Sri Anjaneya Dandakam (Telugu) – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದಂಡಕಂ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಜನೇಯಂ ಪ್ರಭಾದಿವ್ಯಕಾಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಂ ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಭಜೇ ವಾಲಗಾತ್ರಂ ಭಜೇಽಹಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭಜೇ ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರಂ ಭಜೇ ರುದ್ರರೂಪಂ ಭಜೇ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಂ ಬಟಂಚುನ್ ಪ್ರಭಾತಂಬು ಸಾಯಂತ್ರಂಬು ನೀ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಲ್ ಜೇಸಿ ನೀ ರೂಪು ವರ್ಣಿಂಚಿ ನೀಮೀದ ನೇ ದಂಡಕಂ ಬೊಕ್ಕಟಿಂಜೇಯ ನೂಹಿಂಚಿ ನೀ ಮೂರ್ತಿನಿಂ ಗಾಂಚಿ ನೀ ಸುಂದರಂ ಬೆಂಚಿ ನೀ ದಾಸದಾಸುಂಡನೈ ರಾಮಭಕ್ತುಂಡನೈ ನಿನ್ನು ನೇ ಗೊಲ್ಚೆದನ್ ನೀ ಕಟಾಕ್ಷಂಬುನನ್ ಜೂಚಿತೇ ವೇಡುಕಲ್ ಜೇಸಿತೇ ನಾ ಮೊರಾಲಿಂಚಿತೇ ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಚಿತೇ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಗರ್ಭಾನ್ವಯಾ ದೇವ ನಿನ್ನೆಂಚ ನೇನೆಂತವಾಡನ್ ದಯಾಶಾಲಿವೈ ಚೂಚಿತೇ ದಾತವೈ ಬ್ರೋಚಿತೇ ದಗ್ಗರನ್ ನಿಲ್ಚಿತೇ ತೊಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವುಕುನ್ ಮಂತ್ರಿವೈ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಮೈ ಯೇಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೌಮಿತ್ರುಲಂ ಜೂಚಿ ವಾರಿನ್ವಿಚಾರಿಂಚಿ ಸರ್ವೇಶು ಪೂಜಿಂಚಿ ಯಬ್ಬಾನುಜುನ್ ಬಂಟು ಗಾವಿಂಚಿ ಯವ್ವಾಲಿನಿನ್ ಜಂಪಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥತಿಲಕುನ್ ದಯಾದೃಷ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಕೇತೆಂಚಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಮೈ ಲಂಕ ಕೇತೆಂಚಿಯುನ್ ಲಂಕಿಣಿನ್ ಜಂಪಿಯುನ್ ಲಂಕಯುನ್ ಗಾಲ್ಚಿಯುನ್ ಭೂಮಿಜನ್ ಜೂಚಿ ಯಾನಂದಮುಪ್ಪೊಂಗ ಯಾಯುಂಗರಂಬಿಚ್ಚಿ ಯಾರತ್ನಮುನ್ ದೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀರಾಮುನಕುನ್ನಿಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷುನಿನ್ ಜೇಸಿ ಸುಗ್ರೀವುಡಾ ಯಂಗದಾ ಜಾಂಬವಂತಾದಿ ವೀರಾದುಲನ್ ಗೂಡಿ ಯಾಸೇತುವುನ್ ದಾಟಿ ವಾನರಾನೀಕಮುಲ್ ಪೆನ್ಮೂಕಲೈ ದೈತ್ಯುಲನ್ ದ್ರುಂಚಗಾ ರಾವಣುಂಡಂತ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರೂಪೋಗ್ರುಡೈ ಕೋರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೈನಟ್ಟಿ ಯಾ ಶಕ್ತಿನಿನ್ ವೇಸಿ ಯಾ ಲಕ್ಷಣುನ್ ಮೂರ್ಛನೊಂದಿಂಪಗಾ ನಪ್ಪುಡೇ ನೀವು ಸಂಜೀವಿನಿನ್ ದೆಚ್ಚಿ ಸೌಮಿತ್ರಿಕಿನ್ನಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣಂಬು ರಕ್ಷಿಂಪಗಾ ಕುಂಭಕರ್ಣಾದುಲನ್ವೀರುಲನ್ ಬೋರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಾಣಾಗ್ನಿ ವಾರಂದರಿನ್ ರಾವಣುನ್ ಜಂಪಗಾ ನಂತ ಲೋಕಂಬುಲಾನಂದಮೈ ಯುಂಡ ನವ್ವೇಳಲಂದುನ್ ವಿಭೀಷಣುನ್ ವೇಡುಕನ್ ದೋಡುಕನ್ ವಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂಬು ಚೇಯಿಂಚಿ ಸೀತಾಮಹಾದೇವಿನಿನ್ ದೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀರಾಮುತೋಜೇರ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋಧ್ಯಕುನ್ ವಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂಬು ಸಂರಂಭಮೈಯುನ್ನ ನೀಕನ್ನ ನಾಕೆವ್ವರುನ್ ಗೂರ್ಮಿ ಲೇರಂಚು ಮನ್ನಿಂಚಿನನ್ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಂಬುಗಾ ನಿನ್ನು ಸೇವಿಂಚಿ ನೀ ನಾಮಕೀರ್ತನಲ್ ಜೇಸಿತೇ ಪಾಪಮುಲ್ಬಾಯುನೇ ಭಯಮುಲುನ್ ದೀರುನೇ ಭಾಗ್ಯಮುಲ್ ಗಲ್ಗುನೇ ಸಕಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮುಲ್ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಲುನ್ ಗಲ್ಗುನೇ ವಾನರಾಕಾರ ಯೋ ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಯೋ ಪುಣ್ಯಸಂಚಾರ ಯೋ ಧೀರ ಯೋ ವೀರ ನೀವೇ ಸಮಸ್ತಂಬು ನೀವೇ ಮಹಾಫಲಮುಗಾ ವೆಲಸಿ ಯಾ ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮಮಂತ್ರಂಬು ಸಂಧಾನಮುನ್ ಜೇಯುಚುನ್ ಸ್ಥಿರಮುಗಾ ವಜ್ರದೇಹಂಬುನುನ್ ದಾಲ್ಚಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಂಚುನ್ ಮನಃಪೂತಮೈನ ಯೆಪ್ಪುಡುನ್ ತಪ್ಪಕನ್ ತಲತು ನಾ ಜಿಹ್ವಯಂದುಂಡಿಯುನ್ ದೀರ್ಘದೇಹಂಬು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸಂಚಾರಿವೈ ರಾಮ ನಾಮಾಂಕಿತಧ್ಯಾನಿವೈ ಬ್ರಹ್ಮವೈ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಂಬುನನ್ ರೌದ್ರ ನೀ ಜ್ವಾಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಹಾ ವೀರಹನುಮಂತ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಂಬುಲನ್ ಕ್ರೂರಸರ್ವಗ್ರಹಾನೀಕಮುನ್ ಭೂತ ಪ್ರೇತಂಬುಲನ್ ಪಿಶಾಚ ಶಾಕಿನೀ ಢಾಕಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ಗಾಲಿದಯ್ಯಂಬುಲನ್ ನೀದು ವಾಲಂಬುನನ್ ಜುಟ್ಟಿ ನೇಲನ್ ಬಡನ್ ಗೊಟ್ಟಿ ನೀಮುಷ್ಟಿ ಘಾತಂಬುಲನ್ ಬಾಹುದಂಡಂಬುಲನ್ ರೋಮಖಂಡಂಬುಲನ್ ದ್ರುಂಚಿ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರುಂಡವೈ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಭಾಭಾಸಿತಂಬೈನ ನೀದಿವ್ಯ ತೇಜಂಬುನುನ್ ಜೂಚಿ ರಾರೋರಿ ನಾ ಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಯನುಚುನ್ ದಯಾದೃಷ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ನನ್ನೇಲು ನಾಸ್ವಾಮಿ ಯೋ ಆಂಜನೇಯಾ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ನಮೋ ವಾಯುಪುತ್ರಾ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: