Sri Raama Shodasopachara Puja – ஶ்ரீ ராம ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² மம ஸங்கல்பித மநோவாஞ்சா²ப²ல ஸித்³த்⁴யர்த²ம் இஷ்டகாம்யார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²ம் புருஷஸூக்த விதா⁴நேந ஶ்ரீ ராமசந்த்³ர ஸ்வாமி ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்டா² –
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥
ஶ்ரீராமா(ஆ)க³ச்ச² ப⁴க³வன் ரகு⁴வீர ந்ருபோத்தம ।
ஜாநக்யா ஸஹ ராஜேந்த்³ர ஸுஸ்தி²ரோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ராமசந்த்³ர மஹேஷ்வாஸ ராவணாந்தக ராக⁴வ ।
யாவத்பூஜாம் கரிஷ்யாமி தாவத்த்வம் ஸந்நிதோ⁴ ப⁴வ ॥

அஸ்மின் பி³ம்பே³ ஸாங்க³ம் ஸாயுத⁴ம் ஸஶக்திம் பத்நீபுத்ர பரிவார ஸமேத ஶ்ரீ ஜாநகீ ஸஹித ஶ்ரீ ராமசந்த்³ர ஸ்வாமிநம் ஆவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ।

த்⁴யாநம் –
காலாபோ⁴த⁴ரகாந்திகாந்தமநிஶம் வீராஸநாத்⁴யாஸிதம்
முத்³ராம் ஜ்ஞாநமயீம் த³தா⁴நமபரம் ஹஸ்தாம்பு³ஜம் ஜாநுநி ।
ஸீதாம் பார்ஶ்வக³தாம் ஸரோருஹகராம் வித்³யுந்நிபா⁴ம் ராக⁴வம்
பஶ்யந்தம் முகுடாங்க³தா³தி³விவிதா⁴கல்போஜ்ஜ்வலாங்க³ம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥
வைதே³ஹீஸஹிதம் ஸுரத்³ருமதலே ஹைமே மஹாமண்டபே
மத்⁴யே புஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸநே ஸுஸ்தி²தம் ।
அக்³ரே வாசயதி ப்ரப⁴ஞ்ஜநஸுதே தத்த்வம் முநிப்⁴ய꞉ பரம்
வ்யாக்²யாந்தம் ப⁴ரதாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருதம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமளம் ॥ 2 ॥
ரக்தாம்போ⁴ஜத³ளாபி⁴ராமநயநம் பீதாம்ப³ராளங்க்ருதம்
ஶ்யாமாங்க³ம் த்³விபு⁴ஜம் ப்ரஸந்நவத³நம் ஶ்ரீஸீதயா ஶோபி⁴தம் ।
காருண்யாம்ருதஸாக³ரம் ப்ரியக³ணைர்ப்⁴ராத்ராதி³பி⁴ர்பா⁴விதம்
வந்தே³ விஷ்ணுஶிவாதி³ஸேவ்யமநிஶம் ப⁴க்தேஷ்டஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ॥ 3 ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ த்⁴யாயாமி । த்⁴யாநம் ஸமர்பயாமி ॥

ஆவாஹநம் –
ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ꞉ ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா ।
அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு³॒லம் ।
ஆவாஹயாமி விஶ்வேஶம் ஜாநகீவல்லப⁴ம் விபு⁴ம் ।
கௌஸல்யாதநயம் விஷ்ணும் ஶ்ரீராமம் ப்ரக்ருதே꞉ பரம் ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
புரு॑ஷ ஏ॒வேத³க்³ம் ஸர்வம்᳚ ।
யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வஸ்யேஶா॑ந꞉ ।
யத³ந்நே॑நாதி॒ரோஹ॑தி ।
ராஜாதி⁴ராஜ ராஜேந்த்³ர ராமசந்த்³ர மஹீபதே ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநம் துப்⁴யம் தா³ஸ்யாமி ஸ்வீகுரு ப்ரபோ⁴ ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ண ஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
ஏ॒தாவா॑நஸ்ய மஹி॒மா ।
அதோ॒ ஜ்யாயாக்³॑ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாநி॑ ।
த்ரி॒பாத³॑ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி³॒வி ।
த்ரைலோக்யபாவநா(அ)நந்த நமஸ்தே ரகு⁴நாயக ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண ராஜர்ஷே நமோ ராஜீவலோசந ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ பாத³யோ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
த்ரி॒பாதூ³॒ர்த்⁴வ உதை³॒த்புரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்யே॒ஹா(ஆ)ப⁴॑வா॒த்புந॑: ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் ।
ஸா॒ஶ॒நா॒ந॒ஶ॒நே அ॒பி⁴ ।
பரிபூர்ண பராநந்த³ நமோ ராமாய வேத⁴ஸே ।
க்³ருஹாணார்க்⁴யம் மயா த³த்தம் க்ருஷ்ண விஷ்ணோ ஜநார்த³ந ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட³॑ஜாயத ।
வி॒ராஜோ॒ அதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத ।
ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ²॑ பு॒ர꞉ ।
நம꞉ ஸத்யாய ஶுத்³தா⁴ய நித்யாய ஜ்ஞாநரூபிணே ।
க்³ருஹாணாசமநம் ராம ஸர்வலோகைகநாயக ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
நம꞉ ஶ்ரீவாஸுதே³வாய தத்த்வஜ்ஞாநஸ்வரூபிணே ।
மது⁴பர்கம் க்³ருஹாணேத³ம் ஜாநகீபதயே நம꞉ ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

ஸ்நாநம் –
யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ ।
தே³॒வா ய॒ஜ்ஞமத॑ந்வத ।
வ॒ஸ॒ந்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா³ஜ்யம்᳚ ।
க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்³த⁴॒வி꞉ ।
ப்³ரஹாண்டோ³த³ரமத்⁴யஸ்தை²꞉ தீர்தை²ஶ்ச ரகு⁴நந்த³ந ।
ஸ்நாபயிஷ்யாம்யஹம் ப⁴க்த்யா த்வம் ப்ரஸீத³ ஜநார்த³ந ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³த⁴ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸந்பரி॒த⁴ய॑: ।
த்ரி꞉ ஸ॒ப்த ஸ॒மித⁴॑: க்ரு॒தா꞉ ।
தே³॒வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ந்வா॒நா꞉ ।
அப³॑த்⁴ந॒ந்புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ।
தப்தகாஞ்சநஸங்காஶம் பீதாம்ப³ரமித³ம் ஹரே ।
ஸங்க்³ருஹாண ஜக³ந்நாத² ராமசந்த்³ர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

யஜ்ஞோபவீதம் –
தம் ய॒ஜ்ஞம் ப³॒ர்ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷந்॑ ।
புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த꞉ ।
தேந॑ தே³॒வா அய॑ஜந்த ।
ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ।
ஶ்ரீராமா(அ)ச்யுத தே³வேஶ ஶ்ரீத⁴ரா(அ)நந்த ராக⁴வ ।
ப்³ரஹ்மஸூத்ரம் சோத்தரீயம் க்³ருஹாண ரகு⁴நந்த³ந ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா³॒ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்³ஸ்தாக்³ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யாந்॑ ।
ஆ॒ர॒ண்யாந்க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ।
குங்குமாக³ரு கஸ்தூரீ கர்பூரோந்மிஶ்ரசந்த³நம் ।
துப்⁴யம் தா³ஸ்யாமி ராஜேந்த்³ர ஶ்ரீராம ஸ்வீகுரு ப்ரபோ⁴ ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ தி³வ்ய ஶ்ரீ சந்த³நம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ருச॒: ஸாமா॑நி ஜஜ்ஞிரே ।
ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑த³ஜாயத ।
கிரீடாதீ³நி ராஜேந்த்³ர ஹம்ஸகாந்தாநி ராக⁴வ ।
விபூ⁴ஷணாநி த்⁴ருத்வாத்³ய ஶோப⁴ஸ்வ ஸஹ ஸீதயா ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ஸுவர்ணாப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதான் –
அக்ஷதான் குங்குமோபேதான் அக்ஷய்யப²லதா³யக ।
அர்பயே தவ பாதா³ப்³ஜே ஶாலிதண்டு³ல ஸம்ப⁴வான் ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயந்த ।
யே கே சோ॑ப⁴॒யாத³॑த꞉ ।
கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய॑: ।
துலஸீ குந்த³ மந்தா³ர ஜாஜீ புந்நாக³ சம்பகை꞉ ।
கத³ம்ப³ கரவீரைஶ்ச குஸுமை꞉ ஶதபத்ரகை꞉ ॥
நீலாம்பு³ஜைர்பி³ல்வபத்ரை꞉ புஷ்பமால்யைஶ்ச ராக⁴வ ।
பூஜயிஷ்யாம்யஹம் ப⁴க்த்யா க்³ருஹாண த்வம் ஜநார்த³ந ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ நாநாவித⁴ பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அத² அங்க³பூஜா –
ஓம் ஶ்ரீராமசந்த்³ராய நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் விஶ்வமூர்தயே நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் விஶ்வரூபாய நம꞉ – ஜங்கே⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் ரகூ⁴த்³வஹாய நம꞉ – ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
ஓம் ராவணாந்தகாய நம꞉ – ஊரூ பூஜயாமி ।
ஓம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜாய நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ – நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ – உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் விஶ்வாமித்ரப்ரியாய நம꞉ – வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஸர்வாஸ்த்ரதா⁴ரிணே நம꞉ – பா³ஹூன் பூஜயாமி ।
ஓம் பரமாத்மநே நம꞉ – ஹ்ருத³யம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீகண்டா²ய நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் வாசஸ்பதயே நம꞉ – முக²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ராஜீவலோசநாய நம꞉ – நேத்ரௌ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸீதாபதயே நம꞉ – லலாடம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஜ்ஞாநக³ம்யாய நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸர்வாத்மநே நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜாம் ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴பம் –
யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴꞉ ।
க॒தி॒தா⁴ வ்ய॑கல்பயன் ।
முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா³॒ஹூ ।
காவூ॒ரூ பாதா³॑வுச்யேதே ।
வநஸ்பதிரஸோத்³பூ⁴தோ க³ந்தா⁴ட்⁴யோ க³ந்த⁴ உத்தம꞉ ।
ராமசந்த்³ர மஹீபாலோ தூ⁴போ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚(அ)ஸ்ய॒ முக²॑மாஸீத் ।
பா³॒ஹூ ரா॑ஜ॒ந்ய॑: க்ரு॒த꞉ ।
ஊ॒ரூ தத³॑ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய॑: ।
ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத ।
ஜ்யோதிஷாம் பதயே துப்⁴யம் நமோ ராமாய வேத⁴ஸே ।
க்³ருஹாண தீ³பகம் சைவ த்ரைலோக்ய திமிராபஹம் ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ச॒ந்த்³ரமா॒ மந॑ஸோ ஜா॒த꞉ ।
சக்ஷோ॒: ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா²॒தி³ந்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³நிஶ்ச॑ ।
ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத ।
இத³ம் தி³வ்யாந்நமம்ருதம் ரஸை꞉ ஷட்³பி⁴꞉ ஸமந்விதம் ।
ராமசந்த்³ரேஶ நைவேத்³யம் ஸீதேஶ ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி ।
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி । ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

தாம்பூ³லம் –
நாப்⁴யா॑ ஆஸீத³॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்³யௌ꞉ ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ॒: ஶ்ரோத்ரா᳚த் ।
ததா²॑ லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயன் ।
நாக³வல்லீத³ளைர்யுக்தம் பூகீ³ப²லஸமந்விதம் ।
தாம்பூ³லம் க்³ருஹ்யதாம் ராம கர்பூராதி³ஸமந்விதம் ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: ।
நாமா॑நி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ந்॒ யதா³ஸ்தே᳚ ।
மங்க³ளம் கோஸலேந்த்³ராய மஹநீய கு³ணாத்மநே ।
சக்ரவர்தி தநூஜாய ஸார்வபௌ⁴மாய மங்க³ளம் ॥
மங்க³ளார்த²ம் மஹீபால நீராஜநமித³ம் ஹரே ।
ஸங்க்³ருஹாண ஜக³ந்நாத² ராமசந்த்³ர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ கர்பூர நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி । நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ ।
ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வாந்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑நாய வித்³யதே ।
ஸர்வலோகஶரண்யாய ராமசந்த்³ராய வேத⁴ஸே ।
ப்³ரஹ்மாநந்தை³கரூபாய ஸீதாயா꞉ பதயே நம꞉ ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரம் –
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸல ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ ஜநார்த³ந ॥
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாந்நாரோஹயாமி ।
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ஸமஸ்த ராஜோபசாரான் தே³வோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
ஶ்ரீராமசந்த்³ர ரகு⁴புங்க³வ ராஜவர்ய
ராஜேந்த்³ர ராம ரகு⁴நாயக ராக⁴வேஶ ।
ராஜாதி⁴ராஜ ரகு⁴நந்த³ந ராமசந்த்³ர
தா³ஸோ(அ)ஹமத்³ய ப⁴வத꞉ ஶரணாக³தோ(அ)ஸ்மி ॥
ஶ்ரீராம ராம ரகு⁴நந்த³ந ராம ராம ।
ஶ்ரீராம ராம ப⁴ரதாக்³ரஜ ராம ராம ।
ஶ்ரீராம ராம ரணகர்கஶ ராம ராம ।
ஶ்ரீராம ராம ஶரணம் ப⁴வ ராம ராம ॥
ஶ்ரீராமசந்த்³ர சரணௌ மநஸா ஸ்மராமி ।
ஶ்ரீராமசந்த்³ர சரணௌ வசஸா க்³ருணாமி ।
ஶ்ரீராமசந்த்³ர சரணௌ ஶிரஸா நமாமி ।
ஶ்ரீராமசந்த்³ர சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥

க்ஷமா ப்ரார்த²ந –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தமா ।
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தமா ।
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் ஜநார்த³நா ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்துதே ।

அநயா புருஷஸூக்த விதா⁴ந பூர்வக த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீ ஜாநகீ ஸஹித ஶ்ரீ ராமசந்த்³ர ஸ்வாமி ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ ராமசந்த்³ர பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥

ஓம் ராம் ராமாய நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed