Sri Satyanarayana Vrata Kalpam – Part 2 – శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ – భాగం 2


<< శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతకల్పం – భాగం 1

(గమనిక: స్వామివారి ప్రతిమను ముందుగా పంచామృతాలతో అభిషేకము చేసి తరువాత పూజచేయవలెను)

పంచామృత శోధనం –
౧. ఆప్యాయస్యేతి క్షీరం (పాలు) –
ఓం ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ |
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ||
క్షీరేణ స్నపయామి ||

౨. దధిక్రావ్ణో ఇతి దధి (పెరుగు) –
ఓం ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑ అకారిషం జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జిన॑: |
సు॒ర॒భి నో॒ ముఖా॑ కర॒త్ప్రాణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ ||
దధ్నా స్నపయామి ||

౩. శుక్రమసీతి ఆజ్యం (నెయ్యి) –
ఓం శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑సి దే॒వోవ॑స్సవి॒తోత్పు॑నా॒తు
అచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॑: |
ఆజ్యేన స్నపయామి ||

౪. మధువాతా ఋతాయతే ఇతి మధు (తేనె) –
ఓం మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః |
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః |
మధు॒నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్పార్థి॑వ॒గ్॒o రజ॑: |
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా |
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్‍ం అస్తు॒ సూర్య॑: |
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవంతు నః |
మధునా స్నపయామి ||

౫. స్వాదుః పవస్యేతి శర్కరా (చక్కెర) –
ఓం స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే |
స్వా॒దురింద్రా”య సు॒హవీ”తు నామ్నే |
స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ |
బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒o అదా”భ్యః |
శర్కరేణ స్నపయామి ||

ఫలోదకం (కొబ్బరినీళ్ళు) –
యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: |
బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో॑ మున్చ॒న్త్వగ్‍ం హ॑సః ||
ఫలోదకేన స్నపయామి ||

(ప్రతిమను బయటకు తీసి నీటితో శుభ్రపరుస్తూ ఇది చదవండి)
శుద్ధోదకం (నీళ్ళు) –
ఓం ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన |
మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే |
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: |
ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః |
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ |
ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః |
శుద్ధోదకేన స్నపయామి |

(ప్రతిమను వస్త్రంతో తుడిచి, గంధం కుంకుమ పెట్టి, తమలపాకులో పెట్టి మంటపంలో కలశం దగ్గర పెట్టాలి)

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా”త్ ||
ఓం మ॒హా॒దే॒వ్యై చ॑ వి॒ద్మహే॑ విష్ణుప॒త్నీ చ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ లక్ష్మీః ప్రచో॒దయా”త్ ||

అస్మిన్కలశే అస్యాం ప్రతిమాయాం శ్రీరమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామిన్ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ప్రాణప్రతిష్ఠాపనం –
ఓం అస్య శ్రీ ప్రాణప్రతిష్ఠాపన మహామంత్రస్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరా ఋషయః, ఋగ్యజుస్సామాథర్వాణి ఛందాంసి, ప్రాణశ్శక్తిః, పరా దేవతా, ఆం బీజం, హ్రీం శక్తిః, క్రోం కీలకం, శ్రీరమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా ప్రాణప్రతిష్ఠార్థే వినియోగః |

కరన్యాసం –
ఓం ఆం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్రోం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ఆం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రోం కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసం –
ఓం ఆం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్రోం శిఖయై వషట్ |
ఓం ఆం కవచాయ హుం |
ఓం హ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్రోం అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం –
రక్తాంభోధిస్థపోతోల్లసదరుణసరోజాధిరూఢా కరాబ్జైః |
పాశం కోదండమిక్షూద్భవమళిగుణమప్యంకుశం చాపబాణామ్ |
బిభ్రాణా సృక్కపాలం త్రిణయనలసితా పీనవక్షోరుహాఢ్యా |
దేవీ బాలార్కవర్ణా భవతు సుఖకరీ ప్రాణశక్తిః పరా నః |

ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్ |
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ||

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం క్రోం హ్రీం ఆం యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం హం సః సోఽహం |
అస్యాం మూర్తౌ శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా ప్రాణః ఇహ ప్రాణః |
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా జీవః ఇహః స్థితః |
అస్యాం మూర్తౌ శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణస్య సర్వేంద్రియాణి వాఙ్మనః త్వక్ చక్షుః శ్రోత్ర జిహ్వా ఘ్రాణ వాక్పాణిపాద పాయూపస్థాని ఇహైవాగత్య సుఖం చిరం తిష్టంతు స్వాహా |

ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||
ఆవాహితో భవ స్థాపితో భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ |

స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్పూజావసానకం |
తావత్త్వం ప్రీతిభావేన కలశేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||

సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ధ్యానం –
ధ్యాయేత్సత్యం గుణాతీతం గుణత్రయసమన్వితమ్ |
లోకనాథం త్రిలోకేశం కౌస్తుభాభరణం హరిం ||
పీతాంబరం నీలవర్ణం శ్రీవత్స పదభూషితం |
గోవిందం గోకులానందం బ్రహ్మాద్యైరపి పూజితం ||
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ధ్యానం సమర్పయామి ||

ఆవాహనం –
ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః |
స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ |
స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా |
అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ |
జ్యోతిశ్శాంతం సర్వలోకాంతరస్థం
ఓంకారాఖ్యం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం |
సాంగం శక్తిం సాయుధం భక్తిసేవ్యం
సర్వాకారం విష్ణుమావాహయామి ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆవాహనం సమర్పయామి |

ఆసనం –
పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వమ్” |
యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” |
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః |
య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి |
కల్పద్రుమూలే మణివేదిమధ్యే
సింహాసనం స్వర్ణమయం విచిత్రం |
విచిత్ర వస్త్రావృతమచ్యుత ప్రభో
గృహాణ లక్ష్మీధరణీసమేత ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా |
అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః |
పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ |
త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి |
నారాయణ నమస్తేఽస్తు నరకార్ణవతారక |
పాద్యం గృహాణ దేవేశ మమ సౌఖ్యం వివర్థయ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః |
పాదో”ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పున॑: |
తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ |
సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి |
వ్యక్తాఽవ్యక్త స్వరూపాయ హృషీకపతయే నమః |
మయా నివేదితో భక్త్యాహ్యర్ఘ్యోఽయం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత |
వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః |
స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత |
ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః |
మందాకిన్యాస్తు యద్వారి సర్వపాపహరం శుభం |
తదిదం కల్పితం దేవ సమ్యగాచమ్యతాం విభో ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

స్నానం –
యత్పురు॑షేణ హ॒విషా” |
దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత |
వ॒స॒న్తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యమ్” |
గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రద్ధ॒విః |

పంచామృత స్నానం –
ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ |
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑ అకారిషం జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జిన॑: |
సు॒ర॒భి నో॒ ముఖా॑ కర॒త్ప్రాణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః దధ్నా స్నపయామి |

శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑సి దే॒వోవ॑స్సవి॒తోత్పు॑నా॒తు
అచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॑: |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః |
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః |
మధు॒నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్ పార్థి॑వ॒గ్॒oరజ॑: |
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా |
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్‍ం అస్తు॒ సూర్య॑: |
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవంతు నః |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి |

స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే |
స్వా॒దురింద్రా”య సు॒హవీ”తు నామ్నే |
స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ |
బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒o అదా”భ్యః |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: |
బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో॑ మున్చ॒న్త్వగ్‍ం హ॑సః ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

శుద్ధోదక స్నానం –
ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన |
మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే |
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: |
ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః |
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ |
ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః |

తీర్థోదకైః కాంచనకుంభ సంస్థైః
సువాసితైర్దేవ కృపారసార్ద్రైః |
మయార్పితం స్నానవిధిం గృహాణ
పాదాబ్జనిష్య్టూత నదీప్రవాహః |

నదీనాం చైవ సర్వాసామానీతం నిర్మలోదకం |
స్నానం స్వీకురు దేవేశ మయా దత్తం సురేశ్వర ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |

స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

వస్త్రం –
స॒ప్తాస్యా॑సన్పరి॒ధయ॑: |
త్రిః స॒ప్త స॒మిధ॑: కృ॒తాః |
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః |
అబ॑ధ్న॒న్పురు॑షం ప॒శుమ్ |
వేదసూక్తసమాయుక్తే యజ్ఞసామ సమన్వితే |
సర్వవర్ణప్రదే దేవ వాస శీతే వినిర్మితే ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ |
పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః |
తేన॑ దే॒వా అయ॑జన్త |
సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే |
బ్రహ్మ విష్ణు మహేశానాం నిర్మితం బ్రహ్మసూత్రకం |
గృహాణ భగవన్విష్ణో సర్వేష్టఫలదో భవ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ |
ప॒శూగ్‍స్తాగ్‍శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ |
ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే |
శ్రీఖండం చందనం దివ్యం గంధాఢ్యం సుమనోహరం |
విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
ఋచ॒: సామా॑ని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్॑oసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
యజు॒స్తస్మా॑దజాయత |
హిరణ్య హార కేయూర గ్రైవేయ మణికంకణైః |
సుహారం భూషణైర్యుక్తం గృహాణ పురుషోత్తమ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయన్త |
యే కే చో॑భ॒యాద॑తః |
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
తస్మా”జ్జా॒తా అ॑జా॒వయ॑: |
మల్లికాది సుగంధీని మాలత్యాదీని వై ప్రభో |
మయాఽహృతాని పూజార్థం పుష్పాణి ప్రతిగృహ్యతామ్ |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథాంగ పూజ –
ఓం కేశవాయ నమః పాదౌ పూజయామి |
ఓం గోవిందాయ నమః గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం ఇందిరాపతయే నమః జంఘే పూజయామి |
ఓం అనఘాయ నమః జానునీ పూజయామి |
ఓం జనార్దనాయ నమః ఊరూ పూజయామి |
ఓం విష్టరశ్రవసే నమః కటిం పూజయామి |
ఓం పద్మనాభాయ నమః నాభిం పూజయామి |
ఓం కుక్షిస్థాఖిలభువనాయ నమః ఉదరం పూజయామి |
ఓం లక్ష్మీవక్షస్స్థలాలయాయ నమః వక్షస్థలం పూజయామి |
ఓం శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గపాణయే నమః బాహూన్ పూజయామి |
ఓం కంబుకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి |
ఓం పూర్ణేందునిభవక్త్రాయ నమః వక్త్రం పూజయామి |
ఓం కుందకుట్మలదంతాయ నమః దంతాన్ పూజయామి |
ఓం నాసాగ్రమౌక్తికాయ నమః నాసికాం పూజయామి |
ఓం రత్నకుండలాయ నమః కర్ణౌ పూజయామి |
ఓం సూర్యచంద్రాగ్నిధారిణే నమః నేత్రే పూజయామి |
ఓం సులలాటాయ నమః లలాటం పూజయామి |
ఓం సహస్రశిరసే నమః శిరః పూజయామి |
శ్రీ రమాసహిత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి ||

అష్టోత్తరశతనామావళిః –
శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః చూ. |
(లేక)
శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః చూ. |

ధూపం –
యత్పురు॑ష॒o వ్య॑దధుః |
క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ |
ముఖ॒o కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ |
కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే |
దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరం |
ధూపం గృహాణ దేవేశ సర్వదేవ నమస్కృత ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

దీపం –
బ్రా॒హ్మ॒ణో”ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ |
బా॒హూ రా॑జ॒న్య॑: కృ॒తః |
ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్య॑: |
ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత |
ఘృతా త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యొజితం ప్రియం |
దీపం గృహాణ దేవేశ త్రైలోక్య తిమిరాపహం ||
భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే |
త్రాహి మాం నరకాద్ఘోరాత్ దీపజ్యోతిర్నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః దీపం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
చ॒న్ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః |
చక్షో॒: సూర్యో॑ అజాయత |
ముఖా॒దిన్ద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ |
ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత |

సౌవర్ణస్థాలిమధ్యే మణిగణఖచితే గోఘృతాక్తాన్ సుపక్వాన్ |
భక్ష్యాన్ భోజ్యాంశ్చ లేహ్యానపరిమితరసాన్ చోష్యమన్నం నిధాయ ||
నానాశాకైరుపేతం దధి మధు స గుడ క్షీర పానీయయుక్తం |
తాంబూలం చాపి విష్ణోః ప్రతిదివసమహం మానసే కల్పయామి ||
రాజాన్నం సూప సంయుక్తం శాకచోష్య సమన్వితం |
ఘృత భక్ష్య సమాయుక్తం నైవేద్యం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||

ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః మహానైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ |
భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా |
ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అమృతాపిధానమసి |
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి |
పాదౌ ప్రక్షాళయామి | ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నాభ్యా॑ ఆసీద॒న్తరి॑క్షమ్ |
శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత |
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశ॒: శ్రోత్రా”త్ |
తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ |
పూగీఫలైః స కర్పూరైః నాగవల్లీ దళైర్యుతం |
ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్తమ్” |
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే |
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీర॑: |
నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్॒ యదాస్తే” |

నర్య॑ ప్ర॒జాం మే॑ గోపాయ | అ॒మృ॒త॒త్వాయ॑ జీ॒వసే” |
జా॒తాం జ॑ని॒ష్యమా॑ణాం చ | అ॒మృతే॑ స॒త్యే ప్రతి॑ష్ఠితామ్ |
అథ॑ర్వ పి॒తుం మే॑ గోపాయ | రస॒మన్న॑మి॒హాయు॑షే |
అద॑బ్ధా॒యోఽశీ॑తతనో | అవి॑షం నః పి॒తుం కృ॑ణు |
శగ్గ్ంస్య॑ ప॒శూన్మే॑ గోపాయ | ద్వి॒పదో॒ యే చతు॑ష్పదః || (తై.బ్రా.౧.౨.౧.౨౫)
అ॒ష్టాశ॑ఫాశ్చ॒ య ఇ॒హాగ్నే” | యే చైక॑శఫా ఆశు॒గాః |
సప్రథ స॒భాం మే॑ గోపాయ | యే చ॒ సభ్యా”: సభా॒సద॑: |
తాని॑న్ద్రి॒యావ॑తః కురు | సర్వ॒మాయు॒రుపా॑సతామ్ |
అహే॑ బుధ్నియ॒ మన్త్ర॑o మే గోపాయ | యమృష॑యస్త్రైవి॒దా వి॒దుః |
ఋచ॒: సామా॑ని॒ యజూగ్॑oషి | సా హి శ్రీర॒మృతా॑ స॒తామ్ || (తై.బ్రా.౧.౨.౧.౨౬)

మా నో హిగ్ంసీజ్జాతవేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ |
అభిభ్ర దగ్న ఆగహి శ్రియా మా పరిపాతయ ||
సమ్రాజం చ విరాజం చాఽభి శ్రీర్యాచ నో గృహే |
లక్ష్మీ రాష్ట్రస్య యా ముఖే తయా మా సగ్ం సృజామసి ||
సంతత శ్రీరస్తు సర్వమంగళాని భవంతు నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు ||

నీరాజనం గృహాణేదం పంచవర్తి సమన్వితం |
తేజోరాశిమయం దత్తం గృహాణ త్వం సురేశ్వర ||

ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ |
శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః |
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |
నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే |

మంత్రపుష్పం చూ. ||

ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సత్యేశ్వర |

ప్రదక్షిణం కరిష్యామి సర్వభ్రమనివారణం |
సంసారసాగరాన్మాం త్వం ఉద్ధరస్య మహాప్రభో ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోఽష్టాంగముచ్యతే ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సాష్టాంగ నమస్కారాం సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమాప్రార్థన –
యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతమ్ |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే |

అనయా పురుషసూక్త విధానేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామీ సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు ||

(కూర్చోండి)

ప్రార్థన –
అమోఘం పుండరీకాక్షం నృసింహం దైత్యసూదనం |
హృషీకేశం జగన్నాథం వాగీశం వరదాయకమ్ ||
స గుణం చ గుణాతీతం గోవిందం గరుఢధ్వజం |
జనార్దనం జనానందం జానకీవల్లభం హరిమ్ ||

ప్రణమామి సదా భక్త్యా నారాయణమతః పరం |
దుర్గమే విషమే ఘోరే శత్రుణా పరిపీడితః |
నిస్తారయతు సర్వేషు తథాఽనిష్టభయేషు చ |
నామాన్యేతాని సంకీర్త్య ఫలమీప్సితమాప్నుయాత్ |
సత్యనారాయణ దేవం వందేఽహం కామదం ప్రభుం |
లీలయా వితతం విశ్వం యేన తస్మై నమో నమః ||

ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

ఫలమ్ –
ఇదం ఫలం మయా దేవ స్థాపితం పురతస్తవ |
తేన మే స ఫలాఽవాప్తిర్భవేజ్జన్మని జన్మని ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఫలం సమర్పయామి |

(కథలు చదవండి)
కథలు చూ. ||

(కథల తర్వాత మంగళ నీరాజనం ఇవ్వండి. తరువాత తీర్థం, ఫలం, ప్రాసాదం స్వీకరించండి.)

అకాల మృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి నివారణం |
సమస్త పాపక్షయకరం శ్రీ సత్యనారాయణ పాదోదకం పావనం శుభం ||
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి ||
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ||

కలశోద్వాసన –
య॒జ్ఞేన॑ య॒జ్ఞమ॑యజన్త దే॒వాః |
తాని॒ ధర్మా॑ణి ప్రథ॒మాన్యా॑సన్ |
తే హ॒ నాక॑o మహి॒మాన॑: సచన్తే |
యత్ర॒ పూర్వే॑ సా॒ధ్యాః సన్తి॑ దే॒వాః ||
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆవాహిత సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో నమః యథా స్థానం ప్రవేశయామి ||
శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ |

సమస్త సన్మంగళాని భవంతు ||
సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |

స్వస్తి ||

గమనిక: సంపూర్ణ శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతం మరియు కథలు  Stotra Nidhi మొబైల్ యాప్ లో ఉన్నాయి. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.


మరిన్ని వ్రతములు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Satyanarayana Vrata Kalpam – Part 2 – శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ – భాగం 2

స్పందించండి

error: Not allowed