Sri Raama Shodasopachara Puja – శ్రీ రామ షోడశోపచార పూజ

గమనిక – ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.

పూర్వాంగం చూ. ||

పసుపు గణపతి పూజ చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ మమ సంకల్పిత మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం పురుష సూక్త విధానేన శ్రీ రామచంద్ర స్వామి షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

ధ్యానం –
కోమలాక్షం విశాలాక్షం ఇంద్రనీలసమప్రభం |
దక్షిణాంగే దశరథం పుత్రావేక్షణతత్పరమ్ ||
పృష్ఠతో లక్ష్మణం దేవం సచ్ఛత్రం కనకప్రభం |
పార్శ్వే భరత శతృఘ్నౌ తాలవృన్తకరావుభౌ |
అగ్రేవ్యగ్రం హనూమంతం రామానుగ్రహ కాంక్షిణం ||
శ్రీ సీతా సహిత శ్రీ రామచంద్రం సాంగం సపరివరం సాయుధం సశక్తిం
శ్రీ రామచంద్రాయ నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ||

ఆవాహనం –
సహస్రశీర్షా పురుషః |
సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
స భూమిం విశ్వతో వృత్వా |
అత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ |
ఆవాహయామి విశ్వేశం జానకీవల్లభం ప్రభుమ్ |
కౌశల్యాతనయం విష్ణుం శ్రీరామం ప్రకృతేః పరమ్ ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
పురుష ఏవేదగ్ం సర్వమ్ |
యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్ |
ఉతామృతత్వస్యేశానః |
యదన్నేనాతిరోహతి |
రాజాధిరాజ రాజేంద్ర రామచంద్ర మహీపతే |
రత్నసింహాసనం తుభ్యం దాస్యామి స్వీకురు ప్రభో ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
ఏతావానస్య మహిమా |
అతో జ్యాయాగ్శ్చ పూరుషః |
పాదోఽస్య విశ్వా భూతాని |
త్రిపాదస్యామృతం దివి |
త్రైలోక్యపావనానంత నమస్తే రఘునాయక |
పాద్యం గృహాణ రాజర్షే నమో రాజీవలోచన ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః పాదయో పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురుషః |
పాదోఽస్యేహాఽఽభవాత్పునః |
తతో విష్వఙ్వ్యక్రామత్ |
సాశనానశనే అభి |
పరిపూర్ణ పరానంద నమో రామాయ వేధసే |
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం కృష్ణ విష్ణో జనార్దన |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
తస్మాద్విరాడజాయత |
విరాజో అధి పూరుషః |
స జాతో అత్యరిచ్యత |
పశ్చాద్భూమిమథో పురః |
నమః సత్యాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ జ్ఞానరూపిణే |
గృహాణాచమనం రామ సర్వ లోకైక నాయక ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
నమః శ్రీ వామదేవాయ తత్త్వజ్ఞాన స్వరూపిణే |
మధుపర్కం గృహాణేదం జానకీపతయే నమః ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

స్నానం –
యత్పురుషేణ హవిషా |
దేవా యజ్ఞమతన్వత |
వసన్తో అస్యాసీదాజ్యమ్ |
గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరద్ధవిః |
బ్రహాండోదరమధ్యస్థైః తీర్థైశ్చ రఘునందన |
స్నాపయిష్యామ్యహం భక్త్యా త్వం ప్రసీద జనార్దన ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
సప్తాస్యాసన్పరిధయః |
త్రిః సప్త సమిధః కృతాః |
దేవా యద్యజ్ఞం తన్వానాః |
అబధ్నన్పురుషం పశుమ్ |
తప్త కాంచన సంకాశం పీతాంబరమిదం హరే |
త్వం గృహాణ జగన్నాథ రామచంద్ర నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్ |
పురుషం జాతమగ్రతః |
తేన దేవా అయజన్త |
సాధ్యా ఋషయశ్చ యే |
శ్రీ రామాఽచ్యుత యజ్ఞేశ శ్రీధరాఽనంత రాఘవ |
బ్రహ్మసూత్రం సోత్తరీయం గృహాణ రఘునందన ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
సంభృతం పృషదాజ్యమ్ |
పశూగ్‍స్తాగ్‍శ్చక్రే వాయవ్యాన్ |
ఆరణ్యాన్గ్రామ్యాశ్చ యే |
కుంకుమాగరు కస్తూరీ కర్పూరోన్మిశ్రచందనం |
తుభ్యం దాస్యామి రాజేంద్ర శ్రీరామ స్వీకురు ప్రభో ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్ంసి జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
యజుస్తస్మాదజాయత |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
తస్మాదశ్వా అజాయన్త |
యే కే చోభయాదతః |
గావో హ జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
తస్మాజ్జాతా అజావయః |
తులసీ కుంద మందార జాతీ పున్నాగ చంపకైః |
కదంబ కరవీరైశ్చ కుసుమైః శతపత్రకైః ||
నీలాంబుజైర్బిల్వపత్రైః పుష్పమాల్యైశ్చ రాఘవ |
పూజయిష్యామ్యహం భక్త్యా గృహాణ త్వం జనార్దన ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథ అంగపూజా –
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం విశ్వరూపాయ నమః – జంఘే పూజయామి |
ఓం రఘూద్వహాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం రావణాంతకాయ నమః – ఊరూ పూజయామి |
ఓం లక్ష్మణాగ్రజాయ నమః – కటిం పూజయామి
ఓం పద్మనాభాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం దామోదరాయ నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః – వక్షస్థలం పూజయామి |
ఓం సర్వాస్త్రధారిణే నమః – బాహూన్ పూజయామి |
ఓం పరమాత్మనే నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం వాచస్పతయే నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం రాజీవలోచనాయ నమః – నేత్రౌ పూజయామి |
ఓం సీతాపతయే నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం సర్వాత్మనే నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అష్టోత్తరనామావళిః –

శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః

ధూపం –
యత్పురుషం వ్యదధుః |
కతిధా వ్యకల్పయన్ |
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ |
కావూరూ పాదావుచ్యేతే |
వనస్పతిరసోద్భూతో గంధాఢ్యో గంధ ఉత్తమః |
రామచంద్ర మహీపాలో ధూపోఽయం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
బ్రాహ్మణోఽస్య ముఖమాసీత్ |
బాహూ రాజన్యః కృతః |
ఊరూ తదస్య యద్వైశ్యః |
పద్భ్యాగ్ం శూద్రో అజాయత |
సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా |
గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపహమ్ ||
జ్యోతిషాం పతయే తుభ్యం నమో రామాయ వేధసే |
గృహాణ దీపకం చైవ త్రైలోక్య తిమిరాపహమ్ ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః దీపం దర్శయామి |

నైవేద్యం –
చన్ద్రమా మనసో జాతః |
చక్షోః సూర్యో అజాయత |
ముఖాదిన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ |
ప్రాణాద్వాయురజాయత |
ఇదం దివ్యాన్నమమృతం రసైః షడ్భిః సమన్వితమ్ |
రామచంద్రేశ నైవేద్యం సీతేశ ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ జానకీ సహిత రామచంద్రాయ నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నాభ్యా ఆసీదన్తరిక్షమ్ |
శీర్ష్ణో ద్యౌః సమవర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రాత్ |
తథా లోకాగ్ం అకల్పయన్ |
నాగవల్లీదళైర్యుక్తం పూగీఫలసమన్వితం |
తాంబూలం గృహ్యతాం రామ కర్పూరాదిసమన్వితమ్ ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
వేదాహమేతం పురుషం మహాన్తమ్ |
ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే |
సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః |
నామాని కృత్వాఽభివదన్ యదాస్తే |
మంగళార్థం మహీపాల నీరాజనమిదం హరే |
సంగృహాణ జగన్నాథ రామచంద్ర నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార |
శక్రః ప్రవిద్వాన్ప్రదిశశ్చతస్రః |
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి |
నాన్యః పన్థా అయనాయ విద్యతే |
నమో దేవాదిదేవాయ రఘునాథాయ శార్ఙ్గిణే |
చిన్మయాఽనంతరూపాయ సీతాయాః పతయే నమః ||
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ రామచంద్రాయ నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పురుషోత్తమా |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పురుషోత్తమా |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దనా |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా పురుషసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ జానకీ సహిత శ్రీ రామచంద్ర స్వామి సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ రామచంద్ర పాదోదకం పావనం శుభం ||
శ్రీ రామచంద్రాయ నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి |

Facebook Comments

Get this stotra with "Stotra Nidhi" mobile app. Download the app from App Store or Play Store by clicking these buttons.

GooglePlay-Logo-1     ApplePlayStore-Logo-1

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Download Stotra Nidhi mobile app