Sri Varahi Devi Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಮಾತೃಕಾ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ಸರ್ವಶತ್ರುಬಾಧಾ ಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಮಮ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥
ಆವಾಹಿತಾ ಭವ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಭವ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ವರದಾ ಭವ ।
ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ।
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ವರದೇ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಕೃಪಾಪರೇ ॥
ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಮ್ಬೇ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವತಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಮೇಘಶ್ಯಾಮರುಚಿಂ ಮನೋಹರಕುಚಾಂ ನೇತ್ರತ್ರಯೋದ್ಭಾಸಿತಾಂ
ಕೋಲಾಸ್ಯಾಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಮಚಲಯಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾತಲೇ ಶೋಭಿತಾಮ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಸ್ವಕರಾಮ್ಬುಜೈರಸಿಲತಾಂ ಚರ್ಮಾಽಸಿ ಪಾಶಂ ಸೃಣಿಂ
ವಾರಾಹೀಮನುಚಿನ್ತಯೇದ್ಧಯವರಾರೂಢಾಂ ಶುಭಾಲಙ್ಕೃತಿಮ್ ॥
ವಿದ್ಯುದ್ರೋಚಿರ್ಹಸ್ತಪದ್ಮೈರ್ದಧಾನಾ
ಪಾಶಂ ಶಕ್ತಿಂ ಮುದ್ಗರಂ ಚಾಙ್ಕುಶಂ ಚ ।
ನೇತ್ರೋದ್ಭೂತೈರ್ವೀತಿಹೋತ್ರೈಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಾ
ವಾರಾಹೀ ನಃ ಶತ್ರುವರ್ಗಂ ಕ್ಷಿಣೋತು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಆಗಚ್ಛ ವರದೇ ದೇವಿ ದೈತ್ಯದರ್ಪನಿಷೂದಿನೀ ।
ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ ಸುಮುಖೀ ನಮಸ್ತೇ ಶಙ್ಕರಪ್ರಿಯೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಅನೇಕರತ್ನಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ನಾನಾಮಣಿಗಣಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಮಾತಃ ಸ್ವರ್ಣಮಯಂ ದಿವ್ಯಮಾನಸಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ಸುವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ಗಙ್ಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯೋ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾಽಽಹೃತಮ್ ।
ತೋಯಮೇತತ್ಸುಖಂ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಾದ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ
ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುಕ್ತಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮ್ಪಾದಿತಂ ಮಯಾ ।
ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒
ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ-
-ಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಆಚಮ್ಯತಾಂ ತ್ವಯಾ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿರ್ಮೇ ಹ್ಯಚಲಾಂ ಕುರು ।
ಈಪ್ಸಿತಾಂ ಮೇ ವರಂ ದೇಹಿ ಪರತ್ರ ಚ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ಕಾಪಿಲಂ ದಧಿ ಕುನ್ದೇನ್ದುಧವಲಂ ಮಧುಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರಸ್ಥಿತಂ ದೇವಿ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಗೃಹಾಣ ಭೋಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಪಞ್ಚಾಮೃತಂ ಮಯಾನೀತಂ ಪಯೋ ದಧಿ ಘೃತಂ ಮಧು ।
ಶರ್ಕರಾದಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ
ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು
ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।
ಜಾಹ್ನವೀ ತೋಯಮಾನೀತಂ ಶುಭಂ ಕರ್ಪೂರಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೇ ತ್ವಾಂ ಪುತ್ರಾದಿ ಫಲಪ್ರದಾನ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ವಸ್ತ್ರಂ ಚ ಸೋಮದೇವತ್ಯಂ ಲಜ್ಜಾಯಾಸ್ತು ನಿವಾರಣಮ್ ।
ಮಯಾ ನಿವೇದಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥
ಸ್ವಭಾವ ಸುನ್ದರಾಙ್ಗಾರ್ಥೇ ನಾನಾಶಕ್ತ್ಯಾಶ್ರಿತೇ ಶಿವೇ ।
ಭೂಷಣಾನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಪಯಾಮ್ಯಮರಾರ್ಚಿತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಪರಮಾನನ್ದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿಗನ್ತರೇ ।
ಗೃಹಾಣ ಪರಮಂ ಗನ್ಧಂ ಕೃಪಯಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕುಙ್ಕುಮಮ್ –
ಕುಙ್ಕುಮಂ ಕಾನ್ತಿದಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮಸಮ್ಭವಮ್ ।
ಕುಙ್ಕುಮೇನಾರ್ಚಿತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕುಙ್ಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕಜ್ಜಲಮ್ –
ಚಕ್ಷುಭ್ಯಾಂ ಕಜ್ಜಲಂ ರಮ್ಯಂ ಸುಭಗೇ ಶಕ್ತಿಕಾರಿಕೇ ।
ಕರ್ಪೂರಜ್ಯೋತಿರುತ್ಪನ್ನಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರಮ್ –
ಸೌಭಾಗ್ಯಸೂತ್ರಂ ವರದೇ ಸುವರ್ಣಮಣಿಸಮ್ಯುತೇ ।
ಕಣ್ಠೇ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಸದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಮ್ –
ಸ್ವರ್ಣಾಭಮಮಲಂ ರಮ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಶುಭವರ್ಧನಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರಂ ಚ ತೇ ದೇವೀ ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಮರ್ಪಯೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ರಞ್ಜಿತಾ ಕುಙ್ಕುಮೌಘೇನ ಅಕ್ಷತಾಶ್ಚಾಪಿ ಶೋಭನಾಃ ।
ಮಮೈಷಾಂ ದೇವಿ ದಾನೇನ ಪ್ರಸನ್ನಾಭವಮೀಶ್ವರೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ –
ಸುರಭಿಂ ಪುಷ್ಪನಿಚಯೈರ್ಗ್ರಥಿತಂ ಶುಭಮಾಲಿಕಾಮ್ ।
ದದಾಮಿ ತವ ಶೋಭಾರ್ಥಂ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ಮನ್ದಾರ ಪಾರಿಜಾತಾದಿ ಪಾಟಲೀ ಕೇತಕಾನಿ ಚ ।
ಜಾತೀ ಚಮ್ಪಕ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥಾಙ್ಗ ಪೂಜಾ –
ಸರ್ವದೇವತಾ ಪೂಜ್ಯಮಾನಪಾದಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ – ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕರ್ಮಪ್ರೇರಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕರ್ಮಫಲದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಭಕ್ತಾರಿಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ – ಸ್ತನೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಹಲಮುಸಲಾದ್ಯಾಯುಧಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ – ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕೋಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಜಗದ್ವರ್ತನಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ – ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಶೀಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ – ನೇತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ – ಕರ್ಣೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಶುಭಾಲಙ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಾ –
ಓಂ ಉಚ್ಚಾಟನೀ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚಾಟನೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಷಣೀ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಷಣೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಣೇ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಣೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಣೀ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಣೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸನೀ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾಸನೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಪನೀ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಪನೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಞಾವಿವರ್ತಿನೀ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಞಾವಿವರ್ತಿನೀಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸ್ತುಜಾತೇಶ್ವರೀ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪಾದನೀಶ್ವರೀ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಷೋಡಶಶಕ್ತಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ಮಹಾವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಧೂಪಮ್ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥
ದಶಾಙ್ಗ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಚನ್ದನಾಗರು ಸಮ್ಯುತಮ್ ।
ಸಮರ್ಪಿತಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ಘೃತವರ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಮಹಾತೇಜ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ದೀಪಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಸ್ವಾದು ರಸೈಃ ಷಡ್ಭಿಃ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ನೈವೇದ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿರ್ಮೇಹ್ಯಚಲಾಂ ಕುರು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ । ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಋತುಫಲಮ್ –
ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಖರ್ಜೂರ ಕದಲೀ ಪನಸಾಮ್ರಕಪಿತ್ಯಕಮ್ ।
ನಾರಿಕೇಲೇಕ್ಷುಜಮ್ಬ್ವಾದಿ ಫಲಾನಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಋತುಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥
ಏಲಾಲವಙ್ಗ ಕಸ್ತೂರೀ ಕರ್ಪೂರೈಃ ಸುಷ್ಠುವಾಸಿತಾಮ್ ।
ವೀಟಿಕಾಂ ಮುಖವಾಸಾರ್ಥಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚-
-ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ನೀರಾಜನಂ ಸುಮಙ್ಗಲ್ಯಂ ಕರ್ಪೂರೇಣ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕವಹ್ನಿ ಸದೃಶಂ ಮಹಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಓಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾರ್ತಾಲಿ ವಾರ್ತಾಲಿ ವಾರಾಹಿ ವಾರಾಹಿ ವರಾಹಮುಖಿ ವರಾಹಮುಖಿ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಂ ಅನ್ಧೇ ಅನ್ಧಿನಿ ನಮಃ ರುನ್ಧೇ ರುನ್ಧಿನಿ ನಮಃ ಜಮ್ಭೇ ಜಮ್ಭಿನಿ ನಮಃ ಮೋಹೇ ಮೋಹಿನಿ ನಮಃ ಸ್ತಮ್ಭೇ ಸ್ತಮ್ಭಿನಿ ನಮಃ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಪ್ರದುಷ್ಟಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವ ವಾಕ್ ಚಿತ್ತ ಚಕ್ಷುರ್ಮುಖ ಗತಿ ಜಿಹ್ವಾ ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಕುರು ಕುರು ಶೀಘ್ರಂ ವಶ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಂ ಠಃ ಠಃ ಠಃ ಠಃ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ –
ಯಾನಿಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ನಮಃ ಸರ್ವಹಿತಾರ್ಥಾಯೈ ಜಗದಾಧಾರ ಹೇತವೇ ।
ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗೋಽಯಂ ಪ್ರಣಾಮಸ್ತು ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಯಾ ಕೃತಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ನಮಸ್ತೇ ದೇವಿ ದೇವೇಶಿ ನಮಸ್ತೇ ಈಪ್ಸಿತಪ್ರದೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ ॥
ರಸಂ ರೂಪಂ ಚ ಗನ್ಧಂ ಚ ಶಬ್ದಂ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಚ ಯೋಗಿನೀ ।
ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ರಕ್ಷೇನ್ನಾರಾಯಣೀ ಸದಾ ॥
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ।
ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಯದ್ಯದ್ದ್ರವ್ಯಮಪೂರ್ವಂ ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮತಿದುರ್ಲಭಮ್ ।
ದೇವಭೂಪಾರ್ಹ ಭೋಗ್ಯಂ ಚ ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಞೀಯೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವ್ಯೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಪರಾತ್ಪರೇ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ॥

ಅನಯಾ ಮಯಾ ಕೃತೇನ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜನೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಮಾತೃಪಾದೋದಕಂ ಶುಭಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ವಿಸರ್ಜನಮ್ –
ಇದಂ ಪೂಜಾ ಮಯಾ ದೇವಿ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯುಪಪಾದಿತಾಮ್ ।
ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ತ್ವಂ ಸಮದಾಯ ವ್ರಜಸ್ಥಾನಮನುತ್ತಮಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಮುದ್ವಾಸಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed