Sri Satyanarayana Vrata Kalpam – Part 1 – శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతకల్పం – భాగం 1


(ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను.)

పూర్వాంగం చూ. ||

పసుపు గణపతి పూజ చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ మమ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయ ప్రాప్త్యర్థం మమ జన్మరాశి వశాత్ నామరాశి వశాత్ జన్మనక్షత్ర వశాత్ నామనక్షత్ర వశాత్ షడ్బల వేద వశాత్ నిత్య గోచార వేద వశాత్ మమ యే యే గ్రహాః అరిష్ట స్థానేషు స్థితాః స్తైః స్తైః క్రియమాన కర్మమాన వర్తమాన వర్తిష్యమాన సూచిత భావిత ఆగామిత దుష్టారిష్ట పరిహార ద్వారా ఆయుష్య అభివృద్ధ్యర్థం మమ రమా పరివార సమేత సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం రమా పరివార సమేత సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదేన మమ గృహే స్థిరలక్ష్మీ ప్రాప్త్యర్థం మమ రమాపరివార సమేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత పూజాం చ కరిష్యే | తదంగ గణపత్యాది పంచలోకపాలకపూజాం, ఆదిత్యాది నవగ్రహ పూజాం, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకపూజాం చ కరిష్యే |

ఆదౌ వ్రతాంగ దేవతారాధనం కరిష్యే |

|| వరుణ పూజ ||
ఇ॒మం మే॑ వరుణ శ్రుధీ॒ హవ॑ మ॒ద్యా చ॑ మృడయ |
త్వామ॑వ॒స్యు రాచ॑కే |
ఓం భూః వరుణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

బ్రహ్మ॑ జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా”త్ |
వి సీ॑మ॒తః సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః |
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాః | (తై.బ్రా.౨.౮.౮.౮)
స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివః ||
ఓం బ్రహ్మమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

|| పంచలోక పాలక పూజ ||

౧. గణపతి
ఓం గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిం హవామహే
క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ |
జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒
ఆ న॑: శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ ||
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివార సమేతం
గణపతిం లోకపాలకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౨. బ్రహ్మ
ఓం బ్ర॒హ్మా దే॒వానా”o పద॒వీః క॑వీ॒నామృషి॒ర్విప్రా॑ణాం మహి॒షో మృ॒గాణా”మ్ |
శ్యే॒నోగృధ్రా॑ణా॒గ్॒స్వధి॑తి॒ర్వనా॑నా॒గ్॒o సోమ॑: ప॒విత్ర॒మత్యే॑తి॒ రేభన్॑ ||
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివార సమేతం
బ్రహ్మాణం లోకపాలకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౩. విష్ణు
ఓం ఇ॒దం విష్ణు॒ర్విచ॑క్రమే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దమ్ |
సమూ॑ఢమస్యపాగ్ం సు॒రే ||
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివార సమేతం
విష్ణుం లోకపాలకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౪. రుద్ర
ఓం కద్రు॒ద్రాయ॒ ప్రచే॑తసే మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ తవ్య॑సే|
వో॒చేమ॒ శంత॑మం హృ॒దే || (ఋ.౧.౪౩.౧)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివార సమేతం
రుద్రం లోకపాలకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౫. గౌరి
ఓం గౌ॒రీర్మిమా॑య సలి॒లాని॒ తక్ష॒త్యేక॑పదీ ద్వి॒పదీ॒ సా చతు॑ష్పదీ |
అ॒ష్టాప॑దీ॒ నవ॑పదీ బభూ॒వుషీ॑ స॒హస్రా॑క్షరా పర॒మే వ్యో॑మన్ ||
(ఋ.౧.౧౬౧.౪౧)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పతిపుత్రపరివార సమేతం
గౌరీం లోకపాలకీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

గణేశాది పంచలోకపాలక దేవతాభ్యో నమః |
ధ్యాయామి, ఆవాహయామి, ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, స్నానం సమర్పయామి, శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి, వస్త్రం సమర్పయామి, యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి, గంధం సమర్పయామి, అక్షతాన్ సమర్పయామి, పుష్పాణి సమర్పయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి, దీపం దర్శయామి, నైవేద్యం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |
గణేశాది పంచలోకపాలక దేవతా ప్రసాద సిద్ధిరస్తు ||

|| నవగ్రహ పూజ ||

౧. సూర్య గ్రహం
ఓం ఆస॒త్యేన॒ రజ॑సా॒ వర్త॑మానో నివే॒శయ॑న్న॒మృత॒o మర్త్య॑ఞ్చ |
హి॒ర॒ణ్యయే॑న సవి॒తా రథే॒నాఽఽదే॒వో యా॑తి॒భువ॑నా వి॒పశ్యన్॑ ||
ఓం భూర్భువస్సువః సూర్యగ్రహే ఆగచ్ఛ |

సూర్యగ్రహం రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తమాల్యాంబరధరం రక్తచ్ఛత్ర ధ్వజపతాకాది శోభితం దివ్యరథసమారుఢం మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం ప్రాఙ్ముఖం పద్మాసనస్థం ద్విభుజం సప్తాశ్వం సప్తరజ్జుం కళింగదేశాధిపతిం కాశ్యపసగోత్రం ప్రభవసంవత్సరే మాఘమాసే శుక్లపక్షే సప్తమ్యాం భానువాసరే అశ్వినీ నక్షత్రే జాతం సింహరాశ్యధిపతిం కిరీటినం సుఖాసీనం పత్నీపుత్రపరివార సమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్ఠమస్మిన్నధికరణే వర్తులాకారమండలే స్థాపిత స్వర్ణప్రతిమారూపేణ సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం అ॒గ్నిం దూ॒తం వృ॑ణీమహే॒ హోతా॑రం వి॒శ్వవే॑దసమ్ |
అ॒స్య య॒జ్ఞస్య॑ సు॒క్రతు॑మ్” || (ఋ.౧.౧౨.౧)
సూర్యగ్రహస్య అధిదేవతాః అగ్నిం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం సూర్యగ్రహస్య దక్షిణతః అగ్నిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం కద్రు॒ద్రాయ॒ ప్రచే॑తసే మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ తవ్య॑సే|
వో॒చేమ॒ శంత॑మం హృ॒దే || (ఋ.౧.౪౩.౧)
సూర్యగ్రహస్య ప్రత్యధిదేవతాః రుద్రం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం సూర్యగ్రహస్య ఉత్తరతః రుద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౨. చంద్ర గ్రహం
ఓం ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ |
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ||
ఓం భూర్భువస్సువః చంద్రగ్రహే ఆగచ్ఛ |

చంద్రగ్రహం శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతచ్ఛత్ర ధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం దశాశ్వరథవాహనం ప్రత్యఙ్ముఖం ద్విభుజం దండధరం యామునదేశాధిపతిం ఆత్రేయసగోత్రం సౌమ్య సంవత్సరే కార్తీకమాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమాస్యాం ఇందువాసరే కృత్తికా నక్షత్రే జాతం కర్కటరాశ్యధిపతిం కిరీటినం సుఖాసీనం పత్నీపుత్రపరి వారసమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్ఠమస్మిన్నధి కరణే సూర్యగ్రహస్య ఆగ్నేయదిగ్భాగే సమచతురశ్రమండలే స్థాపిత రజతప్రతిమా రూపేణ చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం అ॒ప్సుమే॒ సోమో॑ అబ్రవీద॒న్తర్విశ్వా॑ని భేష॒జా |
అ॒గ్నిఞ్చ॑ వి॒శ్వశ॑oభువ॒మాప॑శ్చ వి॒శ్వభే॑షజీః ||
చంద్రగ్రహస్య అధిదేవతాః అపం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం చంద్రగ్రహస్య దక్షిణతః ఆపః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం గౌ॒రీ మి॑మాయ సలి॒లాని॒ తక్ష॒త్యేక॑పదీ ద్వి॒పదీ॒ సా చతు॑ష్పదీ |
అ॒ష్టాప॑దీ॒ నవ॑పదీ బభూ॒వుషీ॑ స॒హస్రా”క్షరా పర॒మే వ్యో॑మన్ ||
చంద్రగ్రహస్య ప్రత్యధిదేవతాః గౌరీం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పతిపుత్రపరివారసమేతం చంద్రగ్రహస్య ఉత్తరతః గౌరీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౩.అంగారక గ్రహం
ఓం అ॒గ్నిర్మూ॒ర్ధా ది॒వః క॒కుత్పతి॑: పృథి॒వ్యా అ॒యమ్ |
అ॒పాగ్ంరేతాగ్॑oసి జిన్వతి ||
ఓం భూర్భువస్సువః అంగారకగ్రహే ఆగచ్ఛ |

అంగారక గ్రహం రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తమాల్యాంబరధరం రక్తచ్ఛత్రధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం మేషవాహనం దక్షిణాభిముఖం చతుర్భుజం గదాశూలశక్తిధరం అవంతీ దేశాధిపతిం భారద్వాజసగోత్రం రాక్షసనామ సంవత్సరే ఆషాఢమాసే శుక్లపక్షే దశమ్యాం భౌమవాసరే అనూరాధా నక్షత్రే జాతం మేష వృశ్చిక రాశ్యాధిపతిం కిరీటినం సుఖాసీనం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణే సూర్యగ్రహస్య దక్షిణదిగ్భాగే త్రికోణాకారమండలే స్థాపిత తామ్రప్రతిమారూపేణ అంగారకగ్రహం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ఓం స్యో॒నా పృ॑థివి॒ భవా॑ఽనృక్ష॒రా ని॒వేశ॑నీ |
యచ్ఛా॑న॒శ్శర్మ॑ స॒ప్రథా”: ||
అంగారకగ్రహస్య అధిదేవతాః పృథివీం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పుత్రపరివారసమేతం అంగారకగ్రహస్య దక్షిణతః పృథివీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం క్షేత్ర॑స్య॒ పతి॑నా వ॒యగ్ంహి॒తే నే॑వ జయామసి |
గామశ్వ॑o పోష్ అయి॒త్న్వా స నో॑ మృడాతీ॒దృశే” ||
అంగారకగ్రహస్య ప్రత్యధిదేవతాః క్షేత్రపాలకం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం అంగారకగ్రహస్య ఉత్తరతః క్షేత్రపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౪. బుధ గ్రహం
ఓం ఉద్బు॑ధ్యస్వాగ్నే॒ ప్రతి॑జాగృహ్యేనమిష్టాపూ॒ర్తే సగ్ంసృ॑జేథామ॒యఞ్చ॑ |
పున॑: కృ॒ణ్వగ్గ్‍స్త్వా॑ పి॒తర॒o యువా॑నమ॒న్వాతాగ్॑oసీ॒త్త్వయి॒ తన్తు॑మే॒తమ్ ||
ఓం భూర్భువస్సువః బుధగ్రహే ఆగచ్ఛ |

బుధగ్రహం పీతవర్ణం పీతగంధం పీతపుష్పం పీతమాల్యాంబరధరం పీతచ్ఛత్ర ధ్వజపతాకాది శోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం సింహవాహనం ఉదఙ్ముఖం మగధదేశాధిపతిం చతుర్భుజం ఖడ్గచర్మాంబరధరం ఆత్రేయసగోత్రం
అంగీరసనామసంవత్సరే మార్గశీర్షమాసే శుక్లపక్షే సప్తమ్యాం సౌమ్యవాసరే పూర్వాభాద్రా నక్షత్రే జాతం మిథున కన్యా రాశ్యధిపతిం కిరీటినం సుఖాసీనం పత్నీపుత్ర పరివారసమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణే సూర్యగ్రహస్య ఈశాన్యదిగ్భాగే బాణాకారమండలే స్థాపిత కాంస్యప్రతిమారూపేణ బుధగ్రహం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం ఇ॒దం విష్ణు॒ర్విచ॑క్రమే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దమ్ |
సమూ॑ఢమస్యపాగ్ం సు॒రే ||
విష్ణో॑ ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణో”: పృ॒ష్ఠమ॑సి॒
విష్ణో॒శ్శ్నప్త్రే”స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒
విష్ణో”ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా ||
బుధగ్రహస్య అధిదేవతాః విష్ణుం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం బుధగ్రహస్య దక్షిణతః విష్ణుమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః | స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ |
స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా | అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ |
బుధగ్రహస్య ప్రత్యధిదేవతాః నారాయణం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం బుధగ్రహస్య ఉత్తరతః నారాయణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౫. బృహస్పతి గ్రహం
ఓం బృహ॑స్పతే॒ అతి॒యద॒ర్యో అర్హా”ద్ద్యు॒మద్వి॒భాతి॒ క్రతు॑మ॒జ్జనే॑షు |
యద్దీ॒దయ॒చ్చవ॑సర్తప్రజాత॒ తద॒స్మాసు॒ ద్రవి॑ణన్ధేహి చి॒త్రమ్ ||
ఓం భూర్భువస్సువః బృహస్పతిగ్రహే ఆగచ్ఛ |

బృహస్పతిగ్రహం కనకవర్ణం కనకగంధం కనకపుష్పం కనకమాల్యాంబరధరం కనకచ్ఛత్ర ధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణాం పూర్వాభిముఖం పద్మాసనస్థం చతుర్భుజం దండాక్షమాలాధారిణం సింధు ద్వీపదేశాధిపతిం ఆంగీరసగోత్రం ఆంగీరససంవత్సరే వైశాఖేమాసే శుక్లపక్షే ఏకాదశ్యాం గురువాసరే ఉత్తరా నక్షత్రే జాతం ధనుర్మీనరాశ్యధిపతిం కిరీటినం సుఖాసీనం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం
గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణే సూర్యగ్రహస్య ఉత్తరదిగ్భాగే దీర్ఘచతురస్రాకారమండలే స్థాపిత త్రపుప్రతిమారూపేణ బృహస్పతిగ్రహం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒ద్విసీ॑మ॒తస్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః |
సబు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాస్స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివ॑: ||
బృహస్పతిగ్రహస్య అధిదేవతాం బ్రహ్మాణం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం బృహస్పతిగ్రహస్య దక్షిణతః బ్రహ్మాణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం ఇన్ద్ర॑మరుత్వ ఇ॒హ పా॑హి॒ సోమ॒o యథా॑ శార్యా॒తే అపి॑బస్సు॒తస్య॑ |
తవ॒ ప్రణీ॑తీ॒ తవ॑ శూర॒శర్మ॒న్నావి॑వాసన్తి క॒వయ॑స్సుయ॒జ్ఞాః ||
బృహస్పతిగ్రహస్య ప్రత్యధిదేవతాః ఇంద్రం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం బృహస్పతిగ్రహస్య ఉత్తరతః ఇంద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౬. శుక్ర గ్రహం
ఓం శు॒క్రం తే॑ అ॒న్యద్య॑జ॒తం తే॑ అ॒న్యత్ |
విషు॑రూపే॒ అహ॑నీ॒ ద్యౌరి॑వాసి |
విశ్వా॒ హి మా॒యా అవ॑సి స్వధావః |
భ॒ద్రా తే॑ పూషన్ని॒హ రా॒తిర॒స్త్వితి॑ | (తై.ఆ.౧.౨.౪.౧)
ఓం భూర్భువస్సువః శుక్రగ్రహే ఆగచ్ఛ |

శుక్రగ్రహం శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతచ్ఛత్ర ధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం పూర్వాభిముఖం పద్మాసన్థం చతుర్భుజం దండాక్షమాలా జటావల్కల ధారిణిం కాంభోజ దేశాధిపతిం భార్గవసగోత్రం పార్థివసంవత్సరే శ్రావణమాసే శుక్లపక్షే అష్టమ్యాం భృగువాసరే స్వాతీ నక్షత్రే జాతం తులా వృషభరాశ్యధిపతిం కిరీటినం సుఖాసీనం పత్నీపుత్రపరివార సమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణే సూర్యగ్రహస్య ప్రాగ్భాగే పంచకోణాకార మండలే స్థాపిత సీస ప్రతిమారూపేణ శూక్రగ్రహం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం ఇ॒న్ద్రా॒ణీమా॒సు నారి॑షు సు॒పత్..నీ॑మ॒హమ॑శ్రవమ్ |
న హ్య॑స్యా అప॒రఞ్చ॒న జ॒రసా॒ మర॑తే॒ పతి॑: ||
శుక్రగ్రహస్య అధిదేవతాం ఇంద్రాణీం సాంగాం సాయుధాం సవాహనం సశక్తిం పతిపుత్రపరివారసమేతాం శుక్రగ్రహస్య దక్షిణతః ఇంద్రాణీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం ఇన్ద్ర॑ మరుత్వ ఇ॒హ పా॑హి॒ సోమ॒o యథా॑ శార్యా॒తే అపి॑బః సు॒తస్య॑ |
తవ॒ ప్రణీ॑తీ॒ తవ॑ శూర॒ శర్మ॒న్నా వి॑వాసన్తి క॒వయ॑: సుయ॒జ్ఞాః || (ఋ.౩.౫౧.౭)
శుక్రగ్రహస్య ప్రత్యధిదేవతాం ఇంద్రమరుత్వంతం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం శుక్రగ్రహస్య ఉత్తరతః ఇంద్రమరుత్వంతమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౭. శని గ్రహం
ఓం శమ॒గ్నిర॒గ్నిభి॑: కర॒చ్ఛం న॑స్తపతు॒ సూర్య॑: |
శం వాతో॑ వాత్వర॒పా అప॒ స్త్రిధ॑: || (ఋ.౮.౧౨.౯)
ఓం భూర్భువస్సువః శనైశ్చరగ్రహే ఆగచ్ఛ |

శనైశ్చరగ్రహం నీలవర్ణం నీలగంధం నీలపుష్పం నీలమాల్యాంబరధరం నీలచ్ఛత్ర ధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీ కుర్వాణం చాపాసనస్థం ప్రత్యఙ్ముఖం గృద్రరథం చతుర్భుజం శూలాయుధధరం సౌరాష్ట్రదేశాధిపతిం కాశ్యపసగోత్రం విశ్వామిత్ర ఋషిం విభవ సంవత్సరే పౌష్యమాసే శుక్లపక్షే నవమ్యాం స్థిరవాసరే భరణీ నక్షత్రే జాతం మకుర కుంభ రాశ్యధిపతిం కిరీటినం సుఖాసీనం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణే సూర్యగ్రహస్య పశ్చిమదిగ్భాగే ధనురాకారమండలే స్థాపిత అయః ప్రతిమారూపేణ శనైశ్చరగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం య॒మాయ॒ సోమ॑o సునుత య॒మాయ॑ జుహుతా హ॒విః |
య॒మం హ॑ య॒జ్ఞో గ॑చ్ఛత్య॒గ్నిదూ॑తో॒ అర॑oకృతః || (ఋ.౧౦.౧౪.౧౩)
శనైశ్చరగ్రహస్య అధిదేవతాం యమం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం శనైశ్చరగ్రహస్య దక్షిణతః యమం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం ప్రజా॑పతే॒ న త్వదే॒తాన్య॒న్యో విశ్వా॑ జా॒తాని॒ పరి॒ తా బ॑భూవ |
యత్కా॑మాస్తే జుహు॒మస్తన్నో॑ అస్తు వ॒యం స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ || (ఋ.౧౦.౧౨౧.౧౦)
శనైశ్చరగ్రహస్య ప్రత్యధిదేవతాం ప్రజాపతిం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం శనైశ్చరగ్రహస్య ఉత్తరతః ప్రజాపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౮. రాహు గ్రహం
ఓం కయా॑ నశ్చి॒త్ర ఆభు॑వదూ॒తీ స॒దావృ॑ధ॒స్సఖా” |
కయా॒ శచి॑ష్ఠయా వృ॒తా ||
ఓం భూర్భువస్సువః రాహుగ్రహే ఆగచ్ఛ |

రాహుగ్రహం ధూమ్రవర్ణం ధూమ్రగంధం ధూమ్రపుష్పం ధూమ్రమాల్యాంబరధరం ధూమ్రచ్ఛత్ర ధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం అప్రదక్షిణీ కుర్వాణం సింహాసనం నైఋతి ముఖం శూర్పాసనస్థం చతుర్భుజం కరాళవక్త్రం ఖడ్గచర్మ ధరం పైఠీనసగోత్రం బర్బరదేశాధిపతిం రాక్షసనామసంవత్సరే భాద్రపదమాసే కృష్ణ పక్షే చతుర్దశ్యాం భానువాసరే విశాఖా నక్షత్రే జాతం సింహరాశి ప్రయుక్తం కిరీటినం సుఖాసీనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణే సూర్యగ్రహస్య నైఋతిదిగ్భాగే శూర్పాకార మండలే స్థాపిత లోహప్రతిమా రూపేణ రాహుగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం ఆఽయఙ్గౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒దస॑నన్మా॒తర॒o పున॑: |
పి॒తర॑ఞ్చ ప్ర॒యన్త్సువ॑: ||
రాహుగ్రహస్య అధిదేవతాం గాం సాంగం సాయుధం సవాహనాం సశక్తిం పతిపుత్రపరివారసమేతం రాహుగ్రహస్య దక్షిణతః గాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం నమో॑ అస్తు స॒ర్పేభ్యో॒ యే కే చ॑ పృథి॒వీం అను॑ |
యే అ॒oతరి॑క్షే॒ యే దివి॒ తేభ్య॑స్స॒ర్పేభ్యో॒ నమ॑: ||
రాహుగ్రహస్య ప్రత్యధిదేవతాం సర్పం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం రాహుగ్రహస్య ఉత్తరతః సర్పమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

౯. కేతు గ్రహం
ఓం కే॒తుఙ్కృ॒ణ్వన్న॑కే॒తవే॒ పేశో॑ మర్యా అపే॒శసే” |
సము॒షద్భి॑రజాయథాః ||
ఓం భూర్భువస్సువః కేతుగణైః ఆగచ్ఛ |

కేతుగణం చిత్రవర్ణం చిత్రగంధం చిత్రపుష్పం చిత్రమాల్యాంబరధరం చిత్రచ్ఛత్ర ధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథసమారూఢం మేరుం అప్రదక్షిణీ కుర్వాణం ధ్వజాసనస్థం దక్షిణాభిముఖం అంతర్వేది దేశాధిపతిం ద్విబాహుం గదాధరం జైమిని గోత్రం రాక్షసనామ సంవత్సరే చైత్రమాసే కృష్ణపక్షే చతుర్దశ్యాం ఇందువాసరే రేవతీ నక్షత్రేజాతం కర్కటకరాశి ప్రయుక్తం సింహాసనాసీనం గ్రహమండలే ప్రవిష్టమస్మిన్నధికరణే సూర్యగ్రహస్య వాయవ్య దిగ్భాగే ధ్వజాకార మండలే స్థాపిత పంచలోహ ప్రతిమారూపేణ కేతుగణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం సచి॑త్ర చి॒త్రం చి॒తయన్”తమ॒స్మే చిత్ర॑క్షత్ర చి॒త్రత॑మం వయో॒ధామ్ |
చ॒న్ద్రం ర॒యిం పు॑రు॒వీరమ్” బృ॒హన్త॒o చన్ద్ర॑చ॒న్ద్రాభి॑ర్గృణ॒తే యు॑వస్వ ||
కేతుగణస్య అధిదేవతాం చిత్రగుప్తం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం కేతుగణస్య దక్షిణతః చిత్రగుప్తమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

ఓం బ్ర॒హ్మా దే॒వానా”o పద॒వీః క॑వీ॒నామృషి॒ర్విప్రా॑ణాం మహి॒షో మృ॒గాణా”మ్ |
శ్యే॒నోగృధ్రా॑ణా॒గ్॒స్వధి॑తి॒ర్వనా॑నా॒గ్॒o సోమ॑: ప॒విత్ర॒మత్యే॑తి॒ రేభన్॑ ||
కేతుగణస్య ప్రత్యధిదేవతాం బ్రహ్మాణం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం కేతుగ్రహస్య ఉత్తరతః బ్రహ్మాణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి, ఆవహయామి, రత్నసింహాసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, స్నానం సమర్పయామి, శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి, వస్త్రం సమర్పయామి, యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి, గంధం సమర్పయామి, అక్షతాన్ సమర్పయామి, పుష్పాణి సమర్పయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి, దీపం సమర్పయామి, నైవేద్యం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతాసహితాదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాదసిద్ధిరస్తు |

|| ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలక పూజ ||

౧. ఇంద్రుడు
ఓం ఇంద్ర॑o వో వి॒శ్వత॒స్పరి॒ హవా॑మహే॒ జనే॑భ్యః |
అ॒స్మాక॑మస్తు॒ కేవ॑లః || (ఋ.వే.౧.౭.౧౦)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం ప్రాగ్దిగ్భాగే ఇంద్రం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౨. అగ్ని
ఓం అ॒గ్నిం దూ॒తం వృ॑ణీమహే॒ హోతా॑రం వి॒శ్వవే॑దసమ్ |
అ॒స్య య॒జ్ఞస్య॑ సు॒క్రతు॑మ్ || (ఋ.వే.౧.౧౨.౧)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం ఆగ్నేయదిగ్భాగే అగ్నిం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౩. యముడు
ఓం య॒మాయ॒ సోమ॑o సునుత య॒మాయ॑ జుహుతా హ॒విః |
య॒మం హ॑ య॒జ్ఞో గ॑చ్ఛత్య॒గ్నిదూ॑తో॒ అర॑oకృతః || (ఋ.౧౦.౧౪.౧౩)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం దక్షిణదిగ్భాగే యమం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౪. నిఋతి
ఓం మొ షు ణ॒: పరా॑పరా॒ నిర్‍ఋ॑తిర్దు॒ర్హణా॑ వధీత్ |
ప॒దీ॒ష్ట తృష్ణ॑యా స॒హ || (ఋ.౧.౩౮.౦౬)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం నైఋతిదిగ్భాగే నిర్‍ఋతిం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౫. వరుణుడు
ఓం ఇ॒మం మే॑ వరుణ శ్రుధీ॒ హవ॑ మ॒ద్యా చ॑ మృడయ |
త్వామ॑వ॒స్యు రాచ॑కే |
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం పశ్చిమదిగ్భాగే వరుణం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౬. వాయువు
ఓం తవ॑ వాయవృతస్పతే॒ త్వష్టు॑ర్జామాతరద్భుత |
అవా॒oస్యా వృ॑ణీమహే | (ఋ.౮.౨౧.౨౦)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం వాయువ్యదిగ్భాగే వాయుం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౭. కుబేరుడు
ఓం సోమో॑ ధే॒నుం సోమో॒ అర్వ॑న్తమా॒శుం సోమో॑ వీ॒రం క॑ర్మ॒ణ్య॑o దదాతి |
సా॒ద॒న్య॑o విద॒థ్య॑o స॒భేయ॑o పితృ॒శ్రవ॑ణ॒o యో దదా॑శదస్మై || (ఋ.౧.౯౧.౨౦)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం ఉత్తరదిగ్భాగే కుబేరం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

౮. ఈశానుడు
ఓం తమీశా॑న॒o జగ॑తస్త॒స్థుష॒స్పతి॑o ధియంజి॒న్వమవ॑సే హూమహే వ॒యమ్ |
పూ॒షా నో॒ యథా॒ వేద॑సా॒మస॑ద్వృ॒ధే ర॑క్షి॒తా పా॒యురద॑బ్ధః స్వ॒స్తయే॑ || (ఋ.౧.౮౯.౫)
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం ఈశానదిగ్భాగే ఈశానం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకదేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి, ఆవహయామి, రత్నసింహాసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, స్నానం సమర్పయామి, శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి, వస్త్రం సమర్పయామి, యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి, గంధం సమర్పయామి, అక్షతాన్ సమర్పయామి, పుష్పాణి సమర్పయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి, దీపం సమర్పయామి, నైవేద్యం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలక దేవతా ప్రసాదసిద్ధిరస్తు |

Sri Satyanarayana Vrata Kalpam – Part 2 – శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ

శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ – భాగం 2 >>


మరిన్ని వ్రతములు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed