Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ லலிதாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ


ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ।

ரஜதாசலஶ்ருங்கா³க்³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நமோ நம꞉ ।
ஹிமாசலமஹாவம்ஶபாவநாயை நமோ நம꞉ ।
ஶங்கரார்தா⁴ங்க³ஸௌந்த³ர்யஶரீராயை நமோ நம꞉ ।
லஸந்மரகதஸ்வச்ச²விக்³ரஹாயை நமோ நம꞉ ।
மஹாதிஶயஸௌந்த³ர்யலாவண்யாயை நமோ நம꞉ ।
ஶஶாங்கஶேக²ரப்ராணவல்லபா⁴யை நமோ நம꞉ ।
ஸதா³பஞ்சத³ஶாத்மைக்யஸ்வரூபாயை நமோ நம꞉ ।
வஜ்ரமாணிக்யகடககிரீடாயை நமோ நம꞉ ।
கஸ்தூரீதிலகோல்லாஸிநிடிலாயை நமோ நம꞉ । 9

ப⁴ஸ்மரேகா²ங்கிதலஸந்மஸ்தகாயை நமோ நம꞉ ।
விகசாம்போ⁴ருஹத³ளலோசநாயை நமோ நம꞉ ।
ஶரச்சாம்பேயபுஷ்பாப⁴நாஸிகாயை நமோ நம꞉ ।
லஸத்காஞ்சநதாடங்கயுக³ளாயை நமோ நம꞉ ।
மணித³ர்பணஸங்காஶகபோலாயை நமோ நம꞉ ।
தாம்பூ³லபூரிதஸ்மேரவத³நாயை நமோ நம꞉ ।
ஸுபக்வதா³டி³மீபீ³ஜரத³நாயை நமோ நம꞉ ।
கம்பு³பூக³ஸமச்சா²யகந்த⁴ராயை நமோ நம꞉ ।
ஸ்தூ²லமுக்தாப²லோதா³ரஸுஹாராயை நமோ நம꞉ । 18

கி³ரீஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யமங்க³ளாயை நமோ நம꞉ ।
பத்³மபாஶாங்குஶலஸத்கராப்³ஜாயை நமோ நம꞉ ।
பத்³மகைரவமந்தா³ரஸுமாலிந்யை நமோ நம꞉ ।
ஸுவர்ணகும்ப⁴யுக்³மாப⁴ஸுகுசாயை நமோ நம꞉ ।
ரமணீயசதுர்பா³ஹுஸம்யுக்தாயை நமோ நம꞉ ।
கநகாங்க³த³கேயூரபூ⁴ஷிதாயை நமோ நம꞉ ।
ப்³ருஹத்ஸௌவர்ணஸௌந்த³ர்யவஸநாயை நமோ நம꞉ ।
ப்³ருஹந்நிதம்ப³விளஸஜ்ஜக⁴நாயை நமோ நம꞉ ।
ஸௌபா⁴க்³யஜாதஶ்ருங்கா³ரமத்⁴யமாயை நமோ நம꞉ । 27

தி³வ்யபூ⁴ஷணஸந்தோ³ஹரஞ்ஜிதாயை நமோ நம꞉ ।
பாரிஜாதகு³ணாதி⁴க்யபதா³ப்³ஜாயை நமோ நம꞉ ।
ஸுபத்³மராக³ஸங்காஶசரணாயை நமோ நம꞉ ।
காமகோடிமஹாபத்³மபீட²ஸ்தா²யை நமோ நம꞉ ।
ஶ்ரீகண்ட²நேத்ரகுமுத³சந்த்³ரிகாயை நமோ நம꞉ ।
ஸசாமரரமாவாணீவீஜிதாயை நமோ நம꞉ ।
ப⁴க்தரக்ஷணதா³க்ஷிண்யகடாக்ஷாயை நமோ நம꞉ ।
பூ⁴தேஶாலிங்க³நோத்³பூ⁴தபுலகாங்க்³யை நமோ நம꞉ ।
அநங்க³ஜநகாபாங்க³வீக்ஷணாயை நமோ நம꞉ । 36

ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரஶிரோரத்நரஞ்ஜிதாயை நமோ நம꞉ ।
ஶசீமுக்²யாமரவதூ⁴ஸேவிதாயை நமோ நம꞉ ।
லீலாகல்பிதப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நமோ நம꞉ ।
அம்ருதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருதாயை நமோ நம꞉ ।
ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யதா³யிகாயை நமோ நம꞉ ।
ஸநகாதி³ஸமாராத்⁴யபாது³காயை நமோ நம꞉ ।
தே³வர்ஷிபி⁴꞉ஸ்தூயமாநவைப⁴வாயை நமோ நம꞉ ।
கலஶோத்³ப⁴வது³ர்வாஸ꞉பூஜிதாயை நமோ நம꞉ ।
மத்தேப⁴வக்த்ரஷட்³வக்த்ரவத்ஸலாயை நமோ நம꞉ । 45

சக்ரராஜமஹாயந்த்ரமத்⁴யவர்த்யை நமோ நம꞉ ।
சித³க்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தஸுதே³ஹாயை நமோ நம꞉ ।
ஶஶாங்கக²ண்ட³ஸம்யுக்தமகுடாயை நமோ நம꞉ ।
மத்தஹம்ஸவதூ⁴மந்த³க³மநாயை நமோ நம꞉ ।
வந்தா³ருஜநஸந்தோ³ஹவந்தி³தாயை நமோ நம꞉ ।
அந்தர்முக²ஜநாநந்த³ப²லதா³யை நமோ நம꞉ ।
பதிவ்ரதாங்க³நாபீ⁴ஷ்டப²லதா³யை நமோ நம꞉ ।
அவ்யாஜகருணாபூரபூரிதாயை நமோ நம꞉ ।
நிதாந்தஸச்சிதா³நந்த³ஸம்யுக்தாயை நமோ நம꞉ । 54

ஸஹஸ்ரஸூர்யஸம்யுக்தப்ரகாஶாயை நமோ நம꞉ ।
ரத்நசிந்தாமணிக்³ருஹமத்⁴யஸ்தா²யை நமோ நம꞉ ।
ஹாநிவ்ருத்³தி⁴கு³ணாதி⁴க்யரஹிதாயை நமோ நம꞉ ।
மஹாபத்³மாடவீமத்⁴யநிவாஸாயை நமோ நம꞉ ।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்தீநாம் ஸாக்ஷிபூ⁴த்யை நமோ நம꞉ ।
மஹாபாபௌக⁴பாபாநாம் விநாஶிந்யை நமோ நம꞉ ।
து³ஷ்டபீ⁴திமஹாபீ⁴திப⁴ஞ்ஜநாயை நமோ நம꞉ ।
ஸமஸ்ததே³வத³நுஜப்ரேரகாயை நமோ நம꞉ ।
ஸமஸ்தஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜநிலயாயை நமோ நம꞉ । 63

அநாஹதமஹாபத்³மமந்தி³ராயை நமோ நம꞉ ।
ஸஹஸ்ராரஸரோஜாதவாஸிதாயை நமோ நம꞉ ।
புநராவ்ருத்திரஹிதபுரஸ்தா²யை நமோ நம꞉ ।
வாணீகா³யத்ரீஸாவித்ரீஸந்நுதாயை நமோ நம꞉ ।
ரமாபூ⁴மிஸுதாராத்⁴யபதா³ப்³ஜாயை நமோ நம꞉ ।
லோபாமுத்³ரார்சிதஶ்ரீமச்சரணாயை நமோ நம꞉ ।
ஸஹஸ்ரரதிஸௌந்த³ர்யஶரீராயை நமோ நம꞉ ।
பா⁴வநாமாத்ரஸந்துஷ்டஹ்ருத³யாயை நமோ நம꞉ ।
ஸத்யஸம்பூர்ணவிஜ்ஞாநஸித்³தி⁴தா³யை நமோ நம꞉ । 72

ஶ்ரீலோசநக்ருதோல்லாஸப²லதா³யை நமோ நம꞉ ।
ஶ்ரீஸுதா⁴ப்³தி⁴மணித்³வீபமத்⁴யகா³யை நமோ நம꞉ ।
த³க்ஷாத்⁴வரவிநிர்பே⁴த³ஸாத⁴நாயை நமோ நம꞉ ।
ஶ்ரீநாத²ஸோத³ரீபூ⁴தஶோபி⁴தாயை நமோ நம꞉ ।
சந்த்³ரஶேக²ரப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜநாயை நமோ நம꞉ ।
ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தசைதந்யாயை நமோ நம꞉ ।
நாமபாராயணாபீ⁴ஷ்டப²லதா³யை நமோ நம꞉ ।
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திதிரோதா⁴நஸங்கல்பாயை நமோ நம꞉ ।
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீமந்த்ரமத்⁴யகா³யை நமோ நம꞉ । 81

அநாத்³யந்தஸ்வயம்பூ⁴ததி³வ்யமூர்த்யை நமோ நம꞉ ।
ப⁴க்தஹம்ஸபரீமுக்²யவியோகா³யை நமோ நம꞉ ।
மாத்ருமண்ட³லஸம்யுக்தலலிதாயை நமோ நம꞉ ।
ப⁴ண்ட³தை³த்யமஹாஸத்த்வநாஶநாயை நமோ நம꞉ ।
க்ரூரப⁴ண்ட³ஶிரஶ்சே²த³நிபுணாயை நமோ நம꞉ ।
தா⁴த்ர்யச்யுதஸுராதீ⁴ஶஸுக²தா³யை நமோ நம꞉ ।
சண்ட³முண்ட³நிஶும்பா⁴தி³க²ண்ட³நாயை நமோ நம꞉ ।
ரக்தாக்ஷரக்தஜிஹ்வாதி³ஶிக்ஷணாயை நமோ நம꞉ ।
மஹிஷாஸுரதோ³ர்வீர்யநிக்³ரஹாயை நமோ நம꞉ । 90

அப்⁴ரகேஶமஹோத்ஸாஹகாரணாயை நமோ நம꞉ ।
மஹேஶயுக்தநடநதத்பராயை நமோ நம꞉ ।
நிஜப⁴ர்த்ருமுகா²ம்போ⁴ஜசிந்தநாயை நமோ நம꞉ ।
வ்ருஷப⁴த்⁴வஜவிஜ்ஞாநபா⁴வநாயை நமோ நம꞉ ।
ஜந்மம்ருத்யுஜராரோக³ப⁴ஞ்ஜநாயை நமோ நம꞉ ।
விதே⁴யமுக்தவிஜ்ஞாநஸித்³தி⁴தா³யை நமோ நம꞉ ।
காமக்ரோதா⁴தி³ஷட்³வர்க³நாஶநாயை நமோ நம꞉ ।
ராஜராஜார்சிதபத³ஸரோஜாயை நமோ நம꞉ ।
ஸர்வவேதா³ந்தஸம்ஸித்³த⁴ஸுதத்த்வாயை நமோ நம꞉ । 99

ஶ்ரீவீரப⁴க்தவிஜ்ஞாநநிதா⁴நாயை நமோ நம꞉ ।
அஶேஷது³ஷ்டத³நுஜஸூத³நாயை நமோ நம꞉ ।
ஸாக்ஷாச்ச்²ரீத³க்ஷிணாமூர்திமநோஜ்ஞாயை நமோ நம꞉ ।
ஹயமேதா⁴க்³ரஸம்பூஜ்யமஹிமாயை நமோ நம꞉ ।
த³க்ஷப்ரஜாபதிஸுதாவேஷாட்⁴யாயை நமோ நம꞉ ।
ஸுமபா³ணேக்ஷுகோத³ண்ட³மண்டி³தாயை நமோ நம꞉ ।
நித்யயௌவநமாங்க³ல்யமங்க³ளாயை நமோ நம꞉ ।
மஹாதே³வஸமாயுக்தஶரீராயை நமோ நம꞉ ।
மஹாதே³வரதௌத்ஸுக்யமஹாதே³வ்யை நமோ நம꞉ । 108

இதி ஶ்ரீலலிதாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க. மேலும் 108, 300 & 1000 நாமாவள்யஃ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed