Sri Sita Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಶ್ರೀಸೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾನಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವನಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಪ್ರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ರತ್ನಗುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತುಲುಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈಥಿಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತತೋಷದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಜನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೂಪುರಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪೂರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೃಪಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃದುಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ದಿವ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹನುಮದ್ವಂದಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಯೂರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾವಣಾದಿಕಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಾನಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಶನಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜೋರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಮೃಗಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಲ್ಮೀಕ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಶರಥಸ್ನುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮರವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಸುಮೇಧಾದುಹಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸಂತಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಾನಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾನಾಮಭದ್ರಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಹೇಮಕುಂಭಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಘೂದರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಹೇಮಕಂಕಣಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜಪತ್ನ್ಯರ್ಪಿತನಿಜಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಘವತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾನಿರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನತಾಟಂಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರೈಕರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಯೂಜಲಸಂಕ್ರೀಡಾಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಸುವರ್ಣತುಲಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಭೋರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾರ್ಪಿತಮನಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ರಾಮವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಪದಚಿಹ್ನಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಪರ್ಯಂಕಶಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಂಘ್ರಿಕ್ಷಾಲಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಧೇನ್ವನ್ನಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತುಲುಂಗಕರೇಧೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಚಂದನಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಕಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೧೧


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed