Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 1 – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 1


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ನಾಮಾವಳಿ “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಓಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷದ್ದೃಗ್ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಂಜನಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಾದ್ರಿಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುಪುತ್ರಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಃಸ್ವಾಮಿತಟೀಜುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಾಕಲ್ಪಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ವಜ್ರಿದೃಗ್ವಿಷಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಚಲಾಸುತನ್ಯಸ್ತಸೈನಾಪತ್ಯಭರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾವಾಯುಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ಯಕ್ತವೈಕುಂಠಲೋಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಕುಂಜವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಚಂದನಗೋತ್ರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖರಾಜನ್ಯನೇತ್ರಾಬ್ಜವಿಷಯಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ವಸೂಪರಿಚರತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಬ್ಧಿಕನ್ಯಾಪರಿಷ್ವಕ್ತವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಂಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಜಿತ್ಪ್ರಮುಖಾನಂತದೈತ್ಯಸಂಘಪ್ರಣಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವಸನ್ಮುಕ್ತಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಪರ್ವತರೂಪತ್ವಪ್ರಕಾಶನಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾನುಸ್ಥಾಪಿತತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಗೂಢವಿಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುಡಸ್ಕಂಧವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಶಿರಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಚರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಶೈಲನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವದುರ್ದರ್ಶವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಗತಸದ್ಧೇಮವಿಮಾನಾಂತರ್ಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಭ್ಯರ್ಥಿತಾಶೇಷಜನದೃಗ್ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀರ್ಥಪಂಚಕವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕೇಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮಹಾತೀರ್ಥಜಾತಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ವಾಕ್ಪತಿಬ್ರಹ್ಮದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಲಾವಣ್ಯದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣನಗೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಲುಪ್ತೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರವರಾನಮ್ರಲಸತ್ಕರತಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರವನ್ಮೃಗಮದಾಸಕ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಥಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ವಿಶ್ವತೀರ್ಥಾಘಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಸರಃಸ್ನಾತಜನಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಧಾರಿಕಾವಾಸಸ್ಕಂದಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾನುದಘ್ನಸಮುದ್ಭೂತಪೋತ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿನ್ನರದ್ವಂದ್ವಶಾಪಾಂತಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಖಾನಸಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಾಚಲನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತನೀಲಕಂಠಾರ್ಚ್ಯನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮುದಾಕ್ಷಗಣಶ್ರೇಷ್ಠಸೈನಾಪತ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಮೇಧಃಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಂಡವಾರಿಪ್ರಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಉಪತ್ಯಕಾಪ್ರದೇಶಸ್ಥಶಂಕರಧ್ಯಾತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಕ್ಮಾಬ್ಜಸರಸೀಕೂಲಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃತತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರಾಂಭೋಜದತ್ತಕಲ್ಹಾರಕಸ್ರಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕದೃಗ್ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾರ್ಥಿತಾಶೇಷಜನದೃಗ್ವಿಷಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗಯಾರಸಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಜನಾಗೋತ್ರಪತಯೇ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ವೃಷಭಾಚಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಜನಾಸುತದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವೀಯಾಘಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಗುಪ್ರಿಯಭಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಕೋಲವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಧೇನುಪಯೋಧಾರಾಸೇಕದೇಹೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೋಳಪುತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧರ್ಮಿಣೀಸುಚೈತನ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಮಧುಘಾತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯವಿಪ್ರವೇದಾಂತದೇಶಿಕತ್ವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಹಾಚಲನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಚಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಿಂಚಾಭ್ಯರ್ಥಿತಾನೀತಸೌಮ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಮುಖರೀಸ್ನಾತಮನುಜಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲಾಯುಧಜಗತ್ತೀರ್ಥಸಮಸ್ತಫಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಮಾವಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed