Sri Bala Tripura Sundari Shodasopachara Puja – ஶ்ரீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரி ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம்
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ பா³லா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதாமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ பா³லா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா ப்ரீத்யர்த²ம் ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ த்³ரவ்யை꞉ ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ உபசாரைஶ்ச ஸம்ப⁴விதா நியமேந ஸம்ப⁴விதா ப்ரகாரேண ஶ்ரீஸூக்த ப்ரகாரேண யாவச்ச²க்தி த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்ட² –
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥
ஆவாஹிதா ப⁴வ ஸ்தா²பிதா ப⁴வ ।
ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ வரதா³ ப⁴வ । ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ।
தே³வி ஸர்வஜக³ந்நாதே² யாவத்பூஜாவஸாநகம் ।
தாவத்த்வம் ப்ரீதிபா⁴வேந பி³ம்பே³(அ)ஸ்மின் ஸந்நிதி⁴ம் குரு ॥

த்⁴யாநம் –
ஐங்காராஸநக³ர்பி⁴தாநலஶிகா²ம் ஸௌ꞉ க்லீம் கலா பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் வரஸுதா⁴தௌ⁴தாங்க³ரங்கோ³ஜ்ஜ்வலாம் ।
வந்தே³ புஸ்தகபாஶஸாங்குஶஜபஸ்ரக்³பா⁴ஸுரோத்³யத்கராம்
தாம் பா³லாம் த்ரிபுராம் பராத்பரகலாம் ஷட்சக்ரஸஞ்சாரிணீம் ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யே ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யிநி ।
ஆவாஹயாமி தே³வி த்வாம் ஸுப்ரீதா ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
பா³லாம்பி³கே மஹாதே³வி பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநே ।
ஸிம்ஹாஸநமித³ம் தே³வி க்³ருஹாண ஸுரவந்தி³தே ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ரத்நஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥
ஸூர்யாயுதநிப⁴ஸ்பூ²ர்தே ஸ்பு²ரத்³ரத்நவிபூ⁴ஷிதே ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண தே³வேஶி ஸர்வகல்யாணகாரிணி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்³ராம்
ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
ஸுவாஸிதஜலம் ரம்யம் கஸ்தூரீபங்கமிஶ்ரிதம் ।
க³ந்த⁴புஷ்பாக்ஷதைர்யுக்தம் அர்க்⁴யம் தா³ஸ்யாமி ஸுந்த³ரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ஹஸ்தயோரர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒
ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே-
-(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
ஸுவர்ணகலஶாநீதம் சந்த³நாக³ருஸம்யுதம் ।
க்³ருஹாணாசமநம் தே³வி மயா த³த்தம் ஸுரேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் –
மத்⁴வாஜ்ய த³தி⁴ ஸம்யுக்தம் ஶர்கரா க்ஷீர மிஶ்ரிதம் ।
பஞ்சாம்ருதஸ்நாநமித³ம் க்³ருஹாண பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ஜா॒தோ
வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த² பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து
மா॒யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
க³ங்கா³ஜலம் மயாநீதம் மஹாதே³வஶிர꞉ஸ்தி²தம் ।
ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநமித³ம் க்³ருஹாண பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஆசமநம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉
கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மின்
கீ॒ர்திம்ரு॑த்³தி⁴ம் த³॒தா³து॑ மே ॥
ஸுரார்சிதாங்க்⁴ரியுக³ளே து³கூலவஸநப்ரியே ।
வஸ்த்ரயுக்³மம் ப்ரதா³ஸ்யாமி க்³ருஹாண த்ரிபுரேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ வஸ்த்ரத்³வயம் ஸமர்பயாமி ।

கஞ்சுகம் –
க்ஷுத்பி॑பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॑ல॒க்ஷ்மீம் நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச ஸர்வாம்॒ நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹா॑த் ॥
ஸ்வர்ணதந்து ஸமுத்³பூ⁴தம் ரக்தவர்ணேந ஶோபி⁴தம் ।
ப⁴க்த்யா த³த்தம் மயா தே³வி கஞ்சுகம் பரிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ கஞ்சுகம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீ॑க்³ம் ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
கர்பூராக³ருகஸ்தூரீரோசநாதி³ஸுஸம்யுதம் ।
அஷ்டக³ந்த⁴ம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸ்வீகுருஷ்வ ஶுப⁴ப்ரதே³ ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

ஹரித்³ராகுங்குமம் –
ஹரித்³ரா ஶுப⁴தா³ சைவ ஸ்த்ரீணாம் ஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ।
குங்குமம் ச மயா த³த்தம் க்³ருஹாண ஸுரவந்தி³தே ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ஹரித்³ராகுங்குமம் ஸமர்பயாமி ।

மாங்க³ல்யம் –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
ஶுத்³த⁴ஸ்வர்ணக்ருதம் தே³வி மாங்க³ல்யம் மங்க³ளப்ரத³ம் ।
ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யம் க்³ருஹாண த்ரிபுரேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ மங்க³ளஸூத்ரம் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா॒ ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥
மல்லிகாஜாதிகுஸுமைஶ்சம்பகைர்வகுலைரபி ।
ஶதபத்ரைஶ்ச கல்ஹாரை꞉ பூஜயாமி வரப்ரதே³ ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ பா³லா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ॥

ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ அஷ்டோத்தரஶதநாமபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

தூ⁴பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நி॒க்³தா⁴॒நி॒ சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³ளோபேதம் ஸுக³ந்த⁴ம் ச மநோஹரம் ।
தூ⁴பம் தா³ஸ்யாமி தே³வேஶி க்³ருஹாண த்ரிபுரேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம்॒ பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
க்⁴ருதவர்திஸமாயுக்தம் அந்த⁴காரவிநாஶகம் ।
தீ³பம் தா³ஸ்யாமி வரதே³ க்³ருஹாண முதி³தா ப⁴வ ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
தூ⁴பதீ³பாநந்தரம் ஆசயநீயம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம்॒ ஸு॒வ॒ர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவஹ ॥
நைவேத்³யம் ஷட்³ரஸோபேதம் த³தி⁴மத்⁴வாஜ்யஸம்யுதம் ।
நாநாப⁴க்ஷ்யப²லோபேதம் க்³ருஹாண த்ரிபுரேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹி॑ரண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
பூகீ³ப²லஸமாயுக்தம் நாக³வல்லீத³ளைர்யுதம் ।
ஏலாலவங்க³ ஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
ஸ॒ம்ராஜம்॑ ச வி॒ராஜம்॑ சாபி⁴॒ஶ்ரீர்யா ச॑ நோ க்³ரு॒ஹே ।
ல॒க்ஷ்மீ ரா॒ஷ்ட்ரஸ்ய॒ யா முகே²॒ தயா॑ மா॒ ஸக்³ம் ஸ்ரு॒ஜாமஸி ।
நீராஜநம் மயாநீதம் கர்பூரேண ஸமந்விதம் ।
துப்⁴யம் தா³ஸ்யாம்யஹம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் த்ரிபுரேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ கர்பூரநீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பா³லாயை நம꞉ ।
க்லீம் த்ரிபுராதே³வி வித்³மஹே காமேஶ்வரி தீ⁴மஹி தந்ந꞉ க்லிந்நே ப்ரசோத³யாத் ॥
வாக்³தே³வி வரதே³ தே³வி சந்த்³ரரேகா²ஸமந்விதே ।
மந்த்ரபுஷ்பமித³ம் ப⁴க்த்யா ஸ்வீகுருஷ்வ மயார்பிதம் ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிண –
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ த³யாமயி ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ப்ரத³க்ஷிணநமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ராஜ்ஞ்யோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ஸமஸ்த ராஜ்ஞீயோபசாரான் தே³வ்யோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
அரூணகிரணஜாலைரஞ்சிதாஶாவகாஶா
வித்⁴ருதஜபபடீகா புஸ்தகாபீ⁴திஹஸ்தா ।
இதரகரவராட்⁴யா பு²ல்லகல்ஹாரஸம்ஸ்தா²
நிவஸது ஹ்ருதி³ பா³லா நித்யகல்யாணஶீலா ॥

க்ஷமா ப்ரார்த²ந –
ஜ்ஞாநதோ(அ)ஜ்ஞாநதோ வா(அ)பி யந்மயா(ஆ)சரிதம் ஶிவே ।
பா³ல க்ருத்யமிதி ஜ்ஞாத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வரி ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வீ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்துதே ।

அநயா த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீ பா³லா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ பா³லா தே³வீ பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥
ஓம் ஶ்ரீபா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ॥

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed