Sri Dattatreya Shodasopachara Puja – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம்
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² மம ஸங்கல்பித மநோவாஞ்சா²ப²ல ஸித்³த்⁴யர்த²ம் இஷ்டகாம்யார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²ம் புருஷஸூக்த விதா⁴நேந ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்வாமி ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்டா²
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥
அஸ்மின் பி³ம்பே³ ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய ஸ்வாமிநம் ஆவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ।
ஸ்தி²ரோப⁴வ வரதோ³ப⁴வ ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ।

த்⁴யாநம்
மாலா கமண்ட³லுரத⁴꞉கரபத்³மயுக்³மே
மத்⁴யஸ்த²பாணியுக³ளே ட³மருத்ரிஶூலே ।
யந்ந்யஸ்த ஊர்த்⁴வகரயோ꞉ ஶுப⁴ஶங்க²சக்ரே
வந்தே³ தமத்ரிவரத³ம் பு⁴ஜஷட்கயுக்தம் ॥
பா³லார்கப்ரப⁴மிந்த்³ரநீலஜடிலம் ப⁴ஸ்மாங்க³ராகோ³ஜ்ஜ்வலம்
ஶாந்தம் நாத³விளீநசித்தபவநம் ஶார்தூ³ளசர்மாம்ப³ரம் ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞை꞉ ஸநகாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருதம் ஸித்³தை⁴꞉ ஸமாராதி⁴தம்
த³த்தாத்ரேயமுபாஸ்மஹே ஹ்ருதி³ முதா³ த்⁴யேயம் ஸதா³ யோகி³பி⁴꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம்
ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ꞉ ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா ।
அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு³॒லம் ।
ஜ்யோதி꞉ ஶாந்திம் ஸர்வலோகாந்தரஸ்த²ம்
ஓங்காராக்²யம் யோகி³ஹ்ருத்³த்⁴யாநக³ம்யம் ।
ஸாங்க³ம் ஶக்திம் ஸாயுத⁴ம் ப⁴க்திஸேவ்யம்
ஸர்வாகாரம் த³த்தமாவாஹயாமி ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம்
புரு॑ஷ ஏ॒வேத³க்³ம் ஸர்வம்᳚ ।
யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வஸ்யேஶா॑ந꞉ ।
ய॒த³ந்நே॑நாதி॒ரோஹ॑தி ।
நவரத்நக²சிதம் சாபி ம்ருது³தூல பரிச்ச²த³ம் ।
ஸிம்ஹாஸநமித³ம் ஸ்வாமின் ஸ்வீகுருஷ்வ ஸுகா²ஸநம் ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ நவரத்நக²சித ஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம்
ஏ॒தாவா॑நஸ்ய மஹி॒மா ।
அதோ॒ ஜ்யாயாக்³॑ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாநி॑ ।
த்ரி॒பாத³॑ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி³॒வி ।
கு³ருதே³வ நமஸ்தே(அ)ஸ்து நரகார்ணவதாரக ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண த³த்தேஶ மம ஸௌக்²யம் விவர்த⁴ய ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம்
த்ரி॒பாதூ³॒ர்த்⁴வ உதை³॒த்புரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்யே॒ஹா(ஆ)ப⁴॑வா॒த்புந॑: ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் ।
ஸா॒ஶ॒நா॒ந॒ஶ॒நே அ॒பி⁴ ।
வ்யக்தா(அ)வ்யக்தஸ்வரூபாய ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக ।
மயா நிவேதி³தம் ப⁴க்த்யா அர்க்⁴யோ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ ஹஸ்தயோரர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம்
தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட³॑ஜாயத ।
வி॒ராஜோ॒ அதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத ।
ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ²॑ பு॒ர꞉ ।
கோ³தா³வர்யாஸ்து யத்³வாரி ஸர்வபாபஹரம் ஶுப⁴ம் ।
ததி³த³ம் கல்பிதம் தே³வ ஸம்யகா³சம்யதாம் ப்ரபோ⁴ ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம்
ஸ்நாநம் பஞ்சாம்ருதைர்தே³வ க்³ருஹாண புருஷோத்தம ।
அநாத²நாத² ஸர்வஜ்ஞ கீ³ர்வாண ப்ரணதி ப்ரிய ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம்
யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ ।
தே³॒வா ய॒ஜ்ஞமத॑ந்வத ।
வ॒ஸ॒ந்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா³ஜ்யம்᳚ ।
க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்³த⁴॒வி꞉ ।
ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ।
க³ங்கா³தி³ ஸர்வதீர்தே²ப்⁴ய꞉ ஆநீதம் நிர்மலம் ஜலம் ।
ஸ்நாநம் குருஷ்வ தே³வேஶ மயா த³த்தம் மஹாத்மநே ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம்
ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸந்பரி॒த⁴ய॑: ।
த்ரி꞉ ஸ॒ப்த ஸ॒மித⁴॑: க்ரு॒தா꞉ ।
தே³॒வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ந்வா॒நா꞉ ।
அப³॑த்⁴ந॒ந்புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ।
வேத³ஸூக்தஸமாயுக்தே யஜ்ஞஸாமஸமந்விதே ।
ஸ்வர்க³வர்க³ப்ரதே³ தே³வ வாஸஸீ தௌ விநிர்மிதௌ ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

யஜ்ஞோபவீதம்
தம் ய॒ஜ்ஞம் ப³॒ர்ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷந்॑ ।
புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த꞉ ।
தேந॑ தே³॒வா அய॑ஜந்த ।
ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ।
உபவீதம் ப⁴வேந்நித்யம் விதி⁴ரேஷ ஸநாதந꞉ ।
க்³ருஹாண ப⁴க³வன் த³த்த꞉ ஸர்வேஷ்டப²லதோ³ ப⁴வ ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம்
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா³॒ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்³ஸ்தாக்³ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யாந்॑ ।
ஆ॒ர॒ண்யாந்க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ।
ஶ்ரீக²ண்ட³ம் சந்த³நம் தி³வ்யம் க³ந்தா⁴ட்⁴யம் ஸுமநோஹரம் ।
விளேபநம் கு³ருஶ்ரேஷ்ட² ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ தி³வ்ய ஶ்ரீசந்த³நம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம்
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ருச॒: ஸாமா॑நி ஜஜ்ஞிரே ।
ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑த³ஜாயத ।
ருத்³ராக்ஷஹார நாகே³ந்த்³ர மணிகங்கண முக்²யாநி ।
ஸர்வோத்தம பூ⁴ஷணாநி க்³ருஹாண கு³ருஸத்தம ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ நாநாப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதான்
அக்ஷதான் த⁴வளான் தி³வ்யான் தாபஸோத்தமபூஜித ।
அர்பயாமி மஹாப⁴க்த்யா ப்ரஸீத³ த்வம் மஹாமுநே ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பம்
தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயந்த ।
யே கே சோ॑ப⁴॒யாத³॑த꞉ ।
கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய॑: ।
மல்லிகாதி³ ஸுக³ந்தீ⁴நி மாலத்யாதீ³நி வை ப்ரபோ⁴ ।
ஸர்வம் புஷ்பமால்யாதி³கம் பராத்மன் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ புஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

அதா²ங்க³பூஜ
ஓம் அநஸூயாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாய நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் அத்ரிபுத்ராய நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் த்ரிமூர்த்யாத்மகமூர்தயே நம꞉ – ஜங்கே⁴ பூஜயாமி ।
ஓம் அநகா⁴ய நம꞉ – ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
ஓம் அவதூ⁴தாய நம꞉ – ஊரூ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸாமகா³ய நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதாய நம꞉ – உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் மஹோரஸ்காய நம꞉ – வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஶங்க²சக்ரட³மருத்ரிஶூலகமண்ட³லுதா⁴ரிணே நம꞉ – பாணிம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஷட்³பு⁴ஜாய நம꞉ – பா³ஹூ பூஜயாமி ।
ஓம் கம்பு³கண்டா²ய நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஸர்வதத்த்வப்ரபோ³த⁴காய நம꞉ – வக்த்ராணி பூஜயாமி ।
ஓம் நித்யாநுக்³ரஹத்³ருஷ்டயே நம꞉ – நேத்ராணி பூஜயாமி ।
ஓம் ஸஹஸ்ரஶிரஸே நம꞉ – ஶிரஸாம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஸத³ஸத்ஸம்ஶயவிச்சே²த³காய நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா

ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ॥

தூ⁴பம்
யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴꞉ ।
க॒தி॒தா⁴ வ்ய॑கல்பயன் ।
முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா³॒ஹூ ।
காவூ॒ரூ பாதா³॑வுச்யேதே ।
த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³ளோபேதம் ஸுக³ந்த⁴ம் ஸுமநோஹரம் ।
தூ⁴பமாக்⁴ராண த³த்தேஶ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருத ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம்
ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚(அ)ஸ்ய॒ முக²॑மாஸீத் ।
பா³॒ஹூ ரா॑ஜ॒ந்ய॑: க்ரு॒த꞉ ।
ஊ॒ரூ தத³॑ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய॑: ।
ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத ।
க்⁴ருதத்ரிவர்திஸம்யுக்தம் வஹ்நிநாயோஜிதம் ப்ரியம் ।
தீ³பம் க்³ருஹாண தே³வேஶ த்ரைலோக்யதிமிராபஹ ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
தூ⁴பதீ³பாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம்
ச॒ந்த்³ரமா॒ மந॑ஸோ ஜா॒த꞉ ।
சக்ஷோ॒: ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா²॒தி³ந்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³நிஶ்ச॑ ।
ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத ।
ப⁴வதீ³ய க்ருபாயுக்தம் ஸம்பா⁴வித நிவேதி³தம் ।
த்வமேவ போ⁴ஜநம் போ⁴க்தா ஸுரஸோ(அ)பி த்வமேவ ச ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி ।
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ।
உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ॥

தாம்பூ³லம்
நாப்⁴யா॑ ஆஸீத³॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்³யௌ꞉ ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ॒: ஶ்ரோத்ரா᳚த் ।
ததா²॑ லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயன் ।
பூ²கீ³ப²லைஶ்ச கர்பூரை꞉ நாக³வல்லீத³ளைர்யுதம் ।
முக்தாசூர்ணஸமாயுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம்
வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: ।
நாமா॑நி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ந்॒ யதா³ஸ்தே᳚ ।
ஸ்வஸ்திரஸ்து ஶுப⁴மஸ்து ஸர்வத்ர மங்க³ளாநி ச ।
நித்யஶ்ரீரஸ்து த³த்தேஶ நீராஜநம் ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ ஆநந்த³மங்க³ள நீராஜநம் த³ர்ஶயாமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம்
தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ ।
ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வாந்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑நாய வித்³யதே ।
ஓம் தி³க³ம்ப³ராய வித்³மஹே அவதூ⁴தாய தீ⁴மஹி தந்நோ த³த்த꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥
அநஸூயாஸுதோ த³த்தோ ஹ்யத்ரிபுத்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
இத³ம் தி³வ்யம் மந்த்ரபுஷ்பம் ஸ்வீகுருஷ்வ நரோத்தம ॥
பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³தா ச கார்தவீர்யவரப்ரத³꞉ ।
புஷ்பாஞ்ஜலிம் க்³ருஹாணேத³ம் நிக³மாக³மவந்தி³த ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிண
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ꞉ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸல ॥
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ ஶ்ரீத³த்தேஶ ॥
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

உபசார பூஜா
ஓம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயாய நம꞉ ।
ச²த்ரமாச்சா²த³யாமி । சாமரைர்வீஜயாமி ।
ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி । கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
வாத்³யம் கோ⁴ஷயாமி । ஆந்தோ³ளிகாநாரோஹயாமி ।
அஶ்வாநாரோஹயாமி । க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஸமஸ்த ராஜோபசார தே³வோபசார ப⁴க்த்யுபசார ஶக்த்யுபசார மந்த்ரோபசார பூஜா꞉ ஸமர்பயாமி ॥

ப்ரார்த²நா
த³த்தாத்ரேயம் ஶிவம் ஶாந்தமிந்த்³ரநீலநிப⁴ம் ப்ரபு⁴ம் ।
ஆத்மமாயாரதம் தே³வம் அவதூ⁴தம் தி³க³ம்ப³ரம் ॥
நமோ நமஸ்தே ஜக³தே³கநாத²
நமோ நமஸ்தே ஸுபவித்ரகா³த² ।
நமோ நமஸ்தே ஜக³தாமதீ⁴ஶ
நமோ நமஸ்தே(அ)ஸ்து பராவரேஶ ॥
ஜடாத⁴ரம் பாண்டு³ரங்க³ம் ஶூலஹஸ்தம் க்ருபாநிதி⁴ம் ।
ஸர்வரோக³ஹரம் தே³வம் த³த்தாத்ரேயமஹம் ப⁴ஜே ॥
நமஸ்தே ப⁴க³வன் தே³வ த³த்தாத்ரேய ஜக³த்ப்ரபோ⁴ ।
ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶமநம் குரு ஶாந்திம் ப்ரயச்ச² மே ॥

க்ஷமா ப்ரார்த²நா
யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யா ச நாமோக்த்யா தப꞉ பூஜா க்ரியாதி³ஷு ।
ந்யூநம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி ஸத்³யோ வந்தே³ தமச்யுதம் ॥
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் ஜநார்த³ந ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ॥
அநயா த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய ஸ்வாமி ஸுப்ரீதோ ஸுப்ரஸந்நோ வரதோ³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ம்
அகாலம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥
ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய ஸ்வாமி ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ॥

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed