Sri Bala Tripura Sundari Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಮ್ಭವದ್ಭಿಃ ದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಮ್ಭವದ್ಭಿಃ ಉಪಚಾರೈಶ್ಚ ಸಮ್ಭವಿತಾ ನಿಯಮೇನ ಸಮ್ಭವಿತಾ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥
ಆವಾಹಿತಾ ಭವ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಭವ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ವರದಾ ಭವ । ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ।
ದೇವಿ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥೇ ಯಾವತ್ಪೂಜಾವಸಾನಕಮ್ ।
ತಾವತ್ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಬಿಮ್ಬೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಐಙ್ಕಾರಾಸನಗರ್ಭಿತಾನಲಶಿಖಾಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಕಲಾ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌವರ್ಣಾಮ್ಬರಧಾರಿಣೀಂ ವರಸುಧಾಧೌತಾಙ್ಗರಙ್ಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಪುಸ್ತಕಪಾಶಸಾಙ್ಕುಶಜಪಸ್ರಗ್ಭಾಸುರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಪರಾತ್ಪರಕಲಾಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಸಞ್ಚಾರಿಣೀಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಮಾಙ್ಗಲ್ಯೇ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನಿ ।
ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೇವಿ ತ್ವಾಂ ಸುಪ್ರೀತಾ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಬಾಲಾಮ್ಬಿಕೇ ಮಹಾದೇವಿ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನೇ ।
ಸಿಂಹಾಸನಮಿದಂ ದೇವಿ ಗೃಹಾಣ ಸುರವನ್ದಿತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ಸೂರ್ಯಾಯುತನಿಭಸ್ಫೂರ್ತೇ ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನವಿಭೂಷಿತೇ ।
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ
ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಸುವಾಸಿತಜಲಂ ರಮ್ಯಂ ಕಸ್ತೂರೀಪಙ್ಕಮಿಶ್ರಿತಮ್ ।
ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಅರ್ಘ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸುನ್ದರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋರರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒
ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ-
-ಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಸುವರ್ಣಕಲಶಾನೀತಂ ಚನ್ದನಾಗರುಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಗೃಹಾಣಾಚಮನಂ ದೇವಿ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮ್ –
ಮಧ್ವಾಜ್ಯ ದಧಿ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ಶರ್ಕರಾ ಕ್ಷೀರ ಮಿಶ್ರಿತಮ್ ।
ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ
ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು
ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಗಙ್ಗಾಜಲಂ ಮಯಾನೀತಂ ಮಹಾದೇವಶಿರಃಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಮಿದಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ
ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್
ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ಸುರಾರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಿಯುಗಲೇ ದುಕೂಲವಸನಪ್ರಿಯೇ ।
ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೃಹಾಣ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರದ್ವಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕಞ್ಚುಕಮ್ –
ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥
ಸ್ವರ್ಣತನ್ತು ಸಮುದ್ಭೂತಂ ರಕ್ತವರ್ಣೇನ ಶೋಭಿತಮ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ದತ್ತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಕಞ್ಚುಕಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಕಞ್ಚುಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕಸ್ತೂರೀರೋಚನಾದಿಸುಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಅಷ್ಟಗನ್ಧಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ಶುಭಪ್ರದೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಹರಿದ್ರಾಕುಙ್ಕುಮಮ್ –
ಹರಿದ್ರಾ ಶುಭದಾ ಚೈವ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಕುಙ್ಕುಮಂ ಚ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ಸುರವನ್ದಿತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾಕುಙ್ಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಾಙ್ಗಲ್ಯಮ್ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ಶುದ್ಧಸ್ವರ್ಣಕೃತಂ ದೇವಿ ಮಾಙ್ಗಲ್ಯಂ ಮಙ್ಗಲಪ್ರದಮ್ ।
ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಮಾಙ್ಗಲ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಮಙ್ಗಲಸೂತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥
ಮಲ್ಲಿಕಾಜಾತಿಕುಸುಮೈಶ್ಚಮ್ಪಕೈರ್ವಕುಲೈರಪಿ ।
ಶತಪತ್ರೈಶ್ಚ ಕಲ್ಹಾರೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ವರಪ್ರದೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ ಪಶ್ಯತು ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಧೂಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ದಶಾಙ್ಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೋಪೇತಂ ಸುಗನ್ಧಂ ಚ ಮನೋಹರಮ್ ।
ಧೂಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶಿ ಗೃಹಾಣ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಘೃತವರ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಅನ್ಧಕಾರವಿನಾಶಕಮ್ ।
ದೀಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವರದೇ ಗೃಹಾಣ ಮುದಿತಾ ಭವ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಧೂಪದೀಪಾನನ್ತರಂ ಆಚಯನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥
ನೈವೇದ್ಯಂ ಷಡ್ರಸೋಪೇತಂ ದಧಿಮಧ್ವಾಜ್ಯಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಫಲೋಪೇತಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಪೂಗೀಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಏಲಾಲವಙ್ಗ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಸ॒ಮ್ರಾಜಂ॑ ಚ ವಿ॒ರಾಜಂ॑ ಚಾಭಿ॒ಶ್ರೀರ್ಯಾ ಚ॑ ನೋ ಗೃ॒ಹೇ ।
ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀ ರಾ॒ಷ್ಟ್ರಸ್ಯ॒ ಯಾ ಮುಖೇ॒ ತಯಾ॑ ಮಾ॒ ಸಗ್ಂ ಸೃ॒ಜಾಮಸಿ ।
ನೀರಾಜನಂ ಮಯಾನೀತಂ ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ತ್ರಿಪುರಾದೇವಿ ವಿದ್ಮಹೇ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಕ್ಲಿನ್ನೇ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥
ವಾಗ್ದೇವಿ ವರದೇ ದೇವಿ ಚನ್ದ್ರರೇಖಾಸಮನ್ವಿತೇ ।
ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮಿದಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ಮಯಾರ್ಪಿತಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ದಯಾಮಯಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ರಾಜ್ಞ್ಯೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಞೀಯೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವ್ಯೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅರೂಣಕಿರಣಜಾಲೈರಞ್ಚಿತಾಶಾವಕಾಶಾ
ವಿಧೃತಜಪಪಟೀಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಭೀತಿಹಸ್ತಾ ।
ಇತರಕರವರಾಢ್ಯಾ ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಸಂಸ್ಥಾ
ನಿವಸತು ಹೃದಿ ಬಾಲಾ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಶೀಲಾ ॥

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಜ್ಞಾನತೋಽಜ್ಞಾನತೋ ವಾಽಪಿ ಯನ್ಮಯಾಽಽಚರಿತಂ ಶಿವೇ ।
ಬಾಲ ಕೃತ್ಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ।

ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ದೇವೀ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed