Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


(శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః చూ.)

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

దేవ్యువాచ |
దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర |
కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక |
అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ౧ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయకమ్ |
సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨ ||

సర్వదారిద్ర్యశమనం శ్రవణాద్భుక్తిముక్తిదమ్ |
రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం పరమ్ || ౩ ||

దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టికళాస్పదమ్ |
పద్మాదీనాం వరాంతానాం విధీనాం నిత్యదాయకమ్ || ౪ ||

సమస్తదేవసంసేవ్యమణిమాద్యష్టసిద్ధిదమ్ |
కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీప్రత్యక్షదాయకమ్ || ౫ ||

తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాః శ్రృణు |
అష్టోత్తరశతస్యాస్య మహాలక్ష్మీస్తు దేవతా || ౬ ||

క్లీం బీజపదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ |
అంగన్యాసః కరన్యాస స ఇత్యాది ప్రకీర్తితః || ౭ ||

ధ్యానమ్ –
వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైర్నానావిధైర్భూషితామ్ |
భక్తాభీష్టఫలప్రదాం హరిహరబ్రహ్మాదిభిః సేవితాం
పార్శ్వే పంకజశంఖపద్మనిధిభిర్యుక్తాం సదా శక్తిభిః ||

సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవళతరాంశుకగంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ ||

ఓం ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూతహితప్రదామ్ |
శ్రద్ధాం విభూతిం సురభిం నమామి పరమాత్మికామ్ || ౧ ||

వాచం పద్మాలయాం పద్మాం శుచిం స్వాహాం స్వధాం సుధామ్ |
ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం నిత్యపుష్టాం విభావరీమ్ || ౨ ||

అదితిం చ దితిం దీప్తాం వసుధాం వసుధారిణీమ్ |
నమామి కమలాం కాంతాం క్షమాం క్షీరోదసంభవామ్ || ౩ ||
[*కామాక్షీం క్రోధసంభవామ్*]

అనుగ్రహపరాం బుద్ధిమనఘాం హరివల్లభామ్ |
అశోకామమృతాం దీప్తాం లోకశోకవినాశినీమ్ || ౪ ||

నమామి ధర్మనిలయాం కరుణాం లోకమాతరమ్ |
పద్మప్రియాం పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసుందరీమ్ || ౫ ||

పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రియాం రమామ్ |
పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మినీం పద్మగంధినీమ్ || ౬ ||

పుణ్యగంధాం సుప్రసన్నాం ప్రసాదాభిముఖీం ప్రభామ్ |
నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం చంద్రసహోదరీమ్ || ౭ ||

చతుర్భుజాం చంద్రరూపామిందిరామిందుశీతలామ్ |
ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీమ్ || ౮ ||

విమలాం విశ్వజననీం తుష్టిం దారిద్ర్యనాశినీమ్ |
ప్రీతిపుష్కరిణీం శాంతాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియమ్ || ౯ ||

భాస్కరీం బిల్వనిలయాం వరారోహాం యశస్వినీమ్ |
వసుంధరాముదారాంగాం హరిణీం హేమమాలినీమ్ || ౧౦ ||

ధనధాన్యకరీం సిద్ధిం స్రైణసౌమ్యాం శుభప్రదామ్ |
నృపవేశ్మగతానందాం వరలక్ష్మీం వసుప్రదామ్ || ౧౧ ||

శుభాం హిరణ్యప్రాకారాం సముద్రతనయాం జయామ్ |
నమామి మంగళాం దేవీం విష్ణువక్షఃస్థలస్థితామ్ || ౧౨ ||

విష్ణుపత్నీం ప్రసన్నాక్షీం నారాయణసమాశ్రితామ్ |
దారిద్ర్యధ్వంసినీం దేవీం సర్వోపద్రవవారిణీమ్ || ౧౩ ||

నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్ |
త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాం నమామి భువనేశ్వరీమ్ || ౧౪ ||

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం
దాసీభూతసమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురామ్ |
శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవిభవబ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ || ౧౫ ||

మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి
శ్రీవిష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాతః |
క్షీరోదజే కమలకోమలగర్భగౌరి
లక్ష్మీః ప్రసీద సతతం నమతాం శరణ్యే || ౧౬ ||

త్రికాలం యో జపేద్విద్వాన్ షణ్మాసం విజితేంద్రియః |
దారిద్ర్యధ్వంసనం కృత్వా సర్వమాప్నోత్యయత్నతః || ౧ ||

దేవీనామసహస్రేషు పుణ్యమష్టోత్తరం శతమ్ |
యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మదరిద్రతః || ౨ ||

భృగువారే శతం ధీమాన్ పఠేద్వత్సరమాత్రకమ్ |
అష్టైశ్వర్యమవాప్నోతి కుబేర ఇవ భూతలే || ౩ ||

దారిద్ర్యమోచనం నామ స్తోత్రమంబాపరం శతమ్ |
యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మదరిద్రతః || ౪ ||

భుక్త్వా తు విపులాన్భోగానస్యాః సాయుజ్యమాప్నుయాత్ |
ప్రాతఃకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వదుఃఖోపశాంతయే |
పఠంస్తు చింతయేద్దేవీం సర్వాభరణభూషితామ్ || ౫ ||

ఇతి శ్రీలక్ష్మ్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

10 thoughts on “Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

  1. stotra nidhi ki na namaskaramulu…endukani meeru intha manchi stotramulanu pdf or printing options ivvagalru dayachesi ivvagalaru…dhanyavadamulu

స్పందించండి

error: Not allowed