Sri Parameshwara Seeghra Pooja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೀಘ್ರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಮ್


ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ।

ಶುಚಿಃ –
ಓಂ ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಃ ಶುಚಿಃ ॥

ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
(ಕುಂಕುಮಂ ಧೃತ್ವಾ)
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥

ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದನ್ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಯಶ್ಶಿವೋ ನಾಮ ರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾ ।
ತಯೋಃ ಸಂಸ್ಮರಣಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಜಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ ॥

ಆಚಮ್ಯ –
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।

ದೀಪಾರಾಧನಮ್ –
ಓಂ ದೀಪಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ –
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ ।
ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಂ ಸತ್ಯಮ್ ।
ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।
ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮ್ ।

ಲಘುಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಏತತ್ ಮಙ್ಗಲ ಪ್ರದೇಶೇ, ನಾರಾಯಣ ಮುಹೂರ್ತೇ, ____ ನಾಮಧೇಯಾಽಹಂ ಮಮ ಸಹಕುಟುಮ್ಬಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಲಘುಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಕಲಶ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಗಙ್ಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತೀ ।
ನರ್ಮದೇ ಸಿನ್ಧು ಕಾವೇರೀ ಜಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥

ಓಂ ಕಲಶ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸಕಲ ಪೂಜಾರ್ಥೇ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ
ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ ।
ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒
ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದನ್ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ವಕ್ರತುಣ್ಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಸಕಲ ಪೂಜಾರ್ಥೇ ಪುಷ್ಪಾಽಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಭಸ್ಮಧಾರಣ ಮನ್ತ್ರಮ್ –
ಓಂ ತ್ರ್ಯ॑ಮ್ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗ॒ನ್ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ ವರ್ಧ॑ನಮ್ ।
ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬನ್ಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –

ಶಾನ್ತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಿಧರಮಕುಟಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಶೂಲಂ ವಜ್ರಂ ಚ ಖಡ್ಗಂ ಪರಶುಮಭಯದಂ ದಕ್ಷಭಾಗೇ ವಹನ್ತಮ್ |
ನಾಗಂ ಪಾಶಂ ಚ ಘಣ್ಟಾಂ ಪ್ರಲಯಹುತವಹಂ ಸಾಙ್ಕುಶಂ ವಾಮಭಾಗೇ
ನಾನಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಂ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ನಮಾಮಿ || ೧ ||

ವನ್ದೇ ಶಮ್ಭುಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವನ್ದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವನ್ದೇ ಪಶೂನಾಮ್ಪತಿಮ್ |
ವನ್ದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಙ್ಕವಹ್ನಿನಯನಂ ವನ್ದೇ ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಂ
ವನ್ದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಮ್ || ೨ ||

ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಮೇ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ॥

ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಗನ್ಧಮ್ –
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪುಷ್ಪಮ್ –
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಧೂಪಮ್ –
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಧೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ದೀಪಮ್ –
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಓಂ ಅ॒ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋಽಥ॒ ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ಘೋರ॒ಘೋರ॑ತರೇಭ್ಯಃ ।
ಸರ್ವೇ᳚ಭ್ಯಃ ಸರ್ವ॒ಶರ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ರು॒ದ್ರರೂ॑ಪೇಭ್ಯಃ ॥

ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಽಧಿಪತಿರ್-ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಧಿಪತಿರ್-ಬ್ರಹ್ಮಾ
ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸದಾಶಿವೋಮ್ ॥
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪ ಸಹಿತ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ॥

ಏತತ್ಫಲಂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

ಸ್ವಸ್ತಿ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed