Sri Varahi Devi Shodasopachara Puja – ஶ்ரீ வாராஹீ ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ வாராஹீ மாத்ருகா தே³வதா அநுக்³ரஹ ப்ரஸாத³ ஸித்³தி⁴த்³வாரா ஸர்வஶத்ருபா³தா⁴ ஶாந்த்யர்த²ம், மம ஸர்வாரிஷ்ட நிவ்ருத்த்யர்த²ம், ஸர்வகார்ய ஸித்³த்⁴யர்த²ம், ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வதா ப்ரீத்யர்த²ம் ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴நேந த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராணப்ரதிஷ்ட² –
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥
ஆவாஹிதா ப⁴வ ஸ்தா²பிதா ப⁴வ ।
ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ வரதா³ ப⁴வ ।
ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ।
நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாதே³வி வரதே³ விஶ்வரக்ஷிணீ ।
ஸாந்நித்⁴யம் குரு மே தே³வி ஜக³ந்மாத꞉ க்ருபாபரே ॥
அஸ்மின் பி³ம்பே³ ஶ்ரீவாராஹீ தே³வதாமாவாஹயாமி ஸ்தா²பயாமி பூஜயாமி ।

த்⁴யாநம் –
மேக⁴ஶ்யாமருசிம் மநோஹரகுசாம் நேத்ரத்ரயோத்³பா⁴ஸிதாம்
கோலாஸ்யாம் ஶஶிஶேக²ராமசலயா த³ம்ஷ்ட்ராதலே ஶோபி⁴தாம் ।
பி³ப்⁴ராணாம் ஸ்வகராம்பு³ஜைரஸிலதாம் சர்மா(அ)ஸி பாஶம் ஸ்ருணிம்
வாராஹீமநுசிந்தயேத்³த⁴யவராரூடா⁴ம் ஶுபா⁴லங்க்ருதிம் ॥
வித்³யுத்³ரோசிர்ஹஸ்தபத்³மைர்த³தா⁴நா
பாஶம் ஶக்திம் முத்³க³ரம் சாங்குஶம் ச ।
நேத்ரோத்³பூ⁴தைர்வீதிஹோத்ரைஸ்த்ரிநேத்ரா
வாராஹீ ந꞉ ஶத்ருவர்க³ம் க்ஷிணோது ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஆக³ச்ச² வரதே³ தே³வி தை³த்யத³ர்பநிஷூதி³நீ ।
பூஜாம் க்³ருஹாண ஸுமுகீ² நமஸ்தே ஶங்கரப்ரியே ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
அநேகரத்நஸம்யுக்தம் நாநாமணிக³ணாந்விதம் ।
மாத꞉ ஸ்வர்ணமயம் தி³வ்யமாநஸம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ நவரத்ந க²சித ஸுவர்ணஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥
க³ங்கா³தி³ ஸர்வதீர்தே²ப்⁴யோ மயா ப்ரார்த²நயா(ஆ)ஹ்ருதம் ।
தோயமேதத்ஸுக²ம் ஸ்பர்ஶ பாத்³யர்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்³ராம்
ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
க³ந்த⁴புஷ்பாக்ஷதைர்யுக்தமர்க்⁴யம் ஸம்பாதி³தம் மயா ।
க்³ருஹாண த்வம் மஹாதே³வி ப்ரஸந்நா ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒
ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே-
-(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
ஆசம்யதாம் த்வயா தே³வி ப⁴க்திர்மே ஹ்யசலாம் குரு ।
ஈப்ஸிதாம் மே வரம் தே³ஹி பரத்ர ச பராம் க³திம் ॥

ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

மது⁴பர்கம் –
காபிலம் த³தி⁴ குந்தே³ந்து³த⁴வளம் மது⁴ஸம்யுதம் ।
ஸ்வர்ணபாத்ரஸ்தி²தம் தே³வி மது⁴பர்கம் க்³ருஹாண போ⁴꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ மது⁴பர்கம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
பஞ்சாம்ருதம் மயாநீதம் பயோ த³தி⁴ க்⁴ருதம் மது⁴ ।
ஶர்கராதி³ ஸமாயுக்தம் ஸ்நாநார்த²ம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ஜா॒தோ
வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த² பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து
மா॒யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ।
ஜாஹ்நவீ தோயமாநீதம் ஶுப⁴ம் கர்பூரஸம்யுதம் ।
ஸ்நாபயாமி ஸுரஶ்ரேஷ்டே² த்வாம் புத்ராதி³ ப²லப்ரதா³ன் ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³கஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉ கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மின் கீ॒ர்திம்ரு॑த்³தி⁴ம் த³॒தா³து॑ மே ॥
வஸ்த்ரம் ச ஸோமதே³வத்யம் லஜ்ஜாயாஸ்து நிவாரணம் ।
மயா நிவேதி³தம் ப⁴க்த்யா க்³ருஹாண பரமேஶ்வரீ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
க்ஷுத்பி॑பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॑ல॒க்ஷ்மீம் நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச ஸர்வாம்॒ நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹா॑த் ॥
ஸ்வபா⁴வ ஸுந்த³ராங்கா³ர்தே² நாநாஶக்த்யாஶ்ரிதே ஶிவே ।
பூ⁴ஷணாநி விசித்ராணி கல்பயாம்யமரார்சிதே ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீ॑க்³ம் ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
பரமாநந்த³ ஸௌபா⁴க்³ய பரிபூர்ண தி³க³ந்தரே ।
க்³ருஹாண பரமம் க³ந்த⁴ம் க்ருபயா பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।

குங்குமம் –
குங்குமம் காந்தித³ம் தி³வ்யம் காமிநீ காமஸம்ப⁴வம் ।
குங்குமேநார்சிதே தே³வி ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ குங்குமம் ஸமர்பயாமி ।

கஜ்ஜலம் –
சக்ஷுப்⁴யாம் கஜ்ஜலம் ரம்யம் ஸுப⁴கே³ ஶக்திகாரிகே ।
கர்பூரஜ்யோதிருத்பந்நம் க்³ருஹாண பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ கஜ்ஜலம் ஸமர்பயாமி ।

ஸௌபா⁴க்³ய ஸூத்ரம் –
ஸௌபா⁴க்³யஸூத்ரம் வரதே³ ஸுவர்ணமணிஸம்யுதே ।
கண்டே² க்³ருஹாண தே³வேஶி ஸௌபா⁴க்³யம் தே³ஹி மே ஸதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஸௌபா⁴க்³ய ஸூத்ரம் ஸமர்பயாமி ।

ஹரித்³ராசூர்ணம் –
ஸ்வர்ணாப⁴மமலம் ரம்யம் பவித்ரம் ஶுப⁴வர்த⁴நம் ।
லக்ஷ்மீகரம் ச தே தே³வீ ஹரித்³ராசூர்ணமர்பயே ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஹரித்³ராசூர்ணம் ஸமர்பயாமி ।

அக்ஷதான் –
ரஞ்ஜிதா குங்குமௌகே⁴ந அக்ஷதாஶ்சாபி ஶோப⁴நா꞉ ।
மமைஷாம் தே³வி தா³நேந ப்ரஸந்நாப⁴வமீஶ்வரீ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பமாலா –
ஸுரபி⁴ம் புஷ்பநிசயைர்க்³ரதி²தம் ஶுப⁴மாலிகாம் ।
த³தா³மி தவ ஶோபா⁴ர்த²ம் க்³ருஹாண பரமேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ புஷ்பமாலா ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
மந்தா³ர பாரிஜாதாதி³ பாடலீ கேதகாநி ச ।
ஜாதீ சம்பக புஷ்பாணி க்³ருஹாண பரமேஶ்வரீ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அதா²ங்க³ பூஜா –
ஸர்வதே³வதா பூஜ்யமாநபாத³ஶ்ரியை நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
கிரிசக்ரரதா²ரூடா⁴யை நம꞉ – கு³ள்பௌ² பூஜயாமி ।
க்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை நம꞉ – ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
கர்மப்ரேரணரூபாயை நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
கர்மப²லதா³த்ர்யை நம꞉ – ஹ்ருத³யம் பூஜயாமி ।
ப⁴க்தாரிஶமந்யை நம꞉ – ஸ்தநௌ பூஜயாமி ।
ஹலமுஸலாத்³யாயுத⁴தா⁴ரிண்யை நம꞉ – பா³ஹூன் பூஜயாமி ।
நிக்³ரஹாநுக்³ரஹத³க்ஷாயை நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
கோலாஸ்யாயை நம꞉ – முக²ம் பூஜயாமி ।
ஜக³த்³வர்தநகாரணாயை நம꞉ – நாஸிகாம் பூஜயாமி ।
ப⁴க்தாநுக்³ரஹஶீலிந்யை நம꞉ – நேத்ரே பூஜயாமி ।
இச்சா²ஶக்திரூபிண்யை நம꞉ – கர்ணௌ பூஜயாமி ।
சந்த்³ரஶேக²ராயை நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஶுபா⁴லங்க்ருதயே நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அத² ஶக்தி பூஜா –
ஓம் உச்சாடநீ ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் உச்சாடநேஶி ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶோஷணீ ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶோஷணேஶி ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் மாரணே ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் மாரணேஶி ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴ஷணீ ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴ஷணேஶி ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ராஸநீ ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ராஸநேஶி ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் கம்பநீ ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் கம்பநேஶி ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆஜ்ஞாவிவர்திநீ ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆஜ்ஞாவிவர்திநீஶி ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் வஸ்துஜாதேஶ்வரீ ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉
ஓம் ஸர்வஸம்பாத³நீஶ்வரீ ஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஷோட³ஶஶக்தி ஸேவிதாயை ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ மஹாவாராஹி அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

தூ⁴பம் –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா॒ ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥
த³ஶாங்க³ கு³க்³கு³ளம் தூ⁴பம் சந்த³நாக³ரு ஸம்யுதம் ।
ஸமர்பிதம் மயா ப⁴க்த்யா மஹாதே³வி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நி॒க்³தா⁴॒நி॒ சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
க்⁴ருதவர்திஸமாயுக்தம் மஹாதேஜ மஹோஜ்ஜ்வலம் ।
தீ³பம் தா³ஸ்யாமி தே³வேஶி ஸுப்ரீதா ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம்॒ பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம்।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
அந்நம் சதுர்வித⁴ம் ஸ்வாது³ ரஸை꞉ ஷட்³பி⁴꞉ ஸமந்விதம் ।
நைவேத்³யம் க்³ருஹ்யதாம் தே³வி ப⁴க்திர்மேஹ்யசலாம் குரு ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி ।
அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி । உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி ।
ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

ருதுப²லம் –
த்³ராக்ஷா க²ர்ஜூர கத³ளீ பநஸாம்ரகபித்யகம் ।
நாரிகேலேக்ஷுஜம்ப்³வாதி³ ப²லாநி ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ருதுப²லம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம்॒ ஸு॒வ॒ர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவஹ ॥
ஏலாலவங்க³ கஸ்தூரீ கர்பூரை꞉ ஸுஷ்டு²வாஸிதாம் ।
வீடிகாம் முக²வாஸார்த²மர்பயாமி ஸுரேஶ்வரி ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹி॑ரண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚-
-ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
நீராஜநம் ஸுமங்க³ல்யம் கர்பூரேண ஸமந்விதம் ।
சந்த்³ரார்கவஹ்நி ஸத்³ருஶம் மஹாதே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
ஓம் ஐம் க்³ளௌம் ஐம் நமோ ப⁴க³வதி வார்தாலி வார்தாலி வாராஹி வாராஹி வராஹமுகி² வராஹமுகி² ஐம் க்³ளௌம் ஐம் அந்தே⁴ அந்தி⁴நி நம꞉ ருந்தே⁴ ருந்தி⁴நி நம꞉ ஜம்பே⁴ ஜம்பி⁴நி நம꞉ மோஹே மோஹிநி நம꞉ ஸ்தம்பே⁴ ஸ்தம்பி⁴நி நம꞉ ஐம் க்³ளௌம் ஐம் ஸர்வது³ஷ்ட ப்ரது³ஷ்டாநாம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வ வாக் சித்த சக்ஷுர்முக² க³தி ஜிஹ்வா ஸ்தம்ப⁴நம் குரு குரு ஶீக்⁴ரம் வஶ்யம் குரு குரு ஐம் க்³ளௌம் ஐம் ட²꞉ ட²꞉ ட²꞉ ட²꞉ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிண –
யாநிகாநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹி மாம் க்ருபயா தே³வீ ஶரணாக³தவத்ஸலே ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வரீ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரம் –
நம꞉ ஸர்வஹிதார்தா²யை ஜக³தா³தா⁴ர ஹேதவே ।
ஸாஷ்டாங்கோ³(அ)யம் ப்ரணாமஸ்து ப்ரயத்நேந மயா க்ருத꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரார்த²நா –
நமஸ்தே தே³வி தே³வேஶி நமஸ்தே ஈப்ஸிதப்ரதே³ ।
நமஸ்தே ஜக³தாம் தா⁴த்ரி நமஸ்தே ப⁴க்தவத்ஸலே ॥
ரஸம் ரூபம் ச க³ந்த⁴ம் ச ஶப்³த³ம் ஸ்பர்ஶம் ச யோகி³நீ ।
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேந்நாராயணீ ஸதா³ ॥
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி ।
புத்ரான் தே³ஹி த⁴நம் தே³ஹி ஸர்வான் காமாம்ஶ்ச தே³ஹி மே ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ப்ரார்த²நா நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாந்நாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।
யத்³யத்³த்³ரவ்யமபூர்வம் ச ப்ருதி²வ்யாமதிது³ர்லப⁴ம் ।
தே³வபூ⁴பார்ஹ போ⁴க்³யம் ச தத்³த்³ரவ்யம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ஸமஸ்த ராஜ்ஞீயோபசாரான் தே³வ்யோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா ப்ரார்த²நா –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் பராத்பரே ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வி பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ॥

அநயா மயா க்ருதேந ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴ந பூர்வக த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜநேந ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீ வாராஹீ தே³வீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் மாத்ருபாதோ³த³கம் ஶுப⁴ம் ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

விஸர்ஜநம் –
இத³ம் பூஜா மயா தே³வி யதா²ஶக்த்யுபபாதி³தாம் ।
ரக்ஷார்த²ம் த்வம் ஸமதா³ய வ்ரஜஸ்தா²நமநுத்தமம் ॥
ஓம் ஶ்ரீவாராஹீ தே³வ்யை நம꞉ யதா²ஸ்தா²நமுத்³வாஸயாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed