Sri Shyamala Devi Pooja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ವಾಕ್ ಸ್ತಮ್ಭನಾದಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಮಮ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥
ಆವಾಹಿತಾ ಭವ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಭವ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ವರದಾ ಭವ ।
ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ।
ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಮ್ಬೇ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವತಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇಯಂ ರತ್ನಪೀಠೇ ಶುಕಕಲಪಠಿತಂ ಶೃಣ್ವತೀಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಙ್ಗೀಂ
ನ್ಯಸ್ತೈಕಾಙ್ಘ್ರಿಂ ಸರೋಜೇ ಶಶಿಶಕಲಧರಾಂ ವಲ್ಲಕೀಂ ವಾದಯನ್ತೀಮ್ ।
ಕಹ್ಲಾರಾಬದ್ಧಮಾಲಾಂ ನಿಯಮಿತವಿಲಸಚ್ಚೋಲಿಕಾಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಂ
ಮಾತಙ್ಗೀಂ ಶಙ್ಖಪಾತ್ರಾಂ ಮಧುರಮಧುಮದಾಂ ಚಿತ್ರಕೋದ್ಭಾಸಿಭಾಲಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಂ ಚ ಸುಮನೋಹರಾಮ್ ।
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರನಮಿತಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಸೂಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಸಾರಂ ಚ ನಿರ್ಮಿತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ ।
ಆಸನಂ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಚ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ಸುವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ಶುದ್ಧಗಙ್ಗೋದಕಮಿದಂ ಸರ್ವವನ್ದಿತಮೀಪ್ಸಿತಮ್ ।
ಪಾಪೇಧ್ಮವಹ್ನಿರೂಪಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ
ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಪುಷ್ಪಚನ್ದನದೂರ್ವಾದಿಸಮ್ಯುತಂ ಜಾಹ್ನವೀಜಲಮ್ ।
ಶಙ್ಖಗರ್ಭಸ್ಥಿತಂ ಶುದ್ಧಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒
ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ-
-ಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಾದಿಕಂ ಚೈವ ವಿಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧಿದಂ ಸದಾ ।
ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಶಿವಕಾನ್ತೇ ಚ ರಮ್ಯಮಾಚಮನೀಯಕಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ಕಾಪಿಲಂ ದಧಿ ಕುನ್ದೇನ್ದುಧವಲಂ ಮಧುಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರಸ್ಥಿತಂ ದೇವಿ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಗೃಹಾಣ ಭೋಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಪಞ್ಚಾಮೃತಂ ಮಯಾನೀತಂ ಪಯೋ ದಧಿ ಘೃತಂ ಮಧು ।
ಶರ್ಕರಾದಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ
ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು
ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಸುಗನ್ಧಿ ವಿಷ್ಣುತೈಲಂ ಚ ಸುಗನ್ಧಾಮಲಕೀಜಲಮ್ ।
ದೇಹಸೌನ್ದರ್ಯಬೀಜಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಶ್ರೀಹರಪ್ರಿಯೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ಸೌನ್ದರ್ಯಮುಖ್ಯಾಲಙ್ಕಾರಂ ಸದಾ ಶೋಭಾವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಕಾರ್ಪಾಸಜಂ ಚ ಕ್ರಿಮಿಜಂ ವಸನಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥
ರತ್ನಸ್ವರ್ಣವಿಕಾರಂ ಚ ದೇಹಾಲಙ್ಕಾರವರ್ಧನಮ್ ।
ಶೋಭಾದಾನಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಚ ಭೂಷಣಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಮಲಯಾಚಲಸಮ್ಭೂತಂ ವೃಕ್ಷಸಾರಂ ಮನೋಹರಮ್ ।
ಸುಗನ್ಧಯುಕ್ತಂ ಸುಖದಂ ಚನ್ದನಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ನಾನಾಕುಸುಮನಿರ್ಮಿತಂ ಬಹುಶೋಭಾಪ್ರದಂ ಪರಮ್ ।
ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಿಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಮಾಲ್ಯಂ ದೇವಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಧೂಪಮ್ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥
ವೃಕ್ಷನಿರ್ಯಾಸರೂಪಂ ಚ ಗನ್ಧದ್ರವ್ಯಾದಿಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಧೂಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಕಾರಣಮ್ ।
ಪ್ರದೀಪಂ ಶುದ್ಧರೂಪಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ನಾನೋಪಹಾರರೂಪಂ ಚ ನಾನಾರಸಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ನಾನಾಸ್ವಾದುಕರಂ ಚೈವ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥
ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಚ ವರಂ ರಮ್ಯಂ ಕರ್ಪೂರಾದಿಸುವಾಸಿತಮ್ ।
ಜಿಹ್ವಾಜಾಡ್ಯಚ್ಛೇದಕರಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚-
-ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಕರ್ಪೂರದೀಪತೇಜಸ್ತ್ವಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಪಹಾ ।
ದೇವೀಪ್ರೀತಿಕರಂ ಚೈವ ಮಮ ಸೌಖ್ಯಂ ವಿವರ್ಧಯ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಓಂ ಶುಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ಶ್ರೀಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥
ಸದ್ಭಾವಪುಷ್ಪಾಣ್ಯಾದಾಯ ಸಹಜಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೇ ।
ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ದದಾಮ್ಯದ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಙ್ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಸದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಉರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಣಾಮೋಽಷ್ಟಾಙ್ಗಮುಚ್ಯತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಮಾಣಿಕ್ಯವೀಣಾಮುಪಲಾಲಯನ್ತೀಂ
ಮದಾಲಸಾಂ ಮಞ್ಜುಲವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಮ್ ।
ಮಾಹೇನ್ದ್ರನೀಲದ್ಯುತಿಕೋಮಲಾಙ್ಗೀಂ
ಮಾತಙ್ಗಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥
ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸೇ
ಕುಚೋನ್ನತೇ ಕುಙ್ಕುಮರಾಗ ಶೋಣೇ ।
ಪುಣ್ಡ್ರೇಕ್ಷುಪಾಶಾಙ್ಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣ-
-ಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಮಾತಃ ॥
ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾತಙ್ಗೀ ಮದಶಾಲಿನೀ ।
ಕುರ್ಯಾತ್ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನೀ ॥
ಜಯ ಮಾತಙ್ಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತೇ ।
ಜಯ ಸಙ್ಗೀತರಸಿಕೇ ಜಯ ಲೀಲಾಶುಕಪ್ರಿಯೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಯದ್ಯದ್ದ್ರವ್ಯಮಪೂರ್ವಂ ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮತಿದುರ್ಲಭಮ್ ।
ದೇವಭೂಪಾರ್ಹ ಭೋಗ್ಯಂ ಚ ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಞೀಯೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವ್ಯೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ॥

ಅನಯಾ ಮಯಾ ಕೃತೇನ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಮಾತೃಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ವಿಸರ್ಜನಮ್ –
ಇದಂ ಪೂಜಾ ಮಯಾ ದೇವಿ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯುಪಪಾದಿತಾಮ್ ।
ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ತ್ವಂ ಸಮದಾಯ ವ್ರಜಸ್ಥಾನಮನುತ್ತಮಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಮುದ್ವಾಸಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed