Sri Shiva Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ


(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూర్వాంగం చూ. ||

శ్రీ గణపతి పూజ చూ. ||

ఓం శివాయ గురవే నమః |

ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒oధిం పు॑ష్టి॒ వర్ధ॑నం |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మామృతా”త్ ||

ఓం పశుపతయే నమః | అస్మిన్ లింగే శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినమావాహయామి స్థాపయామి | తతః ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపనం కరిష్యే ||

అస్య శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా | అనుష్టుప్ఛందః | మమ శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర దేవతా ప్రాణ ప్రతిష్టాపనసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ఓం హ్రాం శివాయ సర్వజ్ఞాయ – అంగుష్టాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం శివాయ సర్వతృప్తాయ – తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం శివాయ నిత్యమలుప్తశక్తయే – మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం శివాయ సర్వజ్ఞానశక్తయే – అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం శివాయ నిత్యానందశక్తయే – కనిష్టికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః శివాయ అనంతశక్తిశివాయ – కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

ఓం హ్రాం శివాయ సర్వజ్ఞాయ – హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శివాయ సర్వతృప్తాయ – శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శివాయ నిత్యమలుప్తశక్తయే – శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం శివాయ సర్వజ్ఞానశక్తయే – కవచాయ హుం |
ఓం హ్రౌం శివాయ నిత్యానందశక్తయే – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః శివాయ అనంతశక్తిశివాయ – అస్త్రాయ ఫట్ |

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం –
కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్ర హారం |
సదా రమంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి ||

వందే మహేశం సురసిద్ధసేవితం, దేవాంగనా గీత సునృత్య తుష్టం |
పర్యంకగం శైలసుతాసమేతం కల్పద్రుమారణ్యగతం ప్రసన్నమ్ |

ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారు చంద్రావతం సం |
రత్నకల్పో జ్వలాంగం పరశు వర మృగాభీతి హస్తం ప్రసన్నం |

పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం |
విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిల భయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం |

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం, యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం హంసః శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా సర్వేంద్రియాణి వాఙ్మనశ్చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వా ఘ్రాణ రేతో బుద్ధ్యాదీని సుఖం చిరం తిష్ఠంతు స్వాహా |

ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||

స్థిరో భవ | వరదో భవ | సుముఖో భవ |
సుప్రసన్నో భవ | స్థిరాసనం కురు |

స్వామిన్ సర్వ జగన్నాథ యావత్పూజాఽవసానకమ్ |
తావత్త్వం ప్రీతి భావేన లిఙ్గేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు |

త్ర్యంబకమితి స్థాపన ముద్రాం దర్శయిత్వా |

ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒ వర్ధ॑నం |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ ||

ధ్యానం –
కైలాసే కమనీయ రత్న ఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం |
కర్పూర స్ఫటికేందు సుందర తనుం కాత్యాయనీ సేవితం |
గంగోత్తుంగ తరంగ రంజిత జటా భారం కృపాసాగరం |
కంఠాలంకృత శేషభూషణమహం మృత్యుంజయం భావయే |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం – (ఓం స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి)
ఓంకారాయ నమస్తుభ్యం ఓంకారప్రియ శంకర |
ఆవాహనం గృహాణేదం పార్వతీప్రియ వల్లభ ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం – (ఓం స॒ద్యోజా॒తాయ॒వై నమో॒ నమ॑:)
నమస్తే గిరిజానాథ కైలాసగిరి మందిర |
సింహాసనం మయా దత్తం స్వీకురుష్వ ఉమాపతే |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః నవరత్న ఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం – (ఓం భవే భ॑వే॒న)
మహాదేవ జగన్నాథ భక్తానామభయప్రద |
పాద్యం గృహాణ దేవేశ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ ||
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం – (ఓం అతి॑ భవే భవస్వ॒మాం)
శివాప్రియ నమస్తేస్తు పావనం జలపూరితం |
అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్ గాంగేయ కలశస్థితం |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనం – (ఓం భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమః)
వామాదేవ సురాధీశ వందితాంఘ్రి సరోరుహ |
గృహాణాచమనం దేవ కరుణా వరుణాలయ ||
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
యమాంతకాయ ఉగ్రాయ భీమాయ చ నమో నమః |
మధుపర్కం ప్రదాస్యామి గృహాణ త్వముమాపతే |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృతస్నానం –
క్షీరం –
ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ |
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధి –
ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑ అకారిషం జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జిన॑: |
సు॒ర॒భి నో॒ ముఖా॑ కర॒త్ప్రాణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః దధ్నా స్నపయామి |

ఆజ్యం –
శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑సి దే॒వోవ॑స్సవి॒తోత్పు॑నా॒-
త్వచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॑: |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు –
మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః |
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః |
మధు॒ నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్పార్థి॑వగ్ం రజ॑: |
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా |
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్‍ం అస్తు॒ సూర్య॑: |
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవన్తు నః |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి |

శర్కరా –
స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే |
స్వా॒దురింద్రా”య సు॒హవీ”తు నామ్నే |
స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ |
బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒o అదా”భ్యః |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

ఫలోదకం –
యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: |
బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో॑ మున్చ॒న్త్వగ్‍ం హ॑సః ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

శుద్ధోదక స్నానం – (ఓం వామదేవాయ నమః)
ఓంకార ప్రీత మనసే నమో బ్రహ్మార్చితాంఘ్రయే |
స్నానం స్వీకురు దేవేశ మయానీతం నదీ జలం |
[ నమ॑శ్శ॒oభవే॑ చ మయో॒భవే॑చ॒ నమ॑శ్శంక॒రాయ॑ చ
మయస్క॒రాయ॑ చ॒ నమ॑శ్శి॒వాయ॑ చ శి॒వత॑రాయ చ || ]
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి |

రుద్రప్రశ్నః – నమకం చూ.

రుద్రప్రశ్నః – చమకం చూ.

పురుష సూక్తం చూ.

శ్రీ సూక్తం చూ.

వస్త్రం – (ఓం జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమః)
నమో నాగవిభూషాయ నారదాది స్తుతాయ చ |
వస్త్రయుగ్మం ప్రదాస్యామి పార్థివేశ్వర స్వీకురు |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |
(వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి)

యజ్ఞోపవీతం – (ఓం శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమః)
యజ్ఞేశ యజ్ఞవిధ్వంస సర్వదేవ నమస్కృత |
యజ్ఞసూత్రం ప్రదాస్యామి శోభనం చోత్తరీయకమ్ |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |
(ఉపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి)

ఆభరణం – (ఓం రు॒ద్రాయ॒ నమః)
నాగాభరణ విశ్వేశ చంద్రార్ధకృతమస్తక |
పార్థివేశ్వర మద్దత్తం గృహాణాభరణం విభో |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆభరణం సమర్పయామి |

గంధం – (ఓం కాలా॑య॒ నమ॑:)
శ్రీ గంధం తే ప్రయచ్ఛామి గృహాణ పరమేశ్వర |
కస్తూరి కుంకుమోపేతం శివాశ్లిష్ట భుజద్వయ |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః శ్రీగంధాది పరిమళ ద్రవ్యం సమర్పయామి |

అక్షతాన్ – (ఓం కల॑వికరణాయ॒ నమః)
అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలి తుండుల మిశ్రితాన్ |
అక్షతోసి స్వభావేన స్వీకురుష్వ మహేశ్వర |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ధవళాక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పం – (ఓం బల॑ వికరణాయ॒ నమః)
సుగంధీని సుపుష్పాణి జాజీబిల్వార్క చంపకైః |
నిర్మితం పుష్పమాలంచ నీలకంఠ గృహాణ భో ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః పుష్ప బిల్వదళాని సమర్పయామి |

అథాంగ పూజా –
ఓం మహేశ్వరాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః – జంఘౌ పూజయామి |
ఓం కామరూపాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం హరాయ నమః – ఊరూ పూజయామి |
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః – గుహ్యం పూజయామి |
ఓం భవాయ నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం వ్యాఘ్రచర్మాంబరధరాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం కుక్షిస్థ బ్రహాండాయ నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం గౌరీ మనః ప్రియాయ నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం పినాకినే నమః – హస్తౌ పూజయామి |
ఓం నాగావృతభుజదండాయ నమః – భుజౌ పూజయామి |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం విరూపాక్షాయ నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం త్రినేత్రాయ నమః – నేత్రాణి పూజయామి |
ఓం రుద్రాయ నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం శర్వాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం చంద్రమౌళయే నమః – మౌళిం పూజయామి |
ఓం అర్ధనారీశ్వరాయ నమః – తనుం పూజయామి |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వరాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అష్టోత్తర శతనామావళిః –

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః చూ.

ఓం నిధ॑నపతయే॒ నమః | ఓం నిధ॑నపతాన్తికాయ॒ నమః |
ఓం ఊర్ధ్వాయ॒ నమః | ఓం ఊర్ధ్వలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం హిరణ్యాయ॒ నమః | ఓం హిరణ్యలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం సువర్ణాయ॒ నమః | ఓం సువర్ణలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం దివ్యాయ॒ నమః | ఓం దివ్యలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం భవాయ॒ నమః | ఓం భవలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం శర్వాయ॒ నమః | ఓం శర్వలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం శివాయ॒ నమః | ఓం శివలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం జ్వలాయ॒ నమః | ఓం జ్వలలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం ఆత్మాయ॒ నమః | ఓం ఆత్మలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఓం పరమాయ॒ నమః | ఓం పరమలిఙ్గాయ॒ నమః |

ఏతత్సోమస్య॑ సూర్య॒స్య॒ సర్వలిఙ్గ॑గ్ం స్థాప॒య॒తి॒ పాణిమన్త్ర॑o పవి॒త్రమ్ ||

ఓం భ॒వాయ॑ దే॒వాయ॒ నమః – ఓం భ॒వస్య॑ దే॒వస్య॒ పత్న్యై॒ నమ॑: |
ఓం శ॒ర్వాయ॑ దే॒వాయ॒ నమః – ఓం శ॒ర్వస్య॑ దే॒వస్య॒ పత్న్యై॒ నమ॑: |
ఓం ఈశా॑నాయ దే॒వాయ॒ నమః – ఓం ఈశా॑నస్య దే॒వస్య॒ పత్న్యై॒ నమ॑: |
ఓం పశు॒పత॑యే దే॒వాయ॒ నమః – ఓం పశు॒పతే”ర్దే॒వస్య పత్న్యై॒ నమ॑: |
ఓం రు॒ద్రాయ॑ దే॒వాయ॒ నమః – ఓం రు॒ద్రస్య॑ దే॒వస్య॒ పత్న్యై॒ నమ॑: |
ఓం ఉ॒గ్రాయ॑ దే॒వాయ॒ నమః – ఓం ఉ॒గ్రస్య॑ దే॒వస్య॒ పత్న్యై॒ నమ॑: |
ఓం భీ॒మాయ॑ దే॒వాయ॒ నమః – ఓం భీ॒మస్య॑ దే॒వస్య॒ పత్న్యై॒ నమ॑: |
ఓం మహ॑తే దే॒వాయ॒ నమః – ఓం మహ॑తో దే॒వస్య॒ పత్న్యై॒ నమ॑: |

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః నానా విధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి |

ధూపం – (ఓం బలా॑య॒ నమః)
దశాంగం ధూపముఖ్యం చ హ్యంగార వినివేశితమ్ |
ధూపం సుగంధైరుత్పన్నం త్వాం ప్రీణయతు శంకర |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

దీపం – (ఓం బల॑ ప్రమథనాయ॒ నమః)
యోగినాం హృదయేష్వేవ జ్ఞాన దీపాంకురోహ్యసి |
బాహ్య దీపో మయాదత్తః గృహ్యతాం భక్త గౌరవాత్ |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి |
ధూప దీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

నైవేద్యం – (ఓం సర్వ॑ భూత దమనాయ॒ నమః)
నైవేద్యం షడ్రసోపేతం ఘృత భక్ష్య సమన్వితం |
భక్త్యా తే సంప్రదాస్యామి గృహాణ పరమేశ్వర |

ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ | భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః అవసరార్థం నారికేళ కదళీఫల ఆర్ద్రముద్గ గుడోదకం నివేదయామి |
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” | ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం స॒మా॒నాయ స్వాహా” |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అమృతాపి ధానమసి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం – (ఓం మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమః)
తాంబూలం భవతాం దేవ అర్పయామ్యద్య శంకర |
పూగీఫల సమాయుక్తం నాగవల్లీ దళైర్యుతం |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |
తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
ఓం అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |
సర్వే”భ్యః సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ||
నీరాజనమిదం దేవ కర్పూరామోద సంయుతం |
గృహాణ పరమానంద హేరంబ వరదాయక |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మంత్రపుష్పం –
ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యోజా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |
భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: ||

ఓం వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: కాలా॑య॒ నమ॒: కల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒ నమ॒: సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమ॑: ||

అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |
సర్వే”భ్యః సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ||

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఈశానస్స॑ర్వవిద్యా॒నా॒మీశ్వరస్సర్వ॑భూతా॒నా॒o బ్రహ్మాఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ||

నమో హిరణ్యబాహవే హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయేఽంబికాపతయ ఉమాపతయే పశుపతయే॑ నమో॒ నమః ||

ఓం కా॒త్యా॒య॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ కన్యకు॒మారి॑ ధీమహి |
తన్నో॑ దుర్గిః ప్రచో॒దయా”త్ |

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః పాదారవిందయోః దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి |

ప్రదక్షిణం –
ఈశానస్స॑ర్వవిద్యా॒నా॒మీశ్వరస్సర్వ॑భూతా॒నా॒o బ్రహ్మాఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑
శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ||
పదే పదే సర్వతమో నికృన్తనం
పదే పదే సర్వ శుభప్రదాయకం |
ప్రక్షిణం భక్తియుతేన చేతసా
కరోమి మృత్యుంజయ రక్ష రక్ష మాం |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

అథ తర్పణం –
భవం దేవం తర్పయామి
– భవస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
శర్వం దేవం తర్పయామి
– శర్వస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
ఈశానం దేవం తర్పయామి
– ఈశానస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
పశుపతిం దేవం తర్పయామి
– పశుపతేర్దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
రుద్రం దేవం తర్పయామి
– రుద్రస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
ఉగ్రం దేవం తర్పయామి
– ఉగ్రస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
భీమం దేవం తర్పయామి
– భీమస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
మహాంతం దేవం తర్పయామి
– మహతో దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |

ఇతి తర్పయిత్వా, అఘోరాదిభిస్త్రిభిర్మంత్రైః ఘోర తనూరుపతిష్ఠతే |

ఓం అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |
సర్వే”భ్యః సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ||
ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||
ఈశానస్స॑ర్వవిద్యా॒నా॒మీశ్వరస్సర్వ॑భూతా॒నా॒o బ్రహ్మాఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ||

ఇతి ధ్యాత్వా రుద్రగాయత్రీం యథా శక్తి జపేత్ |

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఇతి జపిత్వా అథైనమాశిషమాశాస్తే |

ఓం ఆశా”స్తే॒యం యజ॑మానో॒సౌ | ఆయు॒రాశా”స్తే |
సు॒ప్ర॒జా॒స్త్వమాశా”స్తే | స॒జా॒త॒వ॒న॒స్యామాశా”స్తే |
ఉత్త॑రాం దేవయ॒జ్యామాశా”స్తే | భూయో॑హవి॒ష్కర॑ణ॒మాశా”స్తే |
ది॒వ్యంధామాశా”స్తే | విశ్వ॑o ప్రి॒యమాశా”స్తే |
యద॒నేన॑ హ॒విషాశా”స్తే | తద॑స్యా॒త్త॒దృ॑ధ్యాత్ |
తద॑స్మైదే॒వారా॑సంతాం | తద॒గ్నిర్దే॒వో దే॒వేభ్యో॒ వన॑తే |
వ॒యమ॒గ్నేర్మాను॑షాః | ఇ॒ష్టంచ॑ వీ॒తంచ॑ |
ఉ॒భేచ॑నో॒ద్యావా॑పృథి॒వీ అగ్ంహ॑సస్పాతాం |
ఇ॒హగతి॑ర్వా॒ మస్యే॒దంచ॑ | నమో॑ దే॒వేభ్య॑: |

పునః పూజాం కరిష్యే | ఛత్రమాచ్ఛాదయామి |
చామరాభ్యాం వీజయామి | నృత్యం దర్శయామి |
గీతం శ్రావయామి | ఆందోళికానారోహయామి |
అశ్వానారోహయామి | గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యుపచార శక్త్యుపచార మంత్రోపచార పూజాస్సమర్పయామి ||

క్షమాప్రార్థన –
యస్య స్మృత్యాచ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యోవందే మహేశ్వరం ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే ||

అనయా ధ్యానావహనాది (సద్యోజాత విధినా) షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ ఉమామహేశ్వరస్వామి దేవః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు ఏతత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు |

తీర్థం –
అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి నివారణం |
సమస్తపాపక్షయకరం శివపాదోదకం పావనం శుభం |

ఇతి త్రివారం పీత్వా శివ నిర్మాల్య రూప తులసీ బిల్వదళం వా దక్షిణే కర్ణే ధారయేత్ |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


(కృతజ్ఞతలు – శ్రీ కేసాప్రగడ ఫణీంద్ర రాజశేఖర శర్మ గారికి)

మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

9 thoughts on “Sri Shiva Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ

  1. This type of files are used any purohitham (poojari)persons
    May also pdf file, apps, books, and softweres menymore are used everyone.
    Pls shere me this type of information immediately. In any time. Thank u for u’r group.

స్పందించండి

error: Not allowed