Sri Shyamala Devi Pooja Vidhanam – ஶ்ரீ ஶ்யாமளா தே³வி ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம்
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ ஶ்யாமளா தே³வதா அநுக்³ரஹ ப்ரஸாத³ ஸித்³தி⁴த்³வாரா வாக் ஸ்தம்ப⁴நாதி³ தோ³ஷ நிவாரணார்த²ம், மம மேதா⁴ஶக்தி வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம், ஶ்ரீ ஶ்யாமளா தே³வதா ப்ரீத்யர்த²ம் ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴நேந த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்ட²
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥
ஆவாஹிதா ப⁴வ ஸ்தா²பிதா ப⁴வ ।
ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ வரதா³ ப⁴வ ।
ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ।
அஸ்மின் பி³ம்பே³ ஶ்ரீஶ்யாமளா தே³வதாமாவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ।

த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேயம் ரத்நபீடே² ஶுககலபடி²தம் ஶ்ருண்வதீம் ஶ்யாமளாங்கீ³ம்
ந்யஸ்தைகாங்க்⁴ரிம் ஸரோஜே ஶஶிஶகலத⁴ராம் வல்லகீம் வாத³யந்தீம் ।
கஹ்லாராப³த்³த⁴மாலாம் நியமிதவிளஸச்சோலிகாம் ரக்தவஸ்த்ராம்
மாதங்கீ³ம் ஶங்க²பாத்ராம் மது⁴ரமது⁴மதா³ம் சித்ரகோத்³பா⁴ஸிபா⁴லாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா²ம் ஸ்வஸ்தா²ம் ச ஸுமநோஹராம் ।
ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரநமிதாம் தாம் ப⁴ஜே ஜக³தாம் ப்ரஸூம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
அமூல்ய ரத்நஸாரம் ச நிர்மிதம் விஶ்வகர்மணா ।
ஆஸநம் ச ப்ரஸந்நம் ச மஹாதே³வி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ நவரத்ந க²சித ஸுவர்ணஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥
ஶுத்³த⁴க³ங்கோ³த³கமித³ம் ஸர்வவந்தி³தமீப்ஸிதம் ।
பாபேத்⁴மவஹ்நிரூபம் ச க்³ருஹ்யதாம் பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்³ராம்
ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
புஷ்பசந்த³நதூ³ர்வாதி³ஸம்யுதம் ஜாஹ்நவீஜலம் ।
ஶங்க²க³ர்ப⁴ஸ்தி²தம் ஶுத்³த⁴ம் க்³ருஹ்யதாம் பத்³மவாஸிநி ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒
ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே-
-(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
புண்யதீர்தா²தி³கம் சைவ விஶுத்³த⁴ம் ஶுத்³தி⁴த³ம் ஸதா³ ।
க்³ருஹ்யதாம் ஶிவகாந்தே ச ரம்யமாசமநீயகம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
காபிலம் த³தி⁴ குந்தே³ந்து³த⁴வளம் மது⁴ஸம்யுதம் ।
ஸ்வர்ணபாத்ரஸ்தி²தம் தே³வி மது⁴பர்கம் க்³ருஹாண போ⁴꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
பஞ்சாம்ருதம் மயாநீதம் பயோ த³தி⁴ க்⁴ருதம் மது⁴ ।
ஶர்கராதி³ ஸமாயுக்தம் ஸ்நாநார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ஜா॒தோ
வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த² பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து
மா॒யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
ஸுக³ந்தி⁴ விஷ்ணுதைலம் ச ஸுக³ந்தா⁴மலகீஜலம் ।
தே³ஹஸௌந்த³ர்யபீ³ஜம் ச க்³ருஹ்யதாம் ஶ்ரீஹரப்ரியே ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉ கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மின் கீ॒ர்திம்ரு॑த்³தி⁴ம் த³॒தா³து॑ மே ॥
ஸௌந்த³ர்யமுக்²யாளங்காரம் ஸதா³ ஶோபா⁴விவர்த⁴நம் ।
கார்பாஸஜம் ச க்ரிமிஜம் வஸநம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
க்ஷுத்பி॑பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॑ல॒க்ஷ்மீம் நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச ஸர்வாம்॒ நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹா॑த் ॥
ரத்நஸ்வர்ணவிகாரம் ச தே³ஹாலங்காரவர்த⁴நம் ।
ஶோபா⁴தா³நம் ஶ்ரீகரம் ச பூ⁴ஷணம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீ॑க்³ம் ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
மலயாசலஸம்பூ⁴தம் வ்ருக்ஷஸாரம் மநோஹரம் ।
ஸுக³ந்த⁴யுக்தம் ஸுக²த³ம் சந்த³நம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
நாநாகுஸுமநிர்மிதம் ப³ஹுஶோபா⁴ப்ரத³ம் பரம் ।
ஸர்வபூ⁴தப்ரியம் ஶுத்³த⁴ம் மால்யம் தே³வி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ ஶ்யாமளாதே³வ்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ அஷ்டோத்தரஶதநாமபூஜாம் ஸமர்பயாமி ।

தூ⁴பம் –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா॒ ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥
வ்ருக்ஷநிர்யாஸரூபம் ச க³ந்த⁴த்³ரவ்யாதி³ஸம்யுதம் ।
தூ⁴பம் தா³ஸ்யாமி கல்யாணி பவித்ரம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நி॒க்³தா⁴॒நி॒ சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
ஜக³ச்சக்ஷு꞉ ஸ்வரூபம் ச ப்ராணரக்ஷணகாரணம் ।
ப்ரதீ³பம் ஶுத்³த⁴ரூபம் ச க்³ருஹ்யதாம் பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம்॒ பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம்।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
நாநோபஹாரரூபம் ச நாநாரஸஸமந்விதம் ।
நாநாஸ்வாது³கரம் சைவ நைவேத்³யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி । ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

தாம்பூ³லம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம்॒ ஸு॒வ॒ர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவஹ ॥
தாம்பூ³லம் ச வரம் ரம்யம் கர்பூராதி³ஸுவாஸிதம் ।
ஜிஹ்வாஜாட்³யச்சே²த³கரம் தாம்பூ³லம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹி॑ரண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚-
-ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
கர்பூரதீ³பதேஜஸ்த்வம் அஜ்ஞாநதிமிராபஹா ।
தே³வீப்ரீதிகரம் சைவ மம ஸௌக்²யம் விவர்த⁴ய ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
ஓம் ஶுகப்ரியாயை வித்³மஹே ஶ்ரீகாமேஶ்வர்யை தீ⁴மஹி தந்ந꞉ ஶ்யாமா ப்ரசோத³யாத் ॥
ஸத்³பா⁴வபுஷ்பாண்யாதா³ய ஸஹஜப்ரேமரூபிணே ।
லோகமாத்ரே த³தா³ம்யத்³ய ப்ரீத்யா ஸங்க்³ருஹ்யதாம் ஸதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிண –
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வீ ஶரணாக³தவத்ஸலே ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வரி ।
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரம் –
உரஸா ஶிரஸா த்³ருஷ்ட்யா மநஸா வசஸா ததா² ।
பத்³ப்⁴யாம் கராப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ப்ரணாமோ(அ)ஷ்டாங்க³முச்யதே ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
மாணிக்யவீணாமுபலாலயந்தீம்
மதா³ளஸாம் மஞ்ஜுளவாக்³விளாஸாம் ।
மாஹேந்த்³ரநீலத்³யுதிகோமளாங்கீ³ம்
மாதங்க³கந்யாம் மநஸா ஸ்மராமி ॥
சதுர்பு⁴ஜே சந்த்³ரகலாவதம்ஸே
குசோந்நதே குங்குமராக³ ஶோணே ।
புண்ட்³ரேக்ஷுபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ண-
-ஹஸ்தே நமஸ்தே ஜக³தே³கமாத꞉ ॥
மாதா மரகதஶ்யாமா மாதங்கீ³ மத³ஶாலிநீ ।
குர்யாத்கடாக்ஷம் கல்யாணீ கத³ம்ப³வநவாஸிநீ ॥
ஜய மாதங்க³தநயே ஜய நீலோத்பலத்³யுதே ।
ஜய ஸங்கீ³தரஸிகே ஜய லீலாஶுகப்ரியே ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ப்ரார்த²நா நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
யத்³யத்³த்³ரவ்யமபூர்வம் ச ப்ருதி²வ்யாமதிது³ர்லப⁴ம் ।
தே³வபூ⁴பார்ஹ போ⁴க்³யம் ச தத்³த்³ரவ்யம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ஸமஸ்த ராஜ்ஞீயோபசாரான் தே³வ்யோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா ப்ரார்த²நா –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வரி ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வி பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ॥

அநயா மயா க்ருதேந ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴ந பூர்வக த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம்
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் மாத்ருபாதோ³த³கம் ஶுப⁴ம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

விஸர்ஜநம் –
இத³ம் பூஜா மயா தே³வி யதா²ஶக்த்யுபபாதி³தாம் ।
ரக்ஷார்த²ம் த்வம் ஸமதா³ய வ்ரஜஸ்தா²நமநுத்தமம் ॥
ஓம் ஶ்ரீஶ்யாமளாதே³வ்யை நம꞉ யதா²ஸ்தா²நமுத்³வாஸயாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed