Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ లలితాష్టోత్తరశతనామావళిః


ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం |

రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమః |
హిమాచలమహావంశపావనాయై నమః |
శంకరార్ధాంగసౌందర్యశరీరాయై నమః |
లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమః |
మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమః |
శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమః |
సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమః |
వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమః |
కస్తూరీతిలకోల్లాసినిటిలాయై నమః | ౯

భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమః |
వికచాంభోరుహదళలోచనాయై నమః |
శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికాయై నమః |
లసత్కాంచనతాటంకయుగళాయై నమః |
మణిదర్పణసంకాశకపోలాయై నమః |
తాంబూలపూరితస్మేరవదనాయై నమః |
సుపక్వదాడిమీబీజరదనాయై నమః |
కంబుపూగసమచ్ఛాయకంధరాయై నమః |
స్థూలముక్తాఫలోదారసుహారాయై నమః | ౧౮

గిరీశబద్ధమాంగళ్యమంగళాయై నమః |
పద్మపాశాంకుశలసత్కరాబ్జాయై నమః |
పద్మకైరవమందారసుమాలిన్యై నమః |
సువర్ణకుంభయుగ్మాభసుకుచాయై నమః |
రమణీయచతుర్బాహుసంయుక్తాయై నమః |
కనకాంగదకేయూరభూషితాయై నమః |
బృహత్సౌవర్ణసౌందర్యవసనాయై నమః |
బృహన్నితంబవిలసజ్జఘనాయై నమః |
సౌభాగ్యజాతశృంగారమధ్యమాయై నమః | ౨౭

దివ్యభూషణసందోహరంజితాయై నమః |
పారిజాతగుణాధిక్యపదాబ్జాయై నమః |
సుపద్మరాగసంకాశచరణాయై నమః |
కామకోటిమహాపద్మపీఠస్థాయై నమః |
శ్రీకంఠనేత్రకుముదచంద్రికాయై నమః |
సచామరరమావాణీవీజితాయై నమః |
భక్తరక్షణదాక్షిణ్యకటాక్షాయై నమః |
భూతేశాలింగనోద్భూతపులకాంగ్యై నమః |
అనంగజనకాపాంగవీక్షణాయై నమః | ౩౬

బ్రహ్మోపేంద్రశిరోరత్నరంజితాయై నమః |
శచీముఖ్యామరవధూసేవితాయై నమః |
లీలాకల్పితబ్రహ్మాండమండలాయై నమః |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమః |
ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యదాయికాయై నమః |
సనకాదిసమారాధ్యపాదుకాయై నమః |
దేవర్షిభిః స్తూయమానవైభవాయై నమః |
కలశోద్భవదుర్వాసః పూజితాయై నమః |
మత్తేభవక్త్రషడ్వక్త్రవత్సలాయై నమః | ౪౫

చక్రరాజమహాయంత్రమధ్యవర్త్యై నమః |
చిదగ్నికుండసంభూతసుదేహాయై నమః |
శశాంకఖండసంయుక్తమకుటాయై నమః |
మత్తహంసవధూమందగమనాయై నమః |
వందారుజనసందోహవందితాయై నమః |
అంతర్ముఖజనానందఫలదాయై నమః |
పతివ్రతాంగనాభీష్టఫలదాయై నమః |
అవ్యాజకరుణాపూరపూరితాయై నమః |
నితాంతసచ్చిదానందసంయుక్తాయై నమః | ౫౪

సహస్రసూర్యసంయుక్తప్రకాశాయై నమః |
రత్నచింతామణిగృహమధ్యస్థాయై నమః |
హానివృద్ధిగుణాధిక్యరహితాయై నమః |
మహాపద్మాటవీమధ్యనివాసాయై నమః |
జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తీనాం సాక్షిభూత్యై నమః |
మహాపాపౌఘపాపానాం వినాశిన్యై నమః |
దుష్టభీతిమహాభీతిభంజనాయై నమః |
సమస్తదేవదనుజప్రేరికాయై నమః |
సమస్తహృదయాంభోజనిలయాయై నమః | ౬౩

అనాహతమహాపద్మమందిరాయై నమః |
సహస్రారసరోజాతవాసితాయై నమః |
పునరావృత్తిరహితపురస్థాయై నమః |
వాణీగాయత్రీసావిత్రీసన్నుతాయై నమః |
రమాభూమిసుతారాధ్యపదాబ్జాయై నమః |
లోపాముద్రార్చితశ్రీమచ్చరణాయై నమః |
సహస్రరతిసౌందర్యశరీరాయై నమః |
భావనామాత్రసంతుష్టహృదయాయై నమః |
సత్యసంపూర్ణవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమః | ౭౨

శ్రీలోచనకృతోల్లాసఫలదాయై నమః |
శ్రీసుధాబ్ధిమణిద్వీపమధ్యగాయై నమః |
దక్షాధ్వరవినిర్భేదసాధనాయై నమః |
శ్రీనాథసోదరీభూతశోభితాయై నమః |
చంద్రశేఖరభక్తార్తిభంజనాయై నమః |
సర్వోపాధివినిర్ముక్తచైతన్యాయై నమః |
నామపారాయణాభీష్టఫలదాయై నమః |
సృష్టిస్థితితిరోధానసంకల్పాయై నమః |
శ్రీషోడశాక్షరీమంత్రమధ్యగాయై నమః | ౮౧

అనాద్యంతస్వయంభూతదివ్యమూర్త్యై నమః |
భక్తహంసపరీముఖ్యవియోగాయై నమః |
మాతృమండలసంయుక్తలలితాయై నమః |
భండదైత్యమహాసత్త్వనాశనాయై నమః |
క్రూరభండశిరశ్ఛేదనిపుణాయై నమః |
ధాత్ర్యచ్యుతసురాధీశసుఖదాయై నమః |
చండముండనిశుంభాదిఖండనాయై నమః |
రక్తాక్షరక్తజిహ్వాదిశిక్షణాయై నమః |
మహిషాసురదోర్వీర్యనిగ్రహాయై నమః | ౯౦

అభ్రకేశమహోత్సాహకారణాయై నమః |
మహేశయుక్తనటనతత్పరాయై నమః |
నిజభర్తృముఖాంభోజచింతనాయై నమః |
వృషభధ్వజవిజ్ఞానభావనాయై నమః |
జన్మమృత్యుజరారోగభంజనాయై నమః |
విధేయముక్తవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమః |
కామక్రోధాదిషడ్వర్గనాశనాయై నమః |
రాజరాజార్చితపదసరోజాయై నమః |
సర్వవేదాంతసంసిద్ధసుతత్త్వాయై నమః | ౯౯

శ్రీవీరభక్తవిజ్ఞాననిధానాయై నమః |
అశేషదుష్టదనుజసూదనాయై నమః |
సాక్షాచ్ఛ్రీదక్షిణామూర్తిమనోజ్ఞాయై నమః |
హయమేధాగ్రసంపూజ్యమహిమాయై నమః |
దక్షప్రజాపతిసుతావేషాఢ్యాయై నమః |
సుమబాణేక్షుకోదండమండితాయై నమః |
నిత్యయౌవనమాంగళ్యమంగళాయై నమః |
మహాదేవసమాయుక్తశరీరాయై నమః |
మహాదేవరతౌత్సుక్యమహాదేవ్యై నమః | ౧౦౮

ఇతి శ్రీలలితాష్టోత్తరశతనామావళిః |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని అష్టోత్తరాలు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" పుస్తకం విడుదల అయింది..

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ లలితాష్టోత్తరశతనామావళిః

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: