴ம் க³ங்கோ³த³கமித³ம் ஸர்வவந்தி³தமீப்ஸிதம் ।
பாபேத்⁴மவஹ்நிரூபம் ச க்³ருஹ்யதாம் கமலாலயே ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் யஶ॑ஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒ ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
புண்யதீர்தோ²த³கம் சைவ விஶுத்³த⁴ம் ஶுத்³தி⁴த³ம் ஸதா³ ।
க்³ருஹ்யதாம் க்ருஷ்ணகாந்தே த்வம் ரம்யமாசமநீயகம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
காபிலம் த³தி⁴ குந்தே³ந்து³த⁴வளம் மது⁴ஸம்யுதம் ।
ஸ்வர்ணபாத்ரஸ்தி²தம் தே³வி மது⁴பர்கம் க்³ருஹாண போ⁴꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
க்ஷீரம் –
ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க³॒தே² ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ க்ஷீரேண ஸ்நபயாமி ।

த³தி⁴ –
த³॒தி⁴॒க்ராவ்ணோ॑அகாரிஷம் ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜிந॑: ।
ஸு॒ர॒பி⁴ நோ॒ முகா²॑ கர॒த்ப்ராண॒ ஆயூக்³ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ த³த்⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஆஜ்யம் –
ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே³॒வோவ॑ஸ்ஸவி॒தோத்பு॑நா॒து
அச்சி²॑த்³ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி⁴॑: ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஆஜ்யேந ஸ்நபயாமி ।

மது⁴ –
மது⁴॒வாதா॑ ருதாய॒தே மது⁴॑க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த⁴॑வ꞉ ।
மாத்⁴வீ᳚ர்ந꞉ ஸ॒ந்த்வௌஷ॑தீ⁴꞉ ।
மது⁴॒ நக்த॑மு॒தோஷ॑ஸி॒ மது⁴॑ம॒த்பார்தி²॑வக்³ம் ரஜ॑: ।
மது⁴॒த்³யௌர॑ஸ்து ந꞉ பி॒தா ।
மது⁴॑மாந்நோ॒ வந॒ஸ்பதி॒ர்மது⁴॑மாக்³ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய॑: ।
மாத்⁴வீ॒ர்கா³வோ॑ ப⁴வந்து ந꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ மது⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஶர்கர –
ஸ்வா॒து³꞉ ப॑வஸ்வ தி³॒வ்யாய॒ ஜந்ம॑நே ।
ஸ்வா॒து³ரிந்த்³ரா᳚ய ஸு॒ஹவீ᳚து நாம்நே ।
ஸ்வா॒து³ர்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே॒ ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ மது⁴॑மாம்॒ அதா³᳚ப்⁴ய꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஶர்கரேண ஸ்நபயாமி ।

ப²லோத³கம் –
யா꞉ ப²॒லிநீ॒ர்யா அ॑ப²॒லா அ॑பு॒ஷ்பாயாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ॑: ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தாநோ॑ முந்ச॒ந்த்வக்³ம் ஹ॑ஸ꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ப²லோத³கேந ஸ்நபயாமி ।

ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ ஜா॒தோ வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த²॑ பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து மா॒ யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ।
பஞ்சாம்ருத ஸமாயுக்தம் ஜாஹ்நவீஸலிலம் ஶுப⁴ம் ।
க்³ருஹாண விஶ்வஜநநி ஸ்நாநார்த²ம் ப⁴க்தவத்ஸலே ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³த⁴ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉ கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மி॒ன் கீ॒ர்திம்ருத்³தி⁴ம்॑ த³॒தா³து॑ மே ॥
தே³ஹஸௌந்த³ர்யபீ³ஜம் ச ஸதா³ ஶோபா⁴விவர்த⁴நம் ।
கார்பாஸஜம் ச க்ருமிஜம் வஸநம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

வ்யஜநசாமரம் –
க்ஷு॒த்பி॒பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॒ல॒க்ஷ்மீர்நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச॒ ஸ॒ர்வா॒ன் நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹாத் ॥
ஶீதவாயுப்ரத³ம் சைவ தா³ஹே ச ஸுக²த³ம் பரம் ।
கமலே க்³ருஹ்யதாம் சேத³ம் வ்யஜநம் ஶ்வேதசாமரம் ॥

க³ந்தா⁴தி³ பரிமளத்³ரவ்யாணி –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீக்³ம்॑ ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥

ஶ்ரீக³ந்த⁴ம் –
ஶுத்³தி⁴த³ம் ஶுத்³தி⁴ரூபம் ச ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளம் ।
க³ந்த⁴வஸ்தூத்³ப⁴வம் ரம்யம் க³ந்த⁴ம் தே³வி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஶ்ரீக³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

ரக்தசந்த³நம் –
மலயாசலஸம்பூ⁴தம் வ்ருக்ஷஸாரம் மநோஹரம் ।
ஸுக³ந்தி⁴யுக்தம் ஸுக²த³ம் சந்த³நம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ரக்தசந்த³நம் ஸமர்பயாமி ।

ஸிந்தூ³ரம் –
ஸிந்தூ³ரம் ரக்தவர்ணம் ச ஸிந்தூ³ரதிலகப்ரியே ।
ப⁴க்த்யா த³த்தம் மயா தே³வி ஸிந்தூ³ரம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஸிந்தூ³ரம் ஸமர்பயாமி ।

குங்குமம் –
குங்குமம் காமத³ம் தி³வ்யம் குங்குமம் காமரூபிணம் ।
அக²ண்ட³காமஸௌபா⁴க்³யம் குங்குமம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ குங்குமம் ஸமர்பயாமி ।

ஸுக³ந்தி⁴ தைலம் –
ஸுக³ந்தி⁴யுக்தம் தைலம் ச ஸுக³ந்தா⁴மலகீஜலம் ।
தே³ஹஸௌந்த³ர்யபீ³ஜம் ச க்³ருஹ்யதாம் ஶ்ரீஹரிப்ரியே ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஸுக³ந்தி⁴ தைலம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாக்³ம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
ரத்நஸ்வர்ணவிகாரம் ச தே³ஹஸௌக்²யவிவர்த⁴நம் ।
ஶோபா⁴தா⁴நம் ஶ்ரீகரம் ச பூ⁴ஷணம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பமாலா –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥
நாநாகுஸுமநிர்மாணம் ப³ஹுஶோபா⁴ப்ரத³ம் பரம் ।
ஸுரளோகப்ரியம் ஶுத்³த⁴ம் மால்யம் தே³வி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ புஷ்பமாலாம் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
மந்தா³ரபாரிஜாதாதீ³ந்பாடலீம் கேதகீம் ததா² ।
மருவாமோக³ரம் சைவ க்³ருஹாணாஶு நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அதா²ங்க³ பூஜா –
ஓம் சபலாயை நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் சஞ்சலாயை நம꞉ – ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் காத்யாயந்யை நம꞉ – நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஜக³ந்மாத்ரே நம꞉ – ஜட²ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் விஶ்வவல்லபா⁴யை நம꞉ – வக்ஷஸ்ஸ்த²லம் பூஜயாமி ।
ஓம் கமலவாஸிந்யை நம꞉ – நேத்ரத்ரயம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரியை நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஓம் மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அத² பூர்வாதி³க்ரமேணாஷ்டதி³க்ஷ்வஷ்டஸித்³தீ⁴꞉ பூஜயேத் ।
ஓம் அணிம்நே நம꞉ । ஓம் மஹிம்நே நம꞉ ।
ஓம் க³ரிம்ணே நம꞉ । ஓம் லகி⁴ம்நே நம꞉ ।
ஓம் ப்ராப்த்யை நம꞉ । ஓம் ப்ராகாம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶிதாயை நம꞉ । ஓம் வஶிதாயை நம꞉ ।

அத² பூர்வாதி³க்ரமேணாஷ்டலக்ஷ்மீ பூஜநம் ।
ஓம் ஆத்³யலக்ஷ்மை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாளக்ஷ்மை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌபா⁴க்³யலக்ஷ்மை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதலக்ஷ்மை நம꞉ ।
ஓம் காமலக்ஷ்மை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யலக்ஷ்மை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க³ளக்ஷ்மை நம꞉ ।
ஓம் யோக³ளக்ஷ்மை நம꞉ ।

அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

தூ⁴பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நிக்³தா⁴॒நி சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
வ்ருக்ஷநிர்யாஸரூபம் ச க³ந்த⁴த்³ரவ்யாதி³ஸம்யுதம் ।
க்ருஷ்ணகாந்தே பவித்ரோ வை தூ⁴போ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ தூ⁴பம் ஸமர்பயாமி ।

தீ³பம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம் பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒மாவ॑ஹ ॥
ஜக³ச்சக்ஷு꞉ ஸ்வரூபம் ச த்⁴வாந்தப்ரத்⁴வம்ஸகாரணம் ।
ப்ரதீ³பம் ஶுத்³த⁴ரூபம் ச க்³ருஹ்யதாம் பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ தீ³பம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம் ஸு॒வர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒மாவ॑ஹ ॥
நாநோபஹாரரூபம் ச நாநாரஸஸமந்விதம் ।
நாநாஸ்வாது³கரம் சைவ நைவேத்³யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி ।
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி । ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

ஆசமநம் –
ஶீதளம் நிர்மலம் தோயம் கர்பூரேண ஸுவாஸிதம் ।
ஆசம்யதாம் மம ஜலம் ப்ரஸீத³ த்வம் மஹேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
தாம் ம॒ ஆ வ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
தாம்பூ³லம் ச வரம் ரம்யம் கர்பூராதி³ஸுவாஸிதம் ।
ஜிஹ்வாஜாட்³யச்சே²த³கரம் தாம்பூ³லம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

ப²லம் –
நாநாவிதா⁴நி ரம்யாணி பக்வாநி ச ப²லாநி து ।
ஸ்வாது³ரஸ்யாநி கமலே க்³ருஹ்யதாம் ப²லதா³நி ச ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ப²லாநி ஸமர்பயாமி ।

த³க்ஷிணாம் –
ஹிரண்யக³ர்ப⁴க³ர்ப⁴ஸ்த²ம் ஹேமபீ³ஜம் விபா⁴வஸோ꞉ ।
அநந்தபுண்யப²லத³ம் அத꞉ ஶாந்திம் ப்ரயச்ச² மே ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ த³க்ஷிணாம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
ஸ॒ம்ராஜம்॑ ச வி॒ராஜம்॑ சாபி⁴॒ஶ்ரீர்யா ச॑ நோ க்³ரு॒ஹே ।
ல॒க்ஷ்மீ ரா॒ஷ்ட்ரஸ்ய॒ யா முகே²॒ தயா॑ மா॒ ஸக்³ம் ஸ்ரு॒ஜாமஸி ॥
சக்ஷுர்த³ம் ஸர்வலோகாநாம் திமிரஸ்ய நிவாரணம் ।
ஆர்திக்யம் கல்பிதம் ப⁴க்த்யா க்³ருஹாண பரமேஶ்வரி ।
ஸந்தத ஶ்ரீரஸ்து ஸமஸ்த மங்க³ளாநி ப⁴வந்து ।
நித்ய ஶ்ரீரஸ்து நித்யமங்க³ளாநி ப⁴வந்து ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி । நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
( ஶ்ரீ ஸூக்தம் பஶ்யது । )
ஓம் ம॒ஹா॒தே³॒வ்யை ச॑ வி॒த்³மஹே॑ விஷ்ணுப॒த்நீ ச॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஸத்³பா⁴வபுஷ்பாண்யாதா³ய ஸஹஜப்ரேமரூபிணே ।
லோகமாத்ரே த³தா³ம்யத்³ய ப்ரீத்யா ஸங்க்³ருஹ்யதாம் ஸதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸமர்பயாமி ।

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரம் –
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹிமாம் க்ருபயா தே³வீ ஶரணாக³தவத்ஸலே ॥
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ மாம் பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரம் –
உரஸா ஶிரஸா த்³ருஷ்ட்யா மநஸா வசஸா ததா² ।
பத்³ப்⁴யாம் கராப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ப்ரணாமோ(அ)ஷ்டாங்க³முச்யதே ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாந்நாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஸமஸ்த ராஜ்ஞீயோபசாரான் தே³வ்யோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।
யத்³யத்³த்³ரவ்யமபூர்வம் ச ப்ருதி²வ்யாமதிது³ர்லப⁴ம் ।
தே³வபூ⁴ஷாட்⁴யபோ⁴க்³யம் ச தத்³த்³ரவ்யம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥

தீ³ப பூஜநம் –
போ⁴ தீ³ப த்வம் ப்³ரஹ்மரூப அந்த⁴காரநிவாரக ।
இமாம் மயா க்ருதாம் பூஜாம் க்³ருஹ்ணம்ஸ்தேஜ꞉ ப்ரவர்த⁴ய ॥
ஓம் தீ³பாய நம꞉ இதி க³ந்த⁴க்ஷதபுஷ்பை꞉ ஸம்பூஜ்ய ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்ம்யை நிவேத³யேத் ।

தீ³பமாலா பூஜநம் –
தீ³பாவளீ மயா த³த்தம் க்³ருஹாண த்வம் ஸுரேஶ்வரி ।
ஆரார்திகப்ரதா³நேந ஜ்ஞாநத்³ருஷ்டிப்ரதா³ ப⁴வ ॥
அக்³நிஜ்யோதீ ரவிஜ்யோதிஶ்சந்த்³ரஜ்யோதிஸ்ததை²வ ச ।
உத்தம꞉ ஸர்வதேஜஸ்து தீ³போ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ஆரார்திகம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
ஸுராஸுரேந்த்³ராதி³கிரீடமௌக்திகை-
-ர்யுக்தம் ஸதா³ யத்தவபாத³ கஞ்ஜநம் ।
பராவரம் பாது வரம் ஸுமங்க³ளம்
நமாமி ப⁴க்த்யா தவ காமஸித்³த⁴யே ॥
ப⁴வாநி த்வம் மஹாலக்ஷ்மி ஸர்வகாமப்ரதா³யிநீ ।
ஸுபூஜிதா ப்ரஸந்நா ஸ்யாந்மஹாலக்ஷ்மை நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
நமஸ்தே ஸர்வதே³வாநாம் வரதா³ஸி ஹரிப்ரியே ।
யா க³திஸ்த்வத்ப்ரபந்நாநாம் ஸா மே பூ⁴யாத்த்வத³ர்சநாத் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ப்ரார்த²நா நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

தீ³பாவளி ராத்ரி ப்ரார்த²நா –
நமஸ்தே ஸர்வதே³வாநாம் வரதா³(அ)ஸி ஹரிப்ரியே ।
யா க³திஸ்த்வத்ப்ரபந்நாநாம் ஸா மே பூ⁴யாத்த்வத³ர்சநாத் ॥ 1 ॥
விஶ்வரூபஸ்ய பா⁴ர்யா(அ)ஸி பத்³மே பத்³மாலயே ஶுபே⁴ ।
மஹாலக்ஷ்மி நமஸ்துப்⁴யம் ஸுக²ராத்ரிம் குருஷ்வ மே ॥ 2 ॥
வர்ஷாகாலே மஹாகோ⁴ரே யந்மயா து³ஷ்க்ருதம் க்ருதம் ।
ஸுக²ராத்ரி꞉ ப்ரபா⁴தே(அ)த்³ய தந்மே(அ)லக்ஷ்மீம் வ்யபோஹது ॥ 3 ॥
யா ராத்ரி꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் யா ச தே³வேஷ்வவஸ்தி²தா ।
ஸம்வத்ஸரப்ரியா யா ச ஸா மமாஸ்து ஸுமங்க³ளம் ॥ 4 ॥
மாதா த்வம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் தே³வாநாம் ஸ்ருஷ்டிஸம்ப⁴வாம் ।
ஆக்²யாதா பூ⁴தலே தே³வி ஸுக²ராத்ரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 5 ॥
தா³மோத³ரி நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்த்ரைலோக்யமாத்ருகே ।
நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாலக்ஷ்மி த்ராஹி மாம் பரமேஶ்வரி ॥ 6 ॥
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஹஸ்தே ஶுப்⁴ரவர்ணே ஶுபா⁴நநே ।
மஹ்யமிஷ்டவரம் தே³ஹி ஸர்விஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநி ॥ 7 ॥
நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாலக்ஷ்மி மஹாஸௌக்²யப்ரதா³யிநி ।
ஸர்வதா³ தே³ஹி மே த்³ரவ்யம் தா³நாய பு⁴க்திஹேதவே ॥ 8 ॥
த⁴நம் தா⁴ந்யம் த⁴ராம் ஹர்ஷம் கீர்திமாயுர்யஶ꞉ ஶ்ரிய꞉ ।
துரகா³ன் த³ந்திந꞉ புத்ரான் மஹாலக்ஷ்மி ப்ரயச்ச² மே ॥ 9 ॥
யந்மயா வாஞ்சி²தம் தே³வி தத்ஸர்வம் ஸப²லம் குரு ।
ந பா³த⁴ந்தாம் குகர்மாணி ஸங்கடாந்மே நிவாரய ॥ 10 ॥
ந்யூநம் வா(அ)ப்யதுலம் வாபி யந்மயா மோஹிதம் க்ருதம் ।
ஸர்வம் தத³ஸ்து ஸம்பூர்ணம் த்வத்ப்ரஸாதா³ந்மஹேஶ்வரி ॥ 11 ॥

க்ஷமா ப்ரார்த²நா –
யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யாச நாமோக்த்யா தப꞉ பூஜா க்ரியாதி³ஷு ।
ந்யூநம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி ஸத்³யோவந்தே³ தமச்யுதம் ॥
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வரீ ।
யத்பூஜிதம் மயாதே³வீ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்துதே ॥

அநயா ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴ந பூர்வக த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ தே³வதா ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥
ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed