Sri Guru Gita (Dwitiya Adhyaya) – ஶ்ரீ கு³ருகீ³தா த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉


அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ||

த்⁴யானம் ஶ்ருணு மஹாதே³வி ஸர்வானந்த³ப்ரதா³யகம் |
ஸர்வஸௌக்²யகரம் சைவ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யகம் || 109 ||

ஶ்ரீமத்பரம் ப்³ரஹ்ம கு³ரும் ஸ்மராமி
ஶ்ரீமத்பரம் ப்³ரஹ்ம கு³ரும் ப⁴ஜாமி |
ஶ்ரீமத்பரம் ப்³ரஹ்ம கு³ரும் வதா³மி
ஶ்ரீமத்பரம் ப்³ரஹ்ம கு³ரும் நமாமி || 110 ||

ப்³ரஹ்மானந்த³ம் பரமஸுக²த³ம் கேவலம் ஜ்ஞானமூர்திம்
த்³வந்த்³வாதீதம் க³க³னஸத்³ருஶம் தத்த்வமஸ்யாதி³லக்ஷ்யம் |
ஏகம் நித்யம் விமலமசலம் ஸர்வதீ⁴ஸாக்ஷிபூ⁴தம்
பா⁴வாதீதம் த்ரிகு³ணரஹிதம் ஸத்³கு³ரும் தம் நமாமி || 111 ||

ஹ்ருத³ம்பு³ஜே கர்ணிகமத்⁴யஸம்ஸ்தே²
ஸிம்ஹாஸனே ஸம்ஸ்தி²ததி³வ்யமூர்திம் |
த்⁴யாயேத்³கு³ரும் சந்த்³ரகலாப்ரகாஶம்
ஸச்சித்ஸுகா²பீ⁴ஷ்டவரம் த³தா⁴னம் || 112 ||

ஶ்வேதாம்ப³ரம் ஶ்வேதவிலேபபுஷ்பம்
முக்தாவிபூ⁴ஷம் முதி³தம் த்³வினேத்ரம் |
வாமாங்கபீட²ஸ்தி²ததி³வ்யஶக்திம்
மந்த³ஸ்மிதம் பூர்ணக்ருபானிதா⁴னம் || 113 ||

ஆனந்த³மானந்த³கரம் ப்ரஸன்னம்
ஜ்ஞானஸ்வரூபம் நிஜபா⁴வயுக்தம் |
யோகீ³ந்த்³ரமீட்³யம் ப⁴வரோக³வைத்³யம்
ஶ்ரீமத்³கு³ரும் நித்யமஹம் நமாமி || 114 ||

வந்தே³ கு³ரூணாம் சரணாரவிந்த³ம்
ஸந்த³ர்ஶிதஸ்வாத்மஸுகா²வபோ³தே⁴ |
ஜனஸ்ய யே ஜாங்க³லிகாயமானே
ஸம்ஸாரஹாலாஹலமோஹஶாந்த்யை || 115 ||

யஸ்மின் ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²தித்⁴வம்ஸனிக்³ரஹானுக்³ரஹாத்மகம் |
க்ருத்யம் பஞ்சவித⁴ம் ஶஶ்வத் பா⁴ஸதே தம் கு³ரும் ப⁴ஜேத் || 116 ||

பாதா³ப்³ஜே ஸர்வஸம்ஸாரதா³வகாலானலம் ஸ்வகே |
ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரே ஸ்தி²தாம்போ⁴ஜமத்⁴யஸ்த²ம் சந்த்³ரமண்ட³லம் || 117 ||

அகதா²தி³த்ரிரேகா²ப்³ஜே ஸஹஸ்ரத³ளமண்ட³லே |
ஹம்ஸபார்ஶ்வத்ரிகோணே ச ஸ்மரேத்தன்மத்⁴யக³ம் கு³ரும் || 118 ||

நித்யம் ஶுத்³த⁴ம் நிராபா⁴ஸம் நிராகாரம் நிரஞ்ஜனம் |
நித்யபோ³த⁴ம் சிதா³னந்த³ம் கு³ரும் ப்³ரஹ்ம நமாம்யஹம் || 119 ||

ஸகலபு⁴வனஸ்ருஷ்டி꞉ கல்பிதாஶேஷஸ்ருஷ்டி꞉
நிகி²லனிக³மத்³ருஷ்டி꞉ ஸத்பதா³ர்தை²கஸ்ருஷ்டி꞉ |
அதத்³க³ணபரமேஷ்டி꞉ ஸத்பதா³ர்தை²கத்³ருஷ்டி꞉
ப⁴வகு³ணபரமேஷ்டிர்மோக்ஷமார்கை³கத்³ருஷ்டி꞉ || 120 ||

ஸகலபு⁴வனரங்க³ஸ்தா²பனாஸ்தம்ப⁴யஷ்டி꞉
ஸகருணரஸவ்ருஷ்டிஸ்தத்த்வமாலாஸமஷ்டி꞉ |
ஸகலஸமயஸ்ருஷ்டிஸ்ஸச்சிதா³னந்த³த்³ருஷ்டி꞉
நிவஸது மயி நித்யம் ஶ்ரீகு³ரோர்தி³வ்யத்³ருஷ்டி꞉ || 121 ||

ந கு³ரோரதி⁴கம் ந கு³ரோரதி⁴கம்
ந கு³ரோரதி⁴கம் ந கு³ரோரதி⁴கம் |
ஶிவஶாஸனத꞉ ஶிவஶாஸனத꞉
ஶிவஶாஸனத꞉ ஶிவஶாஸனத꞉ || 122 ||

இத³மேவ ஶிவம் இத³மேவ ஶிவம்
இத³மேவ ஶிவம் இத³மேவ ஶிவம் |
ஹரிஶாஸனதோ ஹரிஶாஸனதோ
ஹரிஶாஸனதோ ஹரிஶாஸனத꞉ || 123 ||

விதி³தம் விதி³தம் விதி³தம் விதி³தம்
விஜனம் விஜனம் விஜனம் விஜனம் |
விதி⁴ஶாஸனதோ விதி⁴ஶாஸனதோ
விதி⁴ஶாஸனதோ விதி⁴ஶாஸனத꞉ || 124 ||

ஏவம்வித⁴ம் கு³ரும் த்⁴யாத்வா ஜ்ஞானமுத்பத்³யதே ஸ்வயம் |
ததா³ கு³ரூபதே³ஶேன முக்தோ(அ)ஹமிதி பா⁴வயேத் || 125 ||

கு³ரூபதி³ஷ்டமார்கே³ண மனஶ்ஶுத்³தி⁴ம் து காரயேத் |
அனித்யம் க²ண்ட³யேத்ஸர்வம் யத்கிஞ்சிதா³த்மகோ³சரம் || 126 ||

ஜ்ஞேயம் ஸர்வம் ப்ரதீதம் ச ஜ்ஞானம் ச மன உச்யதே |
ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் ஸமம் குர்யான்னான்ய꞉ பந்தா² த்³விதீயக꞉ || 127 ||

கிமத்ர ப³ஹுனோக்தேன ஶாஸ்த்ரகோடிஶதைரபி |
து³ர்லபா⁴ சித்தவிஶ்ராந்தி꞉ வினா கு³ருக்ருபாம் பராம் || 128 ||

கருணாக²ட்³க³பாதேன சி²த்வா பாஶாஷ்டகம் ஶிஶோ꞉ |
ஸம்யகா³னந்த³ஜனக꞉ ஸத்³கு³ரு꞉ ஸோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே || 129 ||

ஏவம் ஶ்ருத்வா மஹாதே³வி கு³ருனிந்தா³ம் கரோதி ய꞉ |
ஸ யாதி நரகான் கோ⁴ரான் யாவச்சந்த்³ரதி³வாகரௌ || 130 ||

யாவத்கல்பாந்தகோ தே³ஹஸ்தாவத்³தே³வி கு³ரும் ஸ்மரேத் |
கு³ருலோபோ ந கர்தவ்ய꞉ ஸ்வச்ச²ந்தோ³ யதி³ வா ப⁴வேத் || 131 ||

ஹுங்காரேண ந வக்தவ்யம் ப்ராஜ்ஞஶிஷ்யை꞉ கதா³சன |
கு³ரோரக்³ர ந வக்தவ்யமஸத்யம் து கதா³சன || 132 ||

கு³ரும் த்வங்க்ருத்ய ஹுங்க்ருத்ய கு³ருஸான்னித்⁴யபா⁴ஷண꞉ |
அரண்யே நிர்ஜலே தே³ஶே ஸம்ப⁴வேத்³ ப்³ரஹ்மராக்ஷஸ꞉ || 133 ||

அத்³வைதம் பா⁴வயேன்னித்யம் ஸர்வாவஸ்தா²ஸு ஸர்வதா³ |
கதா³சித³பி நோ குர்யாத³த்³வைதம் கு³ருஸன்னிதௌ⁴ || 134 ||

த்³ருஶ்யவிஸ்ம்ருதிபர்யந்தம் குர்யாத்³ கு³ருபதா³ர்சனம் |
தாத்³ருஶஸ்யைவ கைவல்யம் ந ச தத்³வ்யதிரேகிண꞉ || 135 ||

அபி ஸம்பூர்ணதத்த்வஜ்ஞோ கு³ருத்யாகீ³ ப⁴வேத்³யதா³ |
ப⁴வத்யேவ ஹி தஸ்யாந்தகாலே விக்ஷேபமுத்கடம் || 136 ||

கு³ருகார்யம் ந லங்கே⁴த நாப்ருஷ்ட்வா கார்யமாசரேத் |
ந ஹ்யுத்திஷ்டே²த்³தி³ஶே(அ)னத்வா கு³ருஸத்³பா⁴வஶோபி⁴த꞉ || 137 ||

கு³ரௌ ஸதி ஸ்வயம் தே³வி பரேஷாம் து கதா³சன |
உபதே³ஶம் ந வை குர்யாத் ததா² சேத்³ராக்ஷஸோ ப⁴வேத் || 138 ||

ந கு³ரோராஶ்ரமே குர்யாத் து³ஷ்பானம் பரிஸர்பணம் |
தீ³க்ஷா வ்யாக்²யா ப்ரபு⁴த்வாதி³ கு³ரோராஜ்ஞாம் ந காரயேத் || 139 ||

நோபாஶ்ரயம் ச பர்யகம் ந ச பாத³ப்ரஸாரணம் |
நாங்க³போ⁴கா³தி³கம் குர்யான்ன லீலாமபராமபி || 140 ||

கு³ரூணாம் ஸத³ஸத்³வா(அ)பி யது³க்தம் தன்ன லங்க⁴யேத் |
குர்வன்னாஜ்ஞாம் தி³வா ராத்ரௌ தா³ஸவன்னிவஸேத்³கு³ரோ || 141 ||

அத³த்தம் ந கு³ரோர்த்³ரவ்யமுபபு⁴ஞ்ஜீத கர்ஹிசித் |
த³த்தே ச ரங்கவத்³க்³ராஹ்யம் ப்ராணோ(அ)ப்யேதேன லப்⁴யதே || 142 ||

பாது³காஸனஶய்யாதி³ கு³ருணா யத³பீ⁴ஷ்டிதம் |
நமஸ்குர்வீத தத்ஸர்வம் பாதா³ப்⁴யாம் ந ஸ்ப்ருஶேத் க்வசித் || 143 ||

க³ச்ச²த꞉ ப்ருஷ்ட²தோ க³ச்சே²த் கு³ருச்சா²யாம் ந லங்க⁴யேத் |
நோல்ப³ணம் தா⁴ரயேத்³வேஷம் நாலங்காராம்ஸ்ததோல்ப³ணான் || 144 ||

கு³ருனிந்தா³கரம் த்³ருஷ்ட்வா தா⁴வயேத³த² வாஸயேத் |
ஸ்தா²னம் வா தத்பரித்யாஜ்யம் ஜிஹ்வாச்சே²தா³க்ஷமோ யதி³ || 145 ||

நோச்சி²ஷ்டம் கஸ்யசித்³தே³யம் கு³ரோராஜ்ஞாம் ந ச த்யஜேத் |
க்ருத்ஸ்னமுச்சி²ஷ்டமாதா³ய ஹவிரிவ ப⁴க்ஷயேத்ஸ்வயம் || 146 ||

நா(அ)ன்ருதம் நா(அ)ப்ரியம் சைவ ந க³ர்வம் நா(அ)பி வா ப³ஹு |
ந நியோக³பரம் ப்³ரூயாத் கு³ரோராஜ்ஞாம் விபா⁴வயேத் || 147 ||

ப்ரபோ⁴ தே³வகுலேஶானாம் ஸ்வாமின் ராஜன் குலேஶ்வர |
இதி ஸம்போ³த⁴னைர்பீ⁴தோ கு³ருபா⁴வேன ஸர்வதா³ || 148 ||

முனிபி⁴꞉ பன்னகை³ர்வாபி ஸுரைர்வா ஶாபிதோ யதி³ |
காலம்ருத்யுப⁴யாத்³வாபி கு³ரு꞉ ஸந்த்ராதி பார்வதி || 149 ||

அஶக்தா ஹி ஸுராத்³யாஶ்ச ஹ்யஶக்தா꞉ முனயஸ்ததா² |
கு³ருஶாபோபபன்னஸ்ய ரக்ஷணாய ச குத்ரசித் || 150 ||

மந்த்ரராஜமித³ம் தே³வி கு³ருரித்யக்ஷரத்³வயம் |
ஸ்ம்ருதிவேத³புராணானாம் ஸாரமேவ ந ஸம்ஶய꞉ || 151 ||

ஸத்காரமானபூஜார்த²ம் த³ண்ட³காஷயதா⁴ரண꞉ |
ஸ ஸன்ன்யாஸீ ந வக்தவ்ய꞉ ஸன்ன்யாஸீ ஜ்ஞானதத்பர꞉ || 152 ||

விஜானந்தி மஹாவாக்யம் கு³ரோஶ்சரண ஸேவயா |
தே வை ஸன்ன்யாஸின꞉ ப்ரோக்தா இதரே வேஷதா⁴ரிண꞉ || 153 ||

[** பாட²பே⁴த³꞉ –
நித்யம் ப்³ரஹ்ம நிராகாரம் நிர்கு³ணம் போ³த⁴யேத்பரம் |
பா⁴ஸயன் ப்³ரஹ்மபா⁴வம் ச தீ³போ தீ³பாந்தரம் யதா² ||
**]

நித்யம் ப்³ரஹ்ம நிராகாரம் நிர்கு³ணம் ஸத்யசித்³த⁴னம் |
ய꞉ ஸாக்ஷாத்குருதே லோகே கு³ருத்வம் தஸ்ய ஶோப⁴தே || 154 ||

கு³ருப்ரஸாத³த꞉ ஸ்வாத்மன்யாத்மாராமனிரீக்ஷணாத் |
ஸமதா முக்திமார்கே³ண ஸ்வாத்மஜ்ஞானம் ப்ரவர்ததே || 155 ||

ஆப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³பர்யந்தம் பரமாத்மஸ்வரூபகம் |
ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் சைவ ப்ரணமாமி ஜக³ன்மயம் || 156 ||

வந்தே³(அ)ஹம் ஸச்சிதா³னந்த³ம் பா⁴வாதீதம் ஜக³த்³கு³ரும் |
நித்யம் பூர்ணம் நிராகாரம் நிர்கு³ணம் ஸ்வாத்மஸம்ஸ்தி²தம் || 157 ||

பராத்பரதரம் த்⁴யாயேன்னித்யமானந்த³காரகம் |
ஹ்ருத³யாகாஶமத்⁴யஸ்த²ம் ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸன்னிப⁴ம் || 158 ||

ஸ்பா²டிகே ஸ்பா²டிகம் ரூபம் த³ர்பணே த³ர்பணோ யதா² |
ததா²(ஆ)த்மனி சிதா³காரமானந்த³ம் ஸோ(அ)ஹமித்யுத || 159 ||

அங்கு³ஷ்ட²மாத்ரம் புருஷம் த்⁴யாயேச்ச சின்மயம் ஹ்ருதி³ |
தத்ர ஸ்பு²ரதி யோ பா⁴வ꞉ ஶ்ருணு தத்கத²யாமி தே || 160 ||

அஜோ(அ)ஹமமரோ(அ)ஹம் ச அனாதி³னித⁴னோ ஹ்யஹம் |
அவிகாரஶ்சிதா³னந்தோ³ ஹ்யணீயான்மஹதோ மஹான் || 161 ||

அபூர்வமபரம் நித்யம் ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்னிராமயம் |
விரஜம் பரமாகாஶம் த்⁴ருவமானந்த³மவ்யயம் || 162 ||

அகோ³சரம் ததா²(அ)க³ம்யம் நாமரூபவிவர்ஜிதம் |
நிஶ்ஶப்³த³ம் து விஜானீயாத்ஸ்வபா⁴வாத்³ப்³ரஹ்ம பார்வதி || 163 ||

யதா² க³ந்த⁴ஸ்வபா⁴வத்வம் கர்பூரகுஸுமாதி³ஷு |
ஶீதோஷ்ணத்வஸ்வபா⁴வத்வம் ததா² ப்³ரஹ்மணி ஶாஶ்வதம் || 164 ||

யதா² நிஜஸ்வபா⁴வேன குண்ட³லே கடகாத³ய꞉ |
ஸுவர்ணத்வேன திஷ்ட²ந்தி ததா²(அ)ஹம் ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வதம் || 165 ||

ஸ்வயம் ததா²விதோ⁴ பூ⁴த்வா ஸ்தா²தவ்யம் யத்ர குத்ர சித் |
கீடோ ப்⁴ருங்க³ இவ த்⁴யானாத்³யதா² ப⁴வதி தாத்³ருஶ꞉ || 166 ||

கு³ருத்⁴யானம் ததா² க்ருத்வா ஸ்வயம் ப்³ரஹ்மமயோ ப⁴வேத் |
பிண்டே³ பதே³ ததா² ரூபே முக்தாஸ்தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 167 ||

ஶ்ரீபார்வதீ உவாச |
பிண்ட³ம் கிம் து மஹாதே³வ பத³ம் கிம் ஸமுதா³ஹ்ருதம் |
ரூபாதீதம் ச ரூபம் கிம் ஏததா³க்²யாஹி ஶங்கர || 168 ||

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச |
பிண்ட³ம் குண்ட³லினீ ஶக்தி꞉ பத³ம் ஹம்ஸமுதா³ஹ்ருதம் |
ரூபம் பி³ந்து³ரிதி ஜ்ஞேயம் ரூபாதீதம் நிரஞ்ஜனம் || 169 ||

பிண்டே³ முக்தா꞉ பதே³ முக்தா ரூபே முக்தா வரானநே |
ரூபாதீதே து யே முக்தாஸ்தே முக்தா நா(அ)த்ர ஸம்ஶய꞉ || 170 ||

கு³ருர்த்⁴யானேனைவ நித்யம் தே³ஹீ ப்³ரஹ்மமயோ ப⁴வேத் |
ஸ்தி²தஶ்ச யத்ர குத்ரா(அ)பி முக்தோ(அ)ஸௌ நா(அ)த்ர ஸம்ஶய꞉ || 171 ||

ஜ்ஞானம் வைராக்³யமைஶ்வர்யம் யஶஶ்ரீ꞉ ஸ்வமுதா³ஹ்ருதம் |
ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யயுக்தோ ஹி ப⁴க³வான் ஶ்ரீகு³ரு꞉ ப்ரியே || 172 ||

கு³ருஶ்ஶிவோ கு³ருர்தே³வோ கு³ருர்ப³ந்து⁴꞉ ஶரீரிணாம் |
கு³ருராத்மா கு³ருர்ஜீவோ கு³ரோரன்யன்ன வித்³யதே || 173 ||

ஏகாகீ நிஸ்ஸ்ப்ருஹ꞉ ஶாந்தஶ்சிந்தா(அ)ஸூயாதி³வர்ஜித꞉ |
பா³ல்யபா⁴வேன யோ பா⁴தி ப்³ரஹ்மஜ்ஞானீ ஸ உச்யதே || 174 ||

ந ஸுக²ம் வேத³ஶாஸ்த்ரேஷு ந ஸுக²ம் மந்த்ரயந்த்ரகே |
கு³ரோ꞉ ப்ரஸாதா³த³ன்யத்ர ஸுக²ம் நாஸ்தி மஹீதலே || 175 ||

சார்வாகவைஷ்ணவமதே ஸுக²ம் ப்ராபா⁴கரே ந ஹி |
கு³ரோ꞉ பாதா³ந்திகே யத்³வத்ஸுக²ம் வேதா³ந்தஸம்மதம் || 176 ||

ந தத்ஸுக²ம் ஸுரேந்த்³ரஸ்ய ந ஸுக²ம் சக்ரவர்தினாம் |
யத்ஸுக²ம் வீதராக³ஸ்ய முனேரேகாந்தவாஸின꞉ || 177 ||

நித்யம் ப்³ரஹ்மரஸம் பீத்வா த்ருப்தோ ய꞉ பரமாத்மனி |
இந்த்³ரம் ச மன்யதே துச்ச²ம் ந்ருபாணாம் தத்ர கா கதா² || 178 ||

யத꞉ பரமகைவல்யம் கு³ருமார்கே³ண வை ப⁴வேத் |
கு³ருப⁴க்திரத꞉ கார்யா ஸர்வதா³ மோக்ஷகாங்க்ஷிபி⁴꞉ || 179 ||

ஏக ஏவா(அ)த்³விதீயோ(அ)ஹம் கு³ருவாக்யேன நிஶ்சித꞉ |
ஏவமப்⁴யஸ்யதா நித்யம் ந ஸேவ்யம் வை வனாந்தரம் || 180 ||

அப்⁴யாஸான்னிமிஷேணைவ ஸமாதி⁴மதி⁴க³ச்ச²தி |
ஆஜன்மஜனிதம் பாபம் தத்க்ஷணாதே³வ நஶ்யதி || 181 ||

கிமாவாஹனமவ்யக்தே வ்யாபகே கிம் விஸர்ஜனம் |
அமூர்தே ச கத²ம் பூஜா கத²ம் த்⁴யானம் நிராமயே || 182 ||

கு³ருர்விஷ்ணு꞉ ஸத்த்வமயோ ராஜஸஶ்சதுரானந꞉ |
தாமஸோ ருத்³ரரூபேண ஸ்ருஜத்யவதி ஹந்தி ச || 183 ||

ஸ்வயம் ப்³ரஹ்மமயோ பூ⁴த்வா தத்பரம் சாவலோகயேத் |
பராத்பரதரம் நான்யத் ஸர்வக³ம் தன்னிராமயம் || 184 ||

தஸ்யாவலோகனம் ப்ராப்ய ஸர்வஸங்க³விவர்ஜித꞉ |
ஏகாகீ நிஸ்ஸ்ப்ருஹ꞉ ஶாந்த꞉ ஸ்தா²தவ்யம் தத்ப்ரஸாத³த꞉ || 185 ||

லப்³த⁴ம் வா(அ)த² ந லப்³த⁴ம் வா ஸ்வல்பம் வா ப³ஹுளம் ததா² |
நிஷ்காமேனைவ போ⁴க்தவ்யம் ஸதா³ ஸந்துஷ்டமானஸ꞉ || 186 ||

ஸர்வஜ்ஞபத³மித்யாஹுர்தே³ஹீ ஸர்வமயோ பு⁴வி |
ஸதா³(ஆ)நந்த³꞉ ஸதா³ ஶாந்தோ ரமதே யத்ர குத்ர சித் || 187 ||

யத்ரைவ திஷ்ட²தே ஸோ(அ)பி ஸ தே³ஶ꞉ புண்யபா⁴ஜன꞉ |
முக்தஸ்ய லக்ஷணம் தே³வி தவா(அ)க்³ரே கதி²தம் மயா || 188 ||

உபதே³ஶஸ்த்வயம் தே³வி கு³ருமார்கே³ண முக்தித³꞉ |
கு³ருப⁴க்தி꞉ ததா²(அ)த்யந்தா கர்தவ்யா வை மனீஷிபி⁴꞉ || 189 ||

நித்யயுக்தாஶ்ரய꞉ ஸர்வவேத³க்ருத்ஸர்வவேத³க்ருத் |
ஸ்வபரஜ்ஞானதா³தா ச தம் வந்தே³ கு³ருமீஶ்வரம் || 190 ||

யத்³யப்யதீ⁴தா நிக³மா꞉ ஷட³ங்கா³ ஆக³மா꞉ ப்ரியே |
அத்⁴யாத்மாதீ³னி ஶாஸ்த்ராணி ஜ்ஞானம் நாஸ்தி கு³ரும் வினா || 191 ||

ஶிவபூஜாரதோ வா(அ)பி விஷ்ணுபூஜாரதோ(அ)த²வா |
கு³ருதத்த்வவிஹீனஶ்சேத்தத்ஸர்வம் வ்யர்த²மேவ ஹி || 192 ||

ஶிவஸ்வரூபமஜ்ஞாத்வா ஶிவபூஜா க்ருதா யதி³ |
ஸா பூஜா நாமமாத்ரம் ஸ்யாச்சித்ரதீ³ப இவ ப்ரியே || 193 ||

ஸர்வம் ஸ்யாத்ஸப²லம் கர்ம கு³ருதீ³க்ஷாப்ரபா⁴வத꞉ |
கு³ருலாபா⁴த்ஸர்வலாபோ⁴ கு³ருஹீனஸ்து பா³லிஶ꞉ || 194 ||

கு³ருஹீன꞉ பஶு꞉ கீட꞉ பதங்கோ³ வக்துமர்ஹதி |
ஶிவரூபம் ஸ்வரூபம் ச ந ஜானாதி யதஸ்ஸ்வயம் || 195 ||

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன ஸர்வஸங்க³விவர்ஜித꞉ |
விஹாய ஶாஸ்த்ரஜாலானி கு³ருமேவ ஸமாஶ்ரயேத் || 196 ||

நிரஸ்தஸர்வஸந்தே³ஹோ ஏகீக்ருத்ய ஸுத³ர்ஶனம் |
ரஹஸ்யம் யோ த³ர்ஶயதி ப⁴ஜாமி கு³ருமீஶ்வரம் || 197 ||

ஜ்ஞானஹீனோ கு³ருஸ்த்யாஜ்யோ மித்²யாவாதீ³ விட³ம்ப³க꞉ |
ஸ்வவிஶ்ராந்திம் ந ஜானாதி பரஶாந்திம் கரோதி கிம் || 198 ||

ஶிலாயா꞉ கிம் பரம் ஜ்ஞானம் ஶிலாஸங்க⁴ப்ரதாரணே |
ஸ்வயம் தர்தும் ந ஜானாதி பரம் நிஸ்தாரயேத் கத²ம் || 199 ||

ந வந்த³னீயாஸ்தே கஷ்டம் த³ர்ஶனாத்³ப்⁴ராந்திகாரகா꞉ |
வர்ஜயேத்தான் கு³ரூன் தூ³ரே தீ⁴ரஸ்ய து ஸமாஶ்ரயேத் || 200 ||

பாஷண்டி³ன꞉ பாபரதா꞉ நாஸ்திகா பே⁴த³பு³த்³த⁴ய꞉ |
ஸ்த்ரீலம்படா து³ராசாரா꞉ க்ருதக்⁴னா ப³கவ்ருத்தய꞉ || 201 ||

கர்மப்⁴ரஷ்டா꞉ க்ஷமானஷ்டா நிந்த்³யதர்கைஶ்ச வாதி³ன꞉ |
காமின꞉ க்ரோதி⁴னஶ்சைவ ஹிம்ஸ்ராஶ்சண்டா³꞉ ஶடா²ஸ்ததா² || 202 ||

ஜ்ஞானலுப்தா ந கர்தவ்யா மஹாபாபாஸ்ததா² ப்ரியே |
ஏப்⁴யோ பி⁴ன்னோ கு³ரு꞉ ஸேவ்ய꞉ ஏகப⁴க்த்யா விசார்ய ச || 203 ||

ஶிஷ்யாத³ன்யத்ர தே³வேஶி ந வதே³த்³யஸ்ய கஸ்யசித் |
நராணாம் ச ப²லப்ராப்தௌ ப⁴க்திரேவ ஹி காரணம் || 204 ||

கூ³டோ⁴ த்³ருட⁴ஶ்ச ப்ரீதஶ்ச மௌனேன ஸுஸமாஹித꞉ |
ஸக்ருத்காமக³தோ வா(அ)பி பஞ்சதா⁴ கு³ருரீரித꞉ || 205 ||

ஸர்வம் கு³ருமுகா²ல்லப்³த⁴ம் ஸப²லம் பாபனாஶனம் |
யத்³யதா³த்மஹிதம் வஸ்து தத்தத்³த்³ரவ்யம் ந வஞ்சயேத் || 206 ||

கு³ருதே³வார்பணம் வஸ்து தேன துஷ்டோ(அ)ஸ்மி ஸுவ்ரதே |
ஶ்ரீகு³ரோ꞉ பாது³காம் முத்³ராம் மூலமந்த்ரம் ச கோ³பயேத் || 207 ||

நதா(அ)ஸ்மி தே நாத² பதா³ரவிந்த³ம்
பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியப்ராணமனோவசோபி⁴꞉ |
யச்சிந்த்யதே பா⁴வித ஆத்மயுக்தௌ
முமுக்ஷிபி⁴꞉ கர்மமயோபஶாந்தயே || 208 ||

அனேன யத்³ப⁴வேத்கார்யம் தத்³வதா³மி தவ ப்ரியே |
லோகோபகாரகம் தே³வி லௌகிகம் து விவர்ஜயேத் || 209 ||

லௌகிகாத்³த⁴ர்மதோ யாதி ஜ்ஞானஹீனோ ப⁴வார்ணவே |
ஜ்ஞானபா⁴வே ச யத்ஸர்வம் கர்ம நிஷ்கர்ம ஶாம்யதி || 210 ||

இமாம் து ப⁴க்திபா⁴வேன படே²த்³வை ஶ்ருணுயாத³பி |
லிகி²த்வா யத்ப்ரதா³னேன தத்ஸர்வம் ப²லமஶ்னுதே || 211 ||

கு³ருகீ³தாமிமாம் தே³வி ஹ்ருதி³ நித்யம் விபா⁴வய |
மஹாவ்யாதி⁴க³தைர்து³꞉கை²꞉ ஸர்வதா³ ப்ரஜபேன்முதா³ || 212 ||

கு³ருகீ³தாக்ஷரைகைகம் மந்த்ரராஜமித³ம் ப்ரியே |
அன்யே ச விவிதா⁴꞉ மந்த்ரா꞉ கலாம் நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் || 213 ||

அனந்த ப²லமாப்னோதி கு³ருகீ³தா ஜபேன து |
ஸர்வபாபஹரா தே³வி ஸர்வதா³ரித்³ர்யனாஶினீ || 214 ||

அகாலம்ருத்யுஹரா சைவ ஸர்வஸங்கடனாஶினீ |
யக்ஷராக்ஷஸபூ⁴தாதி³சோரவ்யாக்⁴ரவிகா⁴தினீ || 215 ||

ஸர்வோபத்³ரவகுஷ்டா²தி³து³ஷ்டதோ³ஷனிவாரிணீ |
யத்ப²லம் கு³ருஸான்னித்⁴யாத்தத்ப²லம் பட²னாத்³ப⁴வேத் || 216 ||

மஹாவ்யாதி⁴ஹரா ஸர்வவிபூ⁴தே꞉ ஸித்³தி⁴தா³ ப⁴வேத் |
அத²வா மோஹனே வஶ்யே ஸ்வயமேவ ஜபேத்ஸதா³ || 217 ||

குஶதூ³ர்வாஸனே தே³வி ஹ்யாஸனே ஶுப்⁴ரகம்ப³லே |
உபவிஶ்ய ததோ தே³வி ஜபேதே³காக்³ரமானஸ꞉ || 218 ||

ஶுக்லம் ஸர்வத்ர வை ப்ரோக்தம் வஶ்யே ரக்தாஸனம் ப்ரியே |
பத்³மாஸனே ஜபேன்னித்யம் ஶாந்திவஶ்யகரம் பரம் || 219 ||

வஸ்த்ராஸனே ச தா³ரித்³ர்யம் பாஷாணே ரோக³ஸம்ப⁴வ꞉ |
மேதி³ன்யாம் து³꞉க²மாப்னோதி காஷ்டே² ப⁴வதி நிஷ்ப²லம் || 220 ||

க்ருஷ்ணாஜினே ஜ்ஞானஸித்³தி⁴꞉ மோக்ஷஶ்ரீர்வ்யாக்⁴ரசர்மணி |
குஶாஸனே ஜ்ஞானஸித்³தி⁴꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ஸ்து கம்ப³லே || 221 ||

ஆக்³னேய்யாம் கர்ஷணம் சைவ வாயவ்யாம் ஶத்ருனாஶனம் |
நைர்ருத்யாம் த³ர்ஶனம் சைவ ஈஶான்யாம் ஜ்ஞானமேவ ச || 222 ||

உத³ங்முக²꞉ ஶாந்திஜாப்யே வஶ்யே பூர்வமுக²ஸ்ததா² |
யாம்யே து மாரணம் ப்ரோக்தம் பஶ்சிமே ச த⁴னாக³ம꞉ || 223 ||

மோஹனம் ஸர்வபூ⁴தானாம் ப³ந்த⁴மோக்ஷகரம் பரம் |
தே³வராஜப்ரியகரம் ராஜானம் வஶமானயேத் || 224 ||

முக²ஸ்தம்ப⁴கரம் சைவ கு³ணானாம் ச விவர்த⁴னம் |
து³ஷ்கர்மனாஶனம் சைவ ததா² ஸத்கர்மஸித்³தி⁴த³ம் || 225 ||

அஸித்³த⁴ம் ஸாத⁴யேத்கார்யம் நவக்³ரஹப⁴யாபஹம் |
து³꞉ஸ்வப்னநாஶனம் சைவ ஸுஸ்வப்னப²லதா³யகம் || 226 ||

மோஹஶாந்திகரம் சைவ ப³ந்த⁴மோக்ஷகரம் பரம் |
ஸ்வரூபஜ்ஞானநிலயம் கீ³தாஶாஸ்த்ரமித³ம் ஶிவே || 227 ||

யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்னோதி நிஶ்சயம் |
நித்யம் ஸௌபா⁴க்³யத³ம் புண்யம் தாபத்ரயகுலாபஹம் || 228 ||

ஸர்வஶாந்திகரம் நித்யம் ததா² வந்த்⁴யா ஸுபுத்ரத³ம் |
அவைத⁴வ்யகரம் ஸ்த்ரீணாம் ஸௌபா⁴க்³யஸ்ய விவர்த⁴னம் || 229 ||

ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் புத்ரபௌத்ரவிவர்த⁴னம் |
நிஷ்காமஜாபீ வித⁴வா படே²ன்மோக்ஷமவாப்னுயாத் || 230 ||

அவைத⁴வ்யம் ஸகாமா து லப⁴தே சான்யஜன்மனி |
ஸர்வது³꞉க²மயம் விக்⁴னம் நாஶயேத்தாபஹாரகம் || 231 ||

ஸர்வபாபப்ரஶமனம் த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷத³ம் |
யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்னோதி நிஶ்சிதம் || 232 ||

காம்யானாம் காமதே⁴னுர்வை கல்பதே கல்பபாத³ப꞉ |
சிந்தாமணிஶ்சிந்திதஸ்ய ஸர்வமங்க³ளகாரகம் || 233 ||

லிகி²த்வா பூஜயேத்³யஸ்து மோக்ஷஶ்ரியமவாப்னுயாத் |
கு³ரூப⁴க்திர்விஶேஷேண ஜாயதே ஹ்ருதி³ ஸர்வதா³ || 234 ||

ஜபந்தி ஶாக்தா꞉ ஸௌராஶ்ச கா³ணபத்யாஶ்ச வைஷ்ணவா꞉ |
ஶைவா꞉ பாஶுபதா꞉ ஸர்வே ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ || 235 ||

இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே உத்தரக²ண்டே³ உமாமஹேஶ்வர ஸம்வாதே³
ஶ்ரீ கு³ருகீ³தாயாம் த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ||

ஶ்ரீ கு³ருகீ³தா த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ >>


மேலும் ஶ்ரீ கு³ரு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed