Sri Guru Gita (Dvitiya Adhyaya) – శ్రీ గురుగీతా ద్వితీయోఽధ్యాయః


<< శ్రీ గురుగీతా ప్రథమోఽధ్యాయః

అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః ||

ధ్యానం శ్రుణు మహాదేవి సర్వానందప్రదాయకమ్ |
సర్వసౌఖ్యకరం చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ || ౧౦౯ ||

శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం స్మరామి
శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం భజామి |
శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం వదామి
శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం నమామి || ౧౧౦ ||

బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం
ద్వంద్వాతీతం గగనసదృశం తత్త్వమస్యాదిలక్ష్యమ్ |
ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీసాక్షిభూతం
భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి || ౧౧౧ ||

హృదంబుజే కర్ణికమధ్యసంస్థే
సింహాసనే సంస్థితదివ్యమూర్తిమ్ |
ధ్యాయేద్గురుం చంద్రకలాప్రకాశం
సచ్చిత్సుఖాభీష్టవరం దధానమ్ || ౧౧౨ ||

శ్వేతాంబరం శ్వేతవిలేపపుష్పం
ముక్తావిభూషం ముదితం ద్వినేత్రమ్ |
వామాంకపీఠస్థితదివ్యశక్తిం
మందస్మితం పూర్ణకృపానిధానమ్ || ౧౧౩ ||

ఆనందమానందకరం ప్రసన్నం
జ్ఞానస్వరూపం నిజభావయుక్తమ్ |
యోగీంద్రమీడ్యం భవరోగవైద్యం
శ్రీమద్గురుం నిత్యమహం నమామి || ౧౧౪ ||

వందే గురూణాం చరణారవిందం
సందర్శితస్వాత్మసుఖావబోధే |
జనస్య యే జాంగలికాయమానే
సంసారహాలాహలమోహశాంత్యై || ౧౧౫ ||

యస్మిన్ సృష్టిస్థితిధ్వంసనిగ్రహానుగ్రహాత్మకం |
కృత్యం పంచవిధం శశ్వత్ భాసతే తం గురుం భజేత్ || ౧౧౬ ||

పాదాబ్జే సర్వసంసారదావకాలానలం స్వకే |
బ్రహ్మరంధ్రే స్థితాంభోజమధ్యస్థం చంద్రమండలమ్ || ౧౧౭ ||

అకథాదిత్రిరేఖాబ్జే సహస్రదళమండలే |
హంసపార్శ్వత్రికోణే చ స్మరేత్తన్మధ్యగం గురుమ్ || ౧౧౮ ||

నిత్యం శుద్ధం నిరాభాసం నిరాకారం నిరంజనమ్ |
నిత్యబోధం చిదానందం గురుం బ్రహ్మ నమామ్యహమ్ || ౧౧౯ ||

సకలభువనసృష్టిః కల్పితాశేషసృష్టిః
నిఖిలనిగమదృష్టిః సత్పదార్థైకసృష్టిః |
అతద్గణపరమేష్టిః సత్పదార్థైకదృష్టిః
భవగుణపరమేష్టిర్మోక్షమార్గైకదృష్టిః || ౧౨౦ ||

సకలభువనరంగస్థాపనాస్తంభయష్టిః
సకరుణరసవృష్టిస్తత్త్వమాలాసమష్టిః |
సకలసమయసృష్టిస్సచ్చిదానందదృష్టిః
నివసతు మయి నిత్యం శ్రీగురోర్దివ్యదృష్టిః || ౧౨౧ ||

న గురోరధికం న గురోరధికం
న గురోరధికం న గురోరధికమ్ |
శివశాసనతః శివశాసనతః
శివశాసనతః శివశాసనతః || ౧౨౨ ||

ఇదమేవ శివం ఇదమేవ శివం
ఇదమేవ శివం ఇదమేవ శివమ్ |
హరిశాసనతో హరిశాసనతో
హరిశాసనతో హరిశాసనతః || ౧౨౩ ||

విదితం విదితం విదితం విదితం
విజనం విజనం విజనం విజనమ్ |
విధిశాసనతో విధిశాసనతో
విధిశాసనతో విధిశాసనతః || ౧౨౪ ||

ఏవంవిధం గురుం ధ్యాత్వా జ్ఞానముత్పద్యతే స్వయమ్ |
తదా గురూపదేశేన ముక్తోఽహమితి భావయేత్ || ౧౨౫ ||

గురూపదిష్టమార్గేణ మనశ్శుద్ధిం తు కారయేత్ |
అనిత్యం ఖండయేత్సర్వం యత్కించిదాత్మగోచరమ్ || ౧౨౬ ||

జ్ఞేయం సర్వం ప్రతీతం చ జ్ఞానం చ మన ఉచ్యతే |
జ్ఞానం జ్ఞేయం సమం కుర్యాన్నాన్యః పంథా ద్వితీయకః || ౧౨౭ ||

కిమత్ర బహునోక్తేన శాస్త్రకోటిశతైరపి |
దుర్లభా చిత్తవిశ్రాంతిః వినా గురుకృపాం పరామ్ || ౧౨౮ ||

కరుణాఖడ్గపాతేన ఛిత్వా పాశాష్టకం శిశోః |
సమ్యగానందజనకః సద్గురుః సోఽభిధీయతే || ౧౨౯ ||

ఏవం శ్రుత్వా మహాదేవి గురునిందాం కరోతి యః |
స యాతి నరకాన్ ఘోరాన్ యావచ్చంద్రదివాకరౌ || ౧౩౦ ||

యావత్కల్పాంతకో దేహస్తావద్దేవి గురుం స్మరేత్ |
గురులోపో న కర్తవ్యః స్వచ్ఛందో యది వా భవేత్ || ౧౩౧ ||

హుంకారేణ న వక్తవ్యం ప్రాజ్ఞశిష్యైః కదాచన |
గురోరగ్ర న వక్తవ్యమసత్యం తు కదాచన || ౧౩౨ ||

గురుం త్వంకృత్య హుంకృత్య గురుసాన్నిధ్యభాషణః |
అరణ్యే నిర్జలే దేశే సంభవేద్ బ్రహ్మరాక్షసః || ౧౩౩ ||

అద్వైతం భావయేన్నిత్యం సర్వావస్థాసు సర్వదా |
కదాచిదపి నో కుర్యాదద్వైతం గురుసన్నిధౌ || ౧౩౪ ||

దృశ్యవిస్మృతిపర్యంతం కుర్యాద్ గురుపదార్చనమ్ |
తాదృశస్యైవ కైవల్యం న చ తద్వ్యతిరేకిణః || ౧౩౫ ||

అపి సంపూర్ణతత్త్వజ్ఞో గురుత్యాగీ భవేద్యదా |
భవత్యేవ హి తస్యాంతకాలే విక్షేపముత్కటమ్ || ౧౩౬ ||

గురుకార్యం న లంఘేత నాపృష్ట్వా కార్యమాచరేత్ |
న హ్యుత్తిష్ఠేద్దిశేఽనత్వా గురుసద్భావశోభితః || ౧౩౭ ||

గురౌ సతి స్వయం దేవి పరేషాం తు కదాచన |
ఉపదేశం న వై కుర్యాత్ తథా చేద్రాక్షసో భవేత్ || ౧౩౮ ||

న గురోరాశ్రమే కుర్యాత్ దుష్పానం పరిసర్పణమ్ |
దీక్షా వ్యాఖ్యా ప్రభుత్వాది గురోరాజ్ఞాం న కారయేత్ || ౧౩౯ ||

నోపాశ్రయం చ పర్యకం న చ పాదప్రసారణమ్ |
నాంగభోగాదికం కుర్యాన్న లీలామపరామపి || ౧౪౦ ||

గురూణాం సదసద్వాఽపి యదుక్తం తన్న లంఘయేత్ |
కుర్వన్నాజ్ఞాం దివా రాత్రౌ దాసవన్నివసేద్గురో || ౧౪౧ ||

అదత్తం న గురోర్ద్రవ్యముపభుంజీత కర్హిచిత్ |
దత్తే చ రంకవద్గ్రాహ్యం ప్రాణోఽప్యేతేన లభ్యతే || ౧౪౨ ||

పాదుకాసనశయ్యాది గురుణా యదభీష్టితమ్ |
నమస్కుర్వీత తత్సర్వం పాదాభ్యాం న స్పృశేత్ క్వచిత్ || ౧౪౩ ||

గచ్ఛతః పృష్ఠతో గచ్ఛేత్ గురుచ్ఛాయాం న లంఘయేత్ |
నోల్బణం ధారయేద్వేషం నాలంకారాంస్తతోల్బణాన్ || ౧౪౪ ||

గురునిందాకరం దృష్ట్వా ధావయేదథ వాసయేత్ |
స్థానం వా తత్పరిత్యాజ్యం జిహ్వాచ్ఛేదాక్షమో యది || ౧౪౫ ||

నోచ్ఛిష్టం కస్యచిద్దేయం గురోరాజ్ఞాం న చ త్యజేత్ |
కృత్స్నముచ్ఛిష్టమాదాయ హవిరివ భక్షయేత్స్వయమ్ || ౧౪౬ ||

నాఽనృతం నాఽప్రియం చైవ న గర్వం నాఽపి వా బహు |
న నియోగపరం బ్రూయాత్ గురోరాజ్ఞాం విభావయేత్ || ౧౪౭ ||

ప్రభో దేవకులేశానాం స్వామిన్ రాజన్ కులేశ్వర |
ఇతి సంబోధనైర్భీతో గురుభావేన సర్వదా || ౧౪౮ ||

మునిభిః పన్నగైర్వాపి సురైర్వా శాపితో యది |
కాలమృత్యుభయాద్వాపి గురుః సంత్రాతి పార్వతి || ౧౪౯ ||

అశక్తా హి సురాద్యాశ్చ హ్యశక్తాః మునయస్తథా |
గురుశాపోపపన్నస్య రక్షణాయ చ కుత్రచిత్ || ౧౫౦ ||

మంత్రరాజమిదం దేవి గురురిత్యక్షరద్వయమ్ |
స్మృతివేదపురాణానాం సారమేవ న సంశయః || ౧౫౧ ||

సత్కారమానపూజార్థం దండకాషయధారణః |
స సన్న్యాసీ న వక్తవ్యః సన్న్యాసీ జ్ఞానతత్పరః || ౧౫౨ ||

విజానంతి మహావాక్యం గురోశ్చరణ సేవయా |
తే వై సన్న్యాసినః ప్రోక్తా ఇతరే వేషధారిణః || ౧౫౩ ||

[** పాఠభేదః –
నిత్యం బ్రహ్మ నిరాకారం నిర్గుణం బోధయేత్పరమ్ |
భాసయన్ బ్రహ్మభావం చ దీపో దీపాంతరం యథా ||
**]

నిత్యం బ్రహ్మ నిరాకారం నిర్గుణం సత్యచిద్ధనమ్ |
యః సాక్షాత్కురుతే లోకే గురుత్వం తస్య శోభతే || ౧౫౪ ||

గురుప్రసాదతః స్వాత్మన్యాత్మారామనిరీక్షణాత్ |
సమతా ముక్తిమార్గేణ స్వాత్మజ్ఞానం ప్రవర్తతే || ౧౫౫ ||

ఆబ్రహ్మస్తంబపర్యంతం పరమాత్మస్వరూపకమ్ |
స్థావరం జంగమం చైవ ప్రణమామి జగన్మయమ్ || ౧౫౬ ||

వందేఽహం సచ్చిదానందం భావాతీతం జగద్గురుమ్ |
నిత్యం పూర్ణం నిరాకారం నిర్గుణం స్వాత్మసంస్థితమ్ || ౧౫౭ ||

పరాత్పరతరం ధ్యాయేన్నిత్యమానందకారకమ్ |
హృదయాకాశమధ్యస్థం శుద్ధస్ఫటికసన్నిభమ్ || ౧౫౮ ||

స్ఫాటికే స్ఫాటికం రూపం దర్పణే దర్పణో యథా |
తథాఽఽత్మని చిదాకారమానందం సోఽహమిత్యుత || ౧౫౯ ||

అంగుష్ఠమాత్రం పురుషం ధ్యాయేచ్చ చిన్మయం హృది |
తత్ర స్ఫురతి యో భావః శృణు తత్కథయామి తే || ౧౬౦ ||

అజోఽహమమరోఽహం చ అనాదినిధనో హ్యహమ్ |
అవికారశ్చిదానందో హ్యణీయాన్మహతో మహాన్ || ౧౬౧ ||

అపూర్వమపరం నిత్యం స్వయంజ్యోతిర్నిరామయమ్ |
విరజం పరమాకాశం ధ్రువమానందమవ్యయమ్ || ౧౬౨ ||

అగోచరం తథాఽగమ్యం నామరూపవివర్జితమ్ |
నిశ్శబ్దం తు విజానీయాత్స్వభావాద్బ్రహ్మ పార్వతి || ౧౬౩ ||

యథా గంధస్వభావత్వం కర్పూరకుసుమాదిషు |
శీతోష్ణత్వస్వభావత్వం తథా బ్రహ్మణి శాశ్వతమ్ || ౧౬౪ ||

యథా నిజస్వభావేన కుండలే కటకాదయః |
సువర్ణత్వేన తిష్ఠంతి తథాఽహం బ్రహ్మ శాశ్వతమ్ || ౧౬౫ ||

స్వయం తథావిధో భూత్వా స్థాతవ్యం యత్ర కుత్ర చిత్ |
కీటో భృంగ ఇవ ధ్యానాద్యథా భవతి తాదృశః || ౧౬౬ ||

గురుధ్యానం తథా కృత్వా స్వయం బ్రహ్మమయో భవేత్ |
పిండే పదే తథా రూపే ముక్తాస్తే నాత్ర సంశయః || ౧౬౭ ||

శ్రీపార్వతీ ఉవాచ |
పిండం కిం తు మహాదేవ పదం కిం సముదాహృతమ్ |
రూపాతీతం చ రూపం కిం ఏతదాఖ్యాహి శంకర || ౧౬౮ ||

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ |
పిండం కుండలినీ శక్తిః పదం హంసముదాహృతమ్ |
రూపం బిందురితి జ్ఞేయం రూపాతీతం నిరంజనమ్ || ౧౬౯ ||

పిండే ముక్తాః పదే ముక్తా రూపే ముక్తా వరాననే |
రూపాతీతే తు యే ముక్తాస్తే ముక్తా నాఽత్ర సంశయః || ౧౭౦ ||

గురుర్ధ్యానేనైవ నిత్యం దేహీ బ్రహ్మమయో భవేత్ |
స్థితశ్చ యత్ర కుత్రాఽపి ముక్తోఽసౌ నాఽత్ర సంశయః || ౧౭౧ ||

జ్ఞానం వైరాగ్యమైశ్వర్యం యశశ్రీః స్వముదాహృతమ్ |
షడ్గుణైశ్వర్యయుక్తో హి భగవాన్ శ్రీగురుః ప్రియే || ౧౭౨ ||

గురుశ్శివో గురుర్దేవో గురుర్బంధుః శరీరిణామ్ |
గురురాత్మా గురుర్జీవో గురోరన్యన్న విద్యతే || ౧౭౩ ||

ఏకాకీ నిస్స్పృహః శాంతశ్చింతాఽసూయాదివర్జితః |
బాల్యభావేన యో భాతి బ్రహ్మజ్ఞానీ స ఉచ్యతే || ౧౭౪ ||

న సుఖం వేదశాస్త్రేషు న సుఖం మంత్రయంత్రకే |
గురోః ప్రసాదాదన్యత్ర సుఖం నాస్తి మహీతలే || ౧౭౫ ||

చార్వాకవైష్ణవమతే సుఖం ప్రాభాకరే న హి |
గురోః పాదాంతికే యద్వత్సుఖం వేదాంతసమ్మతమ్ || ౧౭౬ ||

న తత్సుఖం సురేంద్రస్య న సుఖం చక్రవర్తినామ్ |
యత్సుఖం వీతరాగస్య మునేరేకాంతవాసినః || ౧౭౭ ||

నిత్యం బ్రహ్మరసం పీత్వా తృప్తో యః పరమాత్మని |
ఇంద్రం చ మన్యతే తుచ్ఛం నృపాణాం తత్ర కా కథా || ౧౭౮ ||

యతః పరమకైవల్యం గురుమార్గేణ వై భవేత్ |
గురుభక్తిరతః కార్యా సర్వదా మోక్షకాంక్షిభిః || ౧౭౯ ||

ఏక ఏవాఽద్వితీయోఽహం గురువాక్యేన నిశ్చితః |
ఏవమభ్యస్యతా నిత్యం న సేవ్యం వై వనాంతరమ్ || ౧౮౦ ||

అభ్యాసాన్నిమిషేణైవ సమాధిమధిగచ్ఛతి |
ఆజన్మజనితం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి || ౧౮౧ ||

కిమావాహనమవ్యక్తే వ్యాపకే కిం విసర్జనమ్ |
అమూర్తే చ కథం పూజా కథం ధ్యానం నిరామయే || ౧౮౨ ||

గురుర్విష్ణుః సత్త్వమయో రాజసశ్చతురాననః |
తామసో రుద్రరూపేణ సృజత్యవతి హంతి చ || ౧౮౩ ||

స్వయం బ్రహ్మమయో భూత్వా తత్పరం చావలోకయేత్ |
పరాత్పరతరం నాన్యత్ సర్వగం తన్నిరామయమ్ || ౧౮౪ ||

తస్యావలోకనం ప్రాప్య సర్వసంగవివర్జితః |
ఏకాకీ నిస్స్పృహః శాంతః స్థాతవ్యం తత్ప్రసాదతః || ౧౮౫ ||

లబ్ధం వాఽథ న లబ్ధం వా స్వల్పం వా బహుళం తథా |
నిష్కామేనైవ భోక్తవ్యం సదా సంతుష్టమానసః || ౧౮౬ ||

సర్వజ్ఞపదమిత్యాహుర్దేహీ సర్వమయో భువి |
సదాఽఽనందః సదా శాంతో రమతే యత్ర కుత్ర చిత్ || ౧౮౭ ||

యత్రైవ తిష్ఠతే సోఽపి స దేశః పుణ్యభాజనః |
ముక్తస్య లక్షణం దేవి తవాఽగ్రే కథితం మయా || ౧౮౮ ||

ఉపదేశస్త్వయం దేవి గురుమార్గేణ ముక్తిదః |
గురుభక్తిః తథాఽత్యంతా కర్తవ్యా వై మనీషిభిః || ౧౮౯ ||

నిత్యయుక్తాశ్రయః సర్వవేదకృత్సర్వవేదకృత్ |
స్వపరజ్ఞానదాతా చ తం వందే గురుమీశ్వరమ్ || ౧౯౦ ||

యద్యప్యధీతా నిగమాః షడంగా ఆగమాః ప్రియే |
అధ్యాత్మాదీని శాస్త్రాణి జ్ఞానం నాస్తి గురుం వినా || ౧౯౧ ||

శివపూజారతో వాఽపి విష్ణుపూజారతోఽథవా |
గురుతత్త్వవిహీనశ్చేత్తత్సర్వం వ్యర్థమేవ హి || ౧౯౨ ||

శివస్వరూపమజ్ఞాత్వా శివపూజా కృతా యది |
సా పూజా నామమాత్రం స్యాచ్చిత్రదీప ఇవ ప్రియే || ౧౯౩ ||

సర్వం స్యాత్సఫలం కర్మ గురుదీక్షాప్రభావతః |
గురులాభాత్సర్వలాభో గురుహీనస్తు బాలిశః || ౧౯౪ ||

గురుహీనః పశుః కీటః పతంగో వక్తుమర్హతి |
శివరూపం స్వరూపం చ న జానాతి యతస్స్వయమ్ || ౧౯౫ ||

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన సర్వసంగవివర్జితః |
విహాయ శాస్త్రజాలాని గురుమేవ సమాశ్రయేత్ || ౧౯౬ ||

నిరస్తసర్వసందేహో ఏకీకృత్య సుదర్శనమ్ |
రహస్యం యో దర్శయతి భజామి గురుమీశ్వరమ్ || ౧౯౭ ||

జ్ఞానహీనో గురుస్త్యాజ్యో మిథ్యావాదీ విడంబకః |
స్వవిశ్రాంతిం న జానాతి పరశాంతిం కరోతి కిమ్ || ౧౯౮ ||

శిలాయాః కిం పరం జ్ఞానం శిలాసంఘప్రతారణే |
స్వయం తర్తుం న జానాతి పరం నిస్తారయేత్ కథమ్ || ౧౯౯ ||

న వందనీయాస్తే కష్టం దర్శనాద్భ్రాంతికారకాః |
వర్జయేత్తాన్ గురూన్ దూరే ధీరస్య తు సమాశ్రయేత్ || ౨౦౦ ||

పాషండినః పాపరతాః నాస్తికా భేదబుద్ధయః |
స్త్రీలంపటా దురాచారాః కృతఘ్నా బకవృత్తయః || ౨౦౧ ||

కర్మభ్రష్టాః క్షమానష్టా నింద్యతర్కైశ్చ వాదినః |
కామినః క్రోధినశ్చైవ హింస్రాశ్చండాః శఠాస్తథా || ౨౦౨ ||

జ్ఞానలుప్తా న కర్తవ్యా మహాపాపాస్తథా ప్రియే |
ఏభ్యో భిన్నో గురుః సేవ్యః ఏకభక్త్యా విచార్య చ || ౨౦౩ ||

శిష్యాదన్యత్ర దేవేశి న వదేద్యస్య కస్యచిత్ |
నరాణాం చ ఫలప్రాప్తౌ భక్తిరేవ హి కారణమ్ || ౨౦౪ ||

గూఢో దృఢశ్చ ప్రీతశ్చ మౌనేన సుసమాహితః |
సకృత్కామగతో వాఽపి పంచధా గురురీరితః || ౨౦౫ ||

సర్వం గురుముఖాల్లబ్ధం సఫలం పాపనాశనమ్ |
యద్యదాత్మహితం వస్తు తత్తద్ద్రవ్యం న వంచయేత్ || ౨౦౬ ||

గురుదేవార్పణం వస్తు తేన తుష్టోఽస్మి సువ్రతే |
శ్రీగురోః పాదుకాం ముద్రాం మూలమంత్రం చ గోపయేత్ || ౨౦౭ ||

నతాఽస్మి తే నాథ పదారవిందం
బుద్ధీంద్రియప్రాణమనోవచోభిః |
యచ్చింత్యతే భావిత ఆత్మయుక్తౌ
ముముక్షిభిః కర్మమయోపశాంతయే || ౨౦౮ ||

అనేన యద్భవేత్కార్యం తద్వదామి తవ ప్రియే |
లోకోపకారకం దేవి లౌకికం తు వివర్జయేత్ || ౨౦౯ ||

లౌకికాద్ధర్మతో యాతి జ్ఞానహీనో భవార్ణవే |
జ్ఞానభావే చ యత్సర్వం కర్మ నిష్కర్మ శామ్యతి || ౨౧౦ ||

ఇమాం తు భక్తిభావేన పఠేద్వై శృణుయాదపి |
లిఖిత్వా యత్ప్రదానేన తత్సర్వం ఫలమశ్నుతే || ౨౧౧ ||

గురుగీతామిమాం దేవి హృది నిత్యం విభావయ |
మహావ్యాధిగతైర్దుఃఖైః సర్వదా ప్రజపేన్ముదా || ౨౧౨ ||

గురుగీతాక్షరైకైకం మంత్రరాజమిదం ప్రియే |
అన్యే చ వివిధాః మంత్రాః కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ || ౨౧౩ ||

అనంత ఫలమాప్నోతి గురుగీతా జపేన తు |
సర్వపాపహరా దేవి సర్వదారిద్ర్యనాశినీ || ౨౧౪ ||

అకాలమృత్యుహరా చైవ సర్వసంకటనాశినీ |
యక్షరాక్షసభూతాదిచోరవ్యాఘ్రవిఘాతినీ || ౨౧౫ ||

సర్వోపద్రవకుష్ఠాదిదుష్టదోషనివారిణీ |
యత్ఫలం గురుసాన్నిధ్యాత్తత్ఫలం పఠనాద్భవేత్ || ౨౧౬ ||

మహావ్యాధిహరా సర్వవిభూతేః సిద్ధిదా భవేత్ |
అథవా మోహనే వశ్యే స్వయమేవ జపేత్సదా || ౨౧౭ ||

కుశదూర్వాసనే దేవి హ్యాసనే శుభ్రకంబలే |
ఉపవిశ్య తతో దేవి జపేదేకాగ్రమానసః || ౨౧౮ ||

శుక్లం సర్వత్ర వై ప్రోక్తం వశ్యే రక్తాసనం ప్రియే |
పద్మాసనే జపేన్నిత్యం శాంతివశ్యకరం పరమ్ || ౨౧౯ ||

వస్త్రాసనే చ దారిద్ర్యం పాషాణే రోగసంభవః |
మేదిన్యాం దుఃఖమాప్నోతి కాష్ఠే భవతి నిష్ఫలమ్ || ౨౨౦ ||

కృష్ణాజినే జ్ఞానసిద్ధిః మోక్షశ్రీర్వ్యాఘ్రచర్మణి |
కుశాసనే జ్ఞానసిద్ధిః సర్వసిద్ధిస్తు కంబలే || ౨౨౧ ||

ఆగ్నేయ్యాం కర్షణం చైవ వాయవ్యాం శత్రునాశనమ్ |
నైరృత్యాం దర్శనం చైవ ఈశాన్యాం జ్ఞానమేవ చ || ౨౨౨ ||

ఉదఙ్ముఖః శాంతిజాప్యే వశ్యే పూర్వముఖస్తథా |
యామ్యే తు మారణం ప్రోక్తం పశ్చిమే చ ధనాగమః || ౨౨౩ ||

మోహనం సర్వభూతానాం బంధమోక్షకరం పరమ్ |
దేవరాజప్రియకరం రాజానం వశమానయేత్ || ౨౨౪ ||

ముఖస్తంభకరం చైవ గుణానాం చ వివర్ధనమ్ |
దుష్కర్మనాశనం చైవ తథా సత్కర్మసిద్ధిదమ్ || ౨౨౫ ||

అసిద్ధం సాధయేత్కార్యం నవగ్రహభయాపహమ్ |
దుఃస్వప్ననాశనం చైవ సుస్వప్నఫలదాయకమ్ || ౨౨౬ ||

మోహశాంతికరం చైవ బంధమోక్షకరం పరమ్ |
స్వరూపజ్ఞాననిలయం గీతాశాస్త్రమిదం శివే || ౨౨౭ ||

యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చయమ్ |
నిత్యం సౌభాగ్యదం పుణ్యం తాపత్రయకులాపహమ్ || ౨౨౮ ||

సర్వశాంతికరం నిత్యం తథా వంధ్యా సుపుత్రదమ్ |
అవైధవ్యకరం స్త్రీణాం సౌభాగ్యస్య వివర్ధనమ్ || ౨౨౯ ||

ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం పుత్రపౌత్రవివర్ధనం |
నిష్కామజాపీ విధవా పఠేన్మోక్షమవాప్నుయాత్ || ౨౩౦ ||

అవైధవ్యం సకామా తు లభతే చాన్యజన్మని |
సర్వదుఃఖమయం విఘ్నం నాశయేత్తాపహారకమ్ || ౨౩౧ ||

సర్వపాపప్రశమనం ధర్మకామార్థమోక్షదమ్ |
యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౨౩౨ ||

కామ్యానాం కామధేనుర్వై కల్పతే కల్పపాదపః |
చింతామణిశ్చింతితస్య సర్వమంగళకారకమ్ || ౨౩౩ ||

లిఖిత్వా పూజయేద్యస్తు మోక్షశ్రియమవాప్నుయాత్ |
గురూభక్తిర్విశేషేణ జాయతే హృది సర్వదా || ౨౩౪ ||

జపంతి శాక్తాః సౌరాశ్చ గాణపత్యాశ్చ వైష్ణవాః |
శైవాః పాశుపతాః సర్వే సత్యం సత్యం న సంశయః || ౨౩౫ ||

ఇతి శ్రీస్కందపురాణే ఉత్తరఖండే ఉమామహేశ్వర సంవాదే
శ్రీ గురుగీతాయాం ద్వితీయోఽధ్యాయః ||

శ్రీ గురుగీతా తృతీయోఽధ్యాయః >>


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed