108, 300 & 1000 நாமாவள்யஃ


அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ அனந்தபத்³மனாப⁴ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ அன்னபூர்ணா அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ அர்த⁴னாரீஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ அருணாசலேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஶ்ரீ அய்யப்ப அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ அஷ்டலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

அஷ்டலக்ஷ்மீ

ஶ்ரீ ஆதி³லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ தா⁴ன்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ தை⁴ர்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ க³ஜலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஸந்தானலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ விஜயலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ வித்³யாலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஐஶ்வர்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஆதி³ஶங்கராசார்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ உமா அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ காமாக்ஷ்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஶ்ரீ குபே³ர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ க்ருஷ்ண அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ க³ணேஶ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ கா³யத்ரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ துலஸீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

த³ஶமஹாவித்³யா

 ஶ்ரீ காளீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ தாராம்பா³ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஷோட³ஶீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ பு⁴வனேஶ்வரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ த்ரிபுரபை⁴ரவீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ சி²ன்னமஸ்தா தே³வி அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ தூ⁴மாவதீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ மாதங்கீ³ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ கமலா அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஶ்ரீ தா³மோத³ர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ து³ர்கா³ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 1

ஶ்ரீ து³ர்கா³ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 2

ஶ்ரீ தே³வஸேனா அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

நவக்³ரஹ

ஶ்ரீ ஸூர்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ சந்த்³ர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ அங்கா³ரக அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ பு³த⁴ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ப்³ருஹஸ்பதி அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஶுக்ர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஶனி அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ராஹு அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ கேது அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ பத்³மாவதீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணு அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தி³னீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ மங்க³ளகௌ³ரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ மாநஸாதே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ரங்க³னாத² அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ லலிதா அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ வல்லீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ வாஸவீகன்யகாபரமேஶ்வரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ விக்⁴னேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ விஷ்வக்ஸேனாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஶ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ வித்³யாரண்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 1

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 2

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 3

ஶ்ரீ வேத³வ்யாஸ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஶிவ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஷிர்டீ³ஸாயி அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஸாயி ஸகார அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஸத்யனாராயண அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 1

ஶ்ரீ ஸத்யனாராயண அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 2

ஶ்ரீ ஸத்யஸாயி அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஸௌபா⁴க்³யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஹரிஹர அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

 

த்ரிஶதி 

ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதினாமாவளி꞉

 

ஸஹஸ்ரனாமாவளி

ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்ய ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉

ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரனாமாவளீ

ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉

 


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed