Sri Parameshwara Seeghra pooja vidhanam – శ్రీ పరమేశ్వర శీఘ్ర పూజ విధానం


గమనిక: ఈ పూజవిధానం కేవలం తొందరలో ఉన్నవారికి మాత్రమే. తొందరలేని వారు సక్రమంగా షోడశోపచార పూజ చేయగలరు. ఈ పూజకి కావలసిన సమాన్లు ఇవి.
– పసుపు, కుంకుమ, తడిపిన గంధం, భస్మం
– పరమేశ్వరుని ప్రతిమ, వినాయకుడి ప్రతిమ
– పువ్వులు, పసుపు అక్షతలు
– బెల్లం లేక రెండు అరటిపళ్ళు లేక ఒక కొబ్బరికాయ (నైవేద్యానికి)
– ఆచమన పాత్ర, కలశానికి చిన్న చెంబు (రెండింటిలోనూ నీళ్ళు నింపుకోండి)
– అగరవత్తులు, దీపానికి నూనె, వత్తివేసిన కుందులు, అగ్గిపెట్టె
– కూర్చోవడానికి ఆసనం

శివాయ గురవే నమః ||

శుచిః –
(ఆచమన పాత్రలోని నీళ్ళు తలమీద జల్లుకోండి)
ఓం అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతరః శుచిః ||
పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష ||

ప్రార్థన –
(మీ ముఖానికి కుంకుమ పెట్టుకుని, నమస్కారం చేయండి)
ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||
అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం
అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ||
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||
యశ్శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా
తయోః సంస్మరణాన్నిత్యం సర్వదా జయ మంగళం ||

ఆచమ్య –
(ఆచమనం చేయండి)
ఓం కేశవాయ స్వాహా |
ఓం నారాయణాయ స్వాహా |
ఓం మాధవాయ స్వాహా |
ఓం గోవిందాయ నమః | ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః | ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః | ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః | ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం సంకర్షణాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః | ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః | ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం అథోక్షజాయ నమః | ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః | ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః | ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః |

దీపారాధనం –
(దీపం వెలిగించి గంధం కుంకుమ బొట్టు పెట్టి, ఇది చదివి, నమస్కారం చేయండి)
ఓం దీపస్త్వం బ్రహ్మ రూపోసి జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యయః |
సౌభాగ్యం దేహి పుత్రాంశ్చ సర్వాన్కామాంశ్చ దేహి మే ||

ప్రాణాయామం –
(ప్రాణాయామం చేయండి)
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓం సువః | ఓం మహః |
ఓం జనః | ఓం తపః | ఓం సత్యం |
ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ |
ఓమాపో జ్యోతీ రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ |

లఘుసంకల్పం –
(అక్షతలు తీసుకుని, ఇది చదివి, ఆచమనపాత్రలో నీళ్ళతో విడిచిపెట్టండి)
మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఏతత్ మంగళ ప్రదేశే, నారాయణ ముహూర్తే, …….. (మీ పేరు చెప్పండి) నామధేయాఽహం మమ సహకుటుంబస్య శ్రీ పరమేశ్వర అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లఘుపూజాం కరిష్యే ||

కలశప్రార్థన –
(కలశానికి బొట్టు పెట్టి, ఒక పువ్వు వేసి, అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయండి)
గంగే చ యమునే కృష్ణే గోదావరీ సరస్వతీ
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||
ఓం కలశదేవతాభ్యో నమః సకల పూజార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి ||

గణపతి ప్రార్థన –
(వినాయకుడికి ప్రతిమకి బొట్టు పెట్టి, నమస్కారం చేసి, పువ్వులు అక్షతలు వేయండి)
ఓం గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిం హవామహే
క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ |
జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒
ఆ న॑: శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ ||
అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం
అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ||
వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ||
ఓం శ్రీ మహాగణపతయే నమః సకల పూజార్థే పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి |

భస్మధారణ మంత్రం –
(భస్మాన్ని కలశంలోని నీళ్ళతో తడిపి నుదుటికి రాసుకోండి)
ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒ వర్ధ॑నం |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ ||

ధ్యానం –
(పరమేశ్వరుని ప్రతిమకి బొట్టు పెట్టి, నమస్కారం చేయండి)
శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతమ్ |
నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే
నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి || ౧ ||
వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాంపతిమ్ |
వందే సూర్యశశాంకవహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం
వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్ || ౨ ||
అస్మిన్ ప్రతిమే శ్రీ పరమేశ్వర స్వామినం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ఔపచారికస్నానం –
(కలశంలోని నీళ్ళను స్వామివారి మీద పువ్వుతో చిలకరించండి)
ఓం నమః శివాయ ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి ||

గంధం –
(ఒక పువ్వును గంధంలో ముంచి స్వామి వద్ద పెట్టండి)
ఓం నమః శివాయ గంధం సమర్పయామి ||

పుష్పం –
(పువ్వులు పెట్టండి)
ఓం నమః శివాయ పుష్పం సమర్పయామి ||

ధూపం –
(అగరవత్తి వెలిగించి స్వామికి చూపండి)
ఓం నమః శివాయ ధూపం సమర్పయామి ||

దీపం –
(దీపాలకు అక్షతలు చూపి, స్వామివద్ద వేయండి)
ఓం నమః శివాయ దీపం సమర్పయామి ||

నైవేద్యం –
(నైవేద్యం మీద కలశంలోని నీళ్ళను జల్లి, నైవేద్యాన్ని స్వామి వారికి చూపండి)
ఓం నమః శివాయ నైవేద్యం సమర్పయామి ||

నమస్కారం –
(పువ్వులు ఆక్షతలు పట్టుకుని, ఇది చదివి, స్వామి వద్ద వేసి, నమస్కారం చేయండి)
ఓం అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |
సర్వే”భ్యః సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ||
ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||
ఈశానః సర్వవిద్యానాం ఈశ్వరః సర్వభూతానాం
బ్రహ్మాఽధిపతిర్-బ్రహ్మణోఽధిపతిర్-బ్రహ్మా
శివో మే అస్తు సదాశివోమ్ ||
ఓం నమః శివాయ మంత్రపుష్ప సహిత నమస్కారం సమర్పయామి |

సమర్పణం –
(నమస్కారం చేసి, అక్షతలు స్వామి వద్ద వేయండి)
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర |
యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ||

ఏతత్ఫలం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు | స్వస్తి ||

(స్వామి వద్ద ఉన్న అక్షతలు మీ తలమీద వేసుకుని ఇది చెప్పండి)
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |


మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

4 thoughts on “Sri Parameshwara Seeghra pooja vidhanam – శ్రీ పరమేశ్వర శీఘ్ర పూజ విధానం

స్పందించండి

error: Not allowed