Sri Guru Gita (Prathama Adhyaya) – ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ – ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ


ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ | ಹರಿಃ ಓಂ |

ಧ್ಯಾನಮ್ ||
ಹಂಸಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿವೃತ್ತಪತ್ರಕಮಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವಿಶ್ವೋತ್ಕೀರ್ಣಮನೇಕದೇಹನಿಲಯಂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಮಾನಂದಕಮ್ |
ಆದ್ಯಂತೈಕಮಖಂಡಚಿದ್ಘನರಸಂ ಪೂರ್ಣಂ ಹ್ಯನಂತಂ ಶುಭಂ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಕ್ಷರವಿಗ್ರಹಂ ಗುರುಪದಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಭುಂ ಶಾಶ್ವತಮ್ ||

ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

ಅಚಿಂತ್ಯಾವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗಣಾತ್ಮನೇ |
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಮೂರ್ತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || ೧ ||

ಋಷಯ ಊಚುಃ |
ಸೂತ ಸೂತ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ನಿಗಮಾಗಮಪಾರಗ |
ಗುರುಸ್ವರೂಪಮಸ್ಮಾಕಂ ಬ್ರೂಹಿ ಸರ್ವಮಲಾಪಹಮ್ || ೨ ||

ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ದೇಹೀ ದುಃಖಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ |
ಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮುನಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಪೇದಿರೇ || ೩ ||

ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಪುನರ್ಯಾತಿ ನರಃ ಸಂಸಾರಬಂಧನಮ್ |
ತಥಾವಿಧಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಕ್ತವ್ಯಮಧುನಾ ತ್ವಯಾ || ೪ ||

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಸಾರಂ ಗುರುಗೀತಾ ವಿಶೇಷತಃ |
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಶ್ರೋತವ್ಯಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಸೂತ ನಃ || ೫ ||

ಇತಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಸೂತೋ ಮುನಿಸಂಘೈರ್ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ||
ಕುತೂಹಲೇನ ಮಹತಾ ಪ್ರೋವಾಚ ಮಧುರಂ ವಚಃ || ೬ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಶ್ರುಣುಧ್ವಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ಮುದಾ |
ವದಾಮಿ ಭವರೋಗಘ್ನೀಂ ಗೀತಾಂ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ || ೭ ||

ಪುರಾ ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಸೇವಿತೇ |
ತತ್ರ ಕಲ್ಪಲತಾಪುಷ್ಪಮಂದಿರೇಽತ್ಯಂತಸುಂದರೇ || ೮ ||

ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಶುಕಾದಿಮುನಿವಂದಿತಮ್ |
ಬೋಧಯಂತಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಮಧ್ಯೇ ಮುನಿಗಣೇ ಕ್ವಚಿತ್ || ೯ ||

ಪ್ರಣಮ್ರವದನಾ ಶಶ್ವನ್ನಮಸ್ಕುರ್ವಂತಮಾದರಾತ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಸ್ಮಯಮಾಪನ್ನ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ || ೧೦ ||

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಓಂ ನಮೋ ದೇವ ದೇವೇಶ ಪರಾತ್ಪರ ಜಗದ್ಗುರೋ |
ತ್ವಾಂ ನಮಸ್ಕುರ್ವತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುರಾಸುರನರಾಃ ಸದಾ || ೧೧ ||

ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಮಹೇಂದ್ರಾದ್ಯೈರ್ವಂದ್ಯಃ ಖಲು ಸದಾ ಭವಾನ್ |
ನಮಸ್ಕರೋಷಿ ಕಸ್ಮೈ ತ್ವಂ ನಮಸ್ಕಾರಾಶ್ರಯಃ ಕಿಲ || ೧೨ ||

ದೃಷ್ಟ್ವೈತತ್ಕರ್ಮ ವಿಪುಲಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ |
ಕಿಮೇತನ್ನ ವಿಜಾನೇಽಹಂ ಕೃಪಯಾ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೧೩ ||

ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ವ್ರತಾನಾಂ ವ್ರತನಾಯಕಮ್ |
ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾ ಶಂಭೋ ಗುರುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೪ ||

ಕೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಭೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ |
ತತ್ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಮಾಮಿ ಚರಣೌ ತವ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಶಶ್ವನ್ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಆನಂದಭರಿತಃ ಸ್ವಾಂತೇ ಪಾರ್ವತೀಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ || ೧೬ ||

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ |
ನ ವಕ್ತವ್ಯಮಿದಂ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ |
ನ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ತತ್ || ೧೭ ||

ಮಮ ರೂಪಾಽಸಿ ದೇವಿ ತ್ವಮತಸ್ತತ್ಕಥಯಾಮಿ ತೇ |
ಲೋಕೋಪಕಾರಕಃ ಪ್ರಶ್ನೋ ನ ಕೇನಾಪಿ ಕೃತಃ ಪುರಾ || ೧೮ ||

ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾ ಭಕ್ತಿರ್ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ |
ತಸ್ಯೈತೇ ಕಥಿತಾ ಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೧೯ ||

ಯೋ ಗುರುಃ ಸ ಶಿವಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಯಃ ಶಿವಃ ಸ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ವಿಕಲ್ಪಂ ಯಸ್ತು ಕುರ್ವೀತ ಸ ನರೋ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ || ೨೦ ||

ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ವಿನಾ ನಾನ್ಯಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ || ೨೧ ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ಚೇತಿಹಾಸಾದಿಕಾನಿ ಚ |
ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಾದಿವಿದ್ಯಾನಾಂ ಮೋಹನೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ || ೨೨ ||

ಶೈವಶಾಕ್ತಾಗಮಾದೀನಿ ಹ್ಯನ್ಯೇ ಚ ಬಹವೋ ಮತಾಃ |
ಅಪಭ್ರಂಶಾಃ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ರಾಂತಚೇತಸಾಮ್ || ೨೩ ||

ಜಪಸ್ತಪೋ ವ್ರತಂ ತೀರ್ಥಂ ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಥೈವ ಚ |
ಗುರುತತ್ತ್ವಮವಿಜ್ಞಾಯ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಭವೇತ್ಪ್ರಿಯೇ || ೨೪ ||

ಗುರುಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಾನ್ಯತ್ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ |
ತಲ್ಲಾಭಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯತ್ನಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಶ್ಚ ಮನೀಷಿಭಿಃ || ೨೫ ||

ಗೂಢಾವಿದ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಾಯಾ ದೇಹಶ್ಚಾಜ್ಞಾನಸಂಭವಃ |
ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಗುರುಶಬ್ದೇನ ಕಥ್ಯತೇ || ೨೬ ||

ಯದಂಘ್ರಿಕಮಲದ್ವಂದ್ವಂ ದ್ವಂದ್ವತಾಪನಿವಾರಕಮ್ |
ತಾರಕಂ ಭವಸಿಂಧೋಶ್ಚ ತಂ ಗುರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨೭ ||

ದೇಹೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ ತ್ವತ್ಕೃಪಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ತತ್ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದಸೇವನಾತ್ || ೨೮ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಾವಗಾಹಸ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಫಲಂ ನರಃ |
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಶೇಷಂ ಶಿರಸಿ ಧಾರಯನ್ || ೨೯ ||

ಶೋಷಣಂ ಪಾಪಪಂಕಸ್ಯ ದೀಪನಂ ಜ್ಞಾನತೇಜಸಃ |
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಮ್ || ೩೦ ||

ಅಜ್ಞಾನಮೂಲಹರಣಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮನಿವಾರಕಮ್ |
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪಿಬೇತ್ || ೩೧ ||

ಗುರುಪಾದೋದಕಂ ಪಾನಂ ಗುರೋರುಚ್ಛಿಷ್ಟಭೋಜನಮ್ |
ಗುರುಮೂರ್ತೇಃ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ ಗುರೋರ್ನಾಮ ಸದಾ ಜಪಃ || ೩೨ ||

ಸ್ವದೇಶಿಕಸ್ಯೈವ ಚ ನಾಮಕೀರ್ತನಂ
ಭವೇದನಂತಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಮ್ |
ಸ್ವದೇಶಿಕಸ್ಯೈವ ಚ ನಾಮಚಿಂತನಂ
ಭವೇದನಂತಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಚಿಂತನಮ್ || ೩೩ ||

ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜರೇಣುರ್ವೈ ಕೋಽಪಿ ಸಂಸಾರವಾರಿಧೌ |
ಸೇತುಬಂಧಾಯತೇ ನಾಥಂ ದೇಶಿಕಂ ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೩೪ ||

ಯದನುಗ್ರಹಮಾತ್ರೇಣ ಶೋಕಮೋಹೌ ವಿನಶ್ಯತಃ |
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀದೇಶಿಕೇಂದ್ರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೩೫ ||

ಯಸ್ಮಾದನುಗ್ರಹಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮಹದಜ್ಞಾನಮುತ್ಸೃಜೇತ್ |
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀದೇಶಿಕೇಂದ್ರಾಯ ನಮಶ್ಚಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ || ೩೬ ||

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಿವಾಸಶ್ಚ ಜಾಹ್ನವೀ ಚರಣೋದಕಮ್ |
ಗುರುರ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಶ್ಚಯಃ || ೩೭ ||

ಗುರುಸೇವಾ ಗಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದೇಹಃ ಸ್ಯಾದಕ್ಷಯೋ ವಟಃ |
ತತ್ಪಾದಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಂ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ರ ದತ್ತಮನಸ್ತತಮ್ || ೩೮ ||

ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುರೋರ್ನಾಮ ಸದಾ ಜಪೇತ್ |
ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಗುರೋರನ್ಯಂ ನ ಭಾವಯೇತ್ || ೩೯ ||

ಗುರುವಕ್ತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ |
ಗುರೋರ್ಧ್ಯಾನಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಪತಿಂ ಯಥಾ || ೪೦ ||

ಸ್ವಾಶ್ರಮಂ ಚ ಸ್ವಜಾತಿಂ ಚ ಸ್ವಕೀರ್ತಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ |
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಗುರುಮೇವ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ || ೪೧ ||

ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಯೇ ಸುಲಭಂ ಪರಮಂ ಸುಖಮ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕುರು || ೪೨ ||

ಗುರುವಕ್ತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಲಭ್ಯತೇ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಸ್ಫುಟವಕ್ತಾರೋ ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಮಾನವಾಃ || ೪೩ ||

ಗುಕಾರಶ್ಚಾಂಧಕಾರೋ ಹಿ ರುಕಾರಸ್ತೇಜ ಉಚ್ಯತೇ |
ಅಜ್ಞಾನಗ್ರಾಸಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೪೪ ||

ಗುಕಾರಶ್ಚಾಂಧಕಾರಸ್ತು ರುಕಾರಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕೃತ್ |
ಅಂಧಕಾರವಿನಾಶಿತ್ವಾದ್ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ||

ಗುಕಾರೋ ಭವರೋಗಃ ಸ್ಯಾತ್ ರುಕಾರಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕೃತ್ |
ಭವರೋಗಹರತ್ವಾಚ್ಚ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ || ೪೫ ||

ಗುಕಾರಶ್ಚ ಗುಣಾತೀತೋ ರೂಪಾತೀತೋ ರುಕಾರಕಃ |
ಗುಣರೂಪವಿಹೀನತ್ವಾತ್ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ || ೪೬ ||

ಗುಕಾರಃ ಪ್ರಥಮೋ ವರ್ಣೋ ಮಾಯಾದಿಗುಣಭಾಸಕಃ |
ರುಕಾರೋಽಸ್ತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯಾಭ್ರಾಂತಿವಿಮೋಚಕಮ್ || ೪೭ ||

ಏವಂ ಗುರುಪದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಹಾಹಾಹೂಹೂಗಣೈಶ್ಚೈವ ಗಂಧರ್ವಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂಜಿತಮ್ || ೪೮ ||

ಧ್ರುವಂ ತೇಷಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಮ್ |
ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸ್ವಜೀವತ್ವಂ ನಿವೇದಯೇತ್ || ೪೯ ||

ಆಸನಂ ಶಯನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ವಾಹನಂ ಭೂಷಣಾದಿಕಮ್ |
ಸಾಧಕೇನ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಗುರುಸಂತೋಷಕಾರಣಮ್ || ೫೦ ||

ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಸರ್ವದಾಽಽರಾಧಯೇದ್ಗುರುಮ್ |
ದೀರ್ಘದಂಡಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಿರ್ಲಜ್ಜೋ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ || ೫೧ ||

ಶರೀರಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಮರ್ಥಸ್ವಜನಬಾಂಧವಾನ್ |
ಆತ್ಮದಾರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಿವೇದಯೇತ್ || ೫೨ ||

ಗುರುರೇಕೋ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಮ್ |
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಮ್ || ೫೩ ||

ಸರ್ವಶ್ರುತಿಶಿರೋರತ್ನವಿರಾಜಿತಪದಾಂಬುಜಮ್ |
ವೇದಾಂತಾರ್ಥಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಮ್ || ೫೪ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸ್ವಯಮ್ |
ಸ ಏವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಃ ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಮ್ || ೫೫ ||

[** ಪಾಠಭೇದಃ
ಕೃಮಿಕೋಟಿಭಿರಾವಿಷ್ಟಂ ದುರ್ಗಂಧಮಲಮೂತ್ರಕಮ್ |
ಶ್ಲೇಷ್ಮರಕ್ತತ್ವಚಾಮಾಂಸೈರ್ನದ್ಧಂ ಚೈತದ್ವರಾನನೇ ||
**]

ಕೃಮಿಕೋಟಿಭಿರಾವಿಷ್ಟಂ ದುರ್ಗಂಧಕುಲದೂಷಿತಮ್ |
ಅನಿತ್ಯಂ ದುಃಖನಿಲಯಂ ದೇಹಂ ವಿದ್ಧಿ ವರಾನನೇ || ೫೬ ||

ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷಮಾರೂಢಾಃ ಪತಂತಿ ನರಕಾರ್ಣವೇ |
ಯಸ್ತಾನುದ್ಧರತೇ ಸರ್ವಾನ್ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೫೭ ||

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೫೮ ||

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ |
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೫೯ ||

ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಮ್ |
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸಚರಾಚರಮ್ |
ತ್ವಂ ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೧ ||

ಚಿನ್ಮಯವ್ಯಾಪಿತಂ ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ |
ಅಸಿತ್ವಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೨ ||

ನಿಮಿಷಾನ್ನಿಮಿಷಾರ್ಧಾದ್ವಾ ಯದ್ವಾಕ್ಯಾದ್ವೈ ವಿಮುಚ್ಯತೇ |
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಶಿವಮಾಲೋಕ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೩ ||

ಚೈತನ್ಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಂತಂ ವ್ಯೋಮಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಮ್ |
ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೪ ||

ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಶಾಂತಂ ಜಂಗಮಂ ಸ್ಥಿರಮೇವ ಚ |
ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೫ ||

ಸ ಪಿತಾ ಸ ಚ ಮೇ ಮಾತಾ ಸ ಬಂಧುಃ ಸ ಚ ದೇವತಾ |
ಸಂಸಾರಮೋಹನಾಶಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೬ ||

ಯತ್ಸತ್ತ್ವೇನ ಜಗತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶೇನ ಭಾತಿ ತತ್ |
ಯದಾನಂದೇನ ನಂದಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೭ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಭಾತಿ ಯದ್ಭಾನರೂಪತಃ |
ಪ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಾದಿ ಯತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೮ ||

ಯೇನೇದಂ ದರ್ಶಿತಂ ತತ್ತ್ವಂ ಚಿತ್ತಚೈತ್ಯಾದಿಕಂ ತಥಾ |
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೬೯ ||

ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ನ ದೃಶ್ಯಂ ಭಿನ್ನಭೇದತಃ |
ಸದೈಕರೂಪರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾತಂ ಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ ಯಸ್ಯ ನ ವೇದ ಸಃ |
ಅನನ್ಯಭಾವಭಾವಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೧ ||

ಯಸ್ಮೈ ಕಾರಣರೂಪಾಯ ಕಾರ್ಯರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಯತ್ |
ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೨ ||

ನಾನಾರೂಪಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ನ ಕೇನಾಪ್ಯಸ್ತಿ ಭಿನ್ನತಾ |
ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೩ ||

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢತತ್ತ್ವಮಾಲಾವಿಭೂಷಿಣೇ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ಚ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೪ ||

ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ಮಬಂಧವಿದಾಹಿನೇ |
ಜ್ಞಾನಾನಲಪ್ರಭಾವೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೫ ||

ಶೋಷಣಂ ಭವಸಿಂಧೋಶ್ಚ ದೀಪನಂ ಕ್ಷರಸಂಪದಾಮ್ |
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೬ ||

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತಪಃ |
ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೭ ||

ಮನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥೋ ಮದ್ಗುರುಃ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರುಃ |
ಮಮಾಽಽತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೮ ||

ಗುರುರಾದಿರನಾದಿಶ್ಚ ಗುರುಃ ಪರಮದೈವತಮ್ |
ಗುರುಮಂತ್ರಸಮೋ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೭೯ ||

ಏಕ ಏವ ಪರೋ ಬಂಧುರ್ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇ |
ಗುರುಃ ಸಕಲಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಗುರುಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೋ ಗುರುಃ |
ಗುರುರ್ವಿಶ್ವಂ ನ ಚಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೮೧ ||

ಭವಾರಣ್ಯಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ಯ ದಿಙ್ಮೋಹಭ್ರಾಂತಚೇತಸಃ |
ಯೇನ ಸಂದರ್ಶಿತಃ ಪಂಥಾಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೮೨ ||

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿತಪ್ತಾನಾಮಶಾಂತಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಮುದೇ |
ಗುರುರೇವ ಪರಾ ಗಂಗಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೮೩ ||

[** ಪಾಠಭೇದಃ
ಅಜ್ಞಾನೇನಾಹಿನಾ ಗ್ರಸ್ತಾಃ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕಃ |
ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪೋ ಭಗವಾಂಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||
**]

ಅಜ್ಞಾನಸರ್ಪದಷ್ಟಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಕಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಕಃ |
ಸಮ್ಯಗ್‍ಜ್ಞಾನಮಹಾಮಂತ್ರವೇದಿನಂ ಸದ್ಗುರು ವಿನಾ || ೮೪ ||

ಹೇತವೇ ಜಗತಾಮೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸೇತವೇ |
ಪ್ರಭವೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶಂಭವೇ ಗುರವೇ ನಮಃ || ೮೫ ||

ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಪದಮ್ |
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮುಕ್ತಿಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಕೃಪಾ || ೮೬ ||

ಸಪ್ತಸಾಗರಪರ್ಯಂತತೀರ್ಥಸ್ನಾನಫಲಂ ತು ಯತ್ |
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಬಿಂದೋಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಾಂಶೇ ನ ತತ್ಫಲಮ್ || ೮೭ ||

ಶಿವೇ ರುಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರೌ ರುಷ್ಟೇ ನ ಕಶ್ಚನ |
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕುಲಗುರುಂ ಸಮ್ಯಗ್ಗುರುಮೇವ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ || ೮೮ ||

ಮಧುಲುಬ್ಧೋ ಯಥಾ ಭೃಂಗಃ ಪುಷ್ಪಾತ್ಪುಷ್ಪಾಂತರಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಜ್ಞಾನಲುಬ್ಧಸ್ತಥಾ ಶಿಷ್ಯೋ ಗುರೋರ್ಗುರ್ವಂತರಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೮೯ ||

ವಂದೇ ಗುರುಪದದ್ವಂದ್ವಂ ವಾಙ್ಮನಾತೀತಗೋಚರಮ್ |
ಶ್ವೇತರಕ್ತಪ್ರಭಾಭಿನ್ನಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಪರಮ್ || ೯೦ ||

ಗುಕಾರಂ ಚ ಗುಣಾತೀತಂ ರೂಕಾರಂ ರೂಪವರ್ಜಿತಮ್ |
ಗುಣಾತೀತಮರೂಪಂ ಚ ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ಸ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೯೧ ||

ಅತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ವಿಬಾಹುಶ್ಚ ಹರಿಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಯೋಽಚತುರ್ವದನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶ್ರೀಗುರುಃ ಕಥಿತಃ ಪ್ರಿಯೇ || ೯೨ ||

ಅಯಂ ಮಯಾಂಜಲಿರ್ಬದ್ಧೋ ದಯಾಸಾಗರಸಿದ್ಧಯೇ |
ಯದನುಗ್ರಹತೋ ಜಂತುಶ್ಚಿತ್ರಸಂಸಾರಮುಕ್ತಿಭಾಕ್ || ೯೩ ||

ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ವಿವೇಕಚಕ್ಷುರಗ್ರತಃ |
ಮಂದಭಾಗ್ಯಾ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂಧಾಃ ಸೂರ್ಯೋದಯಂ ಯಥಾ || ೯೪ ||

ಕುಲಾನಾಂ ಕುಲಕೋಟೀನಾಂ ತಾರಕಸ್ತತ್ರ ತತ್‍ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಅತಸ್ತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಮಭಿವಾದಯೇತ್ || ೯೫ ||

ಶ್ರೀನಾಥಚರಣದ್ವಂದ್ವಂ ಯಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿರಾಜತೇ |
ತಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪ್ರಿಯೇ || ೯೬ ||

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಸ್ತುವನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಂ ಭಜೇತ್ |
ಭಜನಾತ್ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಮಯೋ ಭವೇತ್ || ೯೭ ||

ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಚ ಜಾನುಭ್ಯಾಮುರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಶಾ |
ಮನಸಾ ವಚಸಾ ಚೇತಿ ಪ್ರಣಾಮೋಽಷ್ಟಾಂಗ ಉಚ್ಯತೇ || ೯೮ ||

ತಸ್ಯೈ ದಿಶೇ ಸತತಮಞ್ಜಲಿರೇಷ ನಿತ್ಯಂ
ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯತಾಂ ಮುಖರಿತೈರ್ಮಧುರೈಃ ಪ್ರಸೂನೈಃ |
ಜಾಗರ್ತಿ ಯತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಗುರುಚಕ್ರವರ್ತೀ
ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯನಾಟಕನಿತ್ಯಸಾಕ್ಷೀ || ೯೯ ||

ಅಭ್ಯಸ್ತೈಃ ಕಿಮು ದೀರ್ಘಕಾಲವಿಮಲೈರ್ವ್ಯಾಧಿಪ್ರದೈರ್ದುಷ್ಕರೈಃ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಶತೈರನೇಕಕರಣೈರ್ದುಃಖಾತ್ಮಕೈರ್ದುರ್ಜಯೈಃ |
ಯಸ್ಮಿನ್ನಭ್ಯುದಿತೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ಬಲೀ ವಾಯುಃ ಸ್ವಯಂ ತತ್‍ಕ್ಷಣಾತ್
ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ತತ್ಸಹಜಸ್ವಭಾವಮನಿಶಂ ಸೇವೇತ ಚೈಕಂ ಗುರುಮ್ || ೧೦೦ ||

ಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ ಮುಕ್ತಿಪದಂ ಲಭ್ಯತೇ ಗುರುಭಕ್ತಿತಃ |
ಗುರೋಸ್ಸಮಾನತೋ ನಾನ್ಯತ್ ಸಾಧನಂ ಗುರುಮಾರ್ಗಿಣಾಮ್ || ೧೦೧ ||

ಯಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ವೈ ಶ್ರುತಿಃ |
ಮನಸಾ ವಚಸಾ ಚೈವ ಸತ್ಯಮಾರಾಧಯೇದ್ಗುರುಮ್ || ೧೦೨ ||

ಗುರೋಃ ಕೃಪಾಪ್ರಸಾದೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ |
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಭಜನ್ ಸರ್ವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕರ್ಮಣಿ || ೧೦೩ ||

ದೇವಕಿನ್ನರಗಂಧರ್ವಾಃ ಪಿತೃಯಕ್ಷಾಸ್ತು ತುಂಬುರಃ |
ಮುನಯೋಽಪಿ ನ ಜಾನಂತಿ ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣೇ ವಿಧಿಮ್ || ೧೦೪ ||

ತಾರ್ಕಿಕಾಶ್ಛಾಂದಸಾಶ್ಚೈವ ದೈವಜ್ಞಾಃ ಕರ್ಮಠಾಃ ಪ್ರಿಯೇ |
ಲೌಕಿಕಾಸ್ತೇ ನ ಜಾನಂತಿ ಗುರುತತ್ತ್ವಂ ನಿರಾಕುಲಮ್ || ೧೦೫ ||

ಮಹಾಹಂಕಾರಗರ್ವೇಣ ತತೋವಿದ್ಯಾಬಲೇನ ಚ |
ಭ್ರಮಂತಿ ಚಾಸ್ಮಿನ್ ಸಂಸಾರೇ ಘಟೀಯಂತ್ರಂ ಯಥಾ ಪುನಃ || ೧೦೬ ||

ಯಜ್ಞಿನೋಽಪಿ ನ ಮುಕ್ತಾಃ ಸ್ಯುಃ ನ ಮುಕ್ತಾ ಯೋಗಿನಸ್ತಥಾ |
ತಾಪಸಾ ಅಪಿ ನೋ ಮುಕ್ತಾ ಗುರುತತ್ತ್ವಾತ್ಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ || ೧೦೭ ||

ನ ಮುಕ್ತಾಸ್ತು ಚ ಗಂಧರ್ವಾಃ ಪಿತೃಯಕ್ಷಾಸ್ತು ಚಾರಣಾಃ |
ಋಷಯಃ ಸಿದ್ಧದೇವಾದ್ಯಾ ಗುರುಸೇವಾಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ || ೧೦೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾಯಾಂ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ – ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed