Sri Venkateshwara Puja Vidhanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ


(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూజా విధానం (పూర్వాంగం) >>

శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) >>

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినః ప్రీత్యర్థం (పురుష సూక్త విధాన పూజనేన) ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |
స్థిరోభవ వరదోభవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద |

ధ్యానం –
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం |

ఓం నమో దేవదేవాయ పూర్వదేవాయ ఖడ్గినే
శ్రీవత్సాంకాయ చ నమః పరస్మై పరమాత్మనే |
నమః పరస్మైవ్యూహవ్యూహాంతర విభూతిమ్
విభవాయ నమస్తస్మై విశ్వాంతర్యామినేఽణవే |
ప్రసీద పుండరీకాక్ష ప్రసీద పురుషోత్తమ
ప్రసీద పరమానంద ప్రసీద పరమేశ్వర |
ప్రసీద కమలాకాంత ప్రసీద కరుణాకర
ప్రసీద భక్తార్తిహర ప్రసీద విబుధర్షభ |
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యాయామి ||

ఆవాహనం –
స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః |
స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ |
స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా |
అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ |
ఆవాహయామి దేవేశ సిద్ధగంధర్వ సేవిత |
యద్రహస్యమిదం పుణ్యం సర్వపాపహరోహరః ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి ||

ఆసనం –
పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వమ్” |
యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” |
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః |
య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి |
దేవ దేవ జగన్నాథ ప్రణతః క్లేశనాశక ||
రత్న సింహాసనం దివ్యం గృహాణ మధుసూదన ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః ఆసనం సమర్పయామి ||

పాద్యం –
ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా |
అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః |
పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ |
త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి |
వాంఛితం కురు మే దేవ దుష్కృతం చ వినాశయ |
పాద్యం గృహాణ భగవాన్ మాతురుత్సంగ సంస్థిత ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః |
పాదో”ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పున॑: |
తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ |
సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి |
కురుష్వమే దయాం దేవ సంసారార్తి భయాపహ |
దధిక్షీర ఫలోపేతం గృహాణార్ఘ్యం నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి ||

ఆచమనీయం –
తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత |
వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః |
స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత |
ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః |
నమః సత్యాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ జ్ఞానరూపిణే |
గృహాణాచమనం దేవ సర్వలోకైక నాయక ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

పంచామృత స్నానం –
పంచామృతం మయానీతం పయోదధిఘృతం మధు |
శర్కరా సహితం చైవ దేవ త్వం ప్రతిగృహ్యతాం ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి ||

స్నానం –
యత్పురు॑షేణ హ॒విషా” |
దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత |
వ॒స॒న్తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యమ్” |
గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రద్ధ॒విః |
నారికేళోదకం గంగా యమునాది సమన్వితం |
శుద్ధోదకం గృహాణేశ స్నానం కురు యథా విధి ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి ||

వస్త్రం –
స॒ప్తాస్యా॑సన్పరి॒ధయ॑: |
త్రిః స॒ప్త స॒మిధ॑: కృ॒తాః |
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః |
అబ॑ధ్న॒న్పురు॑షం ప॒శుమ్ |
తప్తకాంచన సంకాశం పీతాంబరమిదం హరే |
సుగృహాణ జగన్నాథ శ్రీనివాస నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ||

యజ్ఞోపవీతం –
తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ |
పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః |
తేన॑ దే॒వా అయ॑జన్త |
సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే |
యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం
ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్
ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముంచశుభ్రం
యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి ||

గంధం –
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ |
ప॒శూగ్‍స్తాగ్‍శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ |
ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే |
చందనాగరు కస్తూరీ ఘనసార సమన్వితం |
గంధ గృహాణ గోవింద నానాగంధాంశ్చ ధారయ ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః దివ్య పరిమళ గంధాన్ సమర్పయామి ||

అక్షతాన్ –
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
ఋచ॒: సామా॑ని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్॑oసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
యజు॒స్తస్మా॑దజాయత |
గోవింద పరమానంద హరిద్రా సహితాక్షతాన్ |
విశ్వేశ్వర విశాలాక్ష గృహాణ పరమేశ్వర ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి ||

పుష్పం –
తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయన్త |
యే కే చో॑భ॒యాద॑తః |
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
తస్మా”జ్జా॒తా అ॑జా॒వయ॑: |
సుగంధీని సుపుష్పాణి జాజీకుందముఖాని చ |
మాలతీ వకుళాదీని పూజార్థం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః పుష్పం సమర్పయామి ||

అథాంగ పూజ –
ఓం శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం శ్రీ వేంకటాచలాధీశాయ నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం శ్రీ ప్రదాయకాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం పద్మావతీపతయే నమః – జంఘే పూజయామి |
ఓం జ్ఞానప్రదాయ నమః – ఊరుం పూజయామి |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం మహాభాగాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం నిర్మలాయ నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం విశాలహృదయాయ నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం పరిశుద్ధాత్మనే నమః – స్తనౌ పూజయామి |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః – భుజౌ పూజయామి |
ఓం స్వర్ణహస్తాయ నమః – హస్తౌ పూజయామి |
ఓం వరప్రదాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం లోకనాథాయ నమః – స్కంధౌ పూజయామి |
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం రసజ్ఞాయ నమః – నాసికాం పూజయామి |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః – శ్రోత్రే పూజయామి |
ఓం పుల్లాంబుజ విలోచనాయ నమః – నేత్రే పూజయామి |
ఓం వర్చస్వినే నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం రమ్య విగ్రహాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః దివ్యసుందర విగ్రహం పూజయామి ||

అష్టోత్తర శతనామావళిః –

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళిః చూ. ||

శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తర శతనామావళి చూ. ||

ధూపం –
యత్పురు॑ష॒o వ్య॑దధుః |
క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ |
ముఖ॒o కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ |
కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే |
దశాంగం గుగ్గులోపేతం గోఘృతేన సమన్వితం |
ధూపం గృహాణ దేవేశ సర్వలోక నమస్కృతా ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి ||

దీపం –
బ్రా॒హ్మ॒ణో”ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ |
బా॒హూ రా॑జ॒న్య॑: కృ॒తః |
ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్య॑: |
ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత |
త్రిలోకేశ మహాదేవ సర్వజ్ఞాన ప్రదాయక |
దీపం దాస్యామి దేవేశ రక్షమాం భక్తవత్సల ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి ||

నైవేద్యం –
చ॒న్ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః |
చక్షో॒: సూర్యో॑ అజాయత |
ముఖా॒దిన్ద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ |
ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత |
సర్వభక్షైశ్చ భోజ్యైశ్చ రసైష్షడ్భిః సమన్వితం |
నైవేద్యం తు మయానీతం గృహాణ పురుషోత్తమ |
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి ||

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ | భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి |
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” | ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి |
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నాభ్యా॑ ఆసీద॒న్తరి॑క్షమ్ |
శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత |
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశ॒: శ్రోత్రా”త్ |
తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ |
పూగీఫలైః సకర్పూరైః నాగవల్లీదళైర్యుతం |
ముక్తా చూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి ||

నీరాజనం –
వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్తమ్” |
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే |
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీర॑: |
నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్॒ యదాస్తే” |
శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం |
శ్రీ వేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం |
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః నీరాజనం సమర్పయామి (దర్శయామి) ||
నీరాజనానంతరం పునరాచమనీయం సమర్పయామి |

మంత్రపుష్పం –

(విశేష మంత్రపుష్పం చూ.)

ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ |
శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః |
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |
నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే |
వేంకటేశ రమాకాంత వరాహవదనాఽచ్యుత |
నారాయణ రమాధీశ కృపాం కురు కృపానిధే ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి ||

ప్రదక్షిణ నమస్కారాః –
యానికానిచ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ |
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ||
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవః |
త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల ||
అన్యధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ||

ఉపచార పూజ –
ఛత్రమాచ్ఛాదయామి | చామరాభ్యాం వీజయామి |
నృత్యం దర్శయామి | గీతం శ్రావయామి |
వాద్యం ఘోషయామి | ఆందోళికానారోహయామి |
అశ్వానారోహయామి | గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యుపచార
శక్త్యుపచార మంత్రోపచార పూజాస్సమర్పయామి ||

క్షమా ప్రార్థన –
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన |
యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ||

అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినో సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు ||

తీర్థం –
అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధినివారణం |
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ శ్రీనివాస పాదోదకం పావనం శుభం ||శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి ||

ఉద్వాసనం –
యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాః
తాని ధర్మాణి ప్రథమా న్యాసన్ |
తేహనాకం మహిమానస్సచంతే
యత్ర పూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః ||
ఓం శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే నమః యథాస్థానం ఉద్వాసయామి ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

12 thoughts on “Sri Venkateshwara Puja Vidhanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed