Sri Haridra Ganapati Puja – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ (ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ)


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಮ್ ಪಶ್ಯತು ॥

ಅಸ್ಮಿನ್ ಹರಿದ್ರಾಬಿಮ್ಬೇ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥

ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ವರದೋ ಭವ ।
ಸುಮುಖೋ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ।
ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಹರಿದ್ರಾಭಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ
ಹರಿದ್ರಾವದನಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಧರಂ ದೇವಂ
ಮೋದಕಂ ದನ್ತಮೇವ ಚ ।
ಭಕ್ತಾಽಭಯಪ್ರದಾತಾರಂ
ವನ್ದೇ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಮ್ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।

ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದನ್ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ
ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ ।
ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒
ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ । ಧ್ಯಾನಮ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 1 ॥

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಆವಾಹಯಾಮಿ । ಆವಾಹನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 2 ॥

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನವರತ್ನಖಚಿತ ದಿವ್ಯ ಹೇಮ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 3 ॥

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 4 ॥

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 5 ॥

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 6 ॥

ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 7 ॥

ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಅಭಿ ವಸ್ತ್ರಾ ಸುವಸನಾನ್ಯರ್ಷಾಭಿ ಧೇನೂಃ ಸುದುಘಾಃ ಪೂಯಮಾನಃ ।
ಅಭಿ ಚನ್ದ್ರಾ ಭರ್ತವೇ ನೋ ಹಿರಣ್ಯಾಭ್ಯಶ್ವಾನ್ರಥಿನೋ ದೇವ ಸೋಮ ॥
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 8 ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ –
ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ॒ಪ॒ವೀ॒ತಂ ಪ॒ರಮಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಂ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರ್ಯತ್ಸ॒ಹಜಂ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಆಯು॑ಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿ ಮು॑ಞ್ಚ ಶು॒ಭ್ರಂ
ಯ॑ಜ್ಞೋಪವೀ॒ತಂ ಬ॒ಲಮ॑ಸ್ತು॒ ತೇಜ॑: ॥
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 9 ॥

ಗನ್ಧಮ್ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 10 ॥

ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಣ್ಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 11 ॥

ಧೂಪಮ್ –
ವನಸ್ಪತ್ಯುದ್ಭವಿರ್ದಿವ್ಯೈಃ ನಾನಾ ಗನ್ಧೈಃ ಸುಸಂಯುತಃ ।
ಆಘ್ರೇಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಽಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ । 12 ॥

ದೀಪಮ್ –
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಗೃಹಾಣ ಮಙ್ಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಹ ॥
ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೀಪಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ದೇವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ನರಕಾದ್ಘೋರಾತ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 13 ॥

ಧೂಪ ದೀಪಾನನ್ತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್-
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ।
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ __________ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಮೃತಾಪಿ ಧಾನಮಸಿ । ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 14 ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್-
ಪೂಗೀಫಲೈಶ್ಚ ಕರ್ಪೂರೈಃ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಚೂರ್ಣಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 15 ॥

ನೀರಾಜನಮ್ –
ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತಮ್᳚ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ತು ಪಾ॒ರೇ ।
ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರ॑: ।
ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಽಭಿ॒ವದ॒ನ್॒ ಯದಾಸ್ತೇ᳚ ।
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । 16 ॥

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದನ್ತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ
ಲಮ್ಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಧೂಮಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಫಾಲಚನ್ದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ
ವಕ್ರತುಣ್ಡಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹೇರಮ್ಬಸ್ಸ್ಕನ್ದಪೂರ್ವಜಃ ।
ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದಪಿ
ವಿದ್ಯಾರಮ್ಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ॥
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಸುವರ್ಣ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ –
ಯಾನಿಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರ ಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವಃ ।
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ॥
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಗಣಾಧಿಪ ॥
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಛತ್ರ ಚಾಮರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ।
ನ್ಯೂನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವನ್ದೇ ಗಜಾನನಮ್ ॥

ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಗಣಾಧಿಪ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ॥

ಓಂ ವಕ್ರತುಣ್ಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥

ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವನ್ತು ॥

ಉತ್ತರೇ ಶುಭಕರ್ಮಣ್ಯವಿಘ್ನಮಸ್ತು ಇತಿ ಭವನ್ತೋ ಬ್ರುವನ್ತು ।
ಉತ್ತರೇ ಶುಭಕರ್ಮಣಿ ಅವಿಘ್ನಮಸ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ॥

ಉದ್ವಾಸನಮ್ –
ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಯ॒ಜ್ಞಮ॑ಯಜನ್ತ ದೇ॒ವಾಃ ।
ತಾನಿ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪ್ರಥ॒ಮಾನ್ಯಾ॑ಸನ್ ।
ತೇ ಹ॒ ನಾಕಂ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನ॑: ಸಚನ್ತೇ ।
ಯತ್ರ॒ ಪೂರ್ವೇ॑ ಸಾ॒ಧ್ಯಾಃ ಸನ್ತಿ॑ ದೇ॒ವಾಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ ॥

ಶೋಭನಾರ್ಥೇ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed