Sri Venkateshwara Puja Vidhanam – ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥
ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸ್ಥಿರೋಭವ ವರದೋಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಶಾನ್ತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಕಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಙ್ಗಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ॥
ಹೈಮೋರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರ ಮಜಹನ್ಮಕುಟಂ ಸುನಾಸಂ
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ಮಕರಕುಣ್ಡಲ ಚಾರುಗಣ್ಡಮ್ ।
ಬಿಮ್ಬಾಧರಂ ಬಹುಲ ದೀರ್ಘ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ ಮುಖಮಾತ್ಮನಿ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಮ್ ॥
ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟಾಚಲಾಧೀಶಂ ಶ್ರಿಯಾಧ್ಯಾಸಿತ ವಕ್ಷಸಮ್ ।
ಶ್ರಿತಚೇತನಮನ್ದಾರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಂ ಭಜೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ॥

ಆವಾಹನಮ್
ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ ।
ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ ।
ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಙ್ಗು॒ಲಮ್ ।
ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸರ್ವೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಮಾಪತೇ ।
ಕೃಪಯಾ ದೇಹಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಶರಣಗತವತ್ಸಲ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ॥

ಆಸನಮ್
ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವಮ್᳚ ।
ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಮ್᳚ ।
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ ।
ಯ॒ದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ ।
ದೇವ ದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಕ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ದಿವ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಮಧುಸೂದನ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪಾದ್ಯಮ್
ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ ।
ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ।
ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ ।
ವಾಞ್ಛಿತಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ದುಷ್ಕೃತಂ ಚ ವಿನಾಶಯ ।
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಭಗವಾನ್ ಮಾತುರುತ್ಸಙ್ಗ ಸಂಸ್ಥಿತ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್
ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನ॑: ।
ತತೋ॒ ವಿಷ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ ।
ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ ।
ಕುರುಷ್ವ ಮೇ ದಯಾಂ ದೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ತಿಭಯಾಪಹ ।
ಕುಸುಮಾಕ್ಷತ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಆಚಮನೀಯಮ್
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ ।
ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ ।
ಪ॒ಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ।
ನಮಃ ಸತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ।
ಗೃಹಾಣಾಚಮನಂ ದೇವ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮ್
ದಧಿ ಕ್ಷೀರಾಜ್ಯ ಮಧುಭಿಃ ಶರ್ಕರಾ ಫಲಮಿಶ್ರಿತಮ್ ।
ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಮ್
ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ ।
ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ ।
ವ॒ಸ॒ನ್ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯಮ್᳚ ।
ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ ।
ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।
ಗಙ್ಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾಹೃತಮಿದಂ ಜಲಮ್ ।
ಸ್ನಾನಂ ಸ್ವೀಕುರು ದೇವೇಶ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಸ್ಥಿರಾಸನ ॥ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ವಸ್ತ್ರಮ್
ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್ಪರಿ॒ಧಯ॑: ।
ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧ॑: ಕೃ॒ತಾಃ ।
ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ ।
ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಮ್ ।
ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನ ಸಙ್ಕಾಶಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಮಿದಂ ಹರೇ ।
ಗೃಹಾಣ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್
ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ ।
ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ।
ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜನ್ತ ।
ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ವೇಙ್ಕಟೇಶ ಮಹಾದೇವ ಶ್ರಿಯಃ ಕಾನ್ತ ಜಗದ್ವಿಭೋ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋತ್ತರೀಯೇ ತು ಗೃಹಾಣ ಕರುಣಾಪರ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಗನ್ಧಮ್
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: ।
ಸಮ್ಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಮ್ ।
ಪ॒ಶೂಗ್ಸ್ತಾಗ್ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ ।
ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ಚನ್ದನಾಗರು ಕಸ್ತೂರೀ ಘನಸಾರಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಗನ್ಧಂ ಗೃಹಾಣ ಗೋವಿನ್ದ ಪರಮಾಮೋದಪೂರಿತಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಲ ಗನ್ಧಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಆಭರಣಮ್
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: ।
ಋಚ॒: ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛನ್ದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ।
ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ ।
ಕೇಯೂರ ಕಟಕೇ ಚೈವ ಹಸ್ತೇ ಚಿತ್ರಾಙ್ಗುಲೀಯಕಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯೋಲ್ಲಾಸಿ ಮಕುಟಂ ಕುಣ್ಡಲೇ ಹಾರಶೋಭಿತಮ್ ।
ನಾಭೌ ನಾಯಕ ರತ್ನಂ ಚ ನೂಪುರೇ ಹಾರಪದ್ಮಯೋಃ
ಅಙ್ಗುಲೀ ಮುದ್ರಿಕಾಶ್ಚೈವ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಅಸ್ಮದರ್ಪಿತಾಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅಕ್ಷತಾನ್
ಗೋವಿನ್ದ ಪರಮಾನನ್ದ ಹರಿದ್ರಾ ಸಹಿತಾಕ್ಷತಾನ್ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪುಷ್ಪಮ್
ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯನ್ತ ।
ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ ।
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ।
ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯ॑: ।
ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಸುಪುಷ್ಪಾಣಿ ಜಾಜೀಕುನ್ದಮುಖಾನಿ ಚ ।
ಮಾಲತೀ ವಕುಲಾದೀನಿ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅಥಾಙ್ಗ ಪೂಜಾ
ಓಂ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟಾಚಲಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ – ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತೀಪತಯೇ ನಮಃ – ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ – ಊರುಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಹೃದಯಾಯ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ – ಸ್ತನೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ – ಭುಜೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ – ಹಸ್ತೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ – ಸ್ಕನ್ಧೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ – ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ – ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಫುಲ್ಲಾಮ್ಬುಜವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ – ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಮ್ಯ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯಸುನ್ದರ ವಿಗ್ರಹಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ॥

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ

ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ॥

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿ ಪಶ್ಯತು ॥

ಧೂಪಮ್
ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ ।
ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ ।
ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ ।
ದಶಾಙ್ಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಗೋಘೃತೇನ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಧೂಪಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ॥

ದೀಪಮ್
ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ ।
ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯ॑: ಕೃ॒ತಃ ।
ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯ॑: ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ।
ತ್ರಿಲೋಕೇಶ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕ ।
ದೀಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ॥
ಧೂಪದೀಪಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ ।
ಚಕ್ಷೋ॒: ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ ।
ಮುಖಾ॒ದಿನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ ।
ಸರ್ವಭಕ್ಷೈಶ್ಚ ಭೋಜ್ಯೈಶ್ಚ ರಸೈಃ ಷಡ್ಭಿಃ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ನೈವೇದ್ಯಂ ತು ಮಯಾನೀತಂ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್
ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶ॒: ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ ।
ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಪೂಗೀಫಲೈಃ ಸಕರ್ಪೂರೈರ್ನಾಗವಲ್ಲೀ ದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಚೂರ್ಣ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ನೀರಾಜನಮ್
ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತಮ್᳚ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ತು ಪಾ॒ರೇ ।
ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರ॑: ।
ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಽಭಿ॒ವದ॒ನ್॒ ಯದಾಸ್ತೇ᳚ ।
ಶ್ರಿಯಃ ಕಾನ್ತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಮ್ ।
ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ॥
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್
(ವಿಶೇಷ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಪಶ್ಯತು ॥ )
ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ ।
ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ ।
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ ।
ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ।
ನಾನಾಸುಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಣಿ ಯಥಾ ಕಾಲೋದ್ಭವಾನಿ ಚ ।
ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಸುವರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾಃ
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವಃ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ॥
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಉಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಛತ್ರಮಾಚ್ಛಾದಯಾಮಿ । ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ । ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ವಾದ್ಯಂ ಘೋಷಯಾಮಿ । ಆನ್ದೋಲಿಕಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ । ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ದೇವೋಪಚಾರ ಭಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಶಕ್ತ್ಯುಪಚಾರ ಮನ್ತ್ರೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಃ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಓಂ ನಮೋ ದೇವದೇವಾಯ ಪೂರ್ವದೇವಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಙ್ಕಾಯ ಚ ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥
ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ ವ್ಯೂಹೋಪವ್ಯೂಹಾನ್ತರ ವಿಭೂತಯೇ ।
ವಿಭವಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಶ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇಽಣವೇ ॥
ಅರ್ಚಾವತಾರಾಯ ನಮೋಽಜನ್ಮನೇ ಜನ್ಮಭಾಜಿನೇ ।
ಮಾಯಾವಿನೇ ಜಗತ್ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾತ್ಮನೇ ॥

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ।
ನ್ಯೂನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವನ್ದೇ ತಮಚ್ಯುತಮ್ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಜನಾರ್ದನ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ॥
ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಮ್
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ॥

ಉದ್ವಾಸನಮ್
ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜನ್ತ ದೇವಾಃ
ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾ ನ್ಯಾಸನ್ ।
ತೇಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಸ್ಸಚನ್ತೇ
ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಸ್ಸನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed