Puja Vidhanam (Poorvangam) – పూజా విధానం (పూర్వాంగం)


(గమనిక: ఈ పూజ “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః |
శ్రీ గురుభ్యో నమః |
హరిః ఓమ్ |

శుచిః –
అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం గతోఽపి వా |
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతరః శుచిః ||
పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః ||

ప్రార్థనా –
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ||

అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశమ్ |
అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ||

దే॒వీం వాచ॑మజనయన్త దే॒వాస్తాం వి॒శ్వరూ॑పాః ప॒శవో॑ వదన్తి |
సా నో॑ మ॒న్ద్రేష॒మూర్జ॒o దుహా॑నా ధే॒నుర్వాగ॒స్మానుప॒ సుష్టు॒తైతు॑ ||

యః శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా |
తయోః సంస్మరణాన్నిత్యం సర్వదా జయ మంగళమ్ ||

తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ
తారాబలం చంద్రబలం తదేవ |
విద్యాబలం దైవబలం తదేవ
లక్ష్మీపతే తేఽంఘ్రియుగం స్మరామి ||

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ||

లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః |
ఏషామిందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ||

సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోఽస్తు తే ||

శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః |
ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః |
వాణీహిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః |
శచీపురందరాభ్యాం నమః |
అరుంధతీవసిష్ఠాభ్యాం నమః |
శ్రీసీతారామాభ్యాం నమః |
మాతాపితృభ్యో నమః |
సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః |

ఆచమ్య –
ఓం కేశవాయ స్వాహా |
ఓం నారాయణాయ స్వాహా |
ఓం మాధవాయ స్వాహా |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం సంకర్షణాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం అధోక్షజాయ నమః |
ఓం నారసింహాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః |

దీపారాధనమ్ –
దీపస్త్వం బ్రహ్మరూపోఽసి జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యయః |
సౌభాగ్యం దేహి పుత్రాంశ్చ సర్వాన్కామాంశ్చ దేహి మే ||
భో దీప దేవి రూపస్త్వం కర్మసాక్షీ హ్యవిఘ్నకృత్ |
యావత్పూజాం కరిష్యామి తావత్త్వం సుస్థిరో భవ ||
దీపారాధన ముహూర్తః సుముహూర్తోఽస్తు ||
పూజార్థే హరిద్రా కుంకుమ విలేపనం కరిష్యే ||

భూతోచ్చాటనమ్ –
ఉత్తిష్ఠంతు భూతపిశాచాః య ఏతే భూమి భారకాః |
ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే ||
అపసర్పన్తు తే భూతా యే భూతా భూమిసంస్థితాః |
యే భూతా విఘ్నకర్తారస్తే గచ్ఛంతు శివాఽజ్ఞయా ||

ప్రాణాయామమ్ –
ఓం భూః ఓం భువ॑: ఓగ్‍ం సువ॑: ఓం మహ॑: ఓం జన॑: ఓం తప॑: ఓగ్‍ం సత్యమ్ |
ఓం తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒o భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ |
ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ ||

సంకల్పమ్ –
మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీపరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీమహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య …… ప్రదేశే ……, …… నద్యోః మధ్యప్రదేశే లక్ష్మీనివాసగృహే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ ఆచార్య హరి హర గురు చరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమనే వ్యావహరిక చాంద్రమానేన శ్రీ …….. (*౧) నామ సంవత్సరే …… అయనే (*౨) …… ఋతౌ (*౩) …… మాసే(*౪) …… పక్షే (*౫) …… తిథౌ (*౬) …… వాసరే (*౭) …… నక్షత్రే (*౮) …… యోగే (*౯) …… కరణ (*౧౦) ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీమాన్ …… గోత్రోద్భవస్య …… నామధేయస్య (మమ ధర్మపత్నీ శ్రీమతః …… గోత్రస్య …… నామధేయః సమేతస్య) మమ/అస్మాకం సహకుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన సమృద్ధ్యర్థం సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం శ్రీ ………. ఉద్దిశ్య శ్రీ ………. ప్రీత్యర్థం సంభవద్భిః ద్రవ్యైః సంభవద్భిః ఉపచారైశ్చ సంభవతా నియమేన సంభవితా ప్రకారేణ యావచ్ఛక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార* పూజాం కరిష్యే ||

(నిర్విఘ్న పూజా పరిసమాప్త్యర్థం ఆదౌ శ్రీమహాగణపతి పూజాం కరిష్యే |)

తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే |

కలశారాధనమ్ –
కలశే గంధ పుష్పాక్షతైరభ్యర్చ్య |
కలశే ఉదకం పూరయిత్వా |
కలశస్యోపరి హస్తం నిధాయ |

కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రః సమాశ్రితః |
మూలే త్వస్య స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాః స్మృతా ||
కుక్షౌ తు సాగరాః సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా |
ఋగ్వేదోఽథ యజుర్వేదో సామవేదో హ్యథర్వణః ||
అంగైశ్చ సహితాః సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః |

ఓం ఆక॒లశే”షు ధావతి ప॒విత్రే॒ పరి॑షిచ్యతే |
ఉ॒క్థైర్య॒జ్ఞేషు॑ వర్ధతే |

ఆపో॒ వా ఇ॒దగ్‍ం సర్వ॒o విశ్వా॑ భూ॒తాన్యాప॑:
ప్రా॒ణా వా ఆప॑: ప॒శవ॒ ఆపోఽన్న॒మాపోఽమృ॑త॒మాప॑:
స॒మ్రాడాపో॑ వి॒రాడాప॑: స్వ॒రాడాప॒శ్ఛందా॒గ్॒‍స్యాపో॒
జ్యోతీ॒గ్॒‍ష్యాపో॒ యజూ॒గ్॒‍ష్యాప॑: స॒త్యమాప॒:
సర్వా॑ దే॒వతా॒ ఆపో॒ భూర్భువ॒: సువ॒రాప॒ ఓమ్ ||

గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ |
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||
కావేరీ తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమీ |
భాగీరథీతి విఖ్యాతాః పంచగంగాః ప్రకీర్తితాః ||

ఆయాంతు శ్రీ …….. పూజార్థం మమ దురితక్షయకారకాః |
ఓం ఓం ఓం కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష్య,
దేవం సంప్రోక్ష్య, ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష్య ||

శంఖపూజా –
కలశోదకేన శంఖం పూరయిత్వా ||
శంఖే గంధకుంకుమపుష్పతులసీపత్రైరలంకృత్య ||

శంఖం చంద్రార్క దైవతం మధ్యే వరుణ దేవతామ్ |
పృష్ఠే ప్రజాపతిం వింద్యాదగ్రే గంగా సరస్వతీమ్ ||
త్రైలోక్యేయాని తీర్థాని వాసుదేవస్యదద్రయా |
శంఖే తిష్ఠంతు విప్రేంద్రా తస్మాత్ శంఖం ప్రపూజయేత్ ||
త్వం పురా సాగరోత్పన్నో విష్ణునా విధృతః కరే |
పూజితః సర్వదేవైశ్చ పాంచజన్య నమోఽస్తు తే ||
గర్భాదేవారినారీణాం విశీర్యంతే సహస్రధా |
నవనాదేనపాతాళే పాంచజన్య నమోఽస్తు తే ||

ఓం శంఖాయ నమః |
ఓం ధవళాయ నమః |
ఓం పాంచజన్యాయ నమః |
ఓం శంఖదేవతాభ్యో నమః |
సకలపూజార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి ||

ఘంటపూజా –
ఓం జయధ్వని మంత్రమాతః స్వాహా |
ఘంటదేవతాభ్యో నమః |
సకలోపచార పూజార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి |

ఘంటానాదమ్ –
ఆగమార్థం తు దేవానాం గమనార్థం తు రాక్షసామ్ |
ఘంటారవం కరోమ్యాదౌ దేవతాహ్వాన లాంఛనమ్ ||
ఇతి ఘంటానాదం కృత్వా ||

ఇప్పుడు  శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చేయండి.


మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

24 thoughts on “Puja Vidhanam (Poorvangam) – పూజా విధానం (పూర్వాంగం)

 1. అయ్యా! (మాకు మీరు గురుతుల్యులు .. )
  మీకు హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు!!
  మీ వెబ్సైటు ఇంత విస్తృతంగా,వివరంగా … ఒక్క తప్పు కుడా (స్క్రిప్ట్ తప్పులు కుడా లేకుండా ) చదవటానికి చాలా సులభం గా (WITH HYPERLINKS ) వుంది అని చెప్పటానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను.
  నేను విడివిడిగా అక్కడ ఇక్కడ స్తోత్రాలు, వ్రతాలు కొనుక్కున్న, చూసినా , ఇంత సంగ్రహంగా ఎక్కడా చూడలేదు.. మా అమ్మ, నాన్న గార్లు మీ మొబైల్ అప్ తో చాలా సంతోషిస్తున్నారు..
  ఇంతటి విషయం జ్ఞానాన్ని పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న మీకు నా శతకోటి పాదాభి వందనములు…

 2. Thank you for your encouraging words. I feel happy that this website is useful to you. This website is also designed to be used for immediate chanting. Just open and start reading. If you feel that the website is useful, please recommend it to your friends and other family members.

 3. నిత్య పూజా విధానం చాలా బావుంది. వీలు అయితే దేవనాగిరి లిపి లో ఇవ్వగలరు.

 4. DOWNLOADING T WITH FREE OF COST IF WE HAVE DOWNLOADED LIKE THIS
  NO USE FOR US PUT SO PLEASE PREPARE ONE BOOK AND QUOTE WITH COST IT WILL USE ALL OF US PEOPLE I THINK
  WE CAN KNOW MANY IN THIS STOTRANIDHI APP
  THANKS

స్పందించండి

error: Not allowed