Sri Venkateshwara Puja Vidhanam – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம்
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிந꞉ அநுக்³ரஹப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிந꞉ ப்ரீத்யர்த²ம் புருஷ ஸூக்த விதா⁴நேந த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்டா²
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥
ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ।
ஸ்தி²ரோப⁴வ வரதோ³ப⁴வ ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ।

த்⁴யாநம்
ஶாந்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயநம் பத்³மநாப⁴ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாகாரம் க³க³நஸத்³ருஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் ।
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் யோகி³ஹ்ருத்³த்⁴யாநக³ம்யம்
வந்தே³ விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகநாத²ம் ॥
ஹைமோர்த்⁴வபுண்ட்³ர மஜஹந்மகுடம் ஸுநாஸம்
மந்த³ஸ்மிதம் மகரகுண்ட³ல சாருக³ண்ட³ம் ।
பி³ம்பா³த⁴ரம் ப³ஹுள தீ³ர்க⁴ க்ருபாகடாக்ஷம்
ஶ்ரீவேங்கடேஶ முக²மாத்மநி ஸந்நித⁴த்தாம் ॥
ஶ்ரீவேங்கடாசலாதீ⁴ஶம் ஶ்ரியாத்⁴யாஸித வக்ஷஸம் ।
ஶ்ரிதசேதநமந்தா³ரம் ஶ்ரீநிவாஸமஹம் ப⁴ஜே ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ த்⁴யாயாமி ॥

ஆவாஹநம்
ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ꞉ ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா ।
அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு³॒லம் ।
ஆவாஹயாமி ஸர்வேஶ ஶ்ரீநிவாஸ ரமாபதே ।
க்ருபயா தே³ஹி ஸாந்நித்⁴யம் ஶரணக³தவத்ஸல ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆவாஹயாமி ॥

ஆஸநம்
புரு॑ஷ ஏ॒வேத³க்³ம் ஸர்வம்᳚ ।
யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வஸ்யேஶா॑ந꞉ ।
ய॒த³ந்நே॑நாதி॒ரோஹ॑தி ।
தே³வ தே³வ ஜக³ந்நாத² ப்ரணதக்லேஶநாஶக ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநம் தி³வ்யம் க்³ருஹாண மது⁴ஸூத³ந ॥
ஓம் ஶ்ரீ பத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆஸநம் ஸமர்பயாமி ॥

பாத்³யம்
ஏ॒தாவா॑நஸ்ய மஹி॒மா ।
அதோ॒ ஜ்யாயாக்³॑ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாநி॑ ।
த்ரி॒பாத³॑ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி³॒வி ।
வாஞ்சி²தம் குரு மே தே³வ து³ஷ்க்ருதம் ச விநாஶய ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண ப⁴க³வான் மாதுருத்ஸங்க³ ஸம்ஸ்தி²த ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம்
த்ரி॒பாதூ³॒ர்த்⁴வ உதை³॒த்புரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்யே॒ஹா(ஆ)ப⁴॑வா॒த்புந॑: ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் ।
ஸா॒ஶ॒நா॒ந॒ஶ॒நே அ॒பி⁴ ।
குருஷ்வ மே த³யாம் தே³வ ஸம்ஸாரார்திப⁴யாபஹ ।
குஸுமாக்ஷத ஸம்யுக்தம் க்³ருஹாணார்க்⁴யம் நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ॥

ஆசமநீயம்
தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட³॑ஜாயத ।
வி॒ராஜோ॒ அதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத ।
ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ²॑ பு॒ர꞉ ।
நம꞉ ஸத்யாய ஶுத்³தா⁴ய நித்யாய ஜ்ஞாநரூபிணே ।
க்³ருஹாணாசமநம் தே³வ ஸர்வலோகைகநாயக ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம்
த³தி⁴ க்ஷீராஜ்ய மது⁴பி⁴꞉ ஶர்கரா ப²லமிஶ்ரிதம் ।
பஞ்சாம்ருதஸ்நாநமித³ம் க்³ருஹாண புருஷோத்தம ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம்
யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ ।
தே³॒வா ய॒ஜ்ஞமத॑ந்வத ।
வ॒ஸ॒ந்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா³ஜ்யம்᳚ ।
க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்³த⁴॒வி꞉ ।
ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ।
க³ங்கா³தி³ ஸர்வதீர்தே²ப்⁴ய꞉ ஸமாஹ்ருதமித³ம் ஜலம் ।
ஸ்நாநம் ஸ்வீகுரு தே³வேஶ ப⁴க்தசித்தஸ்தி²ராஸந ॥ ।
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ॥

வஸ்த்ரம்
ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸந்பரி॒த⁴ய॑: ।
த்ரி꞉ ஸ॒ப்த ஸ॒மித⁴॑: க்ரு॒தா꞉ ।
தே³॒வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ந்வா॒நா꞉ ।
அப³॑த்⁴ந॒ந்புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ।
தப்தகாஞ்சந ஸங்காஶம் பீதாம்ப³ரமித³ம் ஹரே ।
க்³ருஹாண ஶ்ரீஜக³ந்நாத² ஶ்ரீநிவாஸ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ॥

யஜ்ஞோபவீதம்
தம் ய॒ஜ்ஞம் ப³॒ர்ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷந்॑ ।
புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த꞉ ।
தேந॑ தே³॒வா அய॑ஜந்த ।
ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ।
வேங்கடேஶ மஹாதே³வ ஶ்ரிய꞉ காந்த ஜக³த்³விபோ⁴ ।
ப்³ரஹ்மஸூத்ரோத்தரீயே து க்³ருஹாண கருணாபர ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ॥

க³ந்த⁴ம்
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா³॒ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்³ஸ்தாக்³ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யாந்॑ ।
ஆ॒ர॒ண்யாந்க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ।
சந்த³நாக³ரு கஸ்தூரீ க⁴நஸாரஸமந்விதம் ।
க³ந்த⁴ம் க்³ருஹாண கோ³விந்த³ பரமாமோத³பூரிதம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ பத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ தி³வ்ய பரிமள க³ந்தா⁴ன் ஸமர்பயாமி ॥

ஆப⁴ரணம்
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ருச॒: ஸாமா॑நி ஜஜ்ஞிரே ।
ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑த³ஜாயத ।
கேயூர கடகே சைவ ஹஸ்தே சித்ராங்கு³ளீயகம்
மாணிக்யோல்லாஸி மகுடம் குண்ட³லே ஹாரஶோபி⁴தம் ।
நாபௌ⁴ நாயக ரத்நம் ச நூபுரே ஹாரபத்³மயோ꞉
அங்கு³ளீ முத்³ரிகாஶ்சைவ க்³ருஹ்யதாம் அஸ்மத³ர்பிதா꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ॥

அக்ஷதான்
கோ³விந்த³ பரமாநந்த³ ஹரித்³ரா ஸஹிதாக்ஷதான் ।
விஶ்வேஶ்வர விஶாலாக்ஷ க்³ருஹாண பரமேஶ்வர ॥
ஓம் ஶ்ரீ பத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ॥

புஷ்பம்
தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயந்த ।
யே கே சோ॑ப⁴॒யாத³॑த꞉ ।
கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய॑: ।
ஸுக³ந்தீ⁴நி ஸுபுஷ்பாணி ஜாஜீகுந்த³முகா²நி ச ।
மாலதீ வகுலாதீ³நி பூஜார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ புஷ்பம் ஸமர்பயாமி ॥

அதா²ங்க³ பூஜா
ஓம் ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வராய நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீவேங்கடாசலாதீ⁴ஶாய நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீப்ரதா³யகாய நம꞉ – ஜங்கே⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் பத்³மாவதீபதயே நம꞉ – ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
ஓம் ஜ்ஞாநப்ரதா³ய நம꞉ – ஊரும் பூஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீநிவாஸாய நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் மஹாபா⁴கா³ய நம꞉ – நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் நிர்மலாய நம꞉ – உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் விஶாலஹ்ருத³யாய நம꞉ – ஹ்ருத³யம் பூஜயாமி ।
ஓம் பரிஶுத்³தா⁴த்மநே நம꞉ – ஸ்தநௌ பூஜயாமி ।
ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ – பு⁴ஜௌ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸ்வர்ணஹஸ்தாய நம꞉ – ஹஸ்தௌ பூஜயாமி ।
ஓம் வரப்ரதா³ய நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் லோகநாதா²ய நம꞉ – ஸ்கந்தௌ⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸர்வேஶ்வராய நம꞉ – முக²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ரஸஜ்ஞாய நம꞉ – நாஸிகாம் பூஜயாமி ।
ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தநாய நம꞉ – ஶ்ரோத்ரே பூஜயாமி ।
ஓம் பு²ல்லாம்பு³ஜவிளோசநாய நம꞉ – நேத்ரே பூஜயாமி ।
ஓம் வர்சஸ்விநே நம꞉ – லலாடம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாய நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஓம் ரம்ய விக்³ரஹாய நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ தி³வ்யஸுந்த³ர விக்³ரஹம் பூஜயாமி ॥

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ॥

ஶ்ரீ பத்³மாவதீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி பஶ்யது ॥

தூ⁴பம்
யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴꞉ ।
க॒தி॒தா⁴ வ்ய॑கல்பயன் ।
முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா³॒ஹூ ।
காவூ॒ரூ பாதா³॑வுச்யேதே ।
த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³ளோபேதம் கோ³க்⁴ருதேந ஸமந்விதம் ।
தூ⁴பம் க்³ருஹாண தே³வேஶ ஸர்வலோகநமஸ்க்ருத ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ॥

தீ³பம்
ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚(அ)ஸ்ய॒ முக²॑மாஸீத் ।
பா³॒ஹூ ரா॑ஜ॒ந்ய॑: க்ரு॒த꞉ ।
ஊ॒ரூ தத³॑ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய॑: ।
ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத ।
த்ரிலோகேஶ மஹாதே³வ ஸர்வஜ்ஞாநப்ரதா³யக ।
தீ³பம் தா³ஸ்யாமி தே³வேஶ ரக்ஷ மாம் ப⁴க்தவத்ஸல ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ॥
தூ⁴பதீ³பாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம்
ச॒ந்த்³ரமா॒ மந॑ஸோ ஜா॒த꞉ ।
சக்ஷோ॒: ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா²॒தி³ந்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³நிஶ்ச॑ ।
ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத ।
ஸர்வப⁴க்ஷைஶ்ச போ⁴ஜ்யைஶ்ச ரஸை꞉ ஷட்³பி⁴꞉ ஸமந்விதம் ।
நைவேத்³யம் து மயாநீதம் க்³ருஹாண புருஷோத்தம ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ॥
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி ।
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

தாம்பூ³லம்
நாப்⁴யா॑ ஆஸீத³॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்³யௌ꞉ ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ॒: ஶ்ரோத்ரா᳚த் ।
ததா²॑ லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயன் ।
பூகீ³ப²லை꞉ ஸகர்பூரைர்நாக³வல்லீ த³ளைர்யுதம் ।
முக்தாசூர்ண ஸமாயுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ॥

நீராஜநம்
வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: ।
நாமா॑நி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ந்॒ யதா³ஸ்தே᳚ ।
ஶ்ரிய꞉ காந்தாய கல்யாண நித⁴யே நித⁴யேர்தி²நாம் ।
ஶ்ரீவேங்கடநிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க³ளம் ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ நீராஜநம் த³ர்ஶயாமி ॥
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம்
(விஶேஷ மந்த்ரபுஷ்பம் பஶ்யது ॥ )
தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ ।
ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வாந்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑நாய வித்³யதே ।
நாநாஸுக³ந்த⁴புஷ்பாணி யதா² காலோத்³ப⁴வாநி ச ।
புஷ்பாஞ்ஜலிம் மயா த³த்தம் க்³ருஹாண வேங்கடேஶ்வர ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஸுவர்ண தி³வ்ய மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ॥

ப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரா꞉
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ꞉ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸல ॥
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ ஜநார்த³ந ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ॥

உபசார பூஜா
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ச²த்ரமாச்சா²த³யாமி । சாமரைர்வீஜயாமி ।
ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி । கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
வாத்³யம் கோ⁴ஷயாமி । ஆந்தோ³ளிகாநாரோஹயாமி ।
அஶ்வாநாரோஹயாமி । க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஸமஸ்த ராஜோபசார தே³வோபசார ப⁴க்த்யுபசார ஶக்த்யுபசார மந்த்ரோபசார பூஜா꞉ ஸமர்பயாமி ॥

ப்ரார்த²நா
ஓம் நமோ தே³வதே³வாய பூர்வதே³வாய க²ட்³கி³நே ।
ஶ்ரீவத்ஸாங்காய ச நம꞉ பரஸ்மை பரமாத்மநே ॥
நம꞉ பரஸ்மை வ்யூஹோபவ்யூஹாந்தர விபூ⁴தயே ।
விப⁴வாய நமஸ்தஸ்மை விஶ்வாந்தர்யாமிணே(அ)ணவே ॥
அர்சாவதாராய நமோ(அ)ஜந்மநே ஜந்மபா⁴ஜிநே ।
மாயாவிநே ஜக³த் ஸ்ரஷ்ட்ரே லக்ஷ்மீநாராயணாத்மநே ॥

க்ஷமா ப்ரார்த²நா
யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யா ச நாமோக்த்யா தப꞉ பூஜா க்ரியாதி³ஷு ।
ந்யூநம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி ஸத்³யோ வந்தே³ தமச்யுதம் ॥
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் ஜநார்த³ந ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ॥
அநயா த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமி ஸுப்ரீதோ ஸுப்ரஸந்நோ வரதோ³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ம்
அகாலம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸ பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥
ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமி ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ॥

உத்³வாஸநம்
யஜ்ஞேந யஜ்ஞமயஜந்த தே³வா꞉
தாநி த⁴ர்மாணி ப்ரத²மா ந்யாஸன் ।
தேஹநாகம் மஹிமாநஸ்ஸசந்தே
யத்ர பூர்வே ஸாத்⁴யாஸ்ஸந்தி தே³வா꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீபத்³மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வர ஸ்வாமிநே நம꞉ யதா²ஸ்தா²நம் உத்³வாஸயாமி ॥

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed