Amnaya Stotram – ಆಮ್ನಾಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ವನಾಮತಃ |
ಚತುರೋಥ ಮಠಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯಾನ್ಸಂಸ್ಥಾಪಯದ್ವಿಭುಃ || ೧ ||

ಚಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾಮಾಚಾರ್ಯಶ್ಚತುರಾಂ ನಾಮಭೇದತಃ |
ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ದೇವತಾಂ ಚೈವ ಶಕ್ತಿಂ ತೀರ್ಥಂ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ || ೨ ||

ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ತಥಾಮ್ನಾಯಭೇದಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಾಮ್ |
ಏವಂ ಪ್ರಕಲ್ಪಯಾಮಾಸ ಲೋಕೋಪಕರಣಾಯ ವೈ || ೩ ||

ದಿಗ್ಭಾಗೇ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದ್ವಾರಕಾ ಶಾರದಾಮಠಃ |
ಕೀಟವಾಳಸ್ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಸ್ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮಪದೇ ಉಭೇ || ೪ ||

ದೇವಸ್ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಶ್ಶಕ್ತಿರ್ಭದ್ರಕಾಳೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾ |
ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪದ್ಮಪಾದಕಃ || ೫ ||

ವಿಖ್ಯಾತಂ ಗೋಮತೀತೀರ್ಥಂ ಸಾಮವೇದಶ್ಚ ತದ್ಗತಮ್ |
ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಬೋಧೋ ಯತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೬ ||

ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿ ಚ |
ದ್ವಿತೀಯಃ ಪೂರ್ವದಿಗ್ಭಾಗೇ ಗೋವರ್ಧನಮಠಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೭ ||

ಭೋಗವಾಳಸ್ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಸ್ತತ್ರಾರಣ್ಯವನೇ ಪದೇ |
ತಸ್ಮಿನ್ ದೇವೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಜ್ಞಿತಃ || ೮ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ವೃಷಲಾದೇವೀ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಾ |
ಪ್ರಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಸಂಜ್ಞಿತಃ || ೯ ||

ಆಚಾರ್ಯಃ ಕಥಿತಸ್ತತ್ರ ನಾಮ್ನಾ ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಃ |
ಖ್ಯಾತಂ ಮಹೋದಧಿಸ್ತೀರ್ಥಂ ಋಗ್ವೇದಸ್ಸಮುದಾಹೃತಃ || ೧೦ ||

ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ತತ್ರೋಕ್ತಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೋಚ್ಯತೇ |
ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಮಠಸ್ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಮ್ || ೧೧ ||

ದೇವೋ ನಾರಾಯಣೋ ನಾಮ ಶಕ್ತಿಃ ಪೂರ್ಣಗಿರೀತಿ ಚ |
ಸಂಪ್ರದಾಯೋನಂದವಾಳಸ್ತೀರ್ಥಂ ಚಾಳಕನಂದಿಕಾ || ೧೨ ||

ಆನಂದಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ಗಿರಿಪರ್ವತಸಾಗರಾಃ |
ನಾಮಾನಿ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯೋ ವೇದೋಽಧರ್ವಣ ಸಂಜ್ಞಿಕಃ || ೧೩ ||

ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚ ತತ್ರಾಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯೇತೇ |
ತುರೀಯೋ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಚ ಶೃಂಗೇರ್ಯಾಂ ಶಾರದಾಮಠಃ || ೧೪ ||

ಮಲಹಾನಿಕರಂ ಲಿಂಗಂ ವಿಭಾಂಡಕಸುಪೂಜಿತಮ್ |
ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಸ್ಯ ಮಹರ್ಷೇರಾಶ್ರಮೋ ಮಹಾನ್ || ೧೫ ||

ವರಾಹೋ ದೇವತಾ ತತ್ರ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಮುದಾಹೃತಮ್ |
ತೀರ್ಥಂ ಚ ತುಂಗಭದ್ರಾಖ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಶಾರದೇತಿ ಚ || ೧೬ ||

ಆಚಾರ್ಯಸ್ತತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀತಿ ವಿಶ್ರುತಃ |
ವಾರ್ತಿಕಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಯೋ ಮುನಿಪೂಜಿತಃ || ೧೭ ||

ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾವತಾರಕಃ |
ಸರಸ್ವತೀಪುರೀ ಚೇತಿ ಭಾರತ್ಯಾರಣ್ಯತೀರ್ಥಕೌ || ೧೮ ||

ಗಿರ್ಯಾಶ್ರಮಮುಖಾನಿ ಸ್ಯುಸ್ಸರ್ವನಾಮಾನಿ ಸರ್ವದಾ |
ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಭೂರಿವಾಳೋ ಯಜುರ್ವೇದ ಉದಾಹೃತಃ || ೧೯ ||

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ತತ್ರ ಮಹಾವಾಕ್ಯಮುದೀರಿತಮ್ |
ಚತುರ್ಣಾಂ ದೇವತಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಮಾನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ || ೨೦ ||

ಮಹಾವಾಕ್ಯಾನಿ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ವ್ಯವಸ್ಥಯಾ |
ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಭೂಪತೇಃ || ೨೧ ||

ಅಮ್ನಾಯಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನಾದಿಹಾಮುತ್ರ ಚ ಸದ್ಗತಿಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇಹಾಂತೇ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೨ ||

ಇತ್ಯಾಮ್ನಾಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed