Sri Guru Gita (Prathama Adhyaya) – ஶ்ரீ கு³ருகீ³தா ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉


ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ |
ஹரி꞉ ஓம் |

த்⁴யானம் ||
ஹம்ஸாப்⁴யாம் பரிவ்ருத்தபத்ரகமலைர்தி³வ்யைர்ஜக³த்காரணம்
விஶ்வோத்கீர்ணமனேகதே³ஹனிலயம் ஸ்வச்ச²ந்த³மானந்த³கம் |
ஆத்³யந்தைகமக²ண்ட³சித்³க⁴னரஸம் பூர்ணம் ஹ்யனந்தம் ஶுப⁴ம்
ப்ரத்யக்ஷாக்ஷரவிக்³ரஹம் கு³ருபத³ம் த்⁴யாயேத்³விபு⁴ம் ஶாஶ்வதம் ||

அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ||

அசிந்த்யாவ்யக்தரூபாய நிர்கு³ணாய க³ணாத்மனே |
ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ரமூர்தயே ப்³ரஹ்மணே நம꞉ || 1 ||

ருஷய ஊசு꞉ |
ஸூத ஸூத மஹாப்ராஜ்ஞ நிக³மாக³மபாரக³ |
கு³ருஸ்வரூபமஸ்மாகம் ப்³ரூஹி ஸர்வமலாபஹம் || 2 ||

யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண தே³ஹீ து³꞉கா²த்³விமுச்யதே |
யேன மார்கே³ண முனய꞉ ஸர்வஜ்ஞத்வம் ப்ரபேதி³ரே || 3 ||

யத்ப்ராப்ய ந புனர்யாதி நர꞉ ஸம்ஸாரப³ந்த⁴னம் |
ததா²வித⁴ம் பரம் தத்த்வம் வக்தவ்யமது⁴னா த்வயா || 4 ||

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமம் ஸாரம் கு³ருகீ³தா விஶேஷத꞉ |
த்வத்ப்ரஸாதா³ச்ச ஶ்ரோதவ்யா தத்ஸர்வம் ப்³ரூஹி ஸூத ந꞉ || 5 ||

இதி ஸம்ப்ரார்தி²த꞉ ஸூதோ முனிஸங்கை⁴ர்முஹுர்முஹு꞉ ||
குதூஹலேன மஹதா ப்ரோவாச மது⁴ரம் வச꞉ || 6 ||

ஸூத உவாச |
ஶ்ருணுத்⁴வம் முனய꞉ ஸர்வே ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா முதா³ |
வதா³மி ப⁴வரோக³க்⁴னீம் கீ³தாம் மாத்ருஸ்வரூபிணீம் || 7 ||

புரா கைலாஸஶிக²ரே ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வஸேவிதே |
தத்ர கல்பலதாபுஷ்பமந்தி³ரே(அ)த்யந்தஸுந்த³ரே || 8 ||

வ்யாக்⁴ராஜினே ஸமாஸீனம் ஶுகாதி³முனிவந்தி³தம் |
போ³த⁴யந்தம் பரம் தத்த்வம் மத்⁴யே முனிக³ணே க்வசித் || 9 ||

ப்ரணம்ரவத³னா ஶஶ்வன்னமஸ்குர்வந்தமாத³ராத் |
த்³ருஷ்ட்வா விஸ்மயமாபன்ன பார்வதீ பரிப்ருச்ச²தி || 10 ||

பார்வத்யுவாச |
ஓம் நமோ தே³வ தே³வேஶ பராத்பர ஜக³த்³கு³ரோ |
த்வாம் நமஸ்குர்வதே ப⁴க்த்யா ஸுராஸுரனரா꞉ ஸதா³ || 11 ||

விதி⁴விஷ்ணுமஹேந்த்³ராத்³யைர்வந்த்³ய꞉ க²லு ஸதா³ ப⁴வான் |
நமஸ்கரோஷி கஸ்மை த்வம் நமஸ்காராஶ்ரய꞉ கில || 12 ||

த்³ருஷ்ட்வைதத்கர்ம விபுலமாஶ்சர்ய ப்ரதிபா⁴தி மே |
கிமேதன்ன விஜானே(அ)ஹம் க்ருபயா வத³ மே ப்ரபோ⁴ || 13 ||

ப⁴க³வன் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ வ்ரதானாம் வ்ரதனாயகம் |
ப்³ரூஹி மே க்ருபயா ஶம்போ⁴ கு³ருமாஹாத்ம்யமுத்தமம் || 14 ||

கேன மார்கே³ண போ⁴ ஸ்வாமின் தே³ஹீ ப்³ரஹ்மமயோ ப⁴வேத் |
தத்க்ருபாம் குரு மே ஸ்வாமின் நமாமி சரணௌ தவ || 15 ||

இதி ஸம்ப்ரார்தி²த꞉ ஶஶ்வன்மஹாதே³வோ மஹேஶ்வர꞉ |
ஆனந்த³ப⁴ரித꞉ ஸ்வாந்தே பார்வதீமித³மப்³ரவீத் || 16 ||

ஶ்ரீ மஹாதே³வ உவாச |
ந வக்தவ்யமித³ம் தே³வி ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யகம் |
ந கஸ்யாபி புரா ப்ரோக்தம் த்வத்³ப⁴க்த்யர்த²ம் வதா³மி தத் || 17 ||

மம ரூபா(அ)ஸி தே³வி த்வமதஸ்தத்கத²யாமி தே |
லோகோபகாரக꞉ ப்ரஶ்னோ ந கேனாபி க்ருத꞉ புரா || 18 ||

யஸ்ய தே³வே பரா ப⁴க்திர்யதா² தே³வே ததா² கு³ரௌ |
தஸ்யைதே கதி²தா ஹ்யர்தா²꞉ ப்ரகாஶந்தே மஹாத்மன꞉ || 19 ||

யோ கு³ரு꞉ ஸ ஶிவ꞉ ப்ரோக்தோ ய꞉ ஶிவ꞉ ஸ கு³ரு꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
விகல்பம் யஸ்து குர்வீத ஸ நரோ கு³ருதல்பக³꞉ || 20 ||

து³ர்லப⁴ம் த்ரிஷு லோகேஷு தச்ச்²ருணுஷ்வ வதா³ம்யஹம் |
கு³ருப்³ரஹ்ம வினா நான்ய꞉ ஸத்யம் ஸத்யம் வரானநே || 21 ||

வேத³ஶாஸ்த்ரபுராணானி சேதிஹாஸாதி³கானி ச |
மந்த்ரயந்த்ராதி³வித்³யானாம் மோஹனோச்சாடனாதி³கம் || 22 ||

ஶைவஶாக்தாக³மாதீ³னி ஹ்யன்யே ச ப³ஹவோ மதா꞉ |
அபப்⁴ரம்ஶா꞉ ஸமஸ்தானாம் ஜீவானாம் ப்⁴ராந்தசேதஸாம் || 23 ||

ஜபஸ்தபோ வ்ரதம் தீர்த²ம் யஜ்ஞோ தா³னம் ததை²வ ச |
கு³ருதத்த்வமவிஜ்ஞாய ஸர்வம் வ்யர்த²ம் ப⁴வேத்ப்ரியே || 24 ||

கு³ருபு³த்³த்⁴யாத்மனோ நான்யத் ஸத்யம் ஸத்யம் வரானநே |
தல்லாபா⁴ர்த²ம் ப்ரயத்னஸ்து கர்தவ்யஶ்ச மனீஷிபி⁴꞉ || 25 ||

கூ³டா⁴வித்³யா ஜக³ன்மாயா தே³ஹஶ்சாஜ்ஞானஸம்ப⁴வ꞉ |
விஜ்ஞானம் யத்ப்ரஸாதே³ன கு³ருஶப்³தே³ன கத்²யதே || 26 ||

யத³ங்க்⁴ரிகமலத்³வந்த்³வம் த்³வந்த்³வதாபனிவாரகம் |
தாரகம் ப⁴வஸிந்தோ⁴ஶ்ச தம் கு³ரும் ப்ரணமாம்யஹம் || 27 ||

தே³ஹீ ப்³ரஹ்ம ப⁴வேத்³யஸ்மாத் த்வத்க்ருபார்த²ம் வதா³மி தத் |
ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா ஶ்ரீகு³ரோ꞉ பாத³ஸேவனாத் || 28 ||

ஸர்வதீர்தா²வகா³ஹஸ்ய ஸம்ப்ராப்னோதி ப²லம் நர꞉ |
கு³ரோ꞉ பாதோ³த³கம் பீத்வா ஶேஷம் ஶிரஸி தா⁴ரயன் || 29 ||

ஶோஷணம் பாபபங்கஸ்ய தீ³பனம் ஜ்ஞானதேஜஸ꞉ |
கு³ரோ꞉ பாதோ³த³கம் ஸம்யக் ஸம்ஸாரார்ணவதாரகம் || 30 ||

அஜ்ஞானமூலஹரணம் ஜன்மகர்மனிவாரகம் |
ஜ்ஞானவைராக்³யஸித்³த்⁴யர்த²ம் கு³ரோ꞉ பாதோ³த³கம் பிபே³த் || 31 ||

கு³ருபாதோ³த³கம் பானம் கு³ரோருச்சி²ஷ்டபோ⁴ஜனம் |
கு³ருமூர்தே꞉ ஸதா³ த்⁴யானம் கு³ரோர்னாம ஸதா³ ஜப꞉ || 32 ||

ஸ்வதே³ஶிகஸ்யைவ ச நாமகீர்தனம்
ப⁴வேத³னந்தஸ்ய ஶிவஸ்ய கீர்தனம் |
ஸ்வதே³ஶிகஸ்யைவ ச நாமசிந்தனம்
ப⁴வேத³னந்தஸ்ய ஶிவஸ்ய சிந்தனம் || 33 ||

யத்பாதா³ம்பு³ஜரேணுர்வை கோ(அ)பி ஸம்ஸாரவாரிதௌ⁴ |
ஸேதுப³ந்தா⁴யதே நாத²ம் தே³ஶிகம் தமுபாஸ்மஹே || 34 ||

யத³னுக்³ரஹமாத்ரேண ஶோகமோஹௌ வினஶ்யத꞉ |
தஸ்மை ஶ்ரீதே³ஶிகேந்த்³ராய நமோ(அ)ஸ்து பரமாத்மனே || 35 ||

யஸ்மாத³னுக்³ரஹம் லப்³த்⁴வா மஹத³ஜ்ஞானமுத்ஸ்ருஜேத் |
தஸ்மை ஶ்ரீதே³ஶிகேந்த்³ராய நமஶ்சாபீ⁴ஷ்டஸித்³த⁴யே || 36 ||

காஶீக்ஷேத்ரம் நிவாஸஶ்ச ஜாஹ்னவீ சரணோத³கம் |
கு³ருர்விஶ்வேஶ்வர꞉ ஸாக்ஷாத் தாரகம் ப்³ரஹ்மனிஶ்சய꞉ || 37 ||

கு³ருஸேவா க³யா ப்ரோக்தா தே³ஹ꞉ ஸ்யாத³க்ஷயோ வட꞉ |
தத்பாத³ம் விஷ்ணுபாத³ம் ஸ்யாத் தத்ர த³த்தமனஸ்ததம் || 38 ||

கு³ருமூர்திம் ஸ்மரேன்னித்யம் கு³ரோர்னாம ஸதா³ ஜபேத் |
கு³ரோராஜ்ஞாம் ப்ரகுர்வீத கு³ரோரன்யம் ந பா⁴வயேத் || 39 ||

கு³ருவக்த்ரே ஸ்தி²தம் ப்³ரஹ்ம ப்ராப்யதே தத்ப்ரஸாத³த꞉ |
கு³ரோர்த்⁴யானம் ஸதா³ குர்யாத் குலஸ்த்ரீ ஸ்வபதிம் யதா² || 40 ||

ஸ்வாஶ்ரமம் ச ஸ்வஜாதிம் ச ஸ்வகீர்திம் புஷ்டிவர்த⁴னம் |
ஏதத்ஸர்வம் பரித்யஜ்ய கு³ருமேவ ஸமாஶ்ரயேத் || 41 ||

அனந்யாஶ்சிந்தயந்தோ யே ஸுலப⁴ம் பரமம் ஸுக²ம் |
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன கு³ரோராராத⁴னம் குரு || 42 ||

கு³ருவக்த்ரே ஸ்தி²தா வித்³யா கு³ருப⁴க்த்யா ச லப்⁴யதே |
த்ரைலோக்யே ஸ்பு²டவக்தாரோ தே³வர்ஷிபித்ருமானவா꞉ || 43 ||

கு³காரஶ்சாந்த⁴காரோ ஹி ருகாரஸ்தேஜ உச்யதே |
அஜ்ஞானக்³ராஸகம் ப்³ரஹ்ம கு³ருரேவ ந ஸம்ஶய꞉ || 44 ||

கு³காரஶ்சாந்த⁴காரஸ்து ருகாரஸ்தன்னிரோத⁴க்ருத் |
அந்த⁴காரவினாஶித்வாத்³கு³ருரித்யபி⁴தீ⁴யதே ||

கு³காரோ ப⁴வரோக³꞉ ஸ்யாத் ருகாரஸ்தன்னிரோத⁴க்ருத் |
ப⁴வரோக³ஹரத்வாச்ச கு³ருரித்யபி⁴தீ⁴யதே || 45 ||

கு³காரஶ்ச கு³ணாதீதோ ரூபாதீதோ ருகாரக꞉ |
கு³ணரூபவிஹீனத்வாத் கு³ருரித்யபி⁴தீ⁴யதே || 46 ||

கு³கார꞉ ப்ரத²மோ வர்ணோ மாயாதி³கு³ணபா⁴ஸக꞉ |
ருகாரோ(அ)ஸ்தி பரம் ப்³ரஹ்ம மாயாப்⁴ராந்திவிமோசகம் || 47 ||

ஏவம் கு³ருபத³ம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் தே³வானாமபி து³ர்லப⁴ம் |
ஹாஹாஹூஹூக³ணைஶ்சைவ க³ந்த⁴ர்வாத்³யைஶ்ச பூஜிதம் || 48 ||

த்⁴ருவம் தேஷாம் ச ஸர்வேஷாம் நாஸ்தி தத்த்வம் கு³ரோ꞉ பரம் |
கு³ரோராராத⁴னம் குர்யாத் ஸ்வஜீவத்வம் நிவேத³யேத் || 49 ||

ஆஸனம் ஶயனம் வஸ்த்ரம் வாஹனம் பூ⁴ஷணாதி³கம் |
ஸாத⁴கேன ப்ரதா³தவ்யம் கு³ருஸந்தோஷகாரணம் || 50 ||

கர்மணா மனஸா வாசா ஸர்வதா³(ஆ)ராத⁴யேத்³கு³ரும் |
தீ³ர்க⁴த³ண்ட³ம் நமஸ்க்ருத்ய நிர்லஜ்ஜோ கு³ருஸன்னிதௌ⁴ || 51 ||

ஶரீரமிந்த்³ரியம் ப்ராணமர்த²ஸ்வஜனபா³ந்த⁴வான் |
ஆத்மதா³ராதி³கம் ஸர்வம் ஸத்³கு³ருப்⁴யோ நிவேத³யேத் || 52 ||

கு³ருரேகோ ஜக³த்ஸர்வம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மகம் |
கு³ரோ꞉ பரதரம் நாஸ்தி தஸ்மாத்ஸம்பூஜயேத்³கு³ரும் || 53 ||

ஸர்வஶ்ருதிஶிரோரத்னவிராஜிதபதா³ம்பு³ஜம் |
வேதா³ந்தார்த²ப்ரவக்தாரம் தஸ்மாத் ஸம்பூஜயேத்³கு³ரும் || 54 ||

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜ்ஞானமுத்பத்³யதே ஸ்வயம் |
ஸ ஏவ ஸர்வஸம்பத்தி꞉ தஸ்மாத்ஸம்பூஜயேத்³கு³ரும் || 55 ||

[** பாட²பே⁴த³꞉
க்ருமிகோடிபி⁴ராவிஷ்டம் து³ர்க³ந்த⁴மலமூத்ரகம் |
ஶ்லேஷ்மரக்தத்வசாமாம்ஸைர்னத்³த⁴ம் சைதத்³வரானநே ||
**]

க்ருமிகோடிபி⁴ராவிஷ்டம் து³ர்க³ந்த⁴குலதூ³ஷிதம் |
அனித்யம் து³꞉க²னிலயம் தே³ஹம் வித்³தி⁴ வரானநே || 56 ||

ஸம்ஸாரவ்ருக்ஷமாரூடா⁴꞉ பதந்தி நரகார்ணவே |
யஸ்தானுத்³த⁴ரதே ஸர்வான் தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 57 ||

கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணுர்கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ |
கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 58 ||

அஜ்ஞானதிமிராந்த⁴ஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்ஜனஶலாகயா |
சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 59 ||

அக²ண்ட³மண்ட³லாகாரம் வ்யாப்தம் யேன சராசரம் |
தத்பத³ம் த³ர்ஶிதம் யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 60 ||

ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் வ்யாப்தம் யத்கிஞ்சித்ஸசராசரம் |
த்வம் பத³ம் த³ர்ஶிதம் யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 61 ||

சின்மயவ்யாபிதம் ஸர்வம் த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் |
அஸித்வம் த³ர்ஶிதம் யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 62 ||

நிமிஷான்னிமிஷார்தா⁴த்³வா யத்³வாக்யாத்³வை விமுச்யதே |
ஸ்வாத்மானம் ஶிவமாலோக்ய தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 63 ||

சைதன்யம் ஶாஶ்வதம் ஶாந்தம் வ்யோமாதீதம் நிரஞ்ஜனம் |
நாத³பி³ந்து³களாதீதம் தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 64 ||

நிர்கு³ணம் நிர்மலம் ஶாந்தம் ஜங்க³மம் ஸ்தி²ரமேவ ச |
வ்யாப்தம் யேன ஜக³த்ஸர்வம் தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 65 ||

ஸ பிதா ஸ ச மே மாதா ஸ ப³ந்து⁴꞉ ஸ ச தே³வதா |
ஸம்ஸாரமோஹனாஶாய தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 66 ||

யத்ஸத்த்வேன ஜக³த்ஸத்த்வம் யத்ப்ரகாஶேன பா⁴தி தத் |
யதா³னந்தே³ன நந்த³ந்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 67 ||

யஸ்மின் ஸ்தி²தமித³ம் ஸர்வம் பா⁴தி யத்³பா⁴னரூபத꞉ |
ப்ரியம் புத்ராதி³ யத்ப்ரீத்யா தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 68 ||

யேனேத³ம் த³ர்ஶிதம் தத்த்வம் சித்தசைத்யாதி³கம் ததா² |
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதி³ தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 69 ||

யஸ்ய ஜ்ஞானமித³ம் விஶ்வம் ந த்³ருஶ்யம் பி⁴ன்னபே⁴த³த꞉ |
ஸதை³கரூபரூபாய தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 70 ||

யஸ்ய ஜ்ஞாதம் மதம் தஸ்ய மதம் யஸ்ய ந வேத³ ஸ꞉ |
அனந்யபா⁴வபா⁴வாய தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 71 ||

யஸ்மை காரணரூபாய கார்யரூபேண பா⁴தி யத் |
கார்யகாரணரூபாய தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 72 ||

நானாரூபமித³ம் விஶ்வம் ந கேனாப்யஸ்தி பி⁴ன்னதா |
கார்யகாரணரூபாய தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 73 ||

ஜ்ஞானஶக்திஸமாரூட⁴தத்த்வமாலாவிபூ⁴ஷிணே |
பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³த்ரே ச தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 74 ||

அனேகஜன்மஸம்ப்ராப்தகர்மப³ந்த⁴விதா³ஹினே |
ஜ்ஞானானலப்ரபா⁴வேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 75 ||

ஶோஷணம் ப⁴வஸிந்தோ⁴ஶ்ச தீ³பனம் க்ஷரஸம்பதா³ம் |
கு³ரோ꞉ பாதோ³த³கம் யஸ்ய தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 76 ||

ந கு³ரோரதி⁴கம் தத்த்வம் ந கு³ரோரதி⁴கம் தப꞉ |
ந கு³ரோரதி⁴கம் ஜ்ஞானம் தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 77 ||

மன்னாத²꞉ ஶ்ரீஜக³ன்னாதோ² மத்³கு³ரு꞉ ஶ்ரீஜக³த்³கு³ரு꞉ |
மமா(ஆ)த்மா ஸர்வபூ⁴தாத்மா தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 78 ||

கு³ருராதி³ரனாதி³ஶ்ச கு³ரு꞉ பரமதை³வதம் |
கு³ருமந்த்ரஸமோ நாஸ்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 79 ||

ஏக ஏவ பரோ ப³ந்து⁴ர்விஷமே ஸமுபஸ்தி²தே |
கு³ரு꞉ ஸகலத⁴ர்மாத்மா தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 80 ||

கு³ருமத்⁴யே ஸ்தி²தம் விஶ்வம் விஶ்வமத்⁴யே ஸ்தி²தோ கு³ரு꞉ |
கு³ருர்விஶ்வம் ந சான்யோ(அ)ஸ்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 81 ||

ப⁴வாரண்யப்ரவிஷ்டஸ்ய தி³ங்மோஹப்⁴ராந்தசேதஸ꞉ |
யேன ஸந்த³ர்ஶித꞉ பந்தா²꞉ தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 82 ||

தாபத்ரயாக்³னிதப்தானாமஶாந்தப்ராணினாம் முதே³ |
கு³ருரேவ பரா க³ங்கா³ தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ || 83 ||

[** பாட²பே⁴த³꞉
அஜ்ஞானேனாஹினா க்³ரஸ்தா꞉ ப்ராணினஸ்தான் சிகித்ஸக꞉ |
வித்³யாஸ்வரூபோ ப⁴க³வாம்ஸ்தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ||
**]

அஜ்ஞானஸர்பத³ஷ்டானாம் ப்ராணினாம் கஶ்சிகித்ஸக꞉ |
ஸம்யக்³ஜ்ஞானமஹாமந்த்ரவேதி³னம் ஸத்³கு³ரு வினா || 84 ||

ஹேதவே ஜக³தாமேவ ஸம்ஸாரார்ணவஸேதவே |
ப்ரப⁴வே ஸர்வவித்³யானாம் ஶம்ப⁴வே கு³ரவே நம꞉ || 85 ||

த்⁴யானமூலம் கு³ரோர்மூர்தி꞉ பூஜாமூலம் கு³ரோ꞉ பத³ம் |
மந்த்ரமூலம் கு³ரோர்வாக்யம் முக்திமூலம் கு³ரோ꞉ க்ருபா || 86 ||

ஸப்தஸாக³ரபர்யந்ததீர்த²ஸ்னானப²லம் து யத் |
கு³ரோ꞉ பாதோ³த³பி³ந்தோ³ஶ்ச ஸஹஸ்ராம்ஶே ந தத்ப²லம் || 87 ||

ஶிவே ருஷ்டே கு³ருஸ்த்ராதா கு³ரௌ ருஷ்டே ந கஶ்சன |
லப்³த்⁴வா குலகு³ரும் ஸம்யக்³கு³ருமேவ ஸமாஶ்ரயேத் || 88 ||

மது⁴லுப்³தோ⁴ யதா² ப்⁴ருங்க³꞉ புஷ்பாத்புஷ்பாந்தரம் வ்ரஜேத் |
ஜ்ஞானலுப்³த⁴ஸ்ததா² ஶிஷ்யோ கு³ரோர்கு³ர்வந்தரம் வ்ரஜேத் || 89 ||

வந்தே³ கு³ருபத³த்³வந்த்³வம் வாங்மனாதீதகோ³சரம் |
ஶ்வேதரக்தப்ரபா⁴பி⁴ன்னம் ஶிவஶக்த்யாத்மகம் பரம் || 90 ||

கு³காரம் ச கு³ணாதீதம் ரூகாரம் ரூபவர்ஜிதம் |
கு³ணாதீதமரூபம் ச யோ த³த்³யாத்ஸ கு³ரு꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 91 ||

அத்ரினேத்ர꞉ ஶிவ꞉ ஸாக்ஷாத் த்³விபா³ஹுஶ்ச ஹரி꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
யோ(அ)சதுர்வத³னோ ப்³ரஹ்மா ஶ்ரீகு³ரு꞉ கதி²த꞉ ப்ரியே || 92 ||

அயம் மயாஞ்ஜலிர்ப³த்³தோ⁴ த³யாஸாக³ரஸித்³த⁴யே |
யத³னுக்³ரஹதோ ஜந்துஶ்சித்ரஸம்ஸாரமுக்திபா⁴க் || 93 ||

ஶ்ரீகு³ரோ꞉ பரமம் ரூபம் விவேகசக்ஷுரக்³ரத꞉ |
மந்த³பா⁴க்³யா ந பஶ்யந்தி அந்தா⁴꞉ ஸூர்யோத³யம் யதா² || 94 ||

குலானாம் குலகோடீனாம் தாரகஸ்தத்ர தத்க்ஷணாத் |
அதஸ்தம் ஸத்³கு³ரும் ஜ்ஞாத்வா த்ரிகாலமபி⁴வாத³யேத் || 95 ||

ஶ்ரீனாத²சரணத்³வந்த்³வம் யஸ்யாம் தி³ஶி விராஜதே |
தஸ்யாம் தி³ஶி நமஸ்குர்யாத் ப⁴க்த்யா ப்ரதிதி³னம் ப்ரியே || 96 ||

ஸாஷ்டாங்க³ப்ரணிபாதேன ஸ்துவன்னித்யம் கு³ரும் ப⁴ஜேத் |
ப⁴ஜனாத் ஸ்தை²ர்யமாப்னோதி ஸ்வஸ்வரூபமயோ ப⁴வேத் || 97 ||

தோ³ர்ப்⁴யாம் பத்³ப்⁴யாம் ச ஜானுப்⁴யாமுரஸா ஶிரஸா த்³ருஶா |
மனஸா வசஸா சேதி ப்ரணாமோ(அ)ஷ்டாங்க³ உச்யதே || 98 ||

தஸ்யை தி³ஶே ஸததமஞ்ஜலிரேஷ நித்யம்
ப்ரக்ஷிப்யதாம் முக²ரிதைர்மது⁴ரை꞉ ப்ரஸூனை꞉ |
ஜாக³ர்தி யத்ர ப⁴க³வான் கு³ருசக்ரவர்தீ
விஶ்வஸ்தி²திப்ரளயனாடகனித்யஸாக்ஷீ || 99 ||

அப்⁴யஸ்தை꞉ கிமு தீ³ர்க⁴காலவிமலைர்வ்யாதி⁴ப்ரதை³ர்து³ஷ்கரை꞉
ப்ராணாயாமஶதைரனேககரணைர்து³꞉கா²த்மகைர்து³ர்ஜயை꞉ |
யஸ்மின்னப்⁴யுதி³தே வினஶ்யதி ப³லீ வாயு꞉ ஸ்வயம் தத்க்ஷணாத்
ப்ராப்தும் தத்ஸஹஜஸ்வபா⁴வமனிஶம் ஸேவேத சைகம் கு³ரும் || 100 ||

ஜ்ஞானம் வினா முக்திபத³ம் லப்⁴யதே கு³ருப⁴க்தித꞉ |
கு³ரோஸ்ஸமானதோ நான்யத் ஸாத⁴னம் கு³ருமார்கி³ணாம் || 101 ||

யஸ்மாத்பரதரம் நாஸ்தி நேதி நேதீதி வை ஶ்ருதி꞉ |
மனஸா வசஸா சைவ ஸத்யமாராத⁴யேத்³கு³ரும் || 102 ||

கு³ரோ꞉ க்ருபாப்ரஸாதே³ன ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ |
ஸாமர்த்²யமப⁴ஜன் ஸர்வே ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகர்மணி || 103 ||

தே³வகின்னரக³ந்த⁴ர்வா꞉ பித்ருயக்ஷாஸ்து தும்பு³ர꞉ |
முனயோ(அ)பி ந ஜானந்தி கு³ருஶுஶ்ரூஷணே விதி⁴ம் || 104 ||

தார்கிகாஶ்சா²ந்த³ஸாஶ்சைவ தை³வஜ்ஞா꞉ கர்மடா²꞉ ப்ரியே |
லௌகிகாஸ்தே ந ஜானந்தி கு³ருதத்த்வம் நிராகுலம் || 105 ||

மஹாஹங்காரக³ர்வேண ததோவித்³யாப³லேன ச |
ப்⁴ரமந்தி சாஸ்மின் ஸம்ஸாரே க⁴டீயந்த்ரம் யதா² புன꞉ || 106 ||

யஜ்ஞினோ(அ)பி ந முக்தா꞉ ஸ்யு꞉ ந முக்தா யோகி³னஸ்ததா² |
தாபஸா அபி நோ முக்தா கு³ருதத்த்வாத்பராங்முகா²꞉ || 107 ||

ந முக்தாஸ்து ச க³ந்த⁴ர்வா꞉ பித்ருயக்ஷாஸ்து சாரணா꞉ |
ருஷய꞉ ஸித்³த⁴தே³வாத்³யா கு³ருஸேவாபராங்முகா²꞉ || 108 ||

இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே உத்தரக²ண்டே³ உமாமஹேஶ்வர ஸம்வாதே³
ஶ்ரீ கு³ருகீ³தாயாம் ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ||

ஶ்ரீ கு³ருகீ³தா த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ >>


மேலும் ஶ்ரீ கு³ரு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed