Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ


(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూజా విధానం (పూర్వాంగం) చూ. ||

శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థం సంభవద్భిః ద్రవ్యైః సంభవద్భిః ఉపచారైశ్చ సంభవితా నియమేన సంభవితా ప్రకారేణ శ్రీసూక్త విధానేన యావచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

పీఠపూజ –
ఆధారశక్త్యై నమః | వరాహాయ నమః |
దిగ్గజేభ్యో నమః | పత్రేభ్యో నమః |
కేసరేభ్యో నమః | కర్ణికాయై నమః |
ఆత్మనే నమః | బ్రహ్మణే నమః |
సప్తప్రాకారం చతుర్ద్వారకం సువర్ణ మండపం పూజయేత్ |
ప్రాగామ్నాయమయ పూర్వద్వారే ద్వార శ్రియై నమః |
దక్షిణామ్నాయమయ దక్షిణద్వారే ద్వార శ్రియై నమః |
పశ్చిమామ్నాయమయ పశ్చిమద్వారే ద్వార శ్రియై నమః |
ఉత్తరామ్నాయమయ ఉత్తరద్వారే ద్వార శ్రియై నమః |
తన్మధ్యే క్షీరసాగరాయ నమః |
క్షీరసాగరమధ్యే రత్నద్వీపాయ నమః |
రత్నద్వీపమధ్యే కల్పవృక్షవాటికాయై నమః |
తన్మధ్యే రత్నసింహాసనాయ నమః |
రత్నసింహాసనోపరిస్థిత శ్రీ లలితా దేవతాయై నమః |

ధ్యానం –
అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం
ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై-
-రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||
ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ధ్యాయామి |

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||
ఆవాహితా భవ స్థాపితా భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదా భవ |
స్థిరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద |

సకుంకుమవిలేపనామళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||

ఆవాహనం –
ఓం హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జామ్ |
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ||
కనకమయవితర్దిశోభమానం
దిశి దిశి పూర్ణసువర్ణకుంభయుక్తమ్ |
మణిమయమంటపమధ్యమేహి మాత-
-ర్మయి కృపయాశు సమర్చనం గ్రహీతుమ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ |
యస్యా॒o హిర॑ణ్యం వి॒న్దేయ॒o గామశ్వ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ||
కనకకలశశోభమానశీర్షం
జలధరలంబి సముల్లసత్పతాకమ్ |
భగవతి తవ సన్నివాసహేతో-
-ర్మణిమయమందిరమేతదర్పయామి ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑దప్ర॒బోధి॑నీమ్ |
శ్రియ॑o దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑దే॒వీర్జు॑షతామ్ ||
దూర్వయా సరసిజాన్వితవిష్ణు-
-క్రాంతయా చ సహితం కుసుమాఢ్యమ్ |
పద్మయుగ్మసదృశే పదయుగ్మే
పాద్యమేతదురరీకురు మాతః ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
కా॒o సో”స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑-
-మా॒ర్ద్రాం జ్వల॑న్తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయ॑న్తీమ్ |
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణా॒o
తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ||
గంధపుష్పయవసర్షపదూర్వా-
-సంయుతం తిలకుశాక్షతమిశ్రమ్ |
హేమపాత్రనిహితం సహ రత్నై-
-రర్ఘ్యమేతదురరీకురు మాతః ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
చ॒న్ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వల॑న్తీ॒o
శ్రియ॑o లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రామ్ |
తాం ప॒ద్మినీ॑మీ॒o శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యే-
-ఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతా॒o త్వాం వృ॑ణే ||
జలజద్యుతినా కరేణ జాతీ-
-ఫలతక్కోలలవంగగంధయుక్తైః |
అమృతైరమృతైరివాతిశీతై-
-ర్భగవత్యాచమనం విధీయతామ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
నిహితం కనకస్య సంపుటే
పిహితం రత్నపిధానకేన యత్ |
తదిదం జగదంబ తేఽర్పితం
మధుపర్కం జనని ప్రగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం –
దధిదుగ్ధఘృతైః సమాక్షికైః
సితయా శర్కరయా సమన్వితైః |
స్నపయామి తవాహమాదరా-
-జ్జనని త్వాం పునరుష్ణవారిభిః ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి |

శుద్ధోదక స్నానం –
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో
వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ బి॒ల్వః |
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సా ను॑దన్తు
మా॒యాన్త॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ||
ఏలోశీరసువాసితైః సకుసుమైర్గంగాదితీర్థోదకై-
-ర్మాణిక్యామలమౌక్తికామృతరసైః స్వచ్ఛైః సువర్ణోదకైః |
మంత్రాన్వైదికతాంత్రికాన్పరిపఠన్సానందమత్యాదరా-
-త్స్నానం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమంగీకురు ||
ఓం శ్రీ లలిత దేవ్యై నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ |
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తిమృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ||
బాలార్కద్యుతి దాడిమీయకుసుమప్రస్పర్ధి సర్వోత్తమం
మాతస్త్వం పరిధేహి దివ్యవసనం భక్త్యా మయా కల్పితమ్ |
ముక్తాభిర్గ్రథితం సుకంచుకమిదం స్వీకృత్య పీతప్రభం
తప్తస్వర్ణసమానవర్ణమతులం ప్రావర్ణమంగీకురు ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
క్షుత్పి॑పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॑ల॒క్ష్మీం నా॑శయా॒మ్యహమ్ |
అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధి॒o చ సర్వా॒o నిర్ణు॑ద మే॒ గృహా॑త్ ||
మంజీరే పదయోర్నిధాయ రుచిరాం విన్యస్య కాంచీం కటౌ
ముక్తాహారమురోజయోరనుపమాం నక్షత్రమాలాం గలే |
కేయూరాణి భుజేషు రత్నవలయశ్రేణీం కరేషు క్రమా-
-త్తాటంకే తవ కర్ణయోర్వినిదధే శీర్షే చ చూడామణిమ్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

గంధం –
గ॒oధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షా॒o ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ”మ్ |
ఈ॒శ్వరీ॑గ్ం సర్వ॑భూతా॒నా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ||
మాతః ఫాలతలే తవాతివిమలే కాశ్మీరకస్తూరికా-
-కర్పూరాగరుభిః కరోమి తిలకం దేహేఽంగరాగం తతః |
వక్షోజాదిషు యక్షకర్దమరసం సిక్త్వా చ పుష్పద్రవం
పాదౌ చందనలేపనాదిభిరహం సంపూజయామి క్రమాత్ ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః శ్రీ గంధాన్ ధారయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః హరిద్రా కుంకుమ కజ్జల కస్తూరీ గోరోజనాది సుగంధ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి |

అక్షతాన్ –
రత్నాక్షతైస్త్వాం పరిపూజయామి
ముక్తాఫలైర్వా రుచిరైరవిద్ధైః |
అఖండితైర్దేవి యవాదిభిర్వా
కాశ్మీరపంకాంకితతండులైర్వా ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
మన॑స॒: కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చః స॒త్యమ॑శీమహి |
ప॒శూ॒నాం రూ॒పమన్న॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతా॒o యశ॑: ||
పారిజాతశతపత్రపాటలై-
-ర్మల్లికావకులచంపకాదిభిః |
అంబుజైః సుకుసుమైశ్చ సాదరం
పూజయామి జగదంబ తే వపుః ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథ అష్టోత్తరశతనామ పుజా –

శ్రీ లలితా అష్టోత్తరశతానామావళిః చూ.

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం చూ.

శ్రీ లలితా సహస్రనామావళిః చూ.

ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః అష్టోత్తరశతనామ పుజాం సమర్పయామి |

ధూపం –
క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ |
శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే మా॒తర॑o పద్మ॒మాలి॑నీమ్ ||
లాక్షాసంమిలితైః సితాభ్రసహితైః శ్రీవాససంమిశ్రితైః
కర్పూరాకలితైః శిరైర్మధుయుతైర్గోసర్పిషా లోడితైః |
శ్రీఖండాగరుగుగ్గులుప్రభృతిభిర్నానావిధైర్వస్తుభి-
-ర్ధూపం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమంగీకురు ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
ఆప॑: సృ॒జన్తు॑ స్ని॒గ్ధా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే |
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తర॒o శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే ||
రత్నాలంకృతహేమపాత్రనిహితైర్గోసర్పిషా లోడితై-
-ర్దీపైర్దీర్ఘతరాంధకారభిదురైర్బాలార్కకోటిప్రభైః |
ఆతామ్రజ్వలదుజ్జ్వలప్రవిలసద్రత్నప్రదీపైస్తథా
మాతస్త్వామహమాదరాదనుదినం నీరాజయామ్యుచ్చకైః ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః దీపం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టి॒o పి॒ఙ్గ॒లాం ప॑ద్మమా॒లినీమ్|
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ||
సాపూపసూపదధిదుగ్ధసితాఘృతాని
సుస్వాదుభక్తపరమాన్నపురఃసరాణి |
శాకోల్లసన్మరిచిజీరకబాహ్లికాని
భక్ష్యాణి భుంక్ష్వ జగదంబ మయార్పితాని ||
ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ |
భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి
(సాయంకాలే – ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి |
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” | ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి |
హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి |
శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
ఆ॒ర్ద్రాం య॒: కరి॑ణీం య॒ష్టి॒o సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీమ్ |
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీ॒o జాత॑వేదో మ॒ ఆవహ ||
ఏలాలవంగాదిసమన్వితాని
తక్కోలకర్పూరవిమిశ్రితాని |
తాంబూలవల్లీదలసంయుతాని
పూగాని తే దేవి సమర్పయామి ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ |
యస్యా॒o హి॑రణ్య॒o ప్రభూ॑త॒o గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా”-
-న్వి॒న్దేయ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ||
ఇంద్రాదయో నతినతైర్మకుటప్రదీపై-
-ర్నీరాజయంతి సతతం తవ పాదపీఠమ్ |
తస్మాదహం తవ సమస్తశరీరమేత-
-న్నీరాజయామి జగదంబ సహస్రదీపైః ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

ప్రదక్షిణ –
పదే పదే యత్పరిపూజకేభ్యః
సద్యోఽశ్వమేధాదిఫలం దదాతి |
తత్సర్వపాపక్షయ హేతుభూతం
ప్రదక్షిణం తే పరితః కరోమి ||

యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవీ శరణాగతవత్సలే |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వరీ |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

పుష్పాంజలి –
చరణనలినయుగ్మం పంకజైః పూజయిత్వా
కనకకమలమాలాం కంఠదేశేఽర్పయిత్వా |
శిరసి వినిహితోఽయం రత్నపుష్పాంజలిస్తే
హృదయకమలమధ్యే దేవి హర్షం తనోతు ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః పుష్పాంజలిం సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః గజానారోహయామి |
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః సమస్త రాజ్ఞీయోపచారాన్ దేవ్యోపచారాన్ సమర్పయామి |

నమస్కారాన్ –
ముక్తాకుందేందుగౌరాం మణిమయమకుటాం రత్నతాటంకయుక్తా-
-మక్షస్రక్పుష్పహస్తామభయవరకరాం చంద్రచూడాం త్రినేత్రామ్ |
నానాలంకారయుక్తాం సురమకుటమణిద్యోతితస్వర్ణపీఠాం
సానందాం సుప్రసన్నాం త్రిభువనజననీం చేతసా చింతయామి ||
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః ప్రార్థనానమస్కారాన్ సమర్పయామి –

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరీ |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరీ |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరీ |
యత్పూజితం మయా దేవీ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీ లలితా దేవీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం |
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ లలితా దేవీ పాదోదకం పావనం శుభం ||
ఓం శ్రీ లలిత దేవ్యై నమః ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ

  1. తక్కువ సమయంలో సాంగోపాన్గంగా చేయదగిన షోడశోపచార పూజా విధానము.ప్రస్తుత కాలపరిస్థితులలో ఆచరణీయయోగ్యమైనది.అందించినందుకు ధన్యవాదములు.

స్పందించండి

error: Not allowed