Sri Guru Gita (Tritiya Adhyaya) -ஶ்ரீ கு³ருகீ³தா த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉


அத² த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ||

அத² காம்யஜபஸ்தா²னம் கத²யாமி வரானநே |
ஸாக³ராந்தே ஸரித்தீரே தீர்தே² ஹரிஹராலயே || 236 ||

ஶக்திதே³வாலயே கோ³ஷ்டே² ஸர்வதே³வாலயே ஶுபே⁴ |
வடஸ்ய தா⁴த்ர்யா மூலே வா மடே² ப்³ருந்தா³வனே ததா² || 237 ||

பவித்ரே நிர்மலே தே³ஶே நித்யானுஷ்டா²னதோ(அ)பி வா |
நிர்வேத³னேன மௌனேன ஜபமேதத் ஸமாரபே⁴த் || 238 ||

ஜாப்யேன ஜயமாப்னோதி ஜபஸித்³தி⁴ம் ப²லம் ததா² |
ஹீனம் கர்ம த்யஜேத்ஸர்வம் க³ர்ஹிதஸ்தா²னமேவ ச || 239 ||

ஶ்மஶானே பி³ல்வமூலே வா வடமூலாந்திகே ததா² |
ஸித்³த்⁴யந்தி கானகே மூலே சூதவ்ருக்ஷஸ்ய ஸன்னிதௌ⁴ || 240 ||

பீதாஸனம் மோஹனே து ஹ்யஸிதம் சாபி⁴சாரிகே |
ஜ்ஞேயம் ஶுக்லம் ச ஶாந்த்யர்த²ம் வஶ்யே ரக்தம் ப்ரகீர்திதம் || 241 ||

ஜபம் ஹீனாஸனம் குர்வன் ஹீனகர்மப²லப்ரத³ம் |
கு³ருகீ³தாம் ப்ரயாணே வா ஸங்க்³ராமே ரிபுஸங்கடே || 242 ||

ஜபன் ஜயமவாப்னோதி மரணே முக்திதா³யிகா |
ஸர்வகர்மாணி ஸித்³த்⁴யந்தி கு³ருபுத்ரே ந ஸம்ஶய꞉ || 243 ||

கு³ருமந்த்ரோ முகே² யஸ்ய தஸ்ய ஸித்³த்⁴யந்தி நா(அ)ன்யதா² |
தீ³க்ஷயா ஸர்வகர்மாணி ஸித்³த்⁴யந்தி கு³ருபுத்ரகே || 244 ||

ப⁴வமூலவினாஶாய சாஷ்டபாஶனிவ்ருத்தயே |
கு³ருகீ³தாம்ப⁴ஸி ஸ்னானம் தத்த்வஜ்ஞ꞉ குருதே ஸதா³ || 245 ||

ஸ ஏவம் ஸத்³கு³ரு꞉ ஸாக்ஷாத் ஸத³ஸத்³ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ |
தஸ்ய ஸ்தா²னானி ஸர்வாணி பவித்ராணி ந ஸம்ஶய꞉ || 246 ||

ஸர்வஶுத்³த⁴꞉ பவித்ரோ(அ)ஸௌ ஸ்வபா⁴வாத்³யத்ர திஷ்ட²தி |
தத்ர தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே க்ஷேத்ரபீடே² சரந்தி ச || 247 ||

ஆஸனஸ்தா²꞉ ஶயானா வா க³ச்ச²ந்தஸ்திஷ்ட²தோ(அ)பி வா |
அஶ்வாரூடா⁴ க³ஜாரூடா⁴꞉ ஸுஷுப்தா ஜாக்³ரதோ(அ)பி வா || 248 ||

ஶுசிர்பூ⁴தா ஜ்ஞானவந்தோ கு³ருகீ³தாம் ஜபந்தி யே |
தேஷாம் த³ர்ஶனஸம்ஸ்பர்ஶாத் தி³வ்யஜ்ஞானம் ப்ரஜாயதே || 249 ||

ஸமுத்³ரே வை யதா² தோயம் க்ஷீரே க்ஷீரம் ஜலே ஜலம் |
பி⁴ன்னே கும்பே⁴ யதா²(ஆ)காஶம் ததா²(ஆ)த்மா பரமாத்மனி || 250 ||

ததை²வ ஜ்ஞானவான் ஜீவ꞉ பரமாத்மனி ஸர்வதா³ |
ஐக்யேன ரமதே ஜ்ஞானீ யத்ர குத்ர தி³வானிஶம் || 251 ||

ஏவம்விதோ⁴ மஹாயுக்த꞉ ஸர்வத்ர வர்ததே ஸதா³ |
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரகாரேண கு³ருப⁴க்திம் ஸமாசரேத் || 252 ||

கு³ருஸந்தோஷணாதே³வ முக்தோ ப⁴வதி பார்வதி |
அணிமாதி³ஷு போ⁴க்த்ருத்வம் க்ருபயா தே³வி ஜாயதே || 253 ||

ஸாம்யேன ரமதே ஜ்ஞானீ தி³வா வா யதி³ வா நிஶி |
ஏவம்விதோ⁴ மஹாமௌனீ த்ரைலோக்யஸமதாம் வ்ரஜேத் || 254 ||

அத² ஸம்ஸாரிண꞉ ஸர்வே கு³ருகீ³தா ஜபேன து |
ஸர்வான் காமாம்ஸ்து பு⁴ஞ்ஜந்தி த்ரிஸத்யம் மம பா⁴ஷிதம் || 255 ||

ஸத்யம் ஸத்யம் புன꞉ ஸத்யம் த⁴ர்மஸாரம் மயோதி³தம் |
கு³ருகீ³தாஸமம் ஸ்தோத்ரம் நாஸ்தி தத்த்வம் கு³ரோ꞉ பரம் || 256 ||

கு³ருர்தே³வோ கு³ருர்த⁴ர்மோ கு³ரௌ நிஷ்டா² பரம் தப꞉ |
கு³ரோ꞉ பரதரம் நாஸ்தி த்ரிவாரம் கத²யாமி தே || 257 ||

த⁴ன்யா மாதா பிதா த⁴ன்யோ கோ³த்ரம் த⁴ன்யம் குலோத்³ப⁴வ꞉ |
த⁴ன்யா ச வஸுதா⁴ தே³வி யத்ர ஸ்யாத்³கு³ருப⁴க்ததா || 258 ||

ஆகல்பஜன்ம கோடீனாம் யஜ்ஞவ்ரததப꞉ க்ரியா꞉ |
தா꞉ ஸர்வா꞉ ஸப²லா தே³வி கு³ரூஸந்தோஷமாத்ரத꞉ || 259 ||

ஶரீரமிந்த்³ரியம் ப்ராணமர்த²ம் ஸ்வஜனப³ந்து⁴தா |
மாத்ருகுலம் பித்ருகுலம் கு³ருரேவ ந ஸம்ஶய꞉ || 260 ||

மந்த³பா⁴க்³யா ஹ்யஶக்தாஶ்ச யே ஜனா நானுமன்வதே |
கு³ருஸேவாஸு விமுகா²꞉ பச்யந்தே நரகே(அ)ஶுசௌ || 261 ||

வித்³யா த⁴னம் ப³லம் சைவ தேஷாம் பா⁴க்³யம் நிரர்த²கம் |
யேஷாம் கு³ரூக்ருபா நாஸ்தி அதோ⁴ க³ச்ச²ந்தி பார்வதி || 262 ||

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச தே³வாஶ்ச பித்ருகின்னரா꞉ |
ஸித்³த⁴சாரணயக்ஷாஶ்ச அன்யே ச முனயோ ஜனா꞉ || 263 ||

கு³ருபா⁴வ꞉ பரம் தீர்த²மன்யதீர்த²ம் நிரர்த²கம் |
ஸர்வதீர்த²மயம் தே³வி ஶ்ரீகு³ரோஶ்சரணாம்பு³ஜம் || 264 ||

கன்யாபோ⁴க³ரதா மந்தா³꞉ ஸ்வகாந்தாயா꞉ பராங்முகா²꞉ |
அத꞉ பரம் மயா தே³வி கதி²தம் ந மம ப்ரியே || 265 ||

இத³ம் ரஹஸ்யமஸ்பஷ்டம் வக்தவ்யம் ச வரானநே |
ஸுகோ³ப்யம் ச தவாக்³ரே து மமாத்மப்ரீதயே ஸதி || 266 ||

ஸ்வாமிமுக்²யக³ணேஶாத்³யான் வைஷ்ணவாதீ³ம்ஶ்ச பார்வதி |
ந வக்தவ்யம் மஹாமாயே பாத³ஸ்பர்ஶம் குருஷ்வ மே || 267 ||

அப⁴க்தே வஞ்சகே தூ⁴ர்தே பாஷண்டே³ நாஸ்திகாதி³ஷு |
மனஸா(அ)பி ந வக்தவ்யா கு³ருகீ³தா கதா³சன || 268 ||

கு³ரவோ ப³ஹவ꞉ ஸந்தி ஶிஷ்யவித்தாபஹாரகா꞉ |
தமேகம் து³ர்லப⁴ம் மன்யே ஶிஷ்யஹ்ருத்தாபஹாரகம் || 269 ||

சாதுர்யவான் விவேகீ ச அத்⁴யாத்மஜ்ஞானவான் ஶுசி꞉ |
மானஸம் நிர்மலம் யஸ்ய கு³ருத்வம் தஸ்ய ஶோப⁴தே || 270 ||

கு³ரவோ நிர்மலா꞉ ஶாந்தா꞉ ஸாத⁴வோ மிதபா⁴ஷிண꞉ |
காமக்ரோத⁴வினிர்முக்தா꞉ ஸதா³சாரா꞉ ஜிதேந்த்³ரியா꞉ || 271 ||

ஸூசகாதி³ப்ரபே⁴தே³ன கு³ரவோ ப³ஹுதா⁴ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஸ்வயம் ஸம்யக் பரீக்ஷ்யாத² தத்த்வனிஷ்ட²ம் ப⁴ஜேத்ஸுதீ⁴꞉ || 272 ||

வர்ணஜாலமித³ம் தத்³வத்³பா³ஹ்யஶாஸ்த்ரம் து லௌகிகம் |
யஸ்மின் தே³வி ஸமப்⁴யஸ்தம் ஸ கு³ரு꞉ ஸுசக꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 273 ||

வர்ணாஶ்ரமோசிதாம் வித்³யாம் த⁴ர்மாத⁴ர்மவிதா⁴யினீம் |
ப்ரவக்தாரம் கு³ரும் வித்³தி⁴ வாசகம் த்விதி பார்வதி || 274 ||

பஞ்சாக்ஷர்யாதி³மந்த்ராணாமுபதே³ஷ்டா து பார்வதி |
ஸ கு³ருர்போ³த⁴கோ பூ⁴யாது³ப⁴யோரயமுத்தம꞉ || 275 ||

மோஹமாரணவஶ்யாதி³துச்ச²மந்த்ரோபதே³ஶினம் |
நிஷித்³த⁴கு³ருரித்யாஹு꞉ பண்டி³தாஸ்தத்த்வத³ர்ஶின꞉ || 276 ||

அனித்யமிதி நிர்தி³ஶ்ய ஸம்ஸாரம் ஸங்கடாலயம் |
வைராக்³யபத²த³ர்ஶீ ய꞉ ஸ கு³ருர்விஹித꞉ ப்ரியே || 277 ||

தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யானாமுபதே³ஷ்டா து பார்வதி |
காரணாக்²யோ கு³ரு꞉ ப்ரோக்தோ ப⁴வரோக³னிவாரக꞉ || 278 ||

ஸர்வஸந்தே³ஹஸந்தோ³ஹனிர்மூலனவிசக்ஷண꞉ |
ஜன்மம்ருத்யுப⁴யக்⁴னோ ய꞉ ஸ கு³ரு꞉ பரமோ மத꞉ || 279 ||

ப³ஹுஜன்மக்ருதாத் புண்யால்லப்⁴யதே(அ)ஸௌ மஹாகு³ரு꞉ |
லப்³த்⁴வா(அ)மும் ந புனர்யாதி ஶிஷ்ய꞉ ஸம்ஸாரப³ந்த⁴னம் || 280 ||

ஏவம் ப³ஹுவிதா⁴ லோகே கு³ரவ꞉ ஸந்தி பார்வதி |
தேஷு ஸர்வப்ரயத்னேன ஸேவ்யோ ஹி பரமோ கு³ரு꞉ || 281 ||

நிஷித்³த⁴கு³ருஶிஷ்யஸ்து து³ஷ்டஸங்கல்பதூ³ஷித꞉ |
ப்³ரஹ்மப்ரளயபர்யந்தம் ந புனர்யாதி மர்த்யதாம் || 282 ||

ஏவம் ஶ்ருத்வா மஹாதே³வீ மஹாதே³வவசஸ்ததா² |
அத்யந்தவிஹ்வலமனா꞉ ஶங்கரம் பரிப்ருச்ச²தி || 283 ||

பார்வத்யுவாச |
நமஸ்தே தே³வதே³வாத்ர ஶ்ரோதவ்யம் கிஞ்சித³ஸ்தி மே |
ஶ்ருத்வா த்வத்³வாக்யமது⁴னா ப்⁴ருஶம் ஸ்யாத்³விஹ்வலம் மன꞉ || 284 ||

ஸ்வயம் மூடா⁴ ம்ருத்யுபீ⁴தா꞉ ஸுக்ருதாத்³விரதிம் க³தா꞉ |
தை³வான்னிஷித்³த⁴கு³ருகா³ யதி³ தேஷாம் து கா க³தி꞉ || 285 ||

ஶ்ரீ மஹாதே³வ உவாச |
ஶ்ருணு தத்த்வமித³ம் தே³வி யதா³ ஸ்யாத்³விரதோ நர꞉ |
ததா³(அ)ஸாவதி⁴காரீதி ப்ரோச்யதே ஶ்ருதிமஸ்தகை꞉ || 286 ||

அக²ண்டை³கரஸம் ப்³ரஹ்ம நித்யமுக்தம் நிராமயம் |
ஸ்வஸ்மின் ஸந்த³ர்ஶிதம் யேன ஸ ப⁴வேத³ஸ்யம் தே³ஶிக꞉ || 287 ||

ஜலானாம் ஸாக³ரோ ராஜா யதா² ப⁴வதி பார்வதி |
கு³ரூணாம் தத்ர ஸர்வேஷாம் ராஜா(அ)யம் பரமோ கு³ரு꞉ || 288 ||

மோஹாதி³ரஹித꞉ ஶாந்தோ நித்யத்ருப்தோ நிராஶ்ரய꞉ |
த்ருணீக்ருதப்³ரஹ்மவிஷ்ணுவைப⁴வ꞉ பரமோ கு³ரு꞉ || 289 ||

ஸர்வகாலவிதே³ஶேஷு ஸ்வதந்த்ரோ நிஶ்சலஸ்ஸுகீ² |
அக²ண்டை³கரஸாஸ்வாத³த்ருப்தோ ஹி பரமோ கு³ரு꞉ || 290 ||

த்³வைதாத்³வைதவினிர்முக்த꞉ ஸ்வானுபூ⁴திப்ரகாஶவான் |
அஜ்ஞானாந்த⁴தமஶ்சே²த்தா ஸர்வஜ்ஞ꞉ பரமோ கு³ரு꞉ || 291 ||

யஸ்ய த³ர்ஶனமாத்ரேண மனஸ꞉ ஸ்யாத் ப்ரஸன்னதா |
ஸ்வயம் பூ⁴யாத் த்⁴ருதிஶ்ஶாந்தி꞉ ஸ ப⁴வேத் பரமோ கு³ரு꞉ || 292 ||

ஸித்³தி⁴ஜாலம் ஸமாலோக்ய யோகி³னாம் மந்த்ரவாதி³னாம் |
துச்சா²காரமனோவ்ருத்தி꞉ யஸ்யாஸௌ பரமோ கு³ரு꞉ || 293 ||

ஸ்வஶரீரம் ஶவம் பஶ்யன் ததா² ஸ்வாத்மானமத்³வயம் |
ய꞉ ஸ்த்ரீகனகமோஹக்⁴ன꞉ ஸ ப⁴வேத் பரமோ கு³ரு꞉ || 294 ||

மௌனீ வாக்³மீதி தத்த்வஜ்ஞோ த்³விதா⁴(அ)பூ⁴ச்ச்²ருணு பார்வதி |
ந கஶ்சின்மௌனினாம் லோபோ⁴ லோகே(அ)ஸ்மின்ப⁴வதி ப்ரியே || 295 ||

வாக்³மீ தூத்கடஸம்ஸாரஸாக³ரோத்தாரணக்ஷம꞉ |
யதோ(அ)ஸௌ ஸம்ஶயச்சே²த்தா ஶாஸ்த்ரயுக்த்யனுபூ⁴திபி⁴꞉ || 296 ||

கு³ருனாமஜபாத்³தே³வி ப³ஹுஜன்மார்ஜிதான்யபி |
பாபானி விலயம் யாந்தி நாஸ்தி ஸந்தே³ஹமண்வபி || 297 ||

ஶ்ரீகு³ரோஸ்ஸத்³ருஶம் தை³வம் ஶ்ரீகு³ரோஸத்³ருஶ꞉ பிதா |
கு³ருத்⁴யானஸமம் கர்ம நாஸ்தி நாஸ்தி மஹீதலே || 298 ||

குலம் த⁴னம் ப³லம் ஶாஸ்த்ரம் பா³ந்த⁴வாஸ்ஸோத³ரா இமே |
மரணே நோபயுஜ்யந்தே கு³ருரேகோ ஹி தாரக꞉ || 299 ||

குலமேவ பவித்ரம் ஸ்யாத் ஸத்யம் ஸ்வகு³ருஸேவயா |
த்ருப்தா꞉ ஸ்யுஸ்ஸகலா தே³வா ப்³ரஹ்மாத்³யா கு³ருதர்பணாத் || 300 ||

கு³ருரேகோ ஹி ஜானாதி ஸ்வரூபம் தே³வமவ்யயம் |
தத்³ஜ்ஞானம் யத்ப்ரஸாதே³ன நான்யதா² ஶாஸ்த்ரகோடிபி⁴꞉ || 301 ||

ஸ்வரூபஜ்ஞானஶூன்யேன க்ருதமப்யக்ருதம் ப⁴வேத் |
தபோஜபாதி³கம் தே³வி ஸகலம் பா³லஜல்பவத் || 302 ||

ஶிவம் கேசித்³த⁴ரிம் கேசித்³விதி⁴ம் கேசித்து கேசன |
ஶக்திம் தை³வமிதி ஜ்ஞாத்வா விவத³ந்தி வ்ருதா² நரா꞉ || 303 ||

ந ஜானந்தி பரம் தத்த்வம் கு³ருதீ³க்ஷாபராங்முகா²꞉ |
ப்⁴ராந்தா꞉ பஶுஸமா ஹ்யேதே ஸ்வபரிஜ்ஞானவர்ஜிதா꞉ || 304 ||

தஸ்மாத்கைவல்யஸித்³த்⁴யர்த²ம் கு³ருமேவ ப⁴ஜேத்ப்ரியே |
கு³ரும் வினா ந ஜானந்தி மூடா⁴ஸ்தத்பரமம் பத³ம் || 305 ||

பி⁴த்³யதே ஹ்ருத³யக்³ரந்தி²ஶ்சி²த்³யந்தே ஸர்வஸம்ஶயா꞉ |
க்ஷீயந்தே ஸர்வகர்மாணி கு³ரோ꞉ கருணயா ஶிவே || 306 ||

க்ருதாயா கு³ருப⁴க்தேஸ்து வேத³ஶாஸ்த்ரானுஸாரத꞉ |
முச்யதே பாதகாத்³கோ⁴ராத் கு³ருப⁴க்தோ விஶேஷத꞉ || 307 ||

து³ஸ்ஸங்க³ம் ச பரித்யஜ்ய பாபகர்ம பரித்யஜேத் |
சித்தசிஹ்னமித³ம் யஸ்ய தஸ்ய தீ³க்ஷா விதீ⁴யதே || 308 ||

சித்தத்யாக³னியுக்தஶ்ச க்ரோத⁴க³ர்வவிவர்ஜித꞉ |
த்³வைதபா⁴வபரித்யாகீ³ தஸ்ய தீ³க்ஷா விதீ⁴யதே || 309 ||

ஏதல்லக்ஷணயுக்தத்வம் ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதம் |
நிர்மலம் ஜீவிதம் யஸ்ய தஸ்ய தீ³க்ஷா விதீ⁴யதே || 310 ||

க்ரியயா சான்விதம் பூர்வம் தீ³க்ஷாஜாலம் நிரூபிதம் |
மந்த்ரதீ³க்ஷாபி⁴த⁴ம் ஸாங்கோ³பாங்க³ம் ஸர்வம் ஶிவோதி³தம் || 311 ||

க்ரியயா ஸ்யாத்³விரஹிதாம் கு³ருஸாயுஜ்யதா³யினீம் |
கு³ருதீ³க்ஷாம் வினா கோ வா கு³ருத்வாசாரபாலக꞉ || 312 ||

ஶக்தோ ந சாபி ஶக்தோ வா தை³ஶிகாங்க்⁴ரி ஸமாஶ்ரயேத் |
தஸ்ய ஜன்மாஸ்தி ஸப²லம் போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரத³ம் || 313 ||

அத்யந்தசித்தபக்வஸ்ய ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்தியுதஸ்ய ச |
ப்ரவக்தவ்யமித³ம் தே³வி மமாத்மப்ரீதயே ஸதா³ || 314 ||

ரஹஸ்யம் ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு கீ³தாஶாஸ்த்ரமித³ம் ஶிவே |
ஸம்யக்பரீக்ஷ்ய வக்தவ்யம் ஸாத⁴கஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 315 ||

ஸத்கர்மபரிபாகாச்ச சித்தஶுத்³தி⁴ஶ்ச தீ⁴மத꞉ |
ஸாத⁴கஸ்யைவ வக்தவ்யா கு³ருகீ³தா ப்ரயத்னத꞉ || 316 ||

நாஸ்திகாய க்ருதக்⁴னாய தா³ம்பி⁴காய ஶடா²ய ச |
அப⁴க்தாய விப⁴க்தாய ந வாச்யேயம் கதா³சன || 317 ||

ஸ்த்ரீலோலுபாய மூர்கா²ய காமோபஹதசேதஸே |
நிந்த³காய ந வக்தவ்யா கு³ருகீ³தா ஸ்வபா⁴வத꞉ || 318 ||

ஸர்வபாபப்ரஶமனம் ஸர்வோபத்³ரவவாரகம் |
ஜன்மம்ருத்யுஹரம் தே³வி கீ³தாஶாஸ்த்ரமித³ம் ஶிவே || 319 ||

ஶ்ருதிஸாரமித³ம் தே³வி ஸர்வமுக்தம் ஸமாஸத꞉ |
நான்யதா² ஸத்³க³தி꞉ பும்ஸாம் வினா கு³ருபத³ம் ஶிவே || 320 ||

ப³ஹுஜன்மக்ருதாத்பாபாத³யமர்தோ² ந ரோசதே |
ஜன்மப³ந்த⁴னிவ்ருத்த்யர்த²ம் கு³ருமேவ ப⁴ஜேத்ஸதா³ || 321 ||

அஹமேவ ஜக³த்ஸர்வமஹமேவ பரம் பத³ம் |
ஏதத்³ஜ்ஞானம் யதோ பூ⁴யாத்தம் கு³ரும் ப்ரணமாம்யஹம் || 322 ||

அலம் விகல்பைரஹமேவ கேவலம்
மயி ஸ்தி²தம் விஶ்வமித³ம் சராசரம் |
இத³ம் ரஹஸ்யம் மம யேன த³ர்ஶிதம்
ஸ வந்த³னீயோ கு³ருரேவ கேவலம் || 323 ||

யஸ்யாந்தம் நாதி³மத்⁴யம் ந ஹி கரசரணம் நாமகோ³த்ரம் ந ஸூத்ரம் |
நோ ஜாதிர்னைவ வர்ணோ ந ப⁴வதி புருஷோ நோ நபும்ஸோ ந ச ஸ்த்ரீ || 324 ||

நாகாரம் நோ விகாரம் ந ஹி ஜனிமரணம் நாஸ்தி புண்யம் ந பாபம் |
நோ(அ)தத்த்வம் தத்த்வமேகம் ஸஹஜஸமரஸம் ஸத்³கு³ரும் தம் நமாமி || 325 ||

நித்யாய ஸத்யாய சிதா³த்மகாய
நவ்யாய ப⁴வ்யாய பராத்பராய |
ஶுத்³தா⁴ய பு³த்³தா⁴ய நிரஞ்ஜனாய
நமோ(அ)ஸ்து நித்யம் கு³ருஶேக²ராய || 326 ||

ஸச்சிதா³னந்த³ரூபாய வ்யாபினே பரமாத்மனே |
நம꞉ ஶ்ரீகு³ருனாதா²ய ப்ரகாஶானந்த³மூர்தயே || 327 ||

ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபாய போ³தை⁴கஸுக²காரிணே |
நமோ வேதா³ந்தவேத்³யாய கு³ரவே பு³த்³தி⁴ஸாக்ஷிணே || 328 ||

நமஸ்தே நாத² ப⁴க³வன் ஶிவாய கு³ருரூபிணே |
வித்³யாவதாரஸம்ஸித்³த்⁴யை ஸ்வீக்ருதானேகவிக்³ரஹ || 329 ||

நவாய நவரூபாய பரமார்தை²கரூபிணே |
ஸர்வாஜ்ஞானதமோபே⁴த³பா⁴னவே சித்³க⁴னாய தே || 330 ||

ஸ்வதந்த்ராய த³யாக்லுப்தவிக்³ரஹாய ஶிவாத்மனே |
பரதந்த்ராய ப⁴க்தானாம் ப⁴வ்யானாம் ப⁴வ்யரூபிணே || 331 ||

விவேகினாம் விவேகாய விமர்ஶாய விமர்ஶினாம் |
ப்ரகாஶினாம் ப்ரகாஶாய ஜ்ஞானினாம் ஜ்ஞானரூபிணே || 332 ||

புரஸ்தாத்பார்ஶ்வயோ꞉ ப்ருஷ்டே² நமஸ்குர்யாது³பர்யத⁴꞉ |
ஸதா³ மச்சித்தரூபேண விதே⁴ஹி ப⁴வதா³ஸனம் || 333 ||

ஶ்ரீகு³ரும் பரமானந்த³ம் வந்தே³ ஹ்யானந்த³விக்³ரஹம் |
யஸ்ய ஸன்னிதி⁴மாத்ரேண சிதா³னந்தா³ய தே மன꞉ || 334 ||

நமோ(அ)ஸ்து கு³ரவே துப்⁴யம் ஸஹஜானந்த³ரூபிணே |
யஸ்ய வாக³ம்ருதம் ஹந்தி விஷம் ஸம்ஸாரஸஞ்ஜ்ஞகம் || 335 ||

நானாயுக்தோபதே³ஶேன தாரிதா ஶிஷ்யஸந்ததி꞉ |
தத்க்ருபாஸாரவேதே³ன கு³ருசித்பத³மச்யுதம் || 336 ||

[**பாட²பே⁴த³꞉
அச்யுதாய நமஸ்துப்⁴யம் கு³ரவே பரமாத்மனே |
ஸ்வாராமோக்தபதே³ச்சூ²னாம் த³த்தம் யேனாச்யுதம் பத³ம் ||
**]

அச்யுதாய நமஸ்துப்⁴யம் கு³ரவே பரமாத்மனே |
ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ராய சித்³க⁴னானந்த³மூர்தயே || 337 ||

நமோ(அ)ச்யுதாய கு³ரவே(அ)ஜ்ஞானத்⁴வாந்தைகபா⁴னவே |
ஶிஷ்யஸன்மார்க³படவே க்ருபாபீயூஷஸிந்த⁴வே || 338 ||

ஓமச்யுதாய கு³ரவே ஶிஷ்யஸம்ஸாரஸேதவே |
ப⁴க்தகார்யைகஸிம்ஹாய நமஸ்தே சித்ஸுகா²த்மனே || 339 ||

கு³ருனாமஸமம் தை³வம் ந பிதா ந ச பா³ந்த⁴வா꞉ |
கு³ருனாமஸம꞉ ஸ்வாமீ நேத்³ருஶம் பரமம் பத³ம் || 340 ||

ஏகாக்ஷரப்ரதா³தாரம் யோ கு³ரும் நைவ மன்யதே |
ஶ்வானயோனிஶதம் க³த்வா சாண்டா³லேஷ்வபி ஜாயதே || 341 ||

கு³ருத்யாகா³த்³ப⁴வேன்ம்ருத்யு꞉ மந்த்ரத்யாகா³த்³த³ரித்³ரதா |
கு³ருமந்த்ரபரித்யாகீ³ ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத் || 342 ||

ஶிவக்ரோதா⁴த்³கு³ருஸ்த்ராதா கு³ருக்ரோதா⁴ச்சி²வோ ந ஹி |
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன கு³ரோராஜ்ஞாம் ந லங்க⁴யேத் || 343 ||

ஸம்ஸாரஸாக³ரஸமுத்³த⁴ரணைகமந்த்ரம்
ப்³ரஹ்மாதி³தே³வமுனிபூஜிதஸித்³த⁴மந்த்ரம் |
தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ப⁴வரோக³வினாஶமந்த்ரம்
வந்தே³ மஹாப⁴யஹரம் கு³ருராஜமந்த்ரம் || 344 ||

ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ராஶ்சித்தவிப்⁴ரமகாரகா꞉ |
ஏக ஏவ மஹாமந்த்ரோ கு³ருரித்யக்ஷரத்³வயம் || 345 ||

ஏவமுக்த்வா மஹாதே³வ꞉ பார்வதீம் புனரப்³ரவீத் |
இத³மேவ பரம் தத்த்வம் ஶ்ருணு தே³வி ஸுகா²வஹம் || 346 ||

கு³ருதத்த்வமித³ம் தே³வி ஸர்வமுக்தம் ஸமாஸத꞉ |
ரஹஸ்யமித³மவ்யக்தம் ந வதே³த்³யஸ்ய கஸ்யசித் || 347 ||

ந ம்ருஷா ஸ்யாதி³யம் தே³வி மது³க்தி꞉ ஸத்யரூபிணீ |
கு³ருகீ³தாஸமம் ஸ்தோத்ரம் நாஸ்தி நாஸ்தி மஹீதலே || 348 ||

கு³ருகீ³தாமிமாம் தே³வி ப⁴வது³꞉க²வினாஶினீம் |
கு³ருதீ³க்ஷாவிஹீனஸ்ய புரதோ ந படே²த் க்வசித் || 349 ||

ரஹஸ்யமத்யந்தரஹஸ்யமேதன்ன பாபினா லப்⁴யமித³ம் மஹேஶ்வரி |
அனேகஜன்மார்ஜிதபுண்யபாகாத்³கு³ரோஸ்து தத்த்வம் லப⁴தே மனுஷ்ய꞉ || 350 ||

யஸ்ய ப்ரஸாதா³த³ஹமேவ ஸர்வம்
மய்யேவ ஸர்வம் பரிகல்பிதம் ச |
இத்த²ம் விஜானாமி ஸதா³த்மரூபம்
தஸ்யாங்க்⁴ரிபத்³மம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி நித்யம் || 351 ||

அஜ்ஞானதிமிராந்த⁴ஸ்ய விஷயாக்ராந்தசேதஸ꞉ |
ஜ்ஞானப்ரபா⁴ப்ரதா³னேன ப்ரஸாத³ம் குரு மே ப்ரபோ⁴ || 352 ||

இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே உத்தரக²ண்டே³ உமாமஹேஶ்வர ஸம்வாதே³ ஶ்ரீ கு³ருகீ³தா ஸமாப்த ||

மங்க³ளம் –
மங்க³ளம் கு³ருதே³வாய மஹனீயகு³ணாத்மனே |
ஸர்வலோகஶரண்யாய ஸாது⁴ரூபாய மங்க³ளம் ||


மேலும் ஶ்ரீ கு³ரு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed