Sri Krishna Shodasopachara Pooja Vidhanam – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² மம மநோவாஞ்சி²த ப²லாவாப்த்யர்த²ம் ப்³ரஹ்மஜ்ஞாந ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்ம பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

த்⁴யாநம் –
கஸ்தூரீதிலகம் லலாடப²லகே வக்ஷ꞉ஸ்த²லே கௌஸ்துப⁴ம்
நாஸாக்³ரே வரமௌக்திகம் கரதலே வேணும் கரே கங்கணம் ।
ஸர்வாங்கே³ ஹரிசந்த³நம் ச கலயன் கண்டே² ச முக்தாவளிம்
கோ³பஸ்த்ரீபரிவேஷ்டிதோ விஜயதே கோ³பாலசூடா³மணி꞉ ॥
த்⁴யாயாமி பா³லகம் க்ருஷ்ணம் மாத்ரங்கே ஸ்தந்யபாயிநம் ।
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸம் காந்தம் நீலோத்பலத³ளச்ச²விம் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ꞉ ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா ।
அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு³॒லம் ।
ஆவாஹயாமி தே³வேஶம் ஶ்ரீபதிம் ஶ்ரீத⁴ரம் ஹரிம் ।
பா³லரூபத⁴ரம் விஷ்ணும் ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹம் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
புரு॑ஷ ஏ॒வேத³க்³ம் ஸர்வம்᳚ ।
யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வஸ்யேஶா॑ந꞉ ।
ய॒த³ந்நே॑நாதி॒ரோஹ॑தி ।
தா³மோத³ர நமஸ்தே(அ)ஸ்து தே³வகீக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வ ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநம் சாரு க்³ருஹ்யதாம் கோ³குலப்ரிய ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ண ஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
ஏ॒தாவா॑நஸ்ய மஹி॒மா ।
அதோ॒ ஜ்யாயாக்³॑ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாநி॑ ।
த்ரி॒பாத³॑ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி³॒வி ।
புஷ்பாக்ஷத ஸமாயுக்தம் புருஷோத்தம பூர்வஜ ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண தே³வேஶ பூர்ணரூப நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ பாத³யோ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
த்ரி॒பாதூ³॒ர்த்⁴வ உதை³॒த்புரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்யே॒ஹா(ஆ)ப⁴॑வா॒த்புந॑: ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் ।
ஸா॒ஶ॒நா॒ந॒ஶ॒நே அ॒பி⁴ ।
க³ந்த⁴புஷ்பாக்ஷதோபேதம் ப²லேந ச ஸமந்விதம் ।
அர்க்⁴யம் க்³ருஹாண ப⁴க³வன் வஸுதே³வ ப்ரியாத்மஜ ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட³॑ஜாயத ।
வி॒ராஜோ॒ அதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ ।
ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத ।
ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ²॑ பு॒ர꞉ ।
நாநாநதீ³ ஸமாநீதம் ஸுவர்ணகலஶஸ்தி²தம் ।
க்³ருஹாணாசமநீயம் ச விமலம் ஜலமச்யுத ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
மது⁴த³த்⁴யாஜ்யஸம்யுக்தம் மஹநீய கு³ணார்ணவ ।
மது⁴ஸூத³ந தே³வேஶ மது⁴பர்கம் க்³ருஹாண மே ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க³॒தே² ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ க்ஷீரேண ஸ்நபயாமி ।

த³॒தி⁴॒க்ராவ்ணோ॑அகாரிஷம் ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜிந॑: ।
ஸு॒ர॒பி⁴ நோ॒ முகா²॑ கர॒த்ப்ராண॒ ஆயூக்³ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ த³த்⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே³॒வோவ॑ஸ்ஸவி॒தோத்பு॑நா॒து
அச்சி²॑த்³ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி⁴॑: ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஆஜ்யேந ஸ்நபயாமி ।

மது⁴॒வாதா॑ ருதாய॒தே மது⁴॑க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த⁴॑வ꞉ ।
மாத்⁴வீ᳚ர்ந꞉ ஸ॒ந்த்வௌஷ॑தீ⁴꞉ ।
மது⁴॒நக்த॑மு॒தோஷ॑ஸி॒ மது⁴॑ம॒த் பார்தி²॑வ॒க்³ம்॒ரஜ॑: ।
மது⁴॒த்³யௌர॑ஸ்து ந꞉ பி॒தா ।
மது⁴॑மாந்நோ॒ வந॒ஸ்பதி॒ர்மது⁴॑மாக்³ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய॑: ।
மாத்⁴வீ॒ர்கா³வோ॑ ப⁴வந்து ந꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ மது⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஸ்வா॒து³꞉ ப॑வஸ்வ தி³॒வ்யாய॒ ஜந்ம॑நே ।
ஸ்வா॒து³ரிந்த்³ரா᳚ய ஸு॒ஹவீ᳚து நாம்நே ।
ஸ்வா॒து³ர்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே॒ ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ மது⁴॑மாம்॒ அதா³᳚ப்⁴ய꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஶர்கரேண ஸ்நபயாமி ।

யா꞉ ப²॒லிநீ॒ர்யா அ॑ப²॒லா அ॑பு॒ஷ்பாயாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ॑: ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தாநோ॑ முந்ச॒ந்த்வக்³ம் ஹ॑ஸ꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ப²லோத³கேந ஸ்நபயாமி ।

பஞ்சாம்ருதஸ்நாநமித³ம் பயோத³தி⁴ க்⁴ருதம் மது⁴ ।
ஶர்கராமபி கோ³விந்த³ ஶகடாஸுரப⁴ஞ்ஜந ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஸ்நாநம் –
யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ ।
தே³॒வா ய॒ஜ்ஞமத॑ந்வத ।
வ॒ஸ॒ந்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா³ஜ்யம்᳚ ।
க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்³த⁴॒வி꞉ ।
ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ।
க³ங்கா³ கோ³தா³வரீ க்ருஷ்ணா யமுநாப்⁴ய꞉ ஸமாஹ்ருதம் ।
ஸலிலம் விமலம் தே³வ ஸ்நாநார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³த⁴ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸந்பரி॒த⁴ய॑: ।
த்ரி꞉ ஸ॒ப்த ஸ॒மித⁴॑: க்ரு॒தா꞉ ।
தே³॒வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ந்வா॒நா꞉ ।
அப³॑த்⁴ந॒ந்புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ।
பீதாம்ப³ரயுக³ம் தே³வ க்³ருஹாண ஸுமநோஹரம் ।
தே³ஹி மே ஸகலாநர்தா²ன் தே³வகீ ப்ரியநந்த³ந ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

யஜ்ஞோபவீதம் –
தம் ய॒ஜ்ஞம் ப³॒ர்ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷந்॑ ।
புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த꞉ ।
தேந॑ தே³॒வா அய॑ஜந்த ।
ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ।
உபவீதம் க்³ருஹாணேத³ம் காஞ்சநம் கமலாபதே ।
பவித்ரம் குரு மாம் தே³வ நம꞉ பரமபூருஷ ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா³॒ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்³ஸ்தாக்³ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யாந்॑ ।
ஆ॒ர॒ண்யாந்க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ।
க³ந்த⁴ம் குங்குமகஸ்தூரீ க⁴நஸாரஸமந்விதம் ।
க்³ருஹாண தே நமோ தே³வ குப்³ஜாநுக்³ரஹகாரிணே ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: ।
ருச॒: ஸாமா॑நி ஜஜ்ஞிரே ।
ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑த³ஜாயத ।
ஹாரநூபுரகேயூர கிங்கிணீதா³மபூர்வகம் ।
க்³ருஹாணாப⁴ரணம் ஸர்வம் ஶரணாக³தவத்ஸல ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதான் –
அக்ஷதான் த⁴வளான் தி³வ்யான் முக்தாப²ல ஸமப்ரபா⁴ன் ।
வாஸுதே³வ க்³ருஹாண த்வம் நமஸ்தே ப⁴க்தவத்ஸல ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயந்த ।
யே கே சோ॑ப⁴॒யாத³॑த꞉ ।
கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் ।
தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய॑: ।
ஜாஜீ சம்பக புந்நாக³ கேதகீ மல்லிகாதி³பி⁴꞉ ।
கரவீரை꞉ பாரிஜாதை꞉ பூஜயாமி ரமாபதிம் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ நாநாவித⁴ பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அதா²ங்க³ பூஜா –
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ஓம் கோ³பாலாய நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
ஓம் ஜந்மஹீநாய நம꞉ – ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
ஓம் பூதநாவைரிணே நம꞉ – ஊரூ பூஜயாமி ।
ஓம் ஶகடாஸுரப⁴ஞ்ஜநாய நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
ஓம் நவநீதப்ரியாய நம꞉ – நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஓம் உத்தாலதாலபே⁴த்ரே நம꞉ – உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஓம் வநமாலிநே நம꞉ – வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் பூஜயாமி ।
ஓம் சதுர்பு⁴ஜாய நம꞉ – ஹஸ்தான் பூஜயாமி ।
ஓம் கம்ஸாரயே நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் மது²ராநாதா²ய நம꞉ – முக²ம் பூஜயாமி ।
ஓம் குசேலஸம்பத்ப்ரதா³ய நம꞉ – கபோலௌ பூஜயாமி ।
ஓம் கஞ்ஜலோசநாய நம꞉ – நேத்ரே பூஜயாமி ।
ஓம் கருணாநித⁴யே நம꞉ – கர்ணௌ பூஜயாமி ।
ஓம் லலிதாக்ருதயே நம꞉ – லலாடம் பூஜயாமி ।
ஓம் ஶுகஸம்ஸ்துதாய நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஓம் ஸர்வேஶ்வராய நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ க்ருஷ்ண அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

தூ⁴பம் –
யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴꞉ ।
க॒தி॒தா⁴ வ்ய॑கல்பயன் ।
முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா³॒ஹூ ।
காவூ॒ரூ பாதா³॑வுச்யேதே ।
வநஸ்பத்யுத்³ப⁴வோ தி³வ்யோ க³ந்தா⁴ட்⁴யோ க³ந்த⁴ உத்தம ।
பா³லக்ருஷ்ண மஹீபாலோ தூ⁴போ(அ)யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚(அ)ஸ்ய॒ முக²॑மாஸீத் ।
பா³॒ஹூ ரா॑ஜ॒ந்ய॑: க்ரு॒த꞉ ।
ஊ॒ரூ தத³॑ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய॑: ।
ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத ।
ஸாஜ்யம் த்ரிவர்திஸம்யுக்தம் வஹ்நிநா யோஜிதம் மயா ।
க்³ருஹாண மங்க³ளம் தீ³பம் த்ரைலோக்ய திமிராபஹம் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ தீ³பம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ச॒ந்த்³ரமா॒ மந॑ஸோ ஜா॒த꞉ ।
சக்ஷோ॒: ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா²॒தி³ந்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³நிஶ்ச॑ ।
ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத ।
நைவேத்³யம் க்³ருஹ்யதாம் தே³வ ப⁴க்திம் மே அசலாம் குரு ।
ஈப்ஸிதம் மே வரம் தே³ஹி இஹத்ர ச பராம் க³திம் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி (ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அம்ருதோபஸ்தரணமஸி ।
ஓம் ப்ராணாய ஸ்வாஹா । ஓம் அபாநாய ஸ்வாஹா । ஓம் வ்யாநாய ஸ்வாஹா । ஓம் உதா³நாய ஸ்வாஹா । ஓம் ஸமாநாய ஸ்வாஹா ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி । உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி । ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி । ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
நாப்⁴யா॑ ஆஸீத³॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்³யௌ꞉ ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ॒: ஶ்ரோத்ரா᳚த் ।
ததா²॑ லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயன் ॥
பூகீ³ப²லம் ஸதாம்பூ³லம் நாக³வல்லீத³ளைர்யுதம் ।
ஏலா லவங்க³ ஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: ।
நாமா॑நி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ந்॒ யதா³ஸ்தே᳚ ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ கர்பூர நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி । நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ ।
ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வாந்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑நாய வித்³யதே ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஸுவர்ண தி³வ்ய மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரம் –
யாநிகாநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹிமாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸலா ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ ஜநார்த³ந ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரம் –
உரஸா ஶிரஸா த்³ருஷ்ட்யா மநஸா வசஸா ததா² ।
பத்³ப்⁴யாம் கராப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ப்ரணாமோஷ்டாங்க³முச்யதே ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாந்நாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
ஸமஸ்த ராஜோபசாரான் தே³வோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
நமோ ப்³ரஹ்மண்ய தே³வாய கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதாய ச ।
ஜக³த்³தி⁴தாய க்ருஷ்ணாய கோ³விந்தா³ய நமோ நம꞉ ॥
க்ருஷ்ணாய வாஸுதே³வாய ஹரயே பரமாத்மநே ।
ப்ரணதக்லேஶநாஶாய கோ³விந்தா³ய நமோ நம꞉ ॥
நமஸ்துப்⁴யம் ஜக³ந்நாத² தே³வகீதநய ப்ரபோ⁴ ।
வஸுதே³வஸுதா(அ)நந்த யஶோதா³நந்த³வர்த⁴ந ॥
கோ³விந்த³ கோ³குலாதா⁴ர கோ³பீகாந்த கு³ணார்ணவ ।
பாஹி மாம் பத்³மநயந பதிதம் ப⁴வஸாக³ரே ॥
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ப்ரார்த²நா நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா ப்ரார்த²ந –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம ।
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம ।
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வர ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்துதே ।

அநயா புருஷஸூக்த விதா⁴ந பூர்வக த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரமாத்மா ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ பா³லக்ருஷ்ண பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥

ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed