Sri Haridra Ganapati Puja – ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி பூஜா (ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா)


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

அஸ்மின் ஹரித்³ராபி³ம்பே³ ஶ்ரீமஹாக³ணபதிம் ஆவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்டா² –
ஓம் அஸு॑னீதே॒ புன॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புன॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மனு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥

அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணானே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒னமுப॑ஹ்வயதே ॥

ஶ்ரீ மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
ஸ்தி²ரோ ப⁴வ வரதோ³ ப⁴வ ।
ஸுமுகோ² ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னோ ப⁴வ ।
ஸ்தி²ராஸனம் குரு ।

த்⁴யானம் –
ஹரித்³ராப⁴ம் சதுர்பா³ஹும்
ஹரித்³ராவத³னம் ப்ரபு⁴ம் ।
பாஶாங்குஶத⁴ரம் தே³வம்
மோத³கம் த³ந்தமேவ ச ।
ப⁴க்தா(அ)ப⁴யப்ரதா³தாரம்
வந்தே³ விக்⁴னவிநாஶனம் ।
ஓம் ஹரித்³ரா க³ணபதயே நம꞉ ।

அக³ஜானன பத்³மார்கம் க³ஜானனமஹர்நிஶம் ।
அனேகத³ம் தம் ப⁴க்தானாம் ஏகத³ந்தமுபாஸ்மஹே ॥

ஓம் க³॒ணானாம்᳚ த்வா க³॒ணப॑திம் ஹவாமஹே
க॒விம் க॑வீ॒நாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் ।
ஜ்யே॒ஷ்ட²॒ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பத॒
ஆ ந॑: ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி⁴॑ஸ்ஸீத³॒ ஸாத³॑னம் ॥

ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
த்⁴யாயாமி । த்⁴யானம் ஸமர்பயாமி । 1 ॥

ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
ஆவாஹயாமி । ஆவாஹனம் ஸமர்பயாமி । 2 ॥

ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
நவரத்நக²சித தி³வ்ய ஹேம ஸிம்ஹாஸனம் ஸமர்பயாமி । 3 ॥

ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி । 4 ॥

ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி । 5 ॥

ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
முகே² ஆசமனீயம் ஸமர்பயாமி । 6 ॥

ஸ்னானம் –
ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தன ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா² ச ந꞉ ।
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்னானம் ஸமர்பயாமி । 7 ॥

ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
அபி⁴ வஸ்த்ரா ஸுவஸனான்யர்ஷாபி⁴ தே⁴னூ꞉ ஸுது³கா⁴꞉ பூயமான꞉ ।
அபி⁴ சந்த்³ரா ப⁴ர்தவே நோ ஹிரண்யாப்⁴யஶ்வான்ரதி²னோ தே³வ ஸோம ॥
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ வஸ்த்ரம் ஸமர்பயாமி । 8 ॥

யஜ்ஞோபவீதம் –
ஓம் ய॒ஜ்ஞோ॒ப॒வீ॒தம் ப॒ரமம்॑ பவி॒த்ரம்
ப்ர॒ஜாப॑தே॒ர்யத்ஸ॒ஹஜம்॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் ।
ஆயு॑ஷ்யமக்³ர்யம்॒ ப்ர॒தி மு॑ஞ்ச ஶு॒ப்⁴ரம்
ய॑ஜ்ஞோபவீ॒தம் ப³॒லம॑ஸ்து॒ தேஜ॑: ॥
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி । 9 ॥

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீ॑க்³ம் ஸர்வ॑பூ⁴தா॒னாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ தி³வ்ய ஶ்ரீ க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி । 10 ॥

புஷ்பை꞉ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸுமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஏகத³ந்தாய நம꞉ ।
ஓம் கபிலாய நம꞉ ।
ஓம் க³ஜகர்ணிகாய நம꞉ ।
ஓம் லம்போ³த³ராய நம꞉ ।
ஓம் விகடாய நம꞉ ।
ஓம் விக்⁴னராஜாய நம꞉ ।
ஓம் க³ணாதி⁴பாய நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴மகேதவே நம꞉ ।
ஓம் க³ணாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் பா²லசந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் க³ஜானனாய நம꞉ ।
ஓம் வக்ரதுண்டா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶூர்பகர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஹேரம்பா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்கந்த³பூர்வஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
நானாவித⁴ பரிமல பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி । 11 ॥

தூ⁴பம் –
வனஸ்பத்யுத்³ப⁴விர்தி³வ்யை꞉ நானா க³ந்தை⁴꞉ ஸுஸம்யுத꞉ ।
ஆக்⁴ரேய꞉ ஸர்வதே³வானாம் தூ⁴போ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி । 12 ॥

தீ³பம் –
ஸாஜ்யம் த்ரிவர்தி ஸம்யுக்தம் வஹ்னினா யோஜிதம் ப்ரியம் ।
க்³ருஹாண மங்க³லம் தீ³பம் த்ரைலோக்ய திமிராபஹ ॥
ப⁴க்த்யா தீ³பம் ப்ரயச்சா²மி தே³வாய பரமாத்மனே ।
த்ராஹி மாம் நரகாத்³கோ⁴ராத் தி³வ்ய ஜ்யோதிர்நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ப்ரத்யக்ஷ தீ³பம் ஸமர்பயாமி । 13 ॥

தூ⁴ப தீ³பானந்தரம் ஆசமனீயம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம்-
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் ।
ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோன॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேன பரிஷிஞ்சாமி ।
அம்ருதமஸ்து । அம்ருதோபஸ்தரணமஸி ।
ஶ்ரீ மஹாக³ணபதயே நம꞉ __________ ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ப்ராணாய ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அபானாய ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் வ்யானாய ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் உதா³னாய ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் ஸமானாய ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பானீயம் ஸமர்பயாமி ।
அம்ருதாபி தா⁴னமஸி । உத்தராபோஶனம் ஸமர்பயாமி ।
ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமனீயம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி । 14 ॥

தாம்பூ³லம்-
பூகீ³ப²லைஶ்ச கர்பூரை꞉ நாக³வல்லீத³லைர்யுதம் ।
முக்தாசூர்ணஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி । 15 ॥

நீராஜனம் –
வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: ।
நாமா॑னி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ன்॒ யதா³ஸ்தே᳚ ।
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ நீராஜனம் ஸமர்பயாமி । 16 ॥

மந்த்ரபுஷ்பம் –
ஸுமுக²ஶ்சைகத³ந்தஶ்ச கபிலோ க³ஜகர்ணக꞉
லம்போ³த³ரஶ்ச விகடோ விக்⁴னராஜோ க³ணாதி⁴ப꞉ ।
தூ⁴மகேதுர்க³ணாத்⁴யக்ஷ꞉ பா²லசந்த்³ரோ க³ஜானன꞉
வக்ரதுண்ட³ஶ்ஶூர்பகர்ணோ ஹேரம்ப³ஸ்ஸ்கந்த³பூர்வஜ꞉ ।
ஷோட³ஶைதானி நாமானி ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத³பி
வித்³யாரம்பே⁴ விவாஹே ச ப்ரவேஶே நிர்க³மே ததா²
ஸங்க்³ராமே ஸர்வகார்யேஷு விக்⁴னஸ்தஸ்ய ந ஜாயதே ॥
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ஸுவர்ண மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிண –
யானிகானி ச பாபானி ஜன்மாந்தர க்ருதானி ச ।
தானி தானி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ꞉ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸல ॥
அன்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேன ரக்ஷ ரக்ஷ க³ணாதி⁴ப ॥
ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் மஹாக³ணபதயே நம꞉ ।
ச²த்ர சாமராதி³ ஸமஸ்த ராஜோபசாரான் ஸமர்பயாமி ॥

க்ஷமாப்ரார்த²னா –
யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யா ச நாமோக்த்யா தப꞉ பூஜா க்ரியாதி³ஷு ।
ந்யூனம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி ஸத்³யோ வந்தே³ க³ஜானனம் ॥

மந்த்ரஹீனம் க்ரியாஹீனம் ப⁴க்திஹீனம் க³ணாதி⁴ப ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ॥

ஓம் வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரப⁴ ।
நிர்விக்⁴னம் குரு மே தே³வ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥

அனயா த்⁴யான ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி꞉ ஸுப்ரீதோ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வந்து ॥

உத்தரே ஶுப⁴கர்மண்யவிக்⁴நமஸ்து இதி ப⁴வந்தோ ப்³ருவந்து ।
உத்தரே ஶுப⁴கர்மணி அவிக்⁴நமஸ்து ॥

தீர்த²ம் –
அகாலம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி பாதோ³த³கம் பாவனம் ஶுப⁴ம் ॥

ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ॥

உத்³வாஸனம் –
ஓம் ய॒ஜ்ஞேன॑ ய॒ஜ்ஞம॑யஜந்த தே³॒வா꞉ ।
தானி॒ த⁴ர்மா॑ணி ப்ரத²॒மான்யா॑ஸன் ।
தே ஹ॒ நாகம்॑ மஹி॒மான॑: ஸசந்தே ।
யத்ர॒ பூர்வே॑ ஸா॒த்⁴யா꞉ ஸந்தி॑ தே³॒வா꞉ ॥

ஓம் ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி நம꞉ யதா²ஸ்தா²னம் உத்³வாஸயாமி ॥

ஶோப⁴னார்தே² க்ஷேமாய புனராக³மனாய ச ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed