Mantra pushpam – మంత్రపుష్పం


ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ |
శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః |
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |
నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే |

ఓం స॒హ॒స్ర॒శీ॑ర్షం దే॒వ॒o వి॒శ్వాక్ష॑o వి॒శ్వశ॑మ్భువమ్ |
విశ్వ॑o నా॒రాయ॑ణం దే॒వ॒మ॒క్షర॑o పర॒మం ప॒దమ్ |

వి॒శ్వత॒: పర॑మాన్ని॒త్య॒o వి॒శ్వం నా॑రాయ॒ణగ్ం హ॑రిమ్ |
విశ్వ॑మే॒వేదం పురు॑ష॒స్తద్విశ్వ॒ముప॑జీవతి |

పతి॒o విశ్వ॑స్యా॒త్మేశ్వ॑ర॒గ్॒o శాశ్వ॑తగ్ం శి॒వమ॑చ్యుతమ్ |
నా॒రాయ॒ణం మ॑హాజ్ఞే॒య॒o వి॒శ్వాత్మా॑నం ప॒రాయ॑ణమ్ |

నా॒రాయ॒ణః ప॑రో జ్యో॒తి॒రా॒త్మా నా॑రాయ॒ణః ప॑రః |
నా॒రాయ॒ణః ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ త॒త్త్వం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః |

నా॒రాయ॒ణః ప॑రో ధ్యా॒తా॒ ధ్యా॒నం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః |
యచ్చ॑ కి॒ఞ్చిజ్జ॑గత్స॒ర్వ॒o దృ॒శ్యతే” శ్రూయ॒తేఽపి॑ వా ||

అన్త॑ర్బ॒హిశ్చ॑ తత్స॒ర్వ॒o వ్యా॒ప్య నా॑రాయ॒ణః స్థి॑తః |
అన॑న్త॒మవ్య॑యం క॒విగ్ం స॑ము॒ద్రేఽన్త॑o వి॒శ్వశ॑మ్భువమ్ |

ప॒ద్మ॒కో॒శ ప్ర॑తీకా॒శ॒గ్॒o హృ॒దయ॑o చాప్య॒ధోము॑ఖమ్ |
అధో॑ ని॒ష్ట్యా వి॑తస్త్యా॒న్తే॒ నా॒భ్యాము॑పరి॒ తిష్ఠ॑తి |

జ్వా॒ల॒మా॒లాకు॑లం భా॒తీ॒ వి॒శ్వస్యా॑యత॒నం మ॑హత్ |
సన్త॑తగ్ం సి॒రాభి॑స్తు॒ లంబ॑త్యాకోశ॒సన్ని॑భమ్ |

తస్యాన్తే॑ సుషి॒రగ్ం సూ॒క్ష్మం తస్మిన్” స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠితమ్ |
తస్య॒ మధ్యే॑ మ॒హాన॑గ్నిర్వి॒శ్వార్చి॑ర్వి॒శ్వతో॑ముఖః |

సోఽగ్ర॑భు॒గ్విభ॑జన్తి॒ష్ఠ॒న్నాహా॑రమజ॒రః క॒విః |
తి॒ర్య॒గూ॒ర్ధ్వమ॑ధశ్శా॒యీ॒ ర॒శ్మయ॑స్తస్య॒ సన్త॑తా |

స॒న్తా॒పయ॑తి స్వం దే॒హమాపా॑దతల॒మస్త॑కః |
తస్య॒ మధ్యే॒ వహ్ని॑శిఖా అ॒ణీయో”ర్ధ్వా వ్య॒వస్థి॑తా |

నీ॒లతో॑యద॑మధ్య॒స్థా॒ వి॒ద్యుల్లే॑ఖేవ॒ భాస్వ॑రా |
నీ॒వార॒శూక॑వత్త॒న్వీ॒ పీ॒తా భా”స్వత్య॒ణూప॑మా |

తస్యా”: శిఖా॒యా మ॑ధ్యే ప॒రమా”త్మా వ్య॒వస్థి॑తః |
స బ్రహ్మ॒ స శివ॒: (స హరి॒:) సేన్ద్ర॒: సోఽక్ష॑రః పర॒మః స్వ॒రాట్ ||

యో॑ఽపాం పుష్ప॒o వేద॑ |
పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా”న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి |

చ॒న్ద్రమా॒ వా అ॒పాం పుష్పమ్” |
పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా”న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |

అ॒గ్నిర్వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యో”ఽగ్నేరా॒యత॑న॒o వేద॑ || ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వా అ॒గ్నేరా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |

వా॒యుర్వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యో వా॒యోరా॒యత॑న॒o వేద॑ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై వా॒యోరా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |

అ॒సౌ వై తప॑న్న॒పామా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యో॑ఽముష్య॒ తప॑త ఆ॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వా అ॒ముష్య॒ తప॑త ఆ॒యత॑నమ్ ||
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |

చ॒న్ద్రమా॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యశ్చ॒న్ద్రమ॑స ఆ॒యత॑న॒o వేద॑ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై చ॒న్ద్రమ॑స ఆ॒యత॑నమ్| ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |

నక్ష॑త్రాణి॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యో నక్ష॑త్రాణామా॒యత॑న॒o వేద॑ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై నక్ష॑త్రాణామా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |

ప॒ర్జన్యో॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యః ప॒ర్జన్య॑స్యా॒యత॑న॒o వేద॑ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై ప॒ర్జన్య॑స్యా॒ఽఽయత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |

స॒oవ॒త్స॒రో వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యస్సం॑వత్స॒రస్యా॒యత॑న॒o వేద॑ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై సం॑వత్స॒రస్యా॒యత॑నమ్ | ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ | యో”ఽప్సు నావ॒o ప్రతి॑ష్ఠితా॒o వేద॑ |
ప్రత్యే॒వ తి॑ష్ఠతి ||

కిం తద్విష్ణోర్బలమాహుః కా దీప్తిః కిం పరాయణం
ఏకో యద్ధారయద్దేవః రేజతీ రోదసీ ఉభే
వాతాద్విష్ణోర్బలమాహుః అక్షరాద్దీప్తిరుచ్యతే
త్రిపదాద్ధారయద్దేవః యద్విష్ణోరేకముత్తమం |

[** పాఠభేదః **
ఆత॑నుష్వ॒ ప్రత॑నుష్వ |
ఉ॒ద్ధమాఽఽధ॑మ॒ సన్ధ॑మ |
ఆదిత్యే చన్ద్ర॑వర్ణా॒నామ్ |
గర్భ॒మాధే॑హి॒ యః పుమాన్॑ |

ఇ॒తస్సి॒క్తగ్‍ం సూర్య॑గతమ్ |
చ॒న్ద్రమ॑సే॒ రస॑ఙ్కృధి |
వారాదఞ్జన॑యాగ్రే॒ఽగ్నిమ్ |
య ఏకో॑ రుద్ర॒ ఉచ్య॑తే || **]

ఓం రా॒జా॒ధి॒రా॒జాయ॑ ప్రసహ్యసా॒హినే” |
నమో॑ వ॒యం వై”శ్రవ॒ణాయ॑ కుర్మహే |
స మే॒ కామా॒న్కామ॒కామా॑య॒ మహ్యమ్” |
కా॒మే॒శ్వ॒రో వై”శ్రవ॒ణో ద॑దాతు |
కు॒బే॒రాయ॑ వైశ్రవ॒ణాయ॑ |
మ॒హా॒రా॒జాయ॒ నమ॑: ||

ఓ”o తద్బ్ర॒హ్మ ఓ”o తద్వా॒యుః ఓ”o తదా॒త్మా
ఓ”o తత్స॒త్యం ఓ”o తత్సర్వమ్” ఓ”o తత్పురో॒ర్నమ॑: |

అంతశ్చరతి॑ భూతే॒షు॒ గు॒హాయాం వి॑శ్వమూ॒ర్తిషు |

త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమిన్ద్రస్త్వగ్ం రుద్రస్త్వం
విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మ త్వ॑o ప్రజా॒పతిః |

త్వం త॑దాప॒ ఆపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృత॒o
బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ ||

ఈశానః సర్వ॑విద్యా॒నా॒మీశ్వరః సర్వ॑భూతా॒నా॒o బ్రహ్మాఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ||

తద్విష్ణో”: పర॒మం ప॒దగ్ం సదా॑ పశ్యన్తి సూ॒రయ॑: |
ది॒వీవ॒ చక్షు॒రాత॑తమ్ |

తద్విప్రా॑సో విప॒న్యవో॑ జాగృ॒వాం స॒స్సమి॑న్ధతే |
విష్ణో॒ర్యత్ప॑ర॒మం ప॒దమ్ |

ఋ॒తగ్ం స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుష॑o కృష్ణ॒పిఙ్గ॑లమ్ |
ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం వి॑రూపా॒క్ష॒o వి॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా”త్ ||

మ॒హా॒దే॒వ్యై చ॑ వి॒ద్మహే॑ విష్ణుప॒త్నీ చ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ లక్ష్మీః ప్రచో॒దయా”త్ ||

[** పాఠభేదః **
ఓం పురు॑షస్య విద్మ సహస్రా॒క్షస్య॑ మహాదే॒వస్య॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ చక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ నన్దిః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాసే॒నాయ॑ ధీమహి |
తన్నః షణ్ముఖః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ సువర్ణప॒క్షాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ గరుడః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం వే॒దా॒త్మ॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ హిరణ్యగ॒ర్భాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ బ్రహ్మ ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం వ॒జ్ర॒న॒ఖాయ॑ వి॒ద్మహే॑ తీక్ష్ణద॒గ్ంష్ట్రాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ నారసిగ్ంహః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం భా॒స్క॒రాయ॑ వి॒ద్మహే॑ మహద్ద్యుతిక॒రాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ ఆదిత్యః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం వై॒శ్వా॒న॒రాయ॑ వి॒ద్మహే॑ లాలీ॒లాయ ధీమహి |
తన్నో॑ అగ్నిః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఓం కా॒త్యా॒య॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ కన్యకు॒మారి॑ ధీమహి |
తన్నో॑ దుర్గిః ప్రచో॒దయా”త్ ||

స॒హ॒స్ర॒పర॑మా దే॒వీ॒ శ॒తమూ॑లా శ॒తాఙ్కు॑రా |
స॒ర్వగ్ంహరతు॑ మే పా॒ప॒o దూ॒ర్వా దు॑:స్వప్న॒నాశి॑నీ ||

కాణ్డా”త్ కాణ్డాత్ ప్ర॒రోహ॑న్తీ॒ పరు॑షః పరుష॒: పరి॑ |
ఏ॒వా నో॑ దూర్వే॒ ప్రత॑ను స॒హస్రే॑ణ శ॒తేన॑ చ ||

యా శ॒తేన॑ ప్రత॒నోషి॑ స॒హస్రే॑ణ వి॒రోహ॑సి |
తస్యా”స్తే దేవీష్టకే వి॒ధేమ॑ హ॒విషా॑ వ॒యమ్ ||

అశ్వక్రా॒న్తే ర॑థక్రా॒న్తే॒ వి॒ష్ణుక్రా”న్తే వ॒సున్ధ॑రా |
శిరసా॑ ధార॑యిష్యా॒మి॒ ర॒క్ష॒స్వ మా”o పదే॒ పదే || **]

ఆకాశాత్పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరం |
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ||

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సూక్తం, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

18 thoughts on “Mantra pushpam – మంత్రపుష్పం

  1. Of course you can chant this…this is nothing but praising the God… everyone can chant this…by this you can gain peace of mind…also..ur twisting of tounge will increase and the diseases in your stomach also will cure with chanting of these slokas..

  2. Meaning of vedas can be understood by anyone. All are equal here. Just like how only a few are allowed inside ‘garbha gudi’ so also only those who are given the responsibility to chant area allowed to chant after following certain strict discipline. If you chant please understand that it will cause difficulties in personal life as jnaana means anti-‘aviveka aananda’.

స్పందించండి

error: Not allowed