Mantra pushpam – ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ


ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ ।
ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ ।
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ ।
ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ।

ಓಂ ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಶೀ॑ರ್ಷಂ ದೇ॒ವಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾಕ್ಷಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭುವಮ್ ।
ವಿಶ್ವಂ॑ ನಾ॒ರಾಯ॑ಣಂ ದೇ॒ವ॒ಮ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಪರ॒ಮಂ ಪ॒ದಮ್ ।

ವಿ॒ಶ್ವತ॒: ಪರ॑ಮಂ ನಿ॒ತ್ಯ॒ ವಿ॒ಶ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಗ್ಂ ಹ॑ರಿಮ್ ।
ವಿಶ್ವ॑ಮೇ॒ವೇದಂ ಪುರು॑ಷ॒ಸ್ತದ್ವಿಶ್ವ॒ಮುಪ॑ಜೀವತಿ ।

ಪತಿಂ॒ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯಾ॒ತ್ಮೇಶ್ವ॑ರ॒ಗ್ಂ॒ ಶಾಶ್ವ॑ತಗ್ಂ ಶಿ॒ವಮ॑ಚ್ಯುತಮ್ ।
ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಂ ಮ॑ಹಾಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾತ್ಮಾ॑ನಂ ಪ॒ರಾಯ॑ಣಮ್ ।

ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರೋ ಜ್ಯೋ॒ತಿ॒ರಾ॒ತ್ಮಾ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।
ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ತ॒ತ್ತ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।

ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರೋ ಧ್ಯಾ॒ತಾ॒ ಧ್ಯಾ॒ನಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।
ಯಚ್ಚ॑ ಕಿ॒ಞ್ಚಿಜ್ಜ॑ಗತ್ಸ॒ರ್ವಂ॒ ದೃ॒ಶ್ಯತೇ᳚ ಶ್ರೂಯ॒ತೇಽಪಿ॑ ವಾ ॥

ಅನ್ತ॑ರ್ಬ॒ಹಿಶ್ಚ॑ ತತ್ಸ॒ರ್ವಂ॒ ವ್ಯಾ॒ಪ್ಯ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಸ್ಥಿ॑ತಃ ।
ಅನ॑ನ್ತ॒ಮವ್ಯ॑ಯಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ ಸ॑ಮು॒ದ್ರೇಽನ್ತಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭುವಮ್ ।

ಪ॒ದ್ಮ॒ಕೋ॒ಶ ಪ್ರ॑ತೀಕಾ॒ಶ॒ಗ್ಂ॒ ಹೃ॒ದಯಂ॑ ಚಾಪ್ಯ॒ಧೋಮು॑ಖಮ್ ।
ಅಧೋ॑ ನಿ॒ಷ್ಟ್ಯಾ ವಿ॑ತಸ್ತ್ಯಾ॒ನ್ತೇ॒ ನಾ॒ಭ್ಯಾಮು॑ಪರಿ॒ ತಿಷ್ಠ॑ತಿ ।

ಜ್ವಾ॒ಲ॒ಮಾ॒ಲಾಕು॑ಲಂ ಭಾ॒ತೀ॒ ವಿ॒ಶ್ವಸ್ಯಾ॑ಯತ॒ನಂ ಮ॑ಹತ್ ।
ಸನ್ತ॑ತಗ್ಂ ಸಿ॒ರಾಭಿ॑ಸ್ತು॒ ಲಮ್ಬ॑ತ್ಯಾಕೋಶ॒ಸನ್ನಿ॑ಭಮ್ ।

ತಸ್ಯಾನ್ತೇ॑ ಸುಷಿ॒ರಗ್ಂ ಸೂ॒ಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್᳚ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ ।
ತಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॑ ಮ॒ಹಾನ॑ಗ್ನಿರ್ವಿ॒ಶ್ವಾರ್ಚಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಮುಖಃ ।

ಸೋಽಗ್ರ॑ಭು॒ಗ್ವಿಭ॑ಜನ್ತಿ॒ಷ್ಠ॒ನ್ನಾಹಾ॑ರಮಜ॒ರಃ ಕ॒ವಿಃ ।
ತಿ॒ರ್ಯ॒ಗೂ॒ರ್ಧ್ವಮ॑ಧಶ್ಶಾ॒ಯೀ॒ ರ॒ಶ್ಮಯ॑ಸ್ತಸ್ಯ॒ ಸನ್ತ॑ತಾ ।

ಸ॒ನ್ತಾ॒ಪಯ॑ತಿ ಸ್ವಂ ದೇ॒ಹಮಾಪಾ॑ದತಲ॒ಮಸ್ತ॑ಕಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॒ ವಹ್ನಿ॑ಶಿಖಾ ಅ॒ಣೀಯೋ᳚ರ್ಧ್ವಾ ವ್ಯ॒ವಸ್ಥಿ॑ತಾ ।

ನೀ॒ಲತೋ॑ಯದ॑ಮಧ್ಯ॒ಸ್ಥಾ॒ ವಿ॒ದ್ಯುಲ್ಲೇ॑ಖೇವ॒ ಭಾಸ್ವ॑ರಾ ।
ನೀ॒ವಾರ॒ಶೂಕ॑ವತ್ತ॒ನ್ವೀ॒ ಪೀ॒ತಾ ಭಾ᳚ಸ್ವತ್ಯ॒ಣೂಪ॑ಮಾ ।

ತಸ್ಯಾ᳚: ಶಿಖಾ॒ಯಾ ಮ॑ಧ್ಯೇ ಪ॒ರಮಾ᳚ತ್ಮಾ ವ್ಯ॒ವಸ್ಥಿ॑ತಃ ।
ಸ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸ ಶಿವ॒: (ಸ ಹರಿ॒:) ಸೇನ್ದ್ರ॒: ಸೋಽಕ್ಷ॑ರಃ ಪರ॒ಮಃ ಸ್ವ॒ರಾಟ್ ॥

ಯೋ॑ಽಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಪುಷ್ಪ॑ವಾನ್ ಪ್ರ॒ಜಾವಾ᳚ನ್ ಪಶು॒ಮಾನ್ ಭ॑ವತಿ ।

ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಂ ಪುಷ್ಪಮ್᳚ ।
ಪುಷ್ಪ॑ವಾನ್ ಪ್ರ॒ಜಾವಾ᳚ನ್ ಪಶು॒ಮಾನ್ ಭ॑ವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯೋ᳚ಽಗ್ನೇರಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ॥ ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವಾ ಅ॒ಗ್ನೇರಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ವಾ॒ಯುರ್ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯೋ ವಾ॒ಯೋರಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ವಾ॒ಯೋರಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಅ॒ಸೌ ವೈ ತಪ॑ನ್ನ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯೋ॑ಽಮುಷ್ಯ॒ ತಪ॑ತ ಆ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವಾ ಅ॒ಮುಷ್ಯ॒ ತಪ॑ತ ಆ॒ಯತ॑ನಮ್ ॥

ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸ ಆ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸ ಆ॒ಯತ॑ನಮ್। ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯೋ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಪ॒ರ್ಜನ್ಯೋ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯಃ ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯಾ॒ಽಽಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।

ಸಂ॒ವ॒ತ್ಸ॒ರೋ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯಸ್ಸಂ॑ವತ್ಸ॒ರಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಸಂ॑ವತ್ಸ॒ರಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಮ್ । ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಯೋ᳚ಽಪ್ಸು ನಾವಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಪ್ರತ್ಯೇ॒ವ ತಿ॑ಷ್ಠತಿ ॥

ಕಿಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಬಲಮಾಹುಃ ಕಾ ದೀಪ್ತಿಃ ಕಿಂ ಪರಾಯಣಂ
ಏಕೋ ಯದ್ಧಾರಯದ್ದೇವಃ ರೇಜತೀ ರೋದಸೀ ಉಭೇ
ವಾತಾದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಬಲಮಾಹುಃ ಅಕ್ಷರಾದ್ದೀಪ್ತಿರುಚ್ಯತೇ
ತ್ರಿಪದಾದ್ಧಾರಯದ್ದೇವಃ ಯದ್ವಿಷ್ಣೋರೇಕಮುತ್ತಮಮ್ ।

[** ಪಾಠಭೇದಃ **
ಆತ॑ನುಷ್ವ॒ ಪ್ರತ॑ನುಷ್ವ ।
ಉ॒ದ್ಧಮಾಽಽಧ॑ಮ॒ ಸನ್ಧ॑ಮ ।
ಆದಿತ್ಯೇ ಚನ್ದ್ರ॑ವರ್ಣಾ॒ನಾಮ್ ।
ಗರ್ಭ॒ಮಾಧೇ॑ಹಿ॒ ಯಃ ಪುಮಾನ್॑ ।

ಇ॒ತಸ್ಸಿ॒ಕ್ತಗ್ಂ ಸೂರ್ಯ॑ಗತಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೇ॒ ರಸ॑ಙ್ಕೃಧಿ ।
ವಾರಾದಞ್ಜನ॑ಯಾಗ್ರೇ॒ಽಗ್ನಿಮ್ ।
ಯ ಏಕೋ॑ ರುದ್ರ॒ ಉಚ್ಯ॑ತೇ ॥ **]

ಓಂ ರಾ॒ಜಾ॒ಧಿ॒ರಾ॒ಜಾಯ॑ ಪ್ರಸಹ್ಯಸಾ॒ಹಿನೇ᳚ ।
ನಮೋ॑ ವ॒ಯಂ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ಕುರ್ಮಹೇ ।
ಸ ಮೇ॒ ಕಾಮಾ॒ನ್ಕಾಮ॒ಕಾಮಾ॑ಯ॒ ಮಹ್ಯಮ್᳚ ।
ಕಾ॒ಮೇ॒ಶ್ವ॒ರೋ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣೋ ದ॑ದಾತು ।
ಕು॒ಬೇ॒ರಾಯ॑ ವೈಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ।
ಮ॒ಹಾ॒ರಾ॒ಜಾಯ॒ ನಮ॑: ॥

ಓಂ᳚ ತದ್ಬ್ರ॒ಹ್ಮ ಓಂ᳚ ತದ್ವಾ॒ಯುಃ ಓಂ᳚ ತದಾ॒ತ್ಮಾ
ಓಂ᳚ ತತ್ಸ॒ತ್ಯಂ ಓಂ᳚ ತತ್ಸರ್ವಮ್᳚ ಓಂ᳚ ತತ್ಪುರೋ॒ರ್ನಮ॑: ।

ಅನ್ತಶ್ಚರತಿ॑ ಭೂತೇ॒ಷು॒ ಗು॒ಹಾಯಾಂ ವಿ॑ಶ್ವಮೂ॒ರ್ತಿಷು ।

ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಸ್ತ್ವಗ್ಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ
ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ॑ ಪ್ರಜಾ॒ಪತಿಃ ।

ತ್ವಂ ತ॑ದಾಪ॒ ಆಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒
ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥

ಈಶಾನಃ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಯಾ॒ನಾ॒ಮೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಧಿ॑ಪತಿ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॒ಣೋಽಧಿ॑ಪತಿ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ಮೇ॑ ಅಸ್ತು ಸದಾಶಿ॒ವೋಮ್ ॥

ತದ್ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪರ॒ಮಂ ಪ॒ದಗ್ಂ ಸದಾ॑ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಸೂ॒ರಯ॑: ।
ದಿ॒ವೀವ॒ ಚಕ್ಷು॒ರಾತ॑ತಮ್ ।

ತದ್ವಿಪ್ರಾ॑ಸೋ ವಿಪ॒ನ್ಯವೋ॑ ಜಾಗೃ॒ವಾಂ ಸ॒ಸ್ಸಮಿ॑ನ್ಧತೇ ।
ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ಯತ್ಪ॑ರ॒ಮಂ ಪ॒ದಮ್ ।

ಋ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ಪು॒ರುಷಂ॑ ಕೃಷ್ಣ॒ಪಿಙ್ಗ॑ಲಮ್ ।
ಊ॒ರ್ಧ್ವರೇ॑ತಂ ವಿ॑ರೂಪಾ॒ಕ್ಷಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮ॑: ।

ಓಂ ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವ್ಯೈ ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷ್ಣುಪ॒ತ್ನೀ ಚ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

[** ಪಾಠಭೇದಃ **
ಓಂ ಪುರು॑ಷಸ್ಯ ವಿದ್ಮ ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಸ್ಯ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತು॒ಣ್ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದನ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಚಕ್ರತು॒ಣ್ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನನ್ದಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾಸೇ॒ನಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸುವರ್ಣಪ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಗರುಡಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ವೇ॒ದಾ॒ತ್ಮ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಹಿರಣ್ಯಗ॒ರ್ಭಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ವ॒ಜ್ರ॒ನ॒ಖಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ತೀಕ್ಷ್ಣದ॒ಗ್ಂಷ್ಟ್ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನಾರಸಿಗ್ಂಹಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಭಾ॒ಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕ॒ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಲಾಲೀ॒ಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಅಗ್ನಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಕಾ॒ತ್ಯಾ॒ಯ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕನ್ಯಕು॒ಮಾರಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಪರ॑ಮಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಶ॒ತಮೂ॑ಲಾ ಶ॒ತಾಙ್ಕು॑ರಾ ।
ಸ॒ರ್ವಗ್ಂಹರತು॑ ಮೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ದೂ॒ರ್ವಾ ದು॑:ಸ್ವಪ್ನ॒ನಾಶಿ॑ನೀ ॥

ಕಾಣ್ಡಾ᳚ತ್ ಕಾಣ್ಡಾತ್ ಪ್ರ॒ರೋಹ॑ನ್ತೀ॒ ಪರು॑ಷಃ ಪರುಷ॒: ಪರಿ॑ ।
ಏ॒ವಾ ನೋ॑ ದೂರ್ವೇ॒ ಪ್ರತ॑ನು ಸ॒ಹಸ್ರೇ॑ಣ ಶ॒ತೇನ॑ ಚ ॥

ಯಾ ಶ॒ತೇನ॑ ಪ್ರತ॒ನೋಷಿ॑ ಸ॒ಹಸ್ರೇ॑ಣ ವಿ॒ರೋಹ॑ಸಿ ।
ತಸ್ಯಾ᳚ಸ್ತೇ ದೇವೀಷ್ಟಕೇ ವಿ॒ಧೇಮ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ಯಮ್ ॥

ಅಶ್ವಕ್ರಾ॒ನ್ತೇ ರ॑ಥಕ್ರಾ॒ನ್ತೇ॒ ವಿ॒ಷ್ಣುಕ್ರಾ᳚ನ್ತೇ ವ॒ಸುನ್ಧ॑ರಾ ।
ಶಿರಸಾ॑ ಧಾರ॑ಯಿಷ್ಯಾ॒ಮಿ॒ ರ॒ಕ್ಷ॒ಸ್ವ ಮಾಂ᳚ ಪದೇ॒ ಪದೇ ॥ **]

ಆಕಾಶಾತ್ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಮ್ ।
ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತಿ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed