Saundaryalahari – ஸௌந்தர்யலஹரீ


ஶிவ꞉ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி³ ப⁴வதி ஶக்த꞉ ப்ரப⁴விதும்
ந சேதே³வம் தே³வோ ந க²லு குஶல꞉ ஸ்பந்தி³துமபி
அதஸ்த்வாமாராத்⁴யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி³பி⁴ரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத²மக்ருதபுண்ய꞉ ப்ரப⁴வதி || 1 ||

தனீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரணபங்கேருஹப⁴வம்
விரிஞ்சி꞉ ஸஞ்சின்வன்விரசயதி லோகானவிகலம்
வஹத்யேனம் ஶௌரி꞉ கத²மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்
ஹர꞉ ஸங்க்ஷுத்³யைனம் ப⁴ஜதி ப⁴ஸிதோத்³தூ⁴ளனவிதி⁴ம் || 2 ||

அவித்³யானாமந்தஸ்திமிரமிஹிரத்³வீபனக³ரீ
ஜடா³னாம் சைதன்யஸ்தப³கமகரந்த³ஸ்ருதிஜ²ரீ |
த³ரித்³ராணாம் சிந்தாமணிகு³ணனிகா ஜன்மஜலதௌ⁴
நிமக்³னானாம் த³ம்ஷ்ட்ரா முரரிபுவராஹஸ்ய ப⁴வதீ || 3 ||

த்வத³ன்ய꞉ பாணிப்⁴யாமப⁴யவரதோ³ தை³வதக³ண꞉
த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடிதவராபீ⁴த்யபி⁴னயா |
ப⁴யாத்த்ராதும் தா³தும் ப²லமபி ச வாஞ்சா²ஸமதி⁴கம்
ஶரண்யே லோகானாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ || 4 ||

ஹரிஸ்த்வாமாராத்⁴ய ப்ரணதஜனஸௌபா⁴க்³யஜனநீம்
புரா நாரீ பூ⁴த்வா புரரிபுமபி க்ஷோப⁴மனயத் |
ஸ்மரோ(அ)பி த்வாம் நத்வா ரதினயனலேஹ்யேன வபுஷா
முனீனாமப்யந்த꞉ ப்ரப⁴வதி ஹி மோஹாய ஜகா³தாம் || 5 ||

த⁴னு꞉ பௌஷ்பம் மௌர்வீ மது⁴கரமயீ பஞ்ச விஶிகா²꞉
வஸந்த꞉ ஸாமந்தோ மலயமருதா³யோத⁴னரத²꞉ |
ததா²ப்யேக꞉ ஸர்வம் ஹிமகி³ரிஸுதே காமபி க்ருபா-
மபாங்கா³த்தே லப்³த்⁴வா ஜக³தி³த³மனங்கோ³ விஜயதே || 6 ||

க்வணத்காஞ்சீதா³மா கரிகலப⁴கும்ப⁴ஸ்தனநதா
பரிக்ஷீணா மத்⁴யே பரிணதஶரச்சந்த்³ரவத³னா |
த⁴னுர்பா³ணான்பாஶம் ஸ்ருணிமபி த³தா⁴னா கரதலை꞉
புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந꞉ புரமதி²துராஹோபுருஷிகா || 7 ||

ஸுதா⁴ஸிந்தோ⁴ர்மத்⁴யே ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருதே
மணித்³வீபே நீபோபவனவதி சிந்தாமணிக்³ருஹே |
ஶிவாகாரே மஞ்சே பரமஶிவபர்யங்கனிலயாம்
ப⁴ஜந்தி த்வாம் த⁴ன்யா꞉ கதிசன சிதா³னந்த³லஹரீம் || 8 ||

மஹீம் மூலாதா⁴ரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்தி²தம் ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ஹ்ருதி³ மருதமாகாஶமுபரி |
மனோ(அ)பி ப்⁴ரூமத்⁴யே ஸகலமபி பி⁴த்த்வா குலபத²ம்
ஸஹஸ்ராரே பத்³மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸி || 9 ||

ஸுதா⁴தா⁴ராஸாரைஶ்சரணயுக³ளாந்தர்விக³ளிதை꞉
ப்ரபஞ்சம் ஸிஞ்சந்தீ புனரபி ரஸாம்னாயமஹஸ꞉ |
அவாப்ய ஸ்வாம் பூ⁴மிம் பு⁴ஜக³னிப⁴மத்⁴யுஷ்டவலயம்
ஸ்வமாத்மானம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே³ குஹரிணி || 10 ||

சதுர்பி⁴꞉ ஶ்ரீகண்டை²꞉ ஶிவயுவதிபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ரபி
ப்ரபி⁴ன்னாபி⁴꞉ ஶம்போ⁴ர்னவபி⁴ரபி மூலப்ரக்ருதிபி⁴꞉ |
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்³வஸுத³ளகளாஶ்ரத்ரிவலய
த்ரிரேகா²பி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் தவ ஶரணகோணா꞉ பரிணதா꞉ || 11 ||

த்வதீ³யம் ஸௌந்த³ர்யம் துஹினகி³ரிகன்யே துலயிதும்
கவீந்த்³ரா꞉ கல்பந்தே கத²மபி விரிஞ்சிப்ரப்⁴ருதய꞉ |
யதா³லோகௌத்ஸுக்யாத³மரலலனா யாந்தி மனஸா
தபோபி⁴ர்து³ஷ்ப்ராபாமபி கி³ரிஶஸாயுஜ்யபத³வீம் || 12 ||

நரம் வர்ஷீயாம்ஸம் நயனவிரஸம் நர்மஸு ஜட³ம்
தவாபாங்கா³லோகே பதிதமனுதா⁴வந்தி ஶதஶ꞉ |
க³லத்³வேணீப³ந்தா⁴꞉ குசகலஶவிஸ்ரஸ்தஸிசயா
ஹடா²த்த்ருட்யத்காஞ்ச்யோ விக³ளிதது³கூலா யுவதய꞉ || 13 ||

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்³த்³விஸமதி⁴கபஞ்சாஶது³த³கே
ஹுதாஶே த்³வாஷஷ்டிஶ்சதுரதி⁴கபஞ்சாஶத³னிலே |
தி³வி த்³விஷ்ஷட்த்ரிம்ஶன்மனஸி ச சதுஷ்ஷஷ்டிரிதி யே
மயூகா²ஸ்தேஷாமப்யுபரி தவ பாதா³ம்பு³ஜயுக³ம் || 14 ||

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னாஶுத்³தா⁴ம் ஶஶியுதஜடாஜூடமுகுடாம்
வரத்ராஸத்ராணஸ்ப²டிககு⁴டிகாபுஸ்தககராம் |
ஸக்ருன்னத்வா ந த்வா கத²மிவ ஸதாம் ஸன்னித³த⁴தே
மது⁴க்ஷீரத்³ராக்ஷாமது⁴ரிமது⁴ரீணா꞉ ப²ணிதய꞉ || 15 ||

கவீந்த்³ராணாம் சேத꞉கமலவனபா³லாதபருசிம்
ப⁴ஜந்தே யே ஸந்த꞉ கதிசித³ருணாமேவ ப⁴வதீம் |
விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யாஸ்தருணதரஶ்ருங்கா³ரலஹரீ
க³பீ⁴ராபி⁴ர்வாக்³பி⁴ர்வித³த⁴தி ஸதாம்ரஞ்ஜனமமீ || 16 ||

ஸவித்ரீபி⁴ர்வாசாம் ஶஶிமணிஶிலாப⁴ங்க³ருசிபி⁴꞉
வஶின்யாத்³யாபி⁴ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜனநி ஸஞ்சிந்தயதி ய꞉ |
ஸ கர்தா காவ்யானாம் ப⁴வதி மஹதாம் ப⁴ங்கி³ருசிபி⁴꞉
வசோபி⁴ர்வாக்³தே³வீவத³னகமலாமோத³மது⁴ரை꞉ || 17 ||

தனுச்²சாயாபி⁴ஸ்தே தருணதரணிஶ்ரீஸரணிபி⁴꞉
தி³வம் ஸர்வாமுர்வீமருணிமனிமக்³னாம் ஸ்மரதி ய꞉ |
ப⁴வந்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்³வனஹரிணஶாலீனநயனா꞉
ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யா꞉ கதி கதி ந கீ³ர்வாணக³ணிகா꞉ || 18 ||

முக²ம் பி³ந்து³ம் க்ருத்வா குசயுக³மத⁴ஸ்தஸ்ய தத³தோ⁴
ஹரார்த⁴ம் த்⁴யாயேத்³யோஹரமஹிஷி தே மன்மத²கலாம் |
ஸ ஸத்³ய꞉ ஸங்க்ஷோப⁴ம் நயதி வனிதா இத்யதிலகு⁴
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்⁴ரமயதி ரவீந்து³ஸ்தனயுகா³ம் || 19 ||

கிரந்தீமங்கே³ப்⁴ய꞉ கிரணனிகுரம்பா³ம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி³ த்வாமாத⁴த்தே ஹிமகரஶிலாமூர்திமிவ ய꞉ |
ஸ ஸர்பாணாம் த³ர்பம் ஶமயதி ஶகுந்தாதி⁴ப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்³ருஷ்ட்யா ஸுக²யதி ஸுதா⁴தா⁴ரஸிரயா || 20 ||

தடில்லேகா²தன்வீம் தபனஶஶிவைஶ்வானரமயீம்
நிஷண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலானாம் தவ கலாம் |
மஹாபத்³மாடவ்யாம் ம்ருதி³தமலமாயேன மனஸா
மஹாந்த꞉ பஶ்யந்தோ த³த⁴தி பரமானந்த³லஹரீம் || 21 ||

ப⁴வானி த்வம் தா³ஸே மயி விதர த்³ருஷ்டிம் ஸகருணா-
மிதி ஸ்தோதும் வாஞ்சன்கத²யதி ப⁴வானி த்வமிதி ய꞉ |
ததை³வ த்வம் தஸ்மை தி³ஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபத³வீம்
முகுந்த³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸ்பு²டமுகுடனீராஜிதபதா³ம் || 22 ||

த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபுரபரித்ருப்தேன மனஸா
ஶரீரார்த⁴ம் ஶம்போ⁴ரபரமபி ஶங்கே ஹ்ருதமபூ⁴த் |
யதே³தத்த்வத்³ரூபம் ஸகலமருணாப⁴ம் த்ரினயனம்
குசாப்⁴யாமானம்ரம் குடிலஶஶிசூடா³லமகுடம் || 23 ||

ஜக³த்ஸூதே தா⁴தா ஹரிரவதி ருத்³ர꞉ க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வன்னேதத்ஸ்வமபி வபுரீஶஸ்திரயதி |
ஸதா³பூர்வ꞉ ஸர்வம் ததி³த³மனுக்³ருஹ்ணாதி ச ஶிவ
ஸ்தவாஜ்ஞாமாலம்ப்³ய க்ஷணசலிதயோர்ப்⁴ரூலதிகயோ꞉ || 24 ||

த்ரயாணாம் தே³வானாம் த்ரிகு³ணஜனிதானாம் தவ ஶிவே
ப⁴வேத்பூஜா பூஜா தவ சரணயோர்யா விரசிதா |
ததா² ஹி த்வத்பாதோ³த்³வஹனமணிபீட²ஸ்ய நிகடே
ஸ்தி²தா ஹ்யேதே ஶஶ்வன்முகுளிதகரோத்தம்ஸமகுடா꞉ || 25 ||

விரிஞ்சி꞉ பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்னோதி விரதிம்
வினாஶம் கீனாஶோ ப⁴ஜதி த⁴னதோ³ யாதி நித⁴னம் |
விதந்த்³ரீ மாஹேந்த்³ரீ விததிரபி ஸம்மீலிதத்³ருஶா
மஹாஸம்ஹாரே(அ)ஸ்மின்விஹரதி ஸதி த்வத்பதிரஸௌ || 26 ||

ஜபோ ஜல்ப꞉ ஶில்பம் ஸகலமபி முத்³ராவிரசனா
க³தி꞉ ப்ராத³க்ஷிண்யக்ரமணமஶனாத்³யாஹுதிவிதி⁴꞉ |
ப்ரணாம꞉ ஸம்வேஶ꞉ ஸுக²மகி²லமாத்மார்பணத்³ருஶா
ஸபர்யாபர்யாயஸ்தவ ப⁴வது யன்மே விலஸிதம் || 27 ||

ஸுதா⁴மப்யாஸ்வாத்³ய ப்ரதிப⁴யஜராம்ருத்யுஹரிணீம்
விபத்³யந்தே விஶ்வே விதி⁴ஶதமகா²த்³யா தி³விஷத³꞉ |
கராளம் யத்க்ஷ்வேளம் கப³லிதவத꞉ காலகலனா
ந ஶம்போ⁴ஸ்தன்மூலம் தவ ஜனநி தாடங்கமஹிமா || 28 ||

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புர꞉ கைடப⁴பி⁴த³꞉
கடோ²ரே கோடீரே ஸ்க²லஸி ஜஹி ஜம்பா⁴ரிமகுடம் |
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப⁴முபயாதஸ்ய ப⁴வனம்
ப⁴வஸ்யாப்⁴யுத்தா²னே தவ பரிஜனோக்திர்விஜயதே || 29 ||

ஸ்வதே³ஹோத்³பூ⁴தாபி⁴ர்க்⁴ருணிபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரபி⁴தோ
நிஷேவ்யே நித்யே த்வாமஹமிதி ஸதா³ பா⁴வயதி ய꞉ |
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரினயனஸம்ருத்³தி⁴ம் த்ருணயதோ
மஹாஸம்வர்தாக்³னிர்விரசயதி நீராஜனவிதி⁴ம் || 30 ||

சது꞉ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை꞉ ஸகலமதிஸந்தா⁴ய பு⁴வனம்
ஸ்தி²தஸ்தத்தத்ஸித்³தி⁴ப்ரஸவபரதந்த்ரை꞉ பஶுபதி꞉ |
புனஸ்த்வன்னிர்ப³ந்தா⁴த³கி²லபுருஷார்தை²கக⁴டனா
ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷிதிதலமவாதீதரதி³த³ம் || 31 ||

ஶிவ꞉ ஶக்தி꞉ காம꞉ க்ஷிதிரத² ரவி꞉ ஶீதகிரண꞉
ஸ்மரோ ஹம்ஸ꞉ ஶக்ரஸ்தத³னு ச பராமாரஹரய꞉ |
அமீ ஹ்ருல்லேகா²பி⁴ஸ்திஸ்ருபி⁴ரவஸானேஷு க⁴டிதா
ப⁴ஜந்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜனநி நாமாவயவதாம் || 32 ||

ஸ்மரம் யோனிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதயமித³மாதௌ³ தவ மனோ
-ர்னிதா⁴யைகே நித்யே நிரவதி⁴மஹாபோ⁴க³ரஸிகா꞉ |
ப⁴ஜந்தி த்வாம் சிந்தாமணிகு³ணனிப³த்³தா⁴க்ஷவலயா꞉
ஶிவாக்³னௌ ஜுஹ்வந்த꞉ ஸுரபி⁴க்⁴ருததா⁴ராஹுதிஶதை꞉ || 33 ||

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போ⁴꞉ ஶஶிமிஹிரவக்ஷோருஹயுக³ம்
தவாத்மானம் மன்யே ப⁴க³வதி நவாத்மானமனக⁴ம் |
அத꞉ ஶேஷ꞉ ஶேஷீத்யயமுப⁴யஸாதா⁴ரணதயா
ஸ்தி²த꞉ ஸம்ப³ந்தோ⁴ வாம் ஸமரஸபரானந்த³பரயோ꞉ || 34 ||

மனஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருத³ஸி மருத்ஸாரதி²ரஸி
த்வமாபஸ்த்வம் பூ⁴மிஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம் |
த்வமேவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமயிதும் விஶ்வவபுஷா
சிதா³னந்தா³காரம் ஶிவயுவதி பா⁴வேன பி³ப்⁴ருஷே || 35 ||

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த²ம் தபனஶஶிகோடித்³யுதித⁴ரம்
பரம் ஶம்பு⁴ம் வந்தே³ பரிமிளிதபார்ஶ்வம் பரசிதா |
யமாராத்⁴யன்ப⁴க்த்யா ரவிஶஶிஶுசீனாமவிஷயே
நிராலோகே(அ)லோகே நிவஸதி ஹி பா⁴லோகபு⁴வனே || 36 ||

விஶுத்³தௌ⁴ தே ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகவிஶத³ம் வ்யோமஜனகம்
ஶிவம் ஸேவே தே³வீமபி ஶிவஸமானவ்யவஸிதாம் |
யயோ꞉ காந்த்யா யாந்த்யாஶ்ஶஶிகிரணஸாரூப்யஸரணே-
-ர்விதூ⁴தாந்தர்த்⁴வாந்தா விலஸதி சகோரீவ ஜக³தீ || 37 ||

ஸமுன்மீலத்ஸம்வித்கமலமகரந்தை³கரஸிகம்
ப⁴ஜே ஹம்ஸத்³வந்த்³வம் கிமபி மஹதாம் மானஸசரம் |
யதா³லாபாத³ஷ்டாத³ஶகு³ணிதவித்³யாபரிணதி-
ர்யதா³த³த்தே தோ³ஷாத்³கு³ணமகி²லமத்³ப்⁴ய꞉ பய இவ || 38 ||

தவ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ஹுதவஹமதி⁴ஷ்டா²ய நிரதம்
தமீடே³ ஸம்வர்தம் ஜனநி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் |
யதா³லோகே லோகாந்த³ஹதி மஹஸி க்ரோத⁴கலிதே
த³யார்த்³ரா யத்³த்³ருஷ்டி꞉ ஶிஶிரமுபசாரம் ரசயதி || 39 ||

தடித்த்வந்தம் ஶக்த்யா திமிரபரிபந்தி²ஸ்பு²ரணயா
ஸ்பு²ரன்னானாரத்னாப⁴ரணபரிணத்³தே⁴ந்த்³ரத⁴னுஷம் |
தவ ஶ்யாமம் மேக⁴ம் கமபி மணிபூரைகஶரணம்
நிஷேவே வர்ஷந்தம் ஹரமிஹிரதப்தம் த்ரிபு⁴வனம் || 40 ||

தவாதா⁴ரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மானம் மன்யே நவரஸமஹாதாண்ட³வனடம் |
உபா⁴ப்⁴யாமேதாப்⁴யாமுத³யவிதி⁴முத்³தி³ஶ்ய த³யயா
ஸனாதா²ப்⁴யாம் ஜஜ்ஞே ஜனகஜனநீமஜ்ஜக³தி³த³ம் || 41 ||

க³தைர்மாணிக்யத்வம் க³க³னமணிபி⁴꞉ ஸாந்த்³ரக⁴டிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகி³ரிஸுதே கீர்தயதி ய꞉ |
ஸ நீடே³யச்சா²யாச்சு²ரணஶப³லம் சந்த்³ரஶகலம்
த⁴னு꞉ ஶௌனாஸீரம் கிமிதி ந நிப³த்⁴னாதி தி⁴ஷணாம் || 42 ||

து⁴னோது த்⁴வாந்தம் நஸ்துலிதத³ளிதேந்தீ³வரவனம்
க⁴னஸ்னிக்³த⁴ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுரனிகுரம்ப³ம் தவ ஶிவே |
யதீ³யம் ஸௌரப்⁴யம் ஸஹஜமுபலப்³து⁴ம் ஸுமனஸோ
வஸந்த்யஸ்மின்மன்யே வலமத²னவாடீவிடபினாம் || 43 ||

தனோது க்ஷேமம் நஸ்தவ வத³னஸௌந்த³ர்யலஹரீ-
பரீவாஹ꞉ ஸ்ரோதஸ்ஸரணிரிவ ஸீமந்தஸரணி꞉ |
வஹந்தீ ஸிந்தூ³ரம் ப்ரப³லகப³ரீபா⁴ரதிமிர-
த்³விஷாம் ப்³ருந்தை³ர்ப³ந்தீ³க்ருதமிவ நவீனார்ககிரணம் || 44 ||

அராளை꞉ ஸ்வாபா⁴வ்யாத³ளிகலப⁴ஸஶ்ரீபி⁴ரலகை꞉
பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் |
த³ரஸ்மேரே யஸ்மிந்த³ஶனருசிகிஞ்ஜல்கருசிரே
ஸுக³ந்தௌ⁴ மாத்³யந்தி ஸ்மரமத²னசக்ஷுர்மது⁴லிஹ꞉ || 45 ||

லலாடம் லாவண்யத்³யுதிவிமலமாபா⁴தி தவ ய-
த்³த்³விதீயம் தன்மன்யே மகுடக⁴டிதம் சந்த்³ரஶகலம் |
விபர்யாஸன்யாஸாது³ப⁴யமபி ஸம்பூ⁴ய ச மித²꞉
ஸுதா⁴லேபஸ்யூதி꞉ பரிணமதி ராகாஹிமகர꞉ || 46 ||

ப்⁴ருவௌ பு⁴க்³னே கிஞ்சித்³பு⁴வனப⁴யப⁴ங்க³வ்யஸனினி
த்வதீ³யே நேத்ராப்⁴யாம் மது⁴கரருசிப்⁴யாம் த்⁴ருதகு³ணம் |
த⁴னுர்மன்யே ஸவ்யேதரகரக்³ருஹீதம் ரதிபதே꞉
ப்ரகோஷ்டே² முஷ்டௌ ச ஸ்த²க³யதி நிகூ³டா⁴ந்தரமுமே || 47 ||

அஹ꞉ ஸூதே ஸவ்யம் தவ நயனமர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ருஜதி ரஜனீனாயகதயா |
த்ருதீயா தே த்³ருஷ்டிர்த³ரத³ளிதஹேமாம்பு³ஜருசி꞉
ஸமாத⁴த்தே ஸந்த்⁴யாம் தி³வஸனிஶரயோரந்தரசரீம் || 48 ||

விஶாலா கள்யாணீ ஸ்பு²டருசிரயோத்⁴யா குவலயை꞉
க்ருபாதா⁴ராதா⁴ரா கிமபி மது⁴ராபோ⁴க³வதிகா |
அவந்தீ த்³ருஷ்டிஸ்தே ப³ஹுனக³ரவிஸ்தாரவிஜயா
த்⁴ருவம் தத்தன்னாமவ்யவஹரணயோக்³யா விஜயதே || 49 ||

கவீனாம் ஸந்த³ர்ப⁴ஸ்தப³கமகரந்தை³கரஸிகம்
கடக்ஷவ்யாக்ஷேபப்⁴ரமரகலபௌ⁴ கர்ணயுக³ளம் |
அமுஞ்சந்தௌ த்³ருஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத³தரளா-
வஸூயாஸம்ஸர்கா³த³ளிகனயனம் கிஞ்சித³ருணம் || 50 ||

ஶிவே ஶ்ருங்கா³ரார்த்³ரா ததி³தரஜனே குத்ஸனபரா
ஸரோஷா க³ங்கா³யாம் கி³ரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ |
ஹராஹிப்⁴யோ பீ⁴தா ஸரஸிருஹஸௌபா⁴க்³யஜயினீ
ஸகீ²ஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜனநி த்³ருஷ்டி꞉ ஸகருணா || 51 ||

க³தே கர்ணாப்⁴யர்ணம் க³ருத இவ பக்ஷ்மாணி த³த⁴தீ
புராம் பே⁴த்துஶ்சித்தப்ரஶமரஸவித்³ராவணப²லே |
இமே நேத்ரே கோ³த்ராத⁴ரபதிகுலோத்தம்ஸகலிகே
தவாகர்ணாக்ருஷ்டஸ்மரஶரவிலாஸம் கலயத꞉ || 52 ||

விப⁴க்தத்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகலிதலீலாஞ்ஜனதயா
விபா⁴தி த்வன்னேத்ரத்ரிதயமித³மீஶானத³யிதே |
புன꞉ ஸ்ரஷ்டும் தே³வான் த்³ருஹிணஹரிருத்³ரானுபரதான்
ரஜ꞉ ஸத்த்வம் பி³ப்⁴ரத்தம இதி கு³ணானாம் த்ரயமிவ || 53 ||

பவித்ரீகர்தும் ந꞉ பஶுபதிபராதீ⁴னஹ்ருத³யே
த³யாமித்ரைர்னேத்ரைரருணத⁴வளஶ்யாமருசிபி⁴꞉ |
நத³꞉ ஶோணோ க³ங்கா³ தபனதனயேதி த்⁴ருவமமும்
த்ரயாணாம் தீர்தா²னாமுபனயஸி ஸம்பே⁴த³மனக⁴ம் || 54 ||

நிமேஷோன்மேஷாப்⁴யாம் ப்ரளயமுத³யம் யாதி ஜக³தீ
தவேத்யாஹு꞉ ஸந்தோ த⁴ரணித⁴ரராஜன்யதனயே |
த்வது³ன்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜக³தி³த³மஶேஷம் ப்ரளயத꞉
பரித்ராதும் ஶங்கே பரிஹ்ருதனிமேஷாஸ்தவ த்³ருஶ꞉ || 55 ||

தவாபர்ணே கர்ணேஜபனயனபைஶுன்யசகிதா
நிலீயந்தே தோயே நியதமனிமேஷா꞉ ஶப²ரிகா꞉ |
இயம் ச ஶ்ரீர்ப³த்³த⁴ச்ச²த³புடகவாடம் குவலயம்
ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே நிஶி ச விக⁴டய்ய ப்ரவிஶதி || 56 ||

த்³ருஶா த்³ராகீ⁴யஸ்யா த³ரத³ளிதனீலோத்பலருசா
த³வீயாம்ஸம் தீ³னம் ஸ்னபய க்ருபயா மாமபி ஶிவே |
அனேனாயம் த⁴ன்யோ ப⁴வதி ந ச தே ஹானிரியதா
வனே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகரனிபாதோ ஹிமகர꞉ || 57 ||

அராளம் தே பாளீயுக³ளமக³ராஜன்யதனயே
ந கேஷாமாத⁴த்தே குஸுமஶரகோத³ண்ட³குதுகம் |
திரஶ்சீனோ யத்ர ஶ்ரவணபத²முல்லங்க்⁴ய விலஸ-
ந்னபாங்க³வ்யாஸங்கோ³ தி³ஶதி ஶரஸந்தா⁴னதி⁴ஷணாம் || 58 ||

ஸ்பு²ரத்³க³ண்டா³போ⁴க³ப்ரதிப²லிததாடங்கயுக³ளம்
சதுஶ்சக்ரம் மன்யே தவ முக²மித³ம் மன்மத²ரத²ம் |
யமாருஹ்ய த்³ருஹ்யத்யவனிரத²மர்கேந்து³சரணம்
மஹாவீரோ மார꞉ ப்ரமத²பதயே ஸஜ்ஜிதவதே || 59 ||

ஸரஸ்வத்யா꞉ ஸூக்தீரம்ருதலஹரீகௌஶலஹரீ꞉
பிப³ந்த்யா꞉ ஶர்வாணி ஶ்ரவணசுளுகாப்⁴யாமவிரளம் |
சமத்காரஶ்லாகா⁴சலிதஶிரஸ꞉ குண்ட³லக³ணோ
ஜ²ணத்காரைஸ்தாரை꞉ ப்ரதிவசனமாசஷ்ட இவ தே || 60 ||

அஸௌ நாஸாவம்ஶஸ்துஹினகி³ரிவம்ஶத்⁴வஜபடே
த்வதீ³யோ நேதீ³ய꞉ ப²லது ப²லமஸ்மாகமுசிதம் |
வஹத்யந்தர்முக்தா꞉ ஶிஶிரகரனிஶ்வாஸக³ளிதா
-ஸ்ஸம்ருத்³த்⁴யா யஸ்தாஸாம் ப³ஹிரபி ச முக்தாமணித⁴ர꞉ || 61 ||

ப்ரக்ருத்யாரக்தாயாஸ்தவ ஸுத³தி த³ந்தச்ச²த³ருசே꞉
ப்ரவக்ஷ்யே ஸாத்³ருஶ்யம் ஜனயது ப²லம் வித்³ருமலதா |
ந பி³ம்ப³ம் த்வத்³பி³ம்ப³ப்ரதிப²லனராகா³த³ருணிதம்
துலாமத்⁴யாரோடு⁴ம் கத²மிவ ந லஜ்ஜேத கலயா || 62 ||

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்னாஜாலம் தவ வத³னசந்த்³ரஸ்ய பிப³தாம்
சகோராணாமாஸீத³திரஸதயா சஞ்சுஜடி³மா |
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோரம்ருதலஹரீமம்லருசய꞉
பிப³ந்தி ஸ்வச்ச²ந்த³ம் நிஶி நிஶி ப்⁴ருஶம் காஞ்ஜிகதி⁴யா || 63 ||

அவிஶ்ராந்தம் பத்யுர்கு³ணக³ணகதா²ம்ரேட³னஜபா
ஜபாபுஷ்பச்சா²யா தவ ஜனநி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா |
யத³க்³ராஸீனாயா꞉ ஸ்ப²டிகத்³ருஷத³ச்ச²ச்ச²விமயீ
ஸரஸ்வத்யா மூர்தி꞉ பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா || 64 ||

ரணே ஜித்வா தை³த்யானபஹ்ருதஶிரஸ்த்ரை꞉ கவசிபி⁴-
ர்னிவ்ருத்தைஶ்சண்டா³ம்ஶத்ரிபுரஹரனிர்மால்யவிமுகை²꞉ |
விஶாகே²ந்த்³ரோபேந்த்³ரை꞉ ஶஶிவிஶத³கர்பூரஶகலா
விலீயந்தே மாதஸ்தவ வத³னதாம்பூ³லகப³ளா꞉ || 65 ||

விபஞ்ச்யா கா³யந்தீ விவித⁴மபதா³னம் பஶுபதே-
ஸ்த்வயாரப்³தே⁴ வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாது⁴வசனே |
ததீ³யைர்மாது⁴ர்யைரபலபிததந்த்ரீகலரவாம்
நிஜாம் வீணாம் வாணீ நிசுளயதி சோளேன நிப்⁴ருதம் || 66 ||

கராக்³ரேண ஸ்ப்ருஷ்டம் துஹினகி³ரிணா வத்ஸலதயா
கி³ரீஶேனோத³ஸ்தம் முஹுரத⁴ரபானாகுலதயா |
கரக்³ராஹ்யம் ஶம்போ⁴ர்முக²முகுரவ்ருந்தம் கி³ரிஸுதே
கத²ங்காரம் ப்³ரூமஸ்தவ சுபு³கமௌபம்யரஹிதம் || 67 ||

பு⁴ஜாஶ்லேஷான்னித்யம் புரத³மயிது꞉ கண்டகவதீ
தவ க்³ரீவா த⁴த்தே முக²கமலனாலஶ்ரியமியம் |
ஸ்வத꞉ ஶ்வேதா காலாக³ருப³ஹுளஜம்பா³லமலினா
ம்ருணாலீலாலித்யம் வஹதி யத³தோ⁴ ஹாரலதிகா || 68 ||

க³ளே ரேகா²ஸ்திஸ்ரோ க³திக³மககீ³தைகனிபுணே
விவாஹவ்யானத்³த⁴ப்ரகு³ணகு³ணஸங்க்²யாப்ரதிபு⁴வ꞉ |
விராஜந்தே நானாவித⁴மது⁴ரராகா³கரபு⁴வாம்
த்ரயாணாம் க்³ராமாணாம் ஸ்தி²தினியமஸீமான இவ தே || 69 ||

ம்ருணாலீம்ருத்³வீனாம் தவ பு⁴ஜலதானாம் சதஸ்ருணாம்
சதுர்பி⁴꞉ ஸௌந்த³ர்யம் ஸரஸிஜப⁴வ꞉ ஸ்தௌதி வத³னை꞉ |
நகே²ப்⁴ய꞉ ஸந்த்ரஸ்யன்ப்ரத²மமத²னாத³ந்த⁴கரிபோ-
ஶ்சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸமமப⁴யஹஸ்தார்பணதி⁴யா || 70 ||

நகா²னாமுத்³யோதைர்னவனளினராக³ம் விஹஸதாம்
கராணாம் தே காந்திம் கத²ய கத²யாம꞉ கத²முமே |
கயாசித்³வா ஸாம்யம் ப⁴ஜது கலயா ஹந்த கமலம்
யதி³ க்ரீட³ல்லக்ஷ்மீசரணதலலாக்ஷாரஸசணம் || 71 ||

ஸமம் தே³வி ஸ்கந்த³த்³விபவத³னபீதம் ஸ்தனயுக³ம்
தவேத³ம் ந꞉ கே²த³ம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்னுதமுக²ம் |
யதா³லோக்யாஶங்காகுலிதஹ்ருத³யோ ஹாஸஜனக꞉
ஸ்வகும்பௌ⁴ ஹேரம்ப³꞉ பரிம்ருஶதி ஹஸ்தேன ஜ²டிதி || 72 ||

அமூ தே வக்ஷோஜாவம்ருதரஸமாணிக்யகுதுபௌ
ந ஸந்தே³ஹஸ்பந்தோ³ நக³பதிபதாகே மனஸி ந꞉ |
பிப³ந்தௌ தௌ யஸ்மாத³விதி³தவதூ⁴ஸங்க³ரஸிகௌ
குமாராவத்³யாபி த்³விரத³வத³னக்ரௌஞ்சத³ளனௌ || 73 ||

வஹத்யம்ப³ ஸ்தம்பே³ரமத³னுஜகும்ப⁴ப்ரக்ருதிபி⁴꞉
ஸமாரப்³தா⁴ம் முக்தாமணிபி⁴ரமலாம் ஹாரலதிகாம் |
குசாபோ⁴கோ³ பி³ம்பா³த⁴ரருசிபி⁴ரந்த꞉ ஶப³லிதாம்
ப்ரதாபவ்யாமிஶ்ராம் புரத³மயிது꞉ கீர்திமிவ தே || 74 ||

தவ ஸ்தன்யம் மன்யே த⁴ரணித⁴ரகன்யே ஹ்ருத³யத꞉
பய꞉பாராவார꞉ பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ |
த³யாவத்யா த³த்தம் த்³ரவிட³ஶிஶுராஸ்வாத்³ய தவ ய-
த்கவீனாம் ப்ரௌடா⁴னாமஜனி கமனிய꞉ கவயிதா || 75 ||

ஹரக்ரோத⁴ஜ்வாலாவளிபி⁴ரவலீடே⁴ன வபுஷா
க³பீ⁴ரே தே நாபீ⁴ஸரஸி க்ருதஸங்கோ³ மனஸிஜ꞉ |
ஸமுத்தஸ்தௌ² தஸ்மாத³சலதனயே தூ⁴மலதிகா
ஜனஸ்தாம் ஜானீதே தவ ஜனநி ரோமாவளிரிதி || 76 ||

யதே³தத்காளிந்தீ³தனுதரதரங்கா³க்ருதி ஶிவே
க்ருஶே மத்⁴யே கிஞ்சிஜ்ஜனநி தவ யத்³பா⁴தி ஸுதி⁴யாம் |
விமர்தா³த³ன்யோன்யம் குசகலஶயோரந்தரக³தம்
தனூபூ⁴தம் வ்யோம ப்ரவிஶதி³வ நாபி⁴ம் குஹரிணீம் || 77 ||

ஸ்தி²ரோ க³ங்கா³வர்த꞉ ஸ்தனமுகுளரோமாவளிலதா
களாவாலம் குண்ட³ம் குஸுமஶரதேஜோஹுதபு⁴ஜ꞉ |
ரதேர்லீலாகா³ரம் கிமபி தவ நாபி⁴ர்கி³ரிஸுதே
பி³லத்³வாரம் ஸித்³தே⁴ர்கி³ரிஶனயனானாம் விஜயதே || 78 ||

நிஸர்க³க்ஷீணஸ்ய ஸ்தனதடப⁴ரேண க்லமஜுஷோ
நமன்மூர்தேர்னாரீதிலக ஶனகைஸ்த்ருட்யத இவ |
சிரம் தே மத்⁴யஸ்ய த்ருடிததடினீதீரதருணா
ஸமாவஸ்தா²ஸ்தே²ம்னோ ப⁴வது குஶலம் ஶைலதனயே || 79 ||

குசௌ ஸத்³ய꞉ ஸ்வித்³யத்தடக⁴டிதகூர்பாஸபி⁴து³ரௌ
கஷந்தௌ தோ³ர்மூலே கனககலஶாபௌ⁴ கலயதா |
தவ த்ராதும் ப⁴ங்கா³த³லமிதி வலக்³னம் தனுபு⁴வா
த்ரிதா⁴ நத்³த⁴ம் தே³வி த்ரிவளிலவலீவல்லிபி⁴ரிவ || 80 ||

கு³ருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதித⁴ரபதி꞉ பார்வதி நிஜா-
ந்னிதம்பா³தா³ச்சி²த்³ய த்வயி ஹரணரூபேண நித³தே⁴ |
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ கு³ருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
நிதம்ப³ப்ராக்³பா⁴ர꞉ ஸ்த²க³யதி லகு⁴த்வம் நயதி ச || 81 ||

கரீந்த்³ராணாம் ஶுண்டா³ன்கனககத³ளீகாண்ட³படலீ-
முபா⁴ப்⁴யாமூருப்⁴யாமுப⁴யமபி நிர்ஜித்ய ப⁴வதீ |
ஸுவ்ருத்தாப்⁴யாம் பத்யு꞉ ப்ரணதிகடி²னாப்⁴யாம் கி³ரிஸுதே
விதி⁴ஜ்ஞே ஜானுப்⁴யாம் விபு³த⁴கரிகும்ப⁴த்³வயமஸி || 82 ||

பராஜேதும் ருத்³ரம் த்³விகு³ணஶரக³ர்பௌ⁴ கி³ரிஸுதே
நிஷங்கௌ³ ஜங்கே⁴ தே விஷமவிஶிகோ² பா³ட⁴மக்ருத |
யத³க்³ரே த்³ருஶ்யந்தே த³ஶ ஶரப²லா꞉ பாத³யுக³ளீ-
நகா²க்³ரச்ச²த்³மான꞉ ஸுரமகுடஶாணைகனிஶிதா꞉ || 83 ||

ஶ்ருதீனாம் மூர்தா⁴னோ த³த⁴தி தவ யௌ ஶேக²ரதயா
மமாப்யேதௌ மாத꞉ ஶிரஸி த³யயா தே⁴ஹி சரணௌ |
யயோ꞉ பாத்³யம் பாத²꞉ பஶுபதிஜடாஜூடதடினீ
யயோர்லாக்ஷாலக்ஷ்மீரருணஹரிசூடா³மணிருசி꞉ || 84 ||

நமோவாகம் ப்³ரூமோ நயனரமணீயாய பத³யோ-
ஸ்தவாஸ்மை த்³வந்த்³வாய ஸ்பு²டருசிரஸாலக்தகவதே |
அஸூயத்யத்யந்தம் யத³பி⁴ஹனநாய ஸ்ப்ருஹயதே
பஶூனாமீஶான꞉ ப்ரமத³வனகங்கேளிதரவே || 85 ||

ம்ருஷா க்ருத்வா கோ³த்ரஸ்க²லனமத² வைலக்ஷ்யனமிதம்
லலாடே ப⁴ர்தாரம் சரணகமலே தாட³யதி தே |
சிராத³ந்த꞉ஶல்யம் த³ஹனக்ருதமுன்மூலிதவதா
துலாகோடிக்வாணை꞉ கிலிகிலிதமீஶானரிபுணா || 86 ||

ஹிமானீஹந்தவ்யம் ஹிமகி³ரினிவாஸைகசதுரௌ
நிஶாயாம் நித்³ராணாம் நிஶி சரமபா⁴கே³ ச விஶதௌ³ |
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரியமதிஸ்ருஜந்தௌ ஸமயினாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ³ ஜனநி ஜயதஶ்சித்ரமிஹ கிம் || 87 ||

பத³ம் தே கீர்தீனாம் ப்ரபத³மபத³ம் தே³வி விபதா³ம்
கத²ம் நீதம் ஸத்³பி⁴꞉ கடி²னகமடீ²கர்பரதுலாம் |
கத²ம் வா பா³ஹுப்⁴யாமுபயமனகாலே புரபி⁴தா³
யதா³தா³ய ந்யஸ்தம் த்³ருஷதி³ த³யமானேன மனஸா || 88 ||

நகை²ர்னாகஸ்த்ரீணாம் கரகமலஸங்கோசஶஶிபி⁴-
ஸ்தரூணாம் தி³வ்யானாம் ஹஸத இவ தே சண்டி³ சரணௌ |
ப²லானி ஸ்வ꞉ஸ்தே²ப்⁴ய꞉ கிஸலயகராக்³ரேண த³த⁴தாம்
த³ரித்³ரேப்⁴யோ ப⁴த்³ராம் ஶ்ரியமனிஶமஹ்னாய த³த³தௌ || 89 ||

த³தா³னே தீ³னேப்⁴ய꞉ ஶ்ரியமனிஶமாஶானுஸத்³ருஶீ-
மமந்த³ம் ஸௌந்த³ர்யப்ரகரமகரந்த³ம் விகிரதி |
தவாஸ்மின்மந்தா³ரஸ்தப³கஸுப⁴கே³ யாது சரணே
நிமஜ்ஜன்மஜ்ஜீவ꞉ கரணசரண꞉ ஷட்சரணதாம் || 90 ||

பத³ன்யாஸக்ரீடா³பரிசயமிவாரப்³து⁴மனஸ꞉
ஸ்க²லந்தஸ்தே கே²லம் ப⁴வனகலஹம்ஸா ந ஜஹதி |
அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுப⁴க³மணிமஞ்ஜீரரணித-
ச்ச²லாதா³சக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே || 91 ||

க³தாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்³ருஹிணஹரிருத்³ரேஶ்வரப்⁴ருத꞉
ஶிவ꞉ ஸ்வச்ச²ச்சா²யாக⁴டிதகபடப்ரச்ச²த³பட꞉ |
த்வதீ³யானாம் பா⁴ஸாம் ப்ரதிப²லனராகா³ருணதயா
ஶரீரீ ஶ்ருங்கா³ரோ ரஸ இவ த்³ருஶாம் தோ³க்³தி⁴ குதுகம் || 92 ||

அராளா கேஶேஷு ப்ரக்ருதிஸரளா மந்த³ஹஸிதே
ஶிரீஷாபா⁴ சித்தே த்³ருஷது³பலஶோபா⁴ குசதடே |
ப்⁴ருஶம் தன்வீ மத்⁴யே ப்ருது²ருரஸிஜாரோஹவிஷயே
ஜக³த்த்ராதும் ஶம்போ⁴ர்ஜயதி கருணா காசித³ருணா || 93 ||

களங்க꞉ கஸ்தூரீ ரஜனிகரபி³ம்ப³ம் ஜலமயம்
களாபி⁴꞉ கர்பூரைர்மரகதகரண்ட³ம் நிபி³டி³தம் |
அதஸ்த்வத்³போ⁴கே³ன ப்ரதிதி³னமித³ம் ரிக்தகுஹரம்
விதி⁴ர்பூ⁴யோ பூ⁴யோ நிபி³ட³யதி நூனம் தவ க்ருதே || 94 ||

புராராதேரந்த꞉புரமஸி ததஸ்த்வச்சரணயோ꞉
ஸபர்யாமர்யாதா³ தரளகரணானாமஸுலபா⁴ |
ததா² ஹ்யேதே நீதா꞉ ஶதமக²முகா²꞉ ஸித்³தி⁴மதுலாம்
தவ த்³வாரோபாந்தஸ்தி²திபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரமரா꞉ || 95 ||

கலத்ரம் வைதா⁴த்ரம் கதி கதி ப⁴ஜந்தே ந கவய꞉
ஶ்ரியோ தே³வ்யா꞉ கோ வா ந ப⁴வதி பதி꞉ கைரபி த⁴னை꞉ |
மஹாதே³வம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீனாமசரமே
குசாப்⁴யாமாஸங்க³꞉ குரவகதரோரப்யஸுலப⁴꞉ || 96 ||

கி³ராமாஹுர்தே³வீம் த்³ருஹிணக்³ருஹிணீமாக³மவிதோ³
ஹரே꞉ பத்னீம் பத்³மாம் ஹரஸஹசாரீமத்³ரிதனயாம் |
துரீயா காபி த்வம் து³ரதி⁴க³மனிஸ்ஸீமமஹிமா
மஹாமாயா விஶ்வம் ப்⁴ரமயஸி பரப்³ரஹ்மமஹிஷி || 97 ||

கதா³ காலே மாத꞉ கத²ய கலிதாலக்தகரஸம்
பிபே³யம் வித்³யார்தீ² தவ சரணனிர்ணேஜனஜலம் |
ப்ரக்ருத்யா மூகானாமபி ச கவிதாகாரணதயா
கதா³ த⁴த்தே வாணீமுக²கமலதாம்பூ³லரஸதாம் || 98 ||

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி⁴ஹரிஸபத்னோ விஹரதே
ரதே꞉ பாதிவ்ரத்யம் ஶிதி²லயதி ரம்யேண வபுஷா |
சிரம் ஜீவன்னேவ க்ஷபிதபஶுபாஶவ்யதிகர꞉
பரானந்தா³பி⁴க்²யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்³ப⁴ஜனவான் || 99 ||

ப்ரதீ³பஜ்வாலாபி⁴ர்தி³வஸகரனீராஜனவிதி⁴꞉
ஸுதா⁴ஸூதேஶ்சந்த்³ரோபலஜலலவைரர்க்⁴யரசனா |
ஸ்வகீயைரம்போ⁴பி⁴꞉ ஸலிலனிதி⁴ஸௌஹித்யகரணம்
த்வதீ³யாபி⁴ர்வாக்³பி⁴ஸ்தவ ஜனநி வாசாம் ஸ்துதிரியம் || 100 ||

இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்ய விரசிதா ஸௌந்த³ர்யலஹரீ ||

மரின்னி ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்ராலு  சூட³ண்டி³।


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" ప్రచురించబోవుచున్నాము.

Facebook Comments

One thought on “Saundaryalahari – ஸௌந்தர்யலஹரீ

 1. நமஸ்காரம்.

  ஸ்ரீ குருப்யோ நம:

  தங்கள் அரும்பணி தொடர மனமார்ந்த ப்ரார்த்தனைகள்….

  தங்களின் அரும்பணியை கௌரவிக்க விரும்பினோம். அதற்கான விவரங்களை அறியத் தருமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.

  இடையறாத ப்ரார்த்தனைகளுடன்,
  விஸ்வேஸ்வரன் ஸுப்ரமண்யம்

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: