Sri Parameshwara Seeghra Pooja Vidhanam – ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ஶீக்⁴ர பூஜா விதா⁴னம்


ஶிவாய கு³ரவே நம꞉ ।

ஶுசி꞉ –
ஓம் அபவித்ர꞉ பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா²ம் க³தோ(அ)பி வா ।
ய꞉ ஸ்மரேத்புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ ஶுசி꞉ ॥

புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ॥

ப்ரார்த²நா –
(கும்குமம் த்⁴ருத்வா)
ஓம் ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வ விக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

அக³ஜாநந பத்³மார்கம் க³ஜாநநமஹர்நிஶம் ।
அநேகத³ம் தம் ப⁴க்தாநாம் ஏகத³ந்தமுபாஸ்மஹே ॥

கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணு꞉ கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ரவே நம꞉ ॥

யஶ்ஶிவோ நாம ரூபாப்⁴யாம் யா தே³வீ ஸர்வமங்க³ளா ।
தயோ꞉ ஸம்ஸ்மரணாந்நித்யம் ஸர்வதா³ ஜய மங்க³ளம் ॥

ஆசம்ய –
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் மாத⁴வாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ । ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ । ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ । ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ । ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ । ஓம் ப்ரத்³யும்நாய நம꞉ ।
ஓம் அநிருத்³தா⁴ய நம꞉ । ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் அதோ²க்ஷஜாய நம꞉ । ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ । ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் உபேந்த்³ராய நம꞉ । ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।

தீ³பாராத⁴நம் –
ஓம் தீ³பஸ்த்வம் ப்³ரஹ்மரூபோஸி ஜ்யோதிஷாம் ப்ரபு⁴ரவ்யய꞉ ।
ஸௌபா⁴க்³யம் தே³ஹி புத்ராம்ஶ்ச ஸர்வாந்காமாம்ஶ்ச தே³ஹி மே ॥

ப்ராணாயாமம் –
ஓம் பூ⁴꞉ । ஓம் பு⁴வ꞉ । ஓம் ஸுவ꞉ । ஓம் மஹ꞉ ।
ஓம் ஜந꞉ । ஓம் தப꞉ । ஓம் ஸத்யம் ।
ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ப⁴ர்கோ³ தே³வஸ்ய தீ⁴மஹி தி⁴யோ யோ ந꞉ ப்ரசோத³யாத் ।
ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோம்ருதம் ப்³ரஹ்ம பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் ।

லகு⁴ஸங்கல்பம் –
மம உபாத்த ஸமஸ்த து³ரிதக்ஷய த்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வரமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ஏதத் மங்க³ள ப்ரதே³ஶே, நாராயண முஹூர்தே, ____ நாமதே⁴யா(அ)ஹம் மம ஸஹகுடும்ப³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர அநுக்³ரஹ ஸித்³த்⁴யர்த²ம் லகு⁴பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

கலஶ ப்ரார்த²நா –
க³ங்கே³ ச யமுநே க்ருஷ்ணே கோ³தா³வரீ ஸரஸ்வதீ ।
நர்மதே³ ஸிந்து⁴ காவேரீ ஜலே(அ)ஸ்மிந் ஸந்நிதி⁴ம் குரு ॥

ஓம் கலஶ தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ ஸகல பூஜார்தே² அக்ஷதாந் ஸமர்பயாமி ॥

க³ணபதி ப்ரார்த²நா –
ஓம் க³॒ணாநாம்᳚ த்வா க³॒ணப॑திம் ஹவாமஹே
க॒விம் க॑வீ॒நாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் ।
ஜ்யே॒ஷ்ட²॒ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பத॒
ஆ ந॑: ஶ்ரு॒ண்வந்நூ॒திபி⁴॑ஸ்ஸீத³॒ ஸாத³॑நம் ॥

அக³ஜாநந பத்³மார்கம் க³ஜாநநமஹர்நிஶம் ।
அநேகத³ம் தம் ப⁴க்தாநாம் ஏகத³ந்தமுபாஸ்மஹே ॥

வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய கோடி ஸூர்ய ஸமப்ரப⁴ ।
நிர்விக்⁴நம் குரு மே தே³வ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥

ஓம் ஶ்ரீ மஹாக³ணபதயே நம꞉ ஸகல பூஜார்தே² புஷ்பா(அ)க்ஷதாந் ஸமர்பயாமி ।

ப⁴ஸ்மதா⁴ரண மந்த்ரம் –
ஓம் த்ர்ய॑ம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³॒ந்தி⁴ம் பு॑ஷ்டி॒ வர்த⁴॑நம் ।
உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப³ந்த⁴॑நாந்ம்ரு॒த்யோர்மு॑க்ஷீய॒ மா(அ)ம்ருதா᳚த் ॥

த்⁴யாநம் –

ஶாந்தம் பத்³மாஸநஸ்த²ம் ஶஶித⁴ரமகுடம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம்
ஶூலம் வஜ்ரம் ச க²ட்³க³ம் பரஶுமப⁴யத³ம் த³க்ஷபா⁴கே³ வஹந்தம் ।
நாக³ம் பாஶம் ச க⁴ண்டாம் ப்ரளயஹுதவஹம் ஸாங்குஶம் வாமபா⁴கே³
நாநாலங்காரயுக்தம் ஸ்ப²டிகமணிநிப⁴ம் பார்வதீஶம் நமாமி ॥ 1 ॥

வந்தே³ ஶம்பு⁴முமாபதிம் ஸுரகு³ரும் வந்தே³ ஜக³த்காரணம்
வந்தே³ பந்நக³பூ⁴ஷணம் ம்ருக³த⁴ரம் வந்தே³ பஶூநாம்பதிம் ।
வந்தே³ ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்நிநயநம் வந்தே³ முகுந்த³ப்ரியம்
வந்தே³ ப⁴க்தஜநாஶ்ரயம் ச வரத³ம் வந்தே³ ஶிவம் ஶங்கரம் ॥ 2 ॥

அஸ்மிந் ப்ரதிமே ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ஸ்வாமிநம் ஆவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ॥

ஔபசாரிக ஸ்நாநம் –
ஓம் நம꞉ ஶிவாய ஔபசாரிக ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

க³ந்த⁴ம் –
ஓம் நம꞉ ஶிவாய க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ॥

புஷ்பம் –
ஓம் நம꞉ ஶிவாய புஷ்பம் ஸமர்பயாமி ॥

தூ⁴பம் –
ஓம் நம꞉ ஶிவாய தூ⁴பம் ஸமர்பயாமி ॥

தீ³பம் –
ஓம் நம꞉ ஶிவாய தீ³பம் ஸமர்பயாமி ॥

நைவேத்³யம் –
ஓம் நம꞉ ஶிவாய நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ॥

நமஸ்காரம் –
ஓம் அ॒கோ⁴ரே᳚ப்⁴யோ(அ)த²॒ கோ⁴ரே᳚ப்⁴யோ॒ கோ⁴ர॒கோ⁴ர॑தரேப்⁴ய꞉ ।
ஸர்வே᳚ப்⁴ய꞉ ஸர்வ॒ஶர்வே᳚ப்⁴யோ॒ நம॑ஸ்தே அஸ்து ரு॒த்³ரரூ॑பேப்⁴ய꞉ ॥

ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ மஹாதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ருத்³ர꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஈஶாந꞉ ஸர்வவித்³யாநாம் ஈஶ்வர꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம்
ப்³ரஹ்மா(அ)தி⁴பதிர்-ப்³ரஹ்மணோ(அ)தி⁴பதிர்-ப்³ரஹ்மா
ஶிவோ மே அஸ்து ஸதா³ஶிவோம் ॥
ஓம் நம꞉ ஶிவாய மந்த்ரபுஷ்ப ஸஹித நமஸ்காரம் ஸமர்பயாமி ।

ஸமர்பணம் –
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வர ।
யத்பூஜிதம் மயாதே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்துதே ॥

ஏதத்ப²லம் ஶ்ரீ பரமேஶ்வரார்பணமஸ்து ।

ஸ்வஸ்தி ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: