Sri Krishna Shodasopachara Pooja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಮಮ ಮನೋವಾಞ್ಛಿತ ಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಲಲಾಟಫಲಕೇ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ನಾಸಾಗ್ರೇ ವರಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೇ ವೇಣುಂ ಕರೇ ಕಙ್ಕಣಮ್ ।
ಸರ್ವಾಙ್ಗೇ ಹರಿಚನ್ದನಂ ಚ ಕಲಯನ್ ಕಣ್ಠೇ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿಂ
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೇ ಗೋಪಾಲಚೂಡಾಮಣಿಃ ॥
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಬಾಲಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಮಾತ್ರಙ್ಕೇ ಸ್ತನ್ಯಪಾಯಿನಮ್ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸಂ ಕಾನ್ತಂ ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಚ್ಛವಿಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ ।
ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ ।
ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಙ್ಗು॒ಲಮ್ ।
ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೇವೇಶಂ ಶ್ರೀಪತಿಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಹರಿಮ್ ।
ಬಾಲರೂಪಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವಮ್᳚ ।
ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಮ್᳚ ।
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ ।
ಯ॒ದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ ।
ದಾಮೋದರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಮ್ಭವ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಾರು ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಗೋಕುಲಪ್ರಿಯ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ ।
ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ।
ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ ।
ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂರ್ವಜ ।
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಪೂರ್ಣರೂಪ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನ॑: ।
ತತೋ॒ ವಿಷ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ ।
ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ ।
ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೋಪೇತಂ ಫಲೇನ ಚ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಭಗವನ್ ವಸುದೇವ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ ।
ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ ।
ಪ॒ಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ।
ನಾನಾನದೀ ಸಮಾನೀತಂ ಸುವರ್ಣಕಲಶಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಂ ಚ ವಿಮಲಂ ಜಲಮಚ್ಯುತ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಮಧುಪರ್ಕಮ್ –
ಮಧುದಧ್ಯಾಜ್ಯಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವ ।
ಮಧುಸೂದನ ದೇವೇಶ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಗೃಹಾಣ ಮೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ ।
ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಙ್ಗ॒ಥೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವ್ಣೋ॑ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿನ॑: ।
ಸು॒ರ॒ಭಿ ನೋ॒ ಮುಖಾ॑ ಕರ॒ತ್ಪ್ರಾಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಶು॒ಕ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರಸಿ॒ ತೇಜೋ॑ಸಿ ದೇ॒ವೋವ॑ಸ್ಸವಿ॒ತೋತ್ಪು॑ನಾ॒ತು
ಅಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑: ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯ॒ತೇ ಮಧು॑ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವಃ ।
ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಃ ಸ॒ನ್ತ್ವೌಷ॑ಧೀಃ ।
ಮಧು॒ನಕ್ತ॑ಮು॒ತೋಷ॑ಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ ಪಾರ್ಥಿ॑ವ॒ಗ್ಂ॒ರಜ॑: ।
ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ ।
ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವನ್ತು ನಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ವಾ॒ದುಃ ಪ॑ವಸ್ವ ದಿ॒ವ್ಯಾಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರಿನ್ದ್ರಾ᳚ಯ ಸು॒ಹವೀ᳚ತು ನಾಮ್ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವಾ॒ಯವೇ॒ ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ಮಧು॑ಮಾಂ॒ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಶರ್ಕರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀ॑: ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾನೋ॑ ಮುನ್ಚ॒ನ್ತ್ವಗ್ಂ ಹ॑ಸಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಪಯೋದಧಿ ಘೃತಂ ಮಧು ।
ಶರ್ಕರಾಮಪಿ ಗೋವಿನ್ದ ಶಕಟಾಸುರಭಞ್ಜನ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ ।
ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ ।
ವ॒ಸ॒ನ್ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯಮ್᳚ ।
ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ ।
ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।
ಗಙ್ಗಾ ಗೋದಾವರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಯಮುನಾಭ್ಯಃ ಸಮಾಹೃತಮ್ ।
ಸಲಿಲಂ ವಿಮಲಂ ದೇವ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್ಪರಿ॒ಧಯ॑: ।
ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧ॑: ಕೃ॒ತಾಃ ।
ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ ।
ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಮ್ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಯುಗಂ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ಸಕಲಾನರ್ಥಾನ್ ದೇವಕೀ ಪ್ರಿಯನನ್ದನ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ –
ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ ।
ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ।
ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜನ್ತ ।
ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ಉಪವೀತಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಕಾಞ್ಚನಂ ಕಮಲಾಪತೇ ।
ಪವಿತ್ರಂ ಕುರು ಮಾಂ ದೇವ ನಮಃ ಪರಮಪೂರುಷ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: ।
ಸಮ್ಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಮ್ ।
ಪ॒ಶೂಗ್ಸ್ತಾಗ್ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ ।
ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ಗನ್ಧಂ ಕುಙ್ಕುಮಕಸ್ತೂರೀ ಘನಸಾರಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಗೃಹಾಣ ತೇ ನಮೋ ದೇವ ಕುಬ್ಜಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: ।
ಋಚ॒: ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛನ್ದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ।
ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ ।
ಹಾರನೂಪುರಕೇಯೂರ ಕಿಙ್ಕಿಣೀದಾಮಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ಗೃಹಾಣಾಭರಣಂ ಸರ್ವಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಅಕ್ಷತಾನ್ ಧವಲಾನ್ ದಿವ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ತಾಫಲ ಸಮಪ್ರಭಾನ್ ।
ವಾಸುದೇವ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯನ್ತ ।
ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ ।
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ।
ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯ॑: ।
ಜಾಜೀ ಚಮ್ಪಕ ಪುನ್ನಾಗ ಕೇತಕೀ ಮಲ್ಲಿಕಾದಿಭಿಃ ।
ಕರವೀರೈಃ ಪಾರಿಜಾತೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ರಮಾಪತಿಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥಾಙ್ಗ ಪೂಜಾ –
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ – ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಹೀನಾಯ ನಮಃ – ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪೂತನಾವೈರಿಣೇ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶಕಟಾಸುರಭಞ್ಜನಾಯ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಉತ್ತಾಲತಾಲಭೇತ್ರೇ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ – ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ – ಹಸ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಥುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ – ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕುಚೇಲಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ – ಕಪೋಲೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕಞ್ಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ನಮಃ – ಕರ್ಣೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ – ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶುಕಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಧೂಪಮ್ –
ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ ।
ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ ।
ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ ।
ವನಸ್ಪತ್ಯುದ್ಭವೋ ದಿವ್ಯೋ ಗನ್ಧಾಢ್ಯೋ ಗನ್ಧ ಉತ್ತಮ ।
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹೀಪಾಲೋ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ ।
ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯ॑: ಕೃ॒ತಃ ।
ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯ॑: ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ।
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ ।
ಗೃಹಾಣ ಮಙ್ಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಹಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ ।
ಚಕ್ಷೋ॒: ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ ।
ಮುಖಾ॒ದಿನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ ।
ನೈವೇದ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಭಕ್ತಿಂ ಮೇ ಅಚಲಾಂ ಕುರು ।
ಈಪ್ಸಿತಂ ಮೇ ವರಂ ದೇಹಿ ಇಹತ್ರ ಚ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ (ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶ॒: ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ ।
ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ॥
ಪೂಗೀಫಲಂ ಸತಾಮ್ಬೂಲಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಏಲಾ ಲವಙ್ಗ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತಮ್᳚ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ತು ಪಾ॒ರೇ ।
ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರ॑: ।
ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಽಭಿ॒ವದ॒ನ್॒ ಯದಾಸ್ತೇ᳚ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ ।
ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ ।
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ ।
ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸುವರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾನಿಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಉರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಣಾಮೋಷ್ಟಾಙ್ಗಮುಚ್ಯತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಯ ಚ ।
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥
ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಕೀತನಯ ಪ್ರಭೋ ।
ವಸುದೇವಸುತಾಽನನ್ತ ಯಶೋದಾನನ್ದವರ್ಧನ ॥
ಗೋವಿನ್ದ ಗೋಕುಲಾಧಾರ ಗೋಪೀಕಾನ್ತ ಗುಣಾರ್ಣವ ।
ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪದ್ಮನಯನ ಪತಿತಂ ಭವಸಾಗರೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ।
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ।
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ।

ಅನಯಾ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed