Sri Satyanarayana Vrata Kalpam – Part 2 – శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ

(గమనిక: స్వామివారి ప్రతిమను ముందుగా పంచామృతాలతో అభిషేకము చేసి తరువాత పూజచేయవలెను)

పంచామృత శోధనం –
౧. ఆప్యాయస్యేతి క్షీరం (పాలు) –
ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
క్షీరేణ స్నపయామి ||

౨. దధిక్రావ్ణో ఇతి దధి (పెరుగు) –
ఓం దధిక్రావ్ణో అకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః |
సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
దధ్నా స్నపయామి ||

౩. శుక్రమసీతి ఆజ్యం (నెయ్యి) –
ఓం శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఆజ్యేన స్నపయామి ||

౪. మధువాతా ఋతాయతే ఇతి మధు (తేనె) –
ఓం మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధునక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివగ్ం రజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః |
మధునా స్నపయామి ||

౫. స్వాదుః పవస్యేతి శర్కరా (చక్కెర) –
ఓం స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
శర్కరేణ స్నపయామి ||

ఫలోదకం (కొబ్బరినీళ్ళు) –
యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఫలోదకేన స్నపయామి ||

(ప్రతిమను బయటకు తీసి నీటితో శుభ్రపరుస్తూ ఇది చదవండి)
శుద్ధోదకం (నీళ్ళు) –
ఓం ఆపో హిష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన |
మహేరణాయ చక్షసే |
యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతే హ నః |
ఉశతీరివ మాతరః |
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
ఆపో జనయథా చ నః |
శుద్ధోదకేన స్నపయామి |

(ప్రతిమను వస్త్రంతో తుడిచి, గంధం కుంకుమ పెట్టి, తమలపాకులో పెట్టి మంటపంలో కలశం దగ్గర పెట్టాలి)

ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి |
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ||
ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి |
తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ||

అస్మిన్కలశే అస్యాం ప్రతిమాయాం శ్రీరమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామిన్ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ప్రాణప్రతిష్ఠాపనం –
ఓం అస్య శ్రీ ప్రాణప్రతిష్ఠాపన మహామంత్రస్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరా ఋషయః, ఋగ్యజుస్సామాథర్వాణి ఛందాంసి, ప్రాణశ్శక్తిః, పరా దేవతా, ఆం బీజం, హ్రీం శక్తిః, క్రోం కీలకం, శ్రీరమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా ప్రాణప్రతిష్ఠార్థే వినియోగః |

కరన్యాసం –
ఓం ఆం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్రోం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ఆం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రోం కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసం –
ఓం ఆం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్రోం శిఖయై వషట్ |
ఓం ఆం కవచాయ హుం |
ఓం హ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్రోం అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం –
రక్తాంభోధిస్థపోతోల్లసదరుణసరోజాదిరూఢా కరాబ్జైః |
పాశం కోదండమిక్షూద్భవమళిగుణమప్యంకుశం పంచబాణాన్ |
బిభ్రాణాసృక్కపాలం త్రిణయన లసితా పీనవక్షోరుహాఢ్యా |
దేవీ బాలార్కవర్ణా భవతు సుఖకరీ ప్రాణశక్తిః పరా నః |

ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్ |
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ||

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం క్రోం హ్రీం ఆం యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం హం సః సోఽహం |
అస్యాం మూర్తౌ శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా ప్రాణః ఇహ ప్రాణః |
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా జీవః ఇహః స్థితః |
అస్యాం మూర్తౌ శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణస్య సర్వేంద్రియాణి వాఙ్మనః త్వక్ చక్షుః శ్రోత్ర జిహ్వా ఘ్రాణ వాక్పాణిపాద పాయూపస్థాని ఇహైవాగత్య సుఖం చిరం తిష్టంతు స్వాహా |

ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం
జ్యోక్పశ్చేమ సూర్య ముచ్చరన్త
మను మతే మృడయాన స్వస్తి –
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః
ప్రాణానేవ యథాస్థానముపహ్వయతే ||
ఆవాహితో భవ స్థాపితో భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ |

స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్పూజావసానకం |
తావత్త్వం ప్రీతిభావేన కలశేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||

సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివారసమేతం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ధ్యానం –
ధ్యాయేత్సత్యం గుణాతీతం గుణత్రయసమన్వితమ్ |
లోకనాథం త్రిలోకేశం కౌస్తుభాభరణం హరిం ||
పీతాంబరం నీలవర్ణం శ్రీవత్స పదభూషితం |
గోవిందం గోకులానందం బ్రహ్మాద్యైరపి పూజితం ||
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ధ్యానం సమర్పయామి ||

ఆవాహనం –
ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః |
సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
స భూమిం విశ్వతో వృత్వా |
అత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ |
జ్యోతిశ్శాంతం సర్వలోకాంతరస్థం
ఓంకారాఖ్యం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం |
సాంగం శక్తిం సాయుధం భక్తిసేవ్యం
సర్వాకారం విష్ణుమావాహయామి ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆవాహనం సమర్పయామి |

ఆసనం –
పురుష ఏవేదగ్ం సర్వమ్ |
యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్ |
ఉతామృతత్వస్యేశానః |
యదన్నేనాతిరోహతి |
కల్పద్రుమూలే మణివేదిమధ్యే
సింహాసనం స్వర్ణమయం విచిత్రం |
విచిత్ర వస్త్రావృతమచ్యుత ప్రభో
గృహాణ లక్ష్మీధరణీసమేత ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
ఏతావానస్య మహిమా |
అతో జ్యాయాగ్శ్చ పూరుషః |
పాదోఽస్య విశ్వా భూతాని |
త్రిపాదస్యామృతం దివి |
నారాయణ నమస్తేఽస్తు నరకార్ణవతారక |
పాద్యం గృహాణ దేవేశ మమ సౌఖ్యం వివర్థయ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురుషః |
పాదోఽస్యేహాఽఽభవాత్పునః |
తతో విష్వఙ్వ్యక్రామత్ |
సాశనానశనే అభి |
వ్యక్తాఽవ్యక్త స్వరూపాయ హృషీకపతయే నమః |
మయా నివేదితో భక్త్యాహ్యర్ఘ్యోఽయం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
తస్మాద్విరాడజాయత |
విరాజో అధి పూరుషః |
స జాతో అత్యరిచ్యత |
పశ్చాద్భూమిమథో పురః |
మందాకిన్యాస్తు యద్వారి సర్వపాపహరం శుభం |
తదిదం కల్పితం దేవ సమ్యగాచమ్యతాం విభో ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

స్నానం –
యత్పురుషేణ హవిషా |
దేవా యజ్ఞమతన్వత |
వసన్తో అస్యాసీదాజ్యమ్ |
గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరద్ధవిః |

పంచామృత స్నానం –
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధిక్రావ్ణో అకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః |
సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః దధ్నా స్నపయామి |

శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధునక్తముతోషసి మధుమత్ పార్థివగ్ంరజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి |

స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

శుద్ధోదక స్నానం –
ఆపో హిష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన |
మహేరణాయ చక్షసే |
యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతే హ నః |
ఉశతీరివ మాతరః |
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
ఆపో జనయథా చ నః |

తీర్థోదకైః కాంచనకుంభ సంస్థైః
సువాసితైర్దేవ కృపారసార్ద్రైః |
మయార్పితం స్నానవిధిం గృహాణ
పాదాబ్జనిష్య్టూత నదీప్రవాహః |

నదీనాం చైవ సర్వాసామానీతం నిర్మలోదకం |
స్నానం స్వీకురు దేవేశ మయా దత్తం సురేశ్వర ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |

స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

వస్త్రం –
సప్తాస్యాసన్పరిధయః |
త్రిః సప్త సమిధః కృతాః |
దేవా యద్యజ్ఞం తన్వానాః |
అబధ్నన్పురుషం పశుమ్ |
వేదసూక్తసమాయుక్తే యజ్ఞసామ సమన్వితే |
సర్వవర్ణప్రదే దేవ వాస శీతే వినిర్మితే ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్ |
పురుషం జాతమగ్రతః |
తేన దేవా అయజన్త |
సాధ్యా ఋషయశ్చ యే |
బ్రహ్మ విష్ణు మహేశానాం నిర్మితం బ్రహ్మసూత్రకం |
గృహాణ భగవన్విష్ణో సర్వేష్టఫలదో భవ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
సంభృతం పృషదాజ్యమ్ |
పశూగ్‍స్తాగ్‍శ్చక్రే వాయవ్యాన్ |
ఆరణ్యాన్గ్రామ్యాశ్చ యే |
శ్రీఖండం చందనం దివ్యం గంధాఢ్యం సుమనోహరం |
విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్ంసి జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
యజుస్తస్మాదజాయత |
హిరణ్య హార కేయూర గ్రైవేయ మణికంకణైః |
సుహారం భూషణైర్యుక్తం గృహాణ పురుషోత్తమ ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
తస్మాదశ్వా అజాయన్త |
యే కే చోభయాదతః |
గావో హ జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
తస్మాజ్జాతా అజావయః |
మల్లికాది సుగంధీని మాలత్యాదీని వై ప్రభో |
మయాఽహృతాని పూజార్థం పుష్పాణి ప్రతిగృహ్యతామ్ |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథాంగ పూజ –
ఓం కేశవాయ నమః పాదౌ పూజయామి |
ఓం గోవిందాయ నమః గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం ఇందిరాపతయే నమః జంఘే పూజయామి |
ఓం అనఘాయ నమః జానునీ పూజయామి |
ఓం జనార్దనాయ నమః ఊరూ పూజయామి |
ఓం విష్టరశ్రవసే నమః కటిం పూజయామి |
ఓం పద్మనాభాయ నమః నాభిం పూజయామి |
ఓం కుక్షిస్థాఖిలభువనాయ నమః ఉదరం పూజయామి |
ఓం లక్ష్మీవక్షస్స్థలాలయాయ నమః వక్షస్థలం పూజయామి |
ఓం శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గపాణయే నమః బాహూన్ పూజయామి |
ఓం కంబుకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి |
ఓం పూర్ణేందునిభవక్త్రాయ నమః వక్త్రం పూజయామి |
ఓం కుందకుట్మలదంతాయ నమః దంతాన్ పూజయామి |
ఓం నాసాగ్రమౌక్తికాయ నమః నాసికాం పూజయామి |
ఓం రత్నకుండలాయ నమః కర్ణౌ పూజయామి |
ఓం సూర్యచంద్రాగ్నిధారిణే నమః నేత్రే పూజయామి |
ఓం సులలాటాయ నమః లలాటం పూజయామి |
ఓం సహస్రశిరసే నమః శిరః పూజయామి |
శ్రీ రమాసహిత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి ||

అష్టోత్తరశతనామావళిః –
శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః చూ. |
(లేక)
శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః చూ. |

ధూపం –
యత్పురుషం వ్యదధుః |
కతిధా వ్యకల్పయన్ |
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ |
కావూరూ పాదావుచ్యేతే |
దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరం |
ధూపం గృహాణ దేవేశ సర్వదేవ నమస్కృత ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

దీపం –
బ్రాహ్మణోఽస్య ముఖమాసీత్ |
బాహూ రాజన్యః కృతః |
ఊరూ తదస్య యద్వైశ్యః |
పద్భ్యాగ్ం శూద్రో అజాయత |
ఘృతా త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యొజితం ప్రియం |
దీపం గృహాణ దేవేశ త్రైలోక్య తిమిరాపహం ||
భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే |
త్రాహి మాం నరకాద్ఘోరాత్ దీపజ్యోతిర్నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః దీపం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
చన్ద్రమా మనసో జాతః |
చక్షోః సూర్యో అజాయత |
ముఖాదిన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ |
ప్రాణాద్వాయురజాయత |

సౌవర్ణస్థాలిమధ్యే మణిగణఖచితే గోఘృతాక్తాన్ సుపక్వాన్ |
భక్ష్యాన్ భోజ్యాంశ్చ లేహ్యానపరిమితరసాన్ చోష్యమన్నం నిధాయ ||
నానాశాకైరుపేతం దధి మధు స గుడ క్షీర పానీయయుక్తం |
తాంబూలం చాపి విష్ణోః ప్రతిదివసమహం మానసే కల్పయామి ||
రాజాన్నం సూప సంయుక్తం శాకచోష్య సమన్వితం |
ఘృత భక్ష్య సమాయుక్తం నైవేద్యం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||

ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః మహానైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ |
భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా |
ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అమృతాపిధానమసి |
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి |
పాదౌ ప్రక్షాళయామి | ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నాభ్యా ఆసీదన్తరిక్షమ్ |
శీర్ష్ణో ద్యౌః సమవర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రాత్ |
తథా లోకాగ్ం అకల్పయన్ |
పూగీఫలైః స కర్పూరైః నాగవల్లీ దళైర్యుతం |
ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
వేదాహమేతం పురుషం మహాన్తమ్ |
ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే |
సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః |
నామాని కృత్వాఽభివదన్ యదాస్తే |

నర్య ప్రజాం మే గోపాయ | అమృతత్వాయ జీవసే |
జాతాం జనిష్యమాణాం చ | అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠితామ్ |
అథర్వ పితుం మే గోపాయ | రసమన్నమిహాయుషే |
అదబ్ధాయోఽశీతతనో | అవిషం నః పితుం కృణు |
శగ్గ్ంస్య పశూన్మే గోపాయ | ద్విపదో యే చతుష్పదః || (తై.బ్రా.౧.౨.౧.౨౫)
అష్టాశఫాశ్చ య ఇహాగ్నే | యే చైకశఫా ఆశుగాః |
సప్రథ సభాం మే గోపాయ | యే చ సభ్యాః సభాసదః |
తానిన్ద్రియావతః కురు | సర్వమాయురుపాసతామ్ |
అహే బుధ్నియ మన్త్రం మే గోపాయ | యమృషయస్త్రైవిదా విదుః |
ఋచః సామాని యజూగ్ంషి | సా హి శ్రీరమృతా సతామ్ || (తై.బ్రా.౧.౨.౧.౨౬)

మా నో హిగ్ంసీజ్జాతవేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ |
అభిభ్ర దగ్న ఆగహి శ్రియా మా పరిపాతయ ||
సమ్రాజం చ విరాజం చాఽభి శ్రీర్యాచ నో గృహే |
లక్ష్మీ రాష్ట్రస్య యా ముఖే తయా మా సగ్ం సృజామసి ||
సంతత శ్రీరస్తు సర్వమంగళాని భవంతు నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు ||

నీరాజనం గృహాణేదం పంచవర్తి సమన్వితం |
తేజోరాశిమయం దత్తం గృహాణ త్వం సురేశ్వర ||

ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార |
శక్రః ప్రవిద్వాన్ప్రదిశశ్చతస్రః |
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి |
నాన్యః పన్థా అయనాయ విద్యతే |

మంత్రపుష్పం చూ. ||

ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సత్యేశ్వర |

ప్రదక్షిణం కరిష్యామి సర్వభ్రమనివారణం |
సంసారసాగరాన్మాం త్వం ఉద్ధరస్య మహాప్రభో ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోఽష్టాంగముచ్యతే ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సాష్టాంగ నమస్కారాం సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమాప్రార్థన –
యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతమ్ |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే |

అనయా పురుషసూక్త విధానేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామీ సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు ||

(కూర్చోండి)

ప్రార్థన –
అమోఘం పుండరీకాక్షం నృసింహం దైత్యసూదనం |
హృషీకేశం జగన్నాథం వాగీశం వరదాయకమ్ ||
స గుణం చ గుణాతీతం గోవిందం గరుఢధ్వజం |
జనార్దనం జనానందం జానకీవల్లభం హరిమ్ ||

ప్రణమామి సదా భక్త్యా నారాయణమతః పరం |
దుర్గమే విషమే ఘోరే శత్రుణా పరిపీడితః |
నిస్తారయతు సర్వేషు తథాఽనిష్టభయేషు చ |
నామాన్యేతాని సంకీర్త్య ఫలమీప్సితమాప్నుయాత్ |
సత్యనారాయణ దేవం వందేఽహం కామదం ప్రభుం |
లీలయా వితతం విశ్వం యేన తస్మై నమో నమః ||

ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

ఫలమ్ –
ఇదం ఫలం మయా దేవ స్థాపితం పురతస్తవ |
తేన మే స ఫలాఽవాప్తిర్భవేజ్జన్మని జన్మని ||
ఓం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఫలం సమర్పయామి |

(కథలు చదవండి)
కథలు చూ. ||

(కథల తర్వాత మంగళ నీరాజనం ఇవ్వండి. తరువాత తీర్థం, ఫలం, ప్రాసాదం స్వీకరించండి.)

అకాల మృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి నివారణం |
సమస్త పాపక్షయకరం శ్రీ సత్యనారాయణ పాదోదకం పావనం శుభం ||
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి ||
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ||

కలశోద్వాసన –
యజ్ఞేన యజ్ఞమయజన్త దేవాః |
తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ |
తే హ నాకం మహిమానః సచన్తే |
యత్ర పూర్వే సాధ్యాః సన్తి దేవాః ||
శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆవాహిత సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో నమః యథా స్థానం ప్రవేశయామి ||
శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ |

సమస్త సన్మంగళాని భవంతు ||
సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |

స్వస్తి ||

గమనిక: సంపూర్ణ శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతం మరియు కథలు  Stotra Nidhi మొబైల్ యాప్ లో ఉన్నాయి. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. Vijay kumar garimell అంటున్నారు:

    Ayyappa puja procedure was not included in Apple app. Please kindly include auuappa Puja material in telegu. Very usefully durin mandal period

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: