Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ లలితాష్టోత్తరశతనామావళిః


[గమనిక: ఈ నామావళి “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం |

రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః |
హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః |
శంకరార్ధాంగసౌందర్యశరీరాయై నమో నమః |
లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః |
మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః |
శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః |
సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో నమః |
వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమో నమః |
కస్తూరీతిలకోల్లాసినిటిలాయై నమో నమః | ౯

భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమో నమః |
వికచాంభోరుహదళలోచనాయై నమో నమః |
శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికాయై నమో నమః |
లసత్కాంచనతాటంకయుగళాయై నమో నమః |
మణిదర్పణసంకాశకపోలాయై నమో నమః |
తాంబూలపూరితస్మేరవదనాయై నమో నమః |
సుపక్వదాడిమీబీజరదనాయై నమో నమః |
కంబుపూగసమచ్ఛాయకంధరాయై నమో నమః |
స్థూలముక్తాఫలోదారసుహారాయై నమో నమః | ౧౮

గిరీశబద్ధమాంగళ్యమంగళాయై నమో నమః |
పద్మపాశాంకుశలసత్కరాబ్జాయై నమో నమః |
పద్మకైరవమందారసుమాలిన్యై నమో నమః |
సువర్ణకుంభయుగ్మాభసుకుచాయై నమో నమః |
రమణీయచతుర్బాహుసంయుక్తాయై నమో నమః |
కనకాంగదకేయూరభూషితాయై నమో నమః |
బృహత్సౌవర్ణసౌందర్యవసనాయై నమో నమః |
బృహన్నితంబవిలసజ్జఘనాయై నమో నమః |
సౌభాగ్యజాతశృంగారమధ్యమాయై నమో నమః | ౨౭

దివ్యభూషణసందోహరంజితాయై నమో నమః |
పారిజాతగుణాధిక్యపదాబ్జాయై నమో నమః |
సుపద్మరాగసంకాశచరణాయై నమో నమః |
కామకోటిమహాపద్మపీఠస్థాయై నమో నమః |
శ్రీకంఠనేత్రకుముదచంద్రికాయై నమో నమః |
సచామరరమావాణీవీజితాయై నమో నమః |
భక్తరక్షణదాక్షిణ్యకటాక్షాయై నమో నమః |
భూతేశాలింగనోద్భూతపులకాంగ్యై నమో నమః |
అనంగజనకాపాంగవీక్షణాయై నమో నమః | ౩౬

బ్రహ్మోపేంద్రశిరోరత్నరంజితాయై నమో నమః |
శచీముఖ్యామరవధూసేవితాయై నమో నమః |
లీలాకల్పితబ్రహ్మాండమండలాయై నమో నమః |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమో నమః |
ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యదాయికాయై నమో నమః |
సనకాదిసమారాధ్యపాదుకాయై నమో నమః |
దేవర్షిభిఃస్తూయమానవైభవాయై నమో నమః |
కలశోద్భవదుర్వాసఃపూజితాయై నమో నమః |
మత్తేభవక్త్రషడ్వక్త్రవత్సలాయై నమో నమః | ౪౫

చక్రరాజమహాయంత్రమధ్యవర్త్యై నమో నమః |
చిదగ్నికుండసంభూతసుదేహాయై నమో నమః |
శశాంకఖండసంయుక్తమకుటాయై నమో నమః |
మత్తహంసవధూమందగమనాయై నమో నమః |
వందారుజనసందోహవందితాయై నమో నమః |
అంతర్ముఖజనానందఫలదాయై నమో నమః |
పతివ్రతాంగనాభీష్టఫలదాయై నమో నమః |
అవ్యాజకరుణాపూరపూరితాయై నమో నమః |
నితాంతసచ్చిదానందసంయుక్తాయై నమో నమః | ౫౪

సహస్రసూర్యసంయుక్తప్రకాశాయై నమో నమః |
రత్నచింతామణిగృహమధ్యస్థాయై నమో నమః |
హానివృద్ధిగుణాధిక్యరహితాయై నమో నమః |
మహాపద్మాటవీమధ్యనివాసాయై నమో నమః |
జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తీనాం సాక్షిభూత్యై నమో నమః |
మహాపాపౌఘపాపానాం వినాశిన్యై నమో నమః |
దుష్టభీతిమహాభీతిభంజనాయై నమో నమః |
సమస్తదేవదనుజప్రేరకాయై నమో నమః |
సమస్తహృదయాంభోజనిలయాయై నమో నమః | ౬౩

అనాహతమహాపద్మమందిరాయై నమో నమః |
సహస్రారసరోజాతవాసితాయై నమో నమః |
పునరావృత్తిరహితపురస్థాయై నమో నమః |
వాణీగాయత్రీసావిత్రీసన్నుతాయై నమో నమః |
రమాభూమిసుతారాధ్యపదాబ్జాయై నమో నమః |
లోపాముద్రార్చితశ్రీమచ్చరణాయై నమో నమః |
సహస్రరతిసౌందర్యశరీరాయై నమో నమః |
భావనామాత్రసంతుష్టహృదయాయై నమో నమః |
సత్యసంపూర్ణవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమో నమః | ౭౨

శ్రీలోచనకృతోల్లాసఫలదాయై నమో నమః |
శ్రీసుధాబ్ధిమణిద్వీపమధ్యగాయై నమో నమః |
దక్షాధ్వరవినిర్భేదసాధనాయై నమో నమః |
శ్రీనాథసోదరీభూతశోభితాయై నమో నమః |
చంద్రశేఖరభక్తార్తిభంజనాయై నమో నమః |
సర్వోపాధివినిర్ముక్తచైతన్యాయై నమో నమః |
నామపారాయణాభీష్టఫలదాయై నమో నమః |
సృష్టిస్థితితిరోధానసంకల్పాయై నమో నమః |
శ్రీషోడశాక్షరీమంత్రమధ్యగాయై నమో నమః | ౮౧

అనాద్యంతస్వయంభూతదివ్యమూర్త్యై నమో నమః |
భక్తహంసపరీముఖ్యవియోగాయై నమో నమః |
మాతృమండలసంయుక్తలలితాయై నమో నమః |
భండదైత్యమహాసత్త్వనాశనాయై నమో నమః |
క్రూరభండశిరశ్ఛేదనిపుణాయై నమో నమః |
ధాత్ర్యచ్యుతసురాధీశసుఖదాయై నమో నమః |
చండముండనిశుంభాదిఖండనాయై నమో నమః |
రక్తాక్షరక్తజిహ్వాదిశిక్షణాయై నమో నమః |
మహిషాసురదోర్వీర్యనిగ్రహాయై నమో నమః | ౯౦

అభ్రకేశమహోత్సాహకారణాయై నమో నమః |
మహేశయుక్తనటనతత్పరాయై నమో నమః |
నిజభర్తృముఖాంభోజచింతనాయై నమో నమః |
వృషభధ్వజవిజ్ఞానభావనాయై నమో నమః |
జన్మమృత్యుజరారోగభంజనాయై నమో నమః |
విధేయముక్తవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమో నమః |
కామక్రోధాదిషడ్వర్గనాశనాయై నమో నమః |
రాజరాజార్చితపదసరోజాయై నమో నమః |
సర్వవేదాంతసంసిద్ధసుతత్త్వాయై నమో నమః | ౯౯

శ్రీవీరభక్తవిజ్ఞాననిధానాయై నమో నమః |
అశేషదుష్టదనుజసూదనాయై నమో నమః |
సాక్షాచ్ఛ్రీదక్షిణామూర్తిమనోజ్ఞాయై నమో నమః |
హయమేధాగ్రసంపూజ్యమహిమాయై నమో నమః |
దక్షప్రజాపతిసుతావేషాఢ్యాయై నమో నమః |
సుమబాణేక్షుకోదండమండితాయై నమో నమః |
నిత్యయౌవనమాంగళ్యమంగళాయై నమో నమః |
మహాదేవసమాయుక్తశరీరాయై నమో నమః |
మహాదేవరతౌత్సుక్యమహాదేవ్యై నమో నమః | ౧౦౮

ఇతి శ్రీలలితాష్టోత్తరశతనామావళిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన నామావళి , ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని అష్టోత్తరశతనామావళులు (108) చూడండి.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ లలితాష్టోత్తరశతనామావళిః

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed