Sri Krishna Shodasopachara Pooja Vidhanam – శ్రీ కృష్ణ షోడశోపచార పూజా


గమనిక – ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.

పూర్వాంగం చూ. ||

పసుపు గణపతి పూజ చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ మమ మనోవాంఛిత ఫలావాప్త్యర్థం బ్రహ్మజ్ఞాన సిద్ధ్యర్థం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మ పూజాం కరిష్యే ||

ధ్యానం –
కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షఃస్థలే కౌస్తుభం
నాసాగ్రే వరమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కంకణమ్ |
సర్వాంగే హరిచందనం చ కలయన్ కంఠే చ ముక్తావలిం
గోపస్త్రీపరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడామణిః ||
ధ్యాయామి బాలకం కృష్ణం మాత్రంకే స్తన్యపాయినమ్ |
శ్రీవత్సవక్షసం కాంతం నీలోత్పలదళచ్ఛవిమ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః |
స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ |
స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా |
అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ |
ఆవాహయామి దేవేశం శ్రీపతిం శ్రీధరం హరిమ్ |
బాలరూపధరం విష్ణుం సచ్చిదానందవిగ్రహమ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వమ్” |
యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” |
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః |
య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి |
దామోదర నమస్తేఽస్తు దేవకీగర్భసంభవ |
రత్నసింహాసనం చారు గృహ్యతాం గోకులప్రియ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా |
అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః |
పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ |
త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి |
పుష్పాక్షత సమాయుక్తం పురుషోత్తమ పూర్వజ |
పాద్యం గృహాణ దేవేశ పూర్ణరూప నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః పాదయో పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః |
పాదో”ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పున॑: |
తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ |
సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి |
గంధపుష్పాక్షతోపేతం ఫలేన చ సమన్వితమ్ |
అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్ వసుదేవ ప్రియాత్మజ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత |
వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః |
స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత |
ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః |
నానానదీ సమానీతం సువర్ణకలశస్థితమ్ |
గృహాణాచమనీయం చ విమలం జలమచ్యుత ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
మధుదధ్యాజ్యసంయుక్తం మహనీయ గుణార్ణవ |
మధుసూదన దేవేశ మధుపర్కం గృహాణ మే ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం –
ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ |
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑అకారిషం జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జిన॑: |
సు॒ర॒భి నో॒ ముఖా॑ కర॒త్ప్రాణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః దధ్నా స్నపయామి |

శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑సి దే॒వోవ॑స్సవి॒తోత్పు॑నా॒తు
అచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॑: |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః |
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః |
మధు॒నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్ పార్థి॑వ॒గ్॒oరజ॑: |
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా |
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్‍ం అస్తు॒ సూర్య॑: |
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవంతు నః |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః మధునా స్నపయామి |

స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే |
స్వా॒దురింద్రా”య సు॒హవీ”తు నామ్నే |
స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ |
బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒o అదా”భ్యః |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: |
బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో॑ మున్చ॒న్త్వగ్‍ం హ॑సః ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

పంచామృతస్నానమిదం పయోదధి ఘృతం మధు |
శర్కరామపి గోవింద శకటాసురభంజన ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః పంచామృతస్నానం సమర్పయామి |

స్నానం –
యత్పురు॑షేణ హ॒విషా” |
దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత |
వ॒స॒న్తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యమ్” |
గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రద్ధ॒విః |
ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన |
మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే |
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: |
ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః |
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ |
ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః |
గంగా గోదావరీ కృష్ణా యమునాభ్యః సమాహృతమ్ |
సలిలం విమలం దేవ స్నానార్థం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
స॒ప్తాస్యా॑సన్పరి॒ధయ॑: |
త్రిః స॒ప్త స॒మిధ॑: కృ॒తాః |
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః |
అబ॑ధ్న॒న్పురు॑షం ప॒శుమ్ |
పీతాంబరయుగం దేవ గృహాణ సుమనోహరమ్ |
దేహి మే సకలానర్థాన్ దేవకీ ప్రియనందన ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ |
పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః |
తేన॑ దే॒వా అయ॑జన్త |
సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే |
ఉపవీతం గృహాణేదం కాంచనం కమలాపతే |
పవిత్రం కురు మాం దేవ నమః పరమపూరుష ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ |
ప॒శూగ్‍స్తాగ్‍శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ |
ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే |
గంధం కుంకుమకస్తూరీ ఘనసారసమన్వితమ్ |
గృహాణ తే నమో దేవ కుబ్జానుగ్రహకారిణే ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః గంధం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
ఋచ॒: సామా॑ని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్॑oసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
యజు॒స్తస్మా॑దజాయత |
హారనూపురకేయూర కింకిణీదామపూర్వకమ్ |
గృహాణాభరణం సర్వం శరణాగతవత్సల ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఆభరణాని సమర్పయామి |

అక్షతాన్ –
అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ ముక్తాఫల సమప్రభాన్ |
వాసుదేవ గృహాణ త్వం నమస్తే భక్తవత్సల ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయన్త |
యే కే చో॑భ॒యాద॑తః |
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
తస్మా”జ్జా॒తా అ॑జా॒వయ॑: |
జాజీ చంపక పున్నాగ కేతకీ మల్లికాదిభిః |
కరవీరైః పారిజాతైః పూజయామి రమాపతిమ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథాంగ పూజా –
ఓం అచ్యుతాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం గోపాలాయ నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం జన్మహీనాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం పూతనావైరిణే నమః – ఊరూ పూజయామి |
ఓం శకటాసురభంజనాయ నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం నవనీతప్రియాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం ఉత్తాలతాలభేత్రే నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం వనమాలినే నమః – వక్షఃస్థలం పూజయామి |
ఓం చతుర్భుజాయ నమః – హస్తాన్ పూజయామి |
ఓం కంసారయే నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం మథురానాథాయ నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం కుచేలసంపత్ప్రదాయ నమః – కపోలౌ పూజయామి |
ఓం కంజలోచనాయ నమః – నేత్రే పూజయామి |
ఓం కరుణానిధయే నమః – కర్ణౌ పూజయామి |
ఓం లలితాకృతయే నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం శుకసంస్తుతాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అథ అష్టోత్తరశతనామ పూజా –

శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తరశతనామావళిః పశ్యతు ||

ధూపం –
యత్పురు॑ష॒o వ్య॑దధుః |
క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ |
ముఖ॒o కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ |
కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే |
వనస్పత్యుద్భవో దివ్యో గంధాఢ్యో గంధ ఉత్తమ |
బాలకృష్ణ మహీపాలో ధూపోఽయం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
బ్రా॒హ్మ॒ణో”ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ |
బా॒హూ రా॑జ॒న్య॑: కృ॒తః |
ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్య॑: |
ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత |
సాజ్యం త్రివర్తిసంయుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా |
గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపహమ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః దీపం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
చ॒న్ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః |
చక్షో॒: సూర్యో॑ అజాయత |
ముఖా॒దిన్ద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ |
ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత |
నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ భక్తిం మే అచలాం కురు |
ఈప్సితం మే వరం దేహి ఇహత్ర చ పరాం గతిమ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ | భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నాభ్యా॑ ఆసీద॒న్తరి॑క్షమ్ |
శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత |
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశ॒: శ్రోత్రా”త్ |
తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ |
పూగీఫలం సతాంబూలం నాగవల్లీదళైర్యుతమ్ |
ఏలా లవంగ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్తమ్” |
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే |
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీర॑: |
నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్॒ యదాస్తే” |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ |
శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః |
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |
నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

ప్రార్థనా –
నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ |
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ||
కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే |
ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః ||
నమస్తుభ్యం జగన్నాథ దేవకీతనయ ప్రభో |
వసుదేవసుతాఽనంత యశోదానందవర్ధన ||
గోవింద గోకులాధార గోపీకాంత గుణార్ణవ |
పాహి మాం పద్మనయన పతితం భవసాగరే ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ప్రార్థనా నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పురుషోత్తమ |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనమ్ |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పురుషోత్తమ |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా పురుషసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మా సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణమ్ ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ కృష్ణ పాదోదకం పావనం శుభమ్ ||
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed