Sri Raama Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಸಙ್ಕಲ್ಪಿತ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥
ಶ್ರೀರಾಮಾಽಽಗಚ್ಛ ಭಗವನ್ ರಘುವೀರ ನೃಪೋತ್ತಮ ।
ಜಾನಕ್ಯಾ ಸಹ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ಸುಸ್ಥಿರೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಮಹೇಷ್ವಾಸ ರಾವಣಾನ್ತಕ ರಾಘವ ।
ಯಾವತ್ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತಾವತ್ತ್ವಂ ಸನ್ನಿಧೋ ಭವ ॥

ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಮ್ಬೇ ಸಾಙ್ಗಂ ಸಾಯುಧಂ ಸಶಕ್ತಿಂ ಪತ್ನೀಪುತ್ರ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಕಾಲಾಭೋಧರಕಾನ್ತಿಕಾನ್ತಮನಿಶಂ ವೀರಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿತಂ
ಮುದ್ರಾಂ ಜ್ಞಾನಮಯೀಂ ದಧಾನಮಪರಂ ಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಂ ಜಾನುನಿ ।
ಸೀತಾಂ ಪಾರ್ಶ್ವಗತಾಂ ಸರೋರುಹಕರಾಂ ವಿದ್ಯುನ್ನಿಭಾಂ ರಾಘವಂ
ಪಶ್ಯನ್ತಂ ಮುಕುಟಾಙ್ಗದಾದಿವಿವಿಧಾಕಲ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಙ್ಗಂ ಭಜೇ ॥ 1 ॥
ವೈದೇಹೀಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಣ್ಟಪೇ
ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಞ್ಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥ 2 ॥
ರಕ್ತಾಮ್ಭೋಜದಲಾಭಿರಾಮನಯನಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಲಙ್ಕೃತಂ
ಶ್ಯಾಮಾಙ್ಗಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಶ್ರೀಸೀತಯಾ ಶೋಭಿತಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಸಾಗರಂ ಪ್ರಿಯಗಣೈರ್ಭ್ರಾತ್ರಾದಿಭಿರ್ಭಾವಿತಂ
ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಿಸೇವ್ಯಮನಿಶಂ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಮ್ ॥ 3 ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ । ಧ್ಯಾನಮ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಆವಾಹನಮ್ –
ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ ।
ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ ।
ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಙ್ಗು॒ಲಮ್ ।
ಆವಾಹಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಕೌಸಲ್ಯಾತನಯಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಮ್ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವಮ್᳚ ।
ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಮ್᳚ ।
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ ।
ಯದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಮಹೀಪತೇ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸ್ವೀಕುರು ಪ್ರಭೋ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ ।
ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ।
ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಾಽನನ್ತ ನಮಸ್ತೇ ರಘುನಾಯಕ ।
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ರಾಜರ್ಷೇ ನಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನ॑: ।
ತತೋ॒ ವಿಷ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ ।
ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಾನನ್ದ ನಮೋ ರಾಮಾಯ ವೇಧಸೇ ।
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣೋ ಜನಾರ್ದನ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ ।
ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ ।
ಪ॒ಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ।
ನಮಃ ಸತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ।
ಗೃಹಾಣಾಚಮನಂ ರಾಮ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ನಮಃ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾಯ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಮಧುಪರ್ಕಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಜಾನಕೀಪತಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ ।
ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ ।
ವ॒ಸ॒ನ್ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯಮ್᳚ ।
ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ ।
ಬ್ರಹಾಣ್ಡೋದರಮಧ್ಯಸ್ಥೈಃ ತೀರ್ಥೈಶ್ಚ ರಘುನನ್ದನ ।
ಸ್ನಾಪಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ಜನಾರ್ದನ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್ಪರಿ॒ಧಯ॑: ।
ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧ॑: ಕೃ॒ತಾಃ ।
ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ ।
ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಮ್ ।
ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನಸಙ್ಕಾಶಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಮಿದಂ ಹರೇ ।
ಸಙ್ಗೃಹಾಣ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ –
ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ ।
ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ।
ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜನ್ತ ।
ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ಶ್ರೀರಾಮಾಽಚ್ಯುತ ದೇವೇಶ ಶ್ರೀಧರಾಽನನ್ತ ರಾಘವ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ ಚೋತ್ತರೀಯಂ ಗೃಹಾಣ ರಘುನನ್ದನ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: ।
ಸಮ್ಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಮ್ ।
ಪ॒ಶೂಗ್ಸ್ತಾಗ್ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ ।
ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ಕುಙ್ಕುಮಾಗರು ಕಸ್ತೂರೀ ಕರ್ಪೂರೋನ್ಮಿಶ್ರಚನ್ದನಮ್ ।
ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ವೀಕುರು ಪ್ರಭೋ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: ।
ಋಚ॒: ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛನ್ದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ।
ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ ।
ಕಿರೀಟಾದೀನಿ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ಹಂಸಕಾನ್ತಾನಿ ರಾಘವ ।
ವಿಭೂಷಣಾನಿ ಧೃತ್ವಾದ್ಯ ಶೋಭಸ್ವ ಸಹ ಸೀತಯಾ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಸುವರ್ಣಾಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಅಕ್ಷತಾನ್ ಕುಙ್ಕುಮೋಪೇತಾನ್ ಅಕ್ಷಯ್ಯಫಲದಾಯಕ ।
ಅರ್ಪಯೇ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜೇ ಶಾಲಿತಣ್ಡುಲ ಸಮ್ಭವಾನ್ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯನ್ತ ।
ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ ।
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ।
ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯ॑: ।
ತುಲಸೀ ಕುನ್ದ ಮನ್ದಾರ ಜಾಜೀ ಪುನ್ನಾಗ ಚಮ್ಪಕೈಃ ।
ಕದಮ್ಬ ಕರವೀರೈಶ್ಚ ಕುಸುಮೈಃ ಶತಪತ್ರಕೈಃ ॥
ನೀಲಾಮ್ಬುಜೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲ್ಯೈಶ್ಚ ರಾಘವ ।
ಪೂಜಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಜನಾರ್ದನ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಙ್ಗಪೂಜಾ –
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ – ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಘೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ – ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾವಣಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ – ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ – ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾಯ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸೀತಾಪತಯೇ ನಮಃ – ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಧೂಪಮ್ –
ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ ।
ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ ।
ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ ।
ವನಸ್ಪತಿರಸೋದ್ಭೂತೋ ಗನ್ಧಾಢ್ಯೋ ಗನ್ಧ ಉತ್ತಮಃ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಮಹೀಪಾಲೋ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ ।
ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯ॑: ಕೃ॒ತಃ ।
ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯ॑: ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ರಾಮಾಯ ವೇಧಸೇ ।
ಗೃಹಾಣ ದೀಪಕಂ ಚೈವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಹಮ್ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ ।
ಚಕ್ಷೋ॒: ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ ।
ಮುಖಾ॒ದಿನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ ।
ಇದಂ ದಿವ್ಯಾನ್ನಮಮೃತಂ ರಸೈಃ ಷಡ್ಭಿಃ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರೇಶ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸೀತೇಶ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ।
ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶ॒: ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ ।
ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಪೂಗೀಫಲಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ರಾಮ ಕರ್ಪೂರಾದಿಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತಮ್᳚ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ತು ಪಾ॒ರೇ ।
ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರ॑: ।
ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಽಭಿ॒ವದ॒ನ್॒ ಯದಾಸ್ತೇ᳚ ।
ಮಙ್ಗಲಂ ಕೋಸಲೇನ್ದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ ॥
ಮಙ್ಗಲಾರ್ಥಂ ಮಹೀಪಾಲ ನೀರಾಜನಮಿದಂ ಹರೇ ।
ಸಙ್ಗೃಹಾಣ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ ।
ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ ।
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ ।
ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೈಕರೂಪಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನ ॥
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರ ರಘುಪುಙ್ಗವ ರಾಜವರ್ಯ
ರಾಜೇನ್ದ್ರ ರಾಮ ರಘುನಾಯಕ ರಾಘವೇಶ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಘುನನ್ದನ ರಾಮಚನ್ದ್ರ
ದಾಸೋಽಹಮದ್ಯ ಭವತಃ ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ॥
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನನ್ದನ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕರ್ಕಶ ರಾಮ ರಾಮ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ॥
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರ ಚರಣೌ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ।
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರ ಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ ।
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರ ಚರಣೌ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ।
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾ ।
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾ ।
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಜನಾರ್ದನಾ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ।

ಅನಯಾ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥

ಓಂ ರಾಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed