Sri Guru Gita (Dvitiya Adhyaya) – ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ – ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ


ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ ಶ್ರುಣು ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕರಂ ಚೈವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೧೦೯ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜಾಮಿ |
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ವದಾಮಿ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ನಮಾಮಿ || ೧೧೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ
ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಮ್ |
ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ
ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ || ೧೧೧ ||

ಹೃದಂಬುಜೇ ಕರ್ಣಿಕಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥೇ
ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗುರುಂ ಚಂದ್ರಕಲಾಪ್ರಕಾಶಂ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಾಭೀಷ್ಟವರಂ ದಧಾನಮ್ || ೧೧೨ ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರಂ ಶ್ವೇತವಿಲೇಪಪುಷ್ಪಂ
ಮುಕ್ತಾವಿಭೂಷಂ ಮುದಿತಂ ದ್ವಿನೇತ್ರಮ್ |
ವಾಮಾಂಕಪೀಠಸ್ಥಿತದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಪೂರ್ಣಕೃಪಾನಿಧಾನಮ್ || ೧೧೩ ||

ಆನಂದಮಾನಂದಕರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಂ ನಿಜಭಾವಯುಕ್ತಮ್ |
ಯೋಗೀಂದ್ರಮೀಡ್ಯಂ ಭವರೋಗವೈದ್ಯಂ
ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೧೧೪ ||

ವಂದೇ ಗುರೂಣಾಂ ಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಸಂದರ್ಶಿತಸ್ವಾತ್ಮಸುಖಾವಬೋಧೇ |
ಜನಸ್ಯ ಯೇ ಜಾಂಗಲಿಕಾಯಮಾನೇ
ಸಂಸಾರಹಾಲಾಹಲಮೋಹಶಾಂತ್ಯೈ || ೧೧೫ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾತ್ಮಕಂ |
ಕೃತ್ಯಂ ಪಂಚವಿಧಂ ಶಶ್ವತ್ ಭಾಸತೇ ತಂ ಗುರುಂ ಭಜೇತ್ || ೧೧೬ ||

ಪಾದಾಬ್ಜೇ ಸರ್ವಸಂಸಾರದಾವಕಾಲಾನಲಂ ಸ್ವಕೇ |
ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾಂಭೋಜಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮ್ || ೧೧೭ ||

ಅಕಥಾದಿತ್ರಿರೇಖಾಬ್ಜೇ ಸಹಸ್ರದಳಮಂಡಲೇ |
ಹಂಸಪಾರ್ಶ್ವತ್ರಿಕೋಣೇ ಚ ಸ್ಮರೇತ್ತನ್ಮಧ್ಯಗಂ ಗುರುಮ್ || ೧೧೮ ||

ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಂಜನಮ್ |
ನಿತ್ಯಬೋಧಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧೯ ||

ಸಕಲಭುವನಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಲ್ಪಿತಾಶೇಷಸೃಷ್ಟಿಃ
ನಿಖಿಲನಿಗಮದೃಷ್ಟಿಃ ಸತ್ಪದಾರ್ಥೈಕಸೃಷ್ಟಿಃ |
ಅತದ್ಗಣಪರಮೇಷ್ಟಿಃ ಸತ್ಪದಾರ್ಥೈಕದೃಷ್ಟಿಃ
ಭವಗುಣಪರಮೇಷ್ಟಿರ್ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೈಕದೃಷ್ಟಿಃ || ೧೨೦ ||

ಸಕಲಭುವನರಂಗಸ್ಥಾಪನಾಸ್ತಂಭಯಷ್ಟಿಃ
ಸಕರುಣರಸವೃಷ್ಟಿಸ್ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಸಮಷ್ಟಿಃ |
ಸಕಲಸಮಯಸೃಷ್ಟಿಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನಂದದೃಷ್ಟಿಃ
ನಿವಸತು ಮಯಿ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಗುರೋರ್ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಃ || ೧೨೧ ||

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ
ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಮ್ |
ಶಿವಶಾಸನತಃ ಶಿವಶಾಸನತಃ
ಶಿವಶಾಸನತಃ ಶಿವಶಾಸನತಃ || ೧೨೨ ||

ಇದಮೇವ ಶಿವಂ ಇದಮೇವ ಶಿವಂ
ಇದಮೇವ ಶಿವಂ ಇದಮೇವ ಶಿವಮ್ |
ಹರಿಶಾಸನತೋ ಹರಿಶಾಸನತೋ
ಹರಿಶಾಸನತೋ ಹರಿಶಾಸನತಃ || ೧೨೩ ||

ವಿದಿತಂ ವಿದಿತಂ ವಿದಿತಂ ವಿದಿತಂ
ವಿಜನಂ ವಿಜನಂ ವಿಜನಂ ವಿಜನಮ್ |
ವಿಧಿಶಾಸನತೋ ವಿಧಿಶಾಸನತೋ
ವಿಧಿಶಾಸನತೋ ವಿಧಿಶಾಸನತಃ || ೧೨೪ ||

ಏವಂವಿಧಂ ಗುರುಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸ್ವಯಮ್ |
ತದಾ ಗುರೂಪದೇಶೇನ ಮುಕ್ತೋಽಹಮಿತಿ ಭಾವಯೇತ್ || ೧೨೫ ||

ಗುರೂಪದಿಷ್ಟಮಾರ್ಗೇಣ ಮನಶ್ಶುದ್ಧಿಂ ತು ಕಾರಯೇತ್ |
ಅನಿತ್ಯಂ ಖಂಡಯೇತ್ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿದಾತ್ಮಗೋಚರಮ್ || ೧೨೬ ||

ಜ್ಞೇಯಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತೀತಂ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮನ ಉಚ್ಯತೇ |
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸಮಂ ಕುರ್ಯಾನ್ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ದ್ವಿತೀಯಕಃ || ೧೨೭ ||

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಕೋಟಿಶತೈರಪಿ |
ದುರ್ಲಭಾ ಚಿತ್ತವಿಶ್ರಾಂತಿಃ ವಿನಾ ಗುರುಕೃಪಾಂ ಪರಾಮ್ || ೧೨೮ ||

ಕರುಣಾಖಡ್ಗಪಾತೇನ ಛಿತ್ವಾ ಪಾಶಾಷ್ಟಕಂ ಶಿಶೋಃ |
ಸಮ್ಯಗಾನಂದಜನಕಃ ಸದ್ಗುರುಃ ಸೋಽಭಿಧೀಯತೇ || ೧೨೯ ||

ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಿ ಗುರುನಿಂದಾಂ ಕರೋತಿ ಯಃ |
ಸ ಯಾತಿ ನರಕಾನ್ ಘೋರಾನ್ ಯಾವಚ್ಚಂದ್ರದಿವಾಕರೌ || ೧೩೦ ||

ಯಾವತ್ಕಲ್ಪಾಂತಕೋ ದೇಹಸ್ತಾವದ್ದೇವಿ ಗುರುಂ ಸ್ಮರೇತ್ |
ಗುರುಲೋಪೋ ನ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದೋ ಯದಿ ವಾ ಭವೇತ್ || ೧೩೧ ||

ಹುಂಕಾರೇಣ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಶಿಷ್ಯೈಃ ಕದಾಚನ |
ಗುರೋರಗ್ರ ನ ವಕ್ತವ್ಯಮಸತ್ಯಂ ತು ಕದಾಚನ || ೧೩೨ ||

ಗುರುಂ ತ್ವಂಕೃತ್ಯ ಹುಂಕೃತ್ಯ ಗುರುಸಾನ್ನಿಧ್ಯಭಾಷಣಃ |
ಅರಣ್ಯೇ ನಿರ್ಜಲೇ ದೇಶೇ ಸಂಭವೇದ್ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಃ || ೧೩೩ ||

ಅದ್ವೈತಂ ಭಾವಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ |
ಕದಾಚಿದಪಿ ನೋ ಕುರ್ಯಾದದ್ವೈತಂ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ || ೧೩೪ ||

ದೃಶ್ಯವಿಸ್ಮೃತಿಪರ್ಯಂತಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ಗುರುಪದಾರ್ಚನಮ್ |
ತಾದೃಶಸ್ಯೈವ ಕೈವಲ್ಯಂ ನ ಚ ತದ್ವ್ಯತಿರೇಕಿಣಃ || ೧೩೫ ||

ಅಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗುರುತ್ಯಾಗೀ ಭವೇದ್ಯದಾ |
ಭವತ್ಯೇವ ಹಿ ತಸ್ಯಾಂತಕಾಲೇ ವಿಕ್ಷೇಪಮುತ್ಕಟಮ್ || ೧೩೬ ||

ಗುರುಕಾರ್ಯಂ ನ ಲಂಘೇತ ನಾಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಾರ್ಯಮಾಚರೇತ್ |
ನ ಹ್ಯುತ್ತಿಷ್ಠೇದ್ದಿಶೇಽನತ್ವಾ ಗುರುಸದ್ಭಾವಶೋಭಿತಃ || ೧೩೭ ||

ಗುರೌ ಸತಿ ಸ್ವಯಂ ದೇವಿ ಪರೇಷಾಂ ತು ಕದಾಚನ |
ಉಪದೇಶಂ ನ ವೈ ಕುರ್ಯಾತ್ ತಥಾ ಚೇದ್ರಾಕ್ಷಸೋ ಭವೇತ್ || ೧೩೮ ||

ನ ಗುರೋರಾಶ್ರಮೇ ಕುರ್ಯಾತ್ ದುಷ್ಪಾನಂ ಪರಿಸರ್ಪಣಮ್ |
ದೀಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಭುತ್ವಾದಿ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನ ಕಾರಯೇತ್ || ೧೩೯ ||

ನೋಪಾಶ್ರಯಂ ಚ ಪರ್ಯಕಂ ನ ಚ ಪಾದಪ್ರಸಾರಣಮ್ |
ನಾಂಗಭೋಗಾದಿಕಂ ಕುರ್ಯಾನ್ನ ಲೀಲಾಮಪರಾಮಪಿ || ೧೪೦ ||

ಗುರೂಣಾಂ ಸದಸದ್ವಾಽಪಿ ಯದುಕ್ತಂ ತನ್ನ ಲಂಘಯೇತ್ |
ಕುರ್ವನ್ನಾಜ್ಞಾಂ ದಿವಾ ರಾತ್ರೌ ದಾಸವನ್ನಿವಸೇದ್ಗುರೋ || ೧೪೧ ||

ಅದತ್ತಂ ನ ಗುರೋರ್ದ್ರವ್ಯಮುಪಭುಂಜೀತ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ |
ದತ್ತೇ ಚ ರಂಕವದ್ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಪ್ರಾಣೋಽಪ್ಯೇತೇನ ಲಭ್ಯತೇ || ೧೪೨ ||

ಪಾದುಕಾಸನಶಯ್ಯಾದಿ ಗುರುಣಾ ಯದಭೀಷ್ಟಿತಮ್ |
ನಮಸ್ಕುರ್ವೀತ ತತ್ಸರ್ವಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನ ಸ್ಪೃಶೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ || ೧೪೩ ||

ಗಚ್ಛತಃ ಪೃಷ್ಠತೋ ಗಚ್ಛೇತ್ ಗುರುಚ್ಛಾಯಾಂ ನ ಲಂಘಯೇತ್ |
ನೋಲ್ಬಣಂ ಧಾರಯೇದ್ವೇಷಂ ನಾಲಂಕಾರಾಂಸ್ತತೋಲ್ಬಣಾನ್ || ೧೪೪ ||

ಗುರುನಿಂದಾಕರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾವಯೇದಥ ವಾಸಯೇತ್ |
ಸ್ಥಾನಂ ವಾ ತತ್ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಜಿಹ್ವಾಚ್ಛೇದಾಕ್ಷಮೋ ಯದಿ || ೧೪೫ ||

ನೋಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಕಸ್ಯಚಿದ್ದೇಯಂ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನ ಚ ತ್ಯಜೇತ್ |
ಕೃತ್ಸ್ನಮುಚ್ಛಿಷ್ಟಮಾದಾಯ ಹವಿರಿವ ಭಕ್ಷಯೇತ್ಸ್ವಯಮ್ || ೧೪೬ ||

ನಾಽನೃತಂ ನಾಽಪ್ರಿಯಂ ಚೈವ ನ ಗರ್ವಂ ನಾಽಪಿ ವಾ ಬಹು |
ನ ನಿಯೋಗಪರಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ || ೧೪೭ ||

ಪ್ರಭೋ ದೇವಕುಲೇಶಾನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಜನ್ ಕುಲೇಶ್ವರ |
ಇತಿ ಸಂಬೋಧನೈರ್ಭೀತೋ ಗುರುಭಾವೇನ ಸರ್ವದಾ || ೧೪೮ ||

ಮುನಿಭಿಃ ಪನ್ನಗೈರ್ವಾಪಿ ಸುರೈರ್ವಾ ಶಾಪಿತೋ ಯದಿ |
ಕಾಲಮೃತ್ಯುಭಯಾದ್ವಾಪಿ ಗುರುಃ ಸಂತ್ರಾತಿ ಪಾರ್ವತಿ || ೧೪೯ ||

ಅಶಕ್ತಾ ಹಿ ಸುರಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಹ್ಯಶಕ್ತಾಃ ಮುನಯಸ್ತಥಾ |
ಗುರುಶಾಪೋಪಪನ್ನಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ || ೧೫೦ ||

ಮಂತ್ರರಾಜಮಿದಂ ದೇವಿ ಗುರುರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ |
ಸ್ಮೃತಿವೇದಪುರಾಣಾನಾಂ ಸಾರಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೫೧ ||

ಸತ್ಕಾರಮಾನಪೂಜಾರ್ಥಂ ದಂಡಕಾಷಯಧಾರಣಃ |
ಸ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ನ ವಕ್ತವ್ಯಃ ಸನ್ನ್ಯಾಸೀ ಜ್ಞಾನತತ್ಪರಃ || ೧೫೨ ||

ವಿಜಾನಂತಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಗುರೋಶ್ಚರಣ ಸೇವಯಾ |
ತೇ ವೈ ಸನ್ನ್ಯಾಸಿನಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಇತರೇ ವೇಷಧಾರಿಣಃ || ೧೫೩ ||

[** ಪಾಠಭೇದಃ –
ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬೋಧಯೇತ್ಪರಮ್ |
ಭಾಸಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಂ ಚ ದೀಪೋ ದೀಪಾಂತರಂ ಯಥಾ ||
**]

ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಸತ್ಯಚಿದ್ಧನಮ್ |
ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರುತೇ ಲೋಕೇ ಗುರುತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಶೋಭತೇ || ೧೫೪ ||

ಗುರುಪ್ರಸಾದತಃ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮನಿರೀಕ್ಷಣಾತ್ |
ಸಮತಾ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ || ೧೫೫ ||

ಆಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಪರ್ಯಂತಂ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಕಮ್ |
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಗನ್ಮಯಮ್ || ೧೫೬ ||

ವಂದೇಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಭಾವಾತೀತಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಮ್ || ೧೫೭ ||

ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಾನಂದಕಾರಕಮ್ |
ಹೃದಯಾಕಾಶಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಮ್ || ೧೫೮ ||

ಸ್ಫಾಟಿಕೇ ಸ್ಫಾಟಿಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಪಣೇ ದರ್ಪಣೋ ಯಥಾ |
ತಥಾಽಽತ್ಮನಿ ಚಿದಾಕಾರಮಾನಂದಂ ಸೋಽಹಮಿತ್ಯುತ || ೧೫೯ ||

ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಂ ಪುರುಷಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಚ ಚಿನ್ಮಯಂ ಹೃದಿ |
ತತ್ರ ಸ್ಫುರತಿ ಯೋ ಭಾವಃ ಶೃಣು ತತ್ಕಥಯಾಮಿ ತೇ || ೧೬೦ ||

ಅಜೋಽಹಮಮರೋಽಹಂ ಚ ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಹ್ಯಹಮ್ |
ಅವಿಕಾರಶ್ಚಿದಾನಂದೋ ಹ್ಯಣೀಯಾನ್ಮಹತೋ ಮಹಾನ್ || ೧೬೧ ||

ಅಪೂರ್ವಮಪರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾಮಯಮ್ |
ವಿರಜಂ ಪರಮಾಕಾಶಂ ಧ್ರುವಮಾನಂದಮವ್ಯಯಮ್ || ೧೬೨ ||

ಅಗೋಚರಂ ತಥಾಽಗಮ್ಯಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಮ್ |
ನಿಶ್ಶಬ್ದಂ ತು ವಿಜಾನೀಯಾತ್ಸ್ವಭಾವಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ || ೧೬೩ ||

ಯಥಾ ಗಂಧಸ್ವಭಾವತ್ವಂ ಕರ್ಪೂರಕುಸುಮಾದಿಷು |
ಶೀತೋಷ್ಣತ್ವಸ್ವಭಾವತ್ವಂ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೧೬೪ ||

ಯಥಾ ನಿಜಸ್ವಭಾವೇನ ಕುಂಡಲೇ ಕಟಕಾದಯಃ |
ಸುವರ್ಣತ್ವೇನ ತಿಷ್ಠಂತಿ ತಥಾಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೧೬೫ ||

ಸ್ವಯಂ ತಥಾವಿಧೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚಿತ್ |
ಕೀಟೋ ಭೃಂಗ ಇವ ಧ್ಯಾನಾದ್ಯಥಾ ಭವತಿ ತಾದೃಶಃ || ೧೬೬ ||

ಗುರುಧ್ಯಾನಂ ತಥಾ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ |
ಪಿಂಡೇ ಪದೇ ತಥಾ ರೂಪೇ ಮುಕ್ತಾಸ್ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೬೭ ||

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀ ಉವಾಚ |
ಪಿಂಡಂ ಕಿಂ ತು ಮಹಾದೇವ ಪದಂ ಕಿಂ ಸಮುದಾಹೃತಮ್ |
ರೂಪಾತೀತಂ ಚ ರೂಪಂ ಕಿಂ ಏತದಾಖ್ಯಾಹಿ ಶಂಕರ || ೧೬೮ ||

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ |
ಪಿಂಡಂ ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿಃ ಪದಂ ಹಂಸಮುದಾಹೃತಮ್ |
ರೂಪಂ ಬಿಂದುರಿತಿ ಜ್ಞೇಯಂ ರೂಪಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಮ್ || ೧೬೯ ||

ಪಿಂಡೇ ಮುಕ್ತಾಃ ಪದೇ ಮುಕ್ತಾ ರೂಪೇ ಮುಕ್ತಾ ವರಾನನೇ |
ರೂಪಾತೀತೇ ತು ಯೇ ಮುಕ್ತಾಸ್ತೇ ಮುಕ್ತಾ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೭೦ ||

ಗುರುರ್ಧ್ಯಾನೇನೈವ ನಿತ್ಯಂ ದೇಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ |
ಸ್ಥಿತಶ್ಚ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಽಪಿ ಮುಕ್ತೋಽಸೌ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೭೧ ||

ಜ್ಞಾನಂ ವೈರಾಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಶಶ್ರೀಃ ಸ್ವಮುದಾಹೃತಮ್ |
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತೋ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಗುರುಃ ಪ್ರಿಯೇ || ೧೭೨ ||

ಗುರುಶ್ಶಿವೋ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಗುರುರ್ಬಂಧುಃ ಶರೀರಿಣಾಮ್ |
ಗುರುರಾತ್ಮಾ ಗುರುರ್ಜೀವೋ ಗುರೋರನ್ಯನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೭೩ ||

ಏಕಾಕೀ ನಿಸ್ಸ್ಪೃಹಃ ಶಾಂತಶ್ಚಿಂತಾಽಸೂಯಾದಿವರ್ಜಿತಃ |
ಬಾಲ್ಯಭಾವೇನ ಯೋ ಭಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೀ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || ೧೭೪ ||

ನ ಸುಖಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನ ಸುಖಂ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಕೇ |
ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಾದನ್ಯತ್ರ ಸುಖಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ || ೧೭೫ ||

ಚಾರ್ವಾಕವೈಷ್ಣವಮತೇ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಭಾಕರೇ ನ ಹಿ |
ಗುರೋಃ ಪಾದಾಂತಿಕೇ ಯದ್ವತ್ಸುಖಂ ವೇದಾಂತಸಮ್ಮತಮ್ || ೧೭೬ ||

ನ ತತ್ಸುಖಂ ಸುರೇಂದ್ರಸ್ಯ ನ ಸುಖಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಾಮ್ |
ಯತ್ಸುಖಂ ವೀತರಾಗಸ್ಯ ಮುನೇರೇಕಾಂತವಾಸಿನಃ || ೧೭೭ ||

ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮರಸಂ ಪೀತ್ವಾ ತೃಪ್ತೋ ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ |
ಇಂದ್ರಂ ಚ ಮನ್ಯತೇ ತುಚ್ಛಂ ನೃಪಾಣಾಂ ತತ್ರ ಕಾ ಕಥಾ || ೧೭೮ ||

ಯತಃ ಪರಮಕೈವಲ್ಯಂ ಗುರುಮಾರ್ಗೇಣ ವೈ ಭವೇತ್ |
ಗುರುಭಕ್ತಿರತಃ ಕಾರ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ || ೧೭೯ ||

ಏಕ ಏವಾಽದ್ವಿತೀಯೋಽಹಂ ಗುರುವಾಕ್ಯೇನ ನಿಶ್ಚಿತಃ |
ಏವಮಭ್ಯಸ್ಯತಾ ನಿತ್ಯಂ ನ ಸೇವ್ಯಂ ವೈ ವನಾಂತರಮ್ || ೧೮೦ ||

ಅಭ್ಯಾಸಾನ್ನಿಮಿಷೇಣೈವ ಸಮಾಧಿಮಧಿಗಚ್ಛತಿ |
ಆಜನ್ಮಜನಿತಂ ಪಾಪಂ ತತ್‍ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ || ೧೮೧ ||

ಕಿಮಾವಾಹನಮವ್ಯಕ್ತೇ ವ್ಯಾಪಕೇ ಕಿಂ ವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ಅಮೂರ್ತೇ ಚ ಕಥಂ ಪೂಜಾ ಕಥಂ ಧ್ಯಾನಂ ನಿರಾಮಯೇ || ೧೮೨ ||

ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಸತ್ತ್ವಮಯೋ ರಾಜಸಶ್ಚತುರಾನನಃ |
ತಾಮಸೋ ರುದ್ರರೂಪೇಣ ಸೃಜತ್ಯವತಿ ಹಂತಿ ಚ || ೧೮೩ ||

ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭೂತ್ವಾ ತತ್ಪರಂ ಚಾವಲೋಕಯೇತ್ |
ಪರಾತ್ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಸರ್ವಗಂ ತನ್ನಿರಾಮಯಮ್ || ೧೮೪ ||

ತಸ್ಯಾವಲೋಕನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಏಕಾಕೀ ನಿಸ್ಸ್ಪೃಹಃ ಶಾಂತಃ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೮೫ ||

ಲಬ್ಧಂ ವಾಽಥ ನ ಲಬ್ಧಂ ವಾ ಸ್ವಲ್ಪಂ ವಾ ಬಹುಳಂ ತಥಾ |
ನಿಷ್ಕಾಮೇನೈವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಃ || ೧೮೬ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಪದಮಿತ್ಯಾಹುರ್ದೇಹೀ ಸರ್ವಮಯೋ ಭುವಿ |
ಸದಾಽಽನಂದಃ ಸದಾ ಶಾಂತೋ ರಮತೇ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚಿತ್ || ೧೮೭ ||

ಯತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠತೇ ಸೋಽಪಿ ಸ ದೇಶಃ ಪುಣ್ಯಭಾಜನಃ |
ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ದೇವಿ ತವಾಽಗ್ರೇ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ || ೧೮೮ ||

ಉಪದೇಶಸ್ತ್ವಯಂ ದೇವಿ ಗುರುಮಾರ್ಗೇಣ ಮುಕ್ತಿದಃ |
ಗುರುಭಕ್ತಿಃ ತಥಾಽತ್ಯಂತಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ವೈ ಮನೀಷಿಭಿಃ || ೧೮೯ ||

ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಶ್ರಯಃ ಸರ್ವವೇದಕೃತ್ಸರ್ವವೇದಕೃತ್ |
ಸ್ವಪರಜ್ಞಾನದಾತಾ ಚ ತಂ ವಂದೇ ಗುರುಮೀಶ್ವರಮ್ || ೧೯೦ ||

ಯದ್ಯಪ್ಯಧೀತಾ ನಿಗಮಾಃ ಷಡಂಗಾ ಆಗಮಾಃ ಪ್ರಿಯೇ |
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಜ್ಞಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಗುರುಂ ವಿನಾ || ೧೯೧ ||

ಶಿವಪೂಜಾರತೋ ವಾಽಪಿ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಾರತೋಽಥವಾ |
ಗುರುತತ್ತ್ವವಿಹೀನಶ್ಚೇತ್ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥಮೇವ ಹಿ || ೧೯೨ ||

ಶಿವಸ್ವರೂಪಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಿವಪೂಜಾ ಕೃತಾ ಯದಿ |
ಸಾ ಪೂಜಾ ನಾಮಮಾತ್ರಂ ಸ್ಯಾಚ್ಚಿತ್ರದೀಪ ಇವ ಪ್ರಿಯೇ || ೧೯೩ ||

ಸರ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ಸಫಲಂ ಕರ್ಮ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಪ್ರಭಾವತಃ |
ಗುರುಲಾಭಾತ್ಸರ್ವಲಾಭೋ ಗುರುಹೀನಸ್ತು ಬಾಲಿಶಃ || ೧೯೪ ||

ಗುರುಹೀನಃ ಪಶುಃ ಕೀಟಃ ಪತಂಗೋ ವಕ್ತುಮರ್ಹತಿ |
ಶಿವರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ನ ಜಾನಾತಿ ಯತಸ್ಸ್ವಯಮ್ || ೧೯೫ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ |
ವಿಹಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜಾಲಾನಿ ಗುರುಮೇವ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ || ೧೯೬ ||

ನಿರಸ್ತಸರ್ವಸಂದೇಹೋ ಏಕೀಕೃತ್ಯ ಸುದರ್ಶನಮ್ |
ರಹಸ್ಯಂ ಯೋ ದರ್ಶಯತಿ ಭಜಾಮಿ ಗುರುಮೀಶ್ವರಮ್ || ೧೯೭ ||

ಜ್ಞಾನಹೀನೋ ಗುರುಸ್ತ್ಯಾಜ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾವಾದೀ ವಿಡಂಬಕಃ |
ಸ್ವವಿಶ್ರಾಂತಿಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಪರಶಾಂತಿಂ ಕರೋತಿ ಕಿಮ್ || ೧೯೮ ||

ಶಿಲಾಯಾಃ ಕಿಂ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶಿಲಾಸಂಘಪ್ರತಾರಣೇ |
ಸ್ವಯಂ ತರ್ತುಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಪರಂ ನಿಸ್ತಾರಯೇತ್ ಕಥಮ್ || ೧೯೯ ||

ನ ವಂದನೀಯಾಸ್ತೇ ಕಷ್ಟಂ ದರ್ಶನಾದ್ಭ್ರಾಂತಿಕಾರಕಾಃ |
ವರ್ಜಯೇತ್ತಾನ್ ಗುರೂನ್ ದೂರೇ ಧೀರಸ್ಯ ತು ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ || ೨೦೦ ||

ಪಾಷಂಡಿನಃ ಪಾಪರತಾಃ ನಾಸ್ತಿಕಾ ಭೇದಬುದ್ಧಯಃ |
ಸ್ತ್ರೀಲಂಪಟಾ ದುರಾಚಾರಾಃ ಕೃತಘ್ನಾ ಬಕವೃತ್ತಯಃ || ೨೦೧ ||

ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟಾಃ ಕ್ಷಮಾನಷ್ಟಾ ನಿಂದ್ಯತರ್ಕೈಶ್ಚ ವಾದಿನಃ |
ಕಾಮಿನಃ ಕ್ರೋಧಿನಶ್ಚೈವ ಹಿಂಸ್ರಾಶ್ಚಂಡಾಃ ಶಠಾಸ್ತಥಾ || ೨೦೨ ||

ಜ್ಞಾನಲುಪ್ತಾ ನ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಮಹಾಪಾಪಾಸ್ತಥಾ ಪ್ರಿಯೇ |
ಏಭ್ಯೋ ಭಿನ್ನೋ ಗುರುಃ ಸೇವ್ಯಃ ಏಕಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ || ೨೦೩ ||

ಶಿಷ್ಯಾದನ್ಯತ್ರ ದೇವೇಶಿ ನ ವದೇದ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ನರಾಣಾಂ ಚ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತೌ ಭಕ್ತಿರೇವ ಹಿ ಕಾರಣಮ್ || ೨೦೪ ||

ಗೂಢೋ ದೃಢಶ್ಚ ಪ್ರೀತಶ್ಚ ಮೌನೇನ ಸುಸಮಾಹಿತಃ |
ಸಕೃತ್ಕಾಮಗತೋ ವಾಽಪಿ ಪಂಚಧಾ ಗುರುರೀರಿತಃ || ೨೦೫ ||

ಸರ್ವಂ ಗುರುಮುಖಾಲ್ಲಬ್ಧಂ ಸಫಲಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ |
ಯದ್ಯದಾತ್ಮಹಿತಂ ವಸ್ತು ತತ್ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ನ ವಂಚಯೇತ್ || ೨೦೬ ||

ಗುರುದೇವಾರ್ಪಣಂ ವಸ್ತು ತೇನ ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಸುವ್ರತೇ |
ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದುಕಾಂ ಮುದ್ರಾಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಂ ಚ ಗೋಪಯೇತ್ || ೨೦೭ ||

ನತಾಽಸ್ಮಿ ತೇ ನಾಥ ಪದಾರವಿಂದಂ
ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಮನೋವಚೋಭಿಃ |
ಯಚ್ಚಿಂತ್ಯತೇ ಭಾವಿತ ಆತ್ಮಯುಕ್ತೌ
ಮುಮುಕ್ಷಿಭಿಃ ಕರ್ಮಮಯೋಪಶಾಂತಯೇ || ೨೦೮ ||

ಅನೇನ ಯದ್ಭವೇತ್ಕಾರ್ಯಂ ತದ್ವದಾಮಿ ತವ ಪ್ರಿಯೇ |
ಲೋಕೋಪಕಾರಕಂ ದೇವಿ ಲೌಕಿಕಂ ತು ವಿವರ್ಜಯೇತ್ || ೨೦೯ ||

ಲೌಕಿಕಾದ್ಧರ್ಮತೋ ಯಾತಿ ಜ್ಞಾನಹೀನೋ ಭವಾರ್ಣವೇ |
ಜ್ಞಾನಭಾವೇ ಚ ಯತ್ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಶಾಮ್ಯತಿ || ೨೧೦ ||

ಇಮಾಂ ತು ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಪಠೇದ್ವೈ ಶೃಣುಯಾದಪಿ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯತ್ಪ್ರದಾನೇನ ತತ್ಸರ್ವಂ ಫಲಮಶ್ನುತೇ || ೨೧೧ ||

ಗುರುಗೀತಾಮಿಮಾಂ ದೇವಿ ಹೃದಿ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭಾವಯ |
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಗತೈರ್ದುಃಖೈಃ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಜಪೇನ್ಮುದಾ || ೨೧೨ ||

ಗುರುಗೀತಾಕ್ಷರೈಕೈಕಂ ಮಂತ್ರರಾಜಮಿದಂ ಪ್ರಿಯೇ |
ಅನ್ಯೇ ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಮಂತ್ರಾಃ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ || ೨೧೩ ||

ಅನಂತ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಗುರುಗೀತಾ ಜಪೇನ ತು |
ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ದೇವಿ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ || ೨೧೪ ||

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಾ ಚೈವ ಸರ್ವಸಂಕಟನಾಶಿನೀ |
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಭೂತಾದಿಚೋರವ್ಯಾಘ್ರವಿಘಾತಿನೀ || ೨೧೫ ||

ಸರ್ವೋಪದ್ರವಕುಷ್ಠಾದಿದುಷ್ಟದೋಷನಿವಾರಿಣೀ |
ಯತ್ಫಲಂ ಗುರುಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ತತ್ಫಲಂ ಪಠನಾದ್ಭವೇತ್ || ೨೧೬ ||

ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಹರಾ ಸರ್ವವಿಭೂತೇಃ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವೇತ್ |
ಅಥವಾ ಮೋಹನೇ ವಶ್ಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಜಪೇತ್ಸದಾ || ೨೧೭ ||

ಕುಶದೂರ್ವಾಸನೇ ದೇವಿ ಹ್ಯಾಸನೇ ಶುಭ್ರಕಂಬಲೇ |
ಉಪವಿಶ್ಯ ತತೋ ದೇವಿ ಜಪೇದೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ || ೨೧೮ ||

ಶುಕ್ಲಂ ಸರ್ವತ್ರ ವೈ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಶ್ಯೇ ರಕ್ತಾಸನಂ ಪ್ರಿಯೇ |
ಪದ್ಮಾಸನೇ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಾಂತಿವಶ್ಯಕರಂ ಪರಮ್ || ೨೧೯ ||

ವಸ್ತ್ರಾಸನೇ ಚ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಪಾಷಾಣೇ ರೋಗಸಂಭವಃ |
ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ದುಃಖಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾಷ್ಠೇ ಭವತಿ ನಿಷ್ಫಲಮ್ || ೨೨೦ ||

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನೇ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಃ ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀರ್ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಣಿ |
ಕುಶಾಸನೇ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ಕಂಬಲೇ || ೨೨೧ ||

ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಕರ್ಷಣಂ ಚೈವ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಶತ್ರುನಾಶನಮ್ |
ನೈರೃತ್ಯಾಂ ದರ್ಶನಂ ಚೈವ ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ || ೨೨೨ ||

ಉದಙ್ಮುಖಃ ಶಾಂತಿಜಾಪ್ಯೇ ವಶ್ಯೇ ಪೂರ್ವಮುಖಸ್ತಥಾ |
ಯಾಮ್ಯೇ ತು ಮಾರಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಚ ಧನಾಗಮಃ || ೨೨೩ ||

ಮೋಹನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಪರಮ್ |
ದೇವರಾಜಪ್ರಿಯಕರಂ ರಾಜಾನಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ || ೨೨೪ ||

ಮುಖಸ್ತಂಭಕರಂ ಚೈವ ಗುಣಾನಾಂ ಚ ವಿವರ್ಧನಮ್ |
ದುಷ್ಕರ್ಮನಾಶನಂ ಚೈವ ತಥಾ ಸತ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೨೨೫ ||

ಅಸಿದ್ಧಂ ಸಾಧಯೇತ್ಕಾರ್ಯಂ ನವಗ್ರಹಭಯಾಪಹಮ್ |
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂ ಚೈವ ಸುಸ್ವಪ್ನಫಲದಾಯಕಮ್ || ೨೨೬ ||

ಮೋಹಶಾಂತಿಕರಂ ಚೈವ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಪರಮ್ |
ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನನಿಲಯಂ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಶಿವೇ || ೨೨೭ ||

ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಯಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಪುಣ್ಯಂ ತಾಪತ್ರಯಕುಲಾಪಹಮ್ || ೨೨೮ ||

ಸರ್ವಶಾಂತಿಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ತಥಾ ವಂಧ್ಯಾ ಸುಪುತ್ರದಮ್ |
ಅವೈಧವ್ಯಕರಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಸ್ಯ ವಿವರ್ಧನಮ್ || ೨೨೯ ||

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವಿವರ್ಧನಂ |
ನಿಷ್ಕಾಮಜಾಪೀ ವಿಧವಾ ಪಠೇನ್ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೩೦ ||

ಅವೈಧವ್ಯಂ ಸಕಾಮಾ ತು ಲಭತೇ ಚಾನ್ಯಜನ್ಮನಿ |
ಸರ್ವದುಃಖಮಯಂ ವಿಘ್ನಂ ನಾಶಯೇತ್ತಾಪಹಾರಕಮ್ || ೨೩೧ ||

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಮ್ |
ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೨೩೨ ||

ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕಾಮಧೇನುರ್ವೈ ಕಲ್ಪತೇ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಶ್ಚಿಂತಿತಸ್ಯ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಕಮ್ || ೨೩೩ ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ಮೋಕ್ಷಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಗುರೂಭಕ್ತಿರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಜಾಯತೇ ಹೃದಿ ಸರ್ವದಾ || ೨೩೪ ||

ಜಪಂತಿ ಶಾಕ್ತಾಃ ಸೌರಾಶ್ಚ ಗಾಣಪತ್ಯಾಶ್ಚ ವೈಷ್ಣವಾಃ |
ಶೈವಾಃ ಪಾಶುಪತಾಃ ಸರ್ವೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೩೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed