Sri Bala Tripura Sundari Shodasopachara Puja – శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరి షోడశోపచార పూజ


(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూర్వాంగం చూ. ||

శ్రీ గణపతి పూజ చూ. ||

పునః సంకల్పం
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ దేవతా ప్రీత్యర్థం సంభవద్భిః ద్రవ్యైః సంభవద్భిః ఉపచారైశ్చ సంభవితా నియమేన సంభవితా ప్రకారేణ శ్రీసూక్త ప్రకారేణ యావచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||
ఆవాహితా భవ స్థాపితా భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదా భవ |
స్థిరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద |
దేవి సర్వజగన్నాథే యావత్పూజావసానకమ్ |
తావత్త్వం ప్రీతిభావేన బింబేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||

ధ్యానం –
ఐంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కలా బిభ్రతీం
సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాంగరంగోజ్జ్వలామ్ |
వందే పుస్తకపాశసాంకుశజపస్రగ్భాసురోద్యత్కరాం
తాం బాలాం త్రిపురాం పరాత్పరకలాం షట్చక్రసంచారిణీమ్ ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జామ్ |
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ||
సర్వమంగళమాంగళ్యే భక్తాభీష్టప్రదాయిని |
ఆవాహయామి దేవి త్వాం సుప్రీతా భవ సర్వదా ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ |
యస్యా॒o హిర॑ణ్యం వి॒న్దేయ॒o గామశ్వ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ||
బాలాంబికే మహాదేవి పూర్ణచంద్రనిభాననే |
సింహాసనమిదం దేవి గృహాణ సురవందితే ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః రత్నసింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑దప్ర॒బోధి॑నీమ్ |
శ్రియ॑o దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑దే॒వీర్జు॑షతామ్ ||
సూర్యాయుతనిభస్ఫూర్తే స్ఫురద్రత్నవిభూషితే |
పాద్యం గృహాణ దేవేశి సర్వకళ్యాణకారిణి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
కా॒o సో”స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం
జ్వల॑న్తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయ॑న్తీమ్ |
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ||
సువాసితజలం రమ్యం కస్తూరీపంకమిశ్రితమ్ |
గంధపుష్పాక్షతైర్యుక్తం అర్ఘ్యం దాస్యామి సుందరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
చ॒న్ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వల॑న్తీ॒o
శ్రియ॑o లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రామ్ |
తాం ప॒ద్మినీ॑మీ॒o శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యే-
-ఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతా॒o త్వాం వృ॑ణే ||
సువర్ణకలశానీతం చందనాగరుసంయుతమ్ |
గృహాణాచమనం దేవి మయా దత్తం సురేశ్వరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

పంచామృతస్నానం –
మధ్వాజ్య దధి సంయుక్తం శర్కరా క్షీర మిశ్రితమ్ |
పంచామృతస్నానమిదం గృహాణ పరమేశ్వరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః పంచామృతస్నానం సమర్పయామి |

శుద్ధోదకస్నానం –
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో
వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ బి॒ల్వః |
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సా ను॑దన్తు
మా॒యాన్త॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ||
గంగాజలం మయానీతం మహాదేవశిరఃస్థితమ్ |
శుద్ధోదకస్నానమిదం గృహాణ పరమేశ్వరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం ఆచమనం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః
కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ |
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్
కీ॒ర్తిమృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ||
సురార్చితాంఘ్రియుగళే దుకూలవసనప్రియే |
వస్త్రయుగ్మం ప్రదాస్యామి గృహాణ త్రిపురేశ్వరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః వస్త్రద్వయం సమర్పయామి |

కంచుకం –
క్షుత్పి॑పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॑ల॒క్ష్మీం నా॑శయా॒మ్యహమ్ |
అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధి॒o చ సర్వా॒o నిర్ణు॑ద మే॒ గృహా॑త్ ||
స్వర్ణతంతు సముద్భూతం రక్తవర్ణేన శోభితమ్ |
భక్త్యా దత్తం మయా దేవి కంచుకం పరిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః కంచుకం సమర్పయామి |

గంధం –
గ॒oధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షా॒o ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ”మ్ |
ఈ॒శ్వరీ॑గ్ం సర్వ॑భూతా॒నా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ||
కర్పూరాగరుకస్తూరీరోచనాదిసుసంయుతమ్ |
అష్టగంధం ప్రదాస్యామి స్వీకురుష్వ శుభప్రదే ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః గంధం సమర్పయామి |

హరిద్రాకుంకుమం –
హరిద్రా శుభదా చైవ స్త్రీణాం సౌభాగ్యదాయినీ |
కుంకుమం చ మయా దత్తం గృహాణ సురవందితే ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః హరిద్రాకుంకుమం సమర్పయామి |

మాంగళ్యం –
మన॑స॒: కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చః స॒త్యమ॑శీమహి |
ప॒శూ॒నాం రూ॒పమన్న॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతా॒o యశ॑: ||
శుద్ధస్వర్ణకృతం దేవి మాంగళ్యం మంగళప్రదమ్ |
సర్వమంగళమాంగళ్యం గృహాణ త్రిపురేశ్వరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః మంగళసూత్రం సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ |
శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే మా॒తర॑o పద్మ॒మాలి॑నీమ్ ||
మల్లికాజాతికుసుమైశ్చంపకైర్వకులైరపి |
శతపత్రైశ్చ కల్హారైః పూజయామి వరప్రదే ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథ అష్టోత్తరశతనామ పూజా –

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః చూ. ||

ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః అష్టోత్తరశతనామపూజాం సమర్పయామి |

ధూపం –
ఆప॑: సృ॒జన్తు॑ స్ని॒గ్ధా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే |
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తర॒o శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే ||
దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం చ మనోహరమ్ |
ధూపం దాస్యామి దేవేశి గృహాణ త్రిపురేశ్వరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టి॒o పి॒ఙ్గ॒లాం ప॑ద్మమా॒లినీమ్ |
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ||
ఘృతవర్తిసమాయుక్తం అంధకారవినాశకమ్ |
దీపం దాస్యామి వరదే గృహాణ ముదితా భవ ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః దీపం దర్శయామి |
ధూపదీపానంతరం ఆచయనీయం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
ఆ॒ర్ద్రాం య॒: కరి॑ణీం య॒ష్టి॒o సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీమ్ |
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీ॒o జాత॑వేదో మ॒ ఆవహ ||
నైవేద్యం షడ్రసోపేతం దధిమధ్వాజ్యసంయుతమ్ |
నానాభక్ష్యఫలోపేతం గృహాణ త్రిపురేశ్వరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ |
యస్యా॒o హి॑రణ్య॒o ప్రభూ॑త॒o గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా”న్వి॒న్దేయ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ||
పూగీఫలసమాయుక్తం నాగవల్లీదళైర్యుతమ్ |
ఏలాలవంగ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
స॒మ్రాజ॑o చ వి॒రాజ॑o చాభి॒శ్రీర్యా చ॑ నో గృ॒హే |
ల॒క్ష్మీ రా॒ష్ట్రస్య॒ యా ముఖే॒ తయా॑ మా॒ సగ్ం సృ॒జామసి |
నీరాజనం మయానీతం కర్పూరేణ సమన్వితమ్ |
తుభ్యం దాస్యామ్యహం దేవి గృహ్యతాం త్రిపురేశ్వరి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః కర్పూరనీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

మంత్రపుష్పం –
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బాలాయై నమః |
క్లీం త్రిపురాదేవి విద్మహే కామేశ్వరి ధీమహి తన్నః క్లిన్నే ప్రచోదయాత్ ||
వాగ్దేవి వరదే దేవి చంద్రరేఖాసమన్వితే |
మంత్రపుష్పమిదం భక్త్యా స్వీకురుష్వ మయార్పితమ్ ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ప్రదక్షిణ –
యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ |
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ||
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష దయామయి ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః ప్రదక్షిణనమస్కారాన్ సమర్పయామి |

రాజ్ఞ్యోపచారాః –
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః ఆందోళికానారోహయామి |
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః గజానారోహయామి |
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః సమస్త రాజ్ఞీయోపచారాన్ దేవ్యోపచారాన్ సమర్పయామి |

ప్రార్థనా –
అరూణకిరణజాలైరంచితాశావకాశా
విధృతజపపటీకా పుస్తకాభీతిహస్తా |
ఇతరకరవరాఢ్యా ఫుల్లకల్హారసంస్థా
నివసతు హృది బాలా నిత్యకల్యాణశీలా ||

క్షమా ప్రార్థనా –
జ్ఞానతోఽజ్ఞానతో వాఽపి యన్మయాఽఽచరితం శివే |
బాల కృత్యమితి జ్ఞాత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరి |
యత్పూజితం మయా దేవీ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణమ్ ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ బాలా దేవీ పాదోదకం పావనం శుభమ్ ||
ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసుందర్యై నమః ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed