Saundaryalahari – ஸௌந்தர்யலஹரீ


ஶிவ꞉ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி³ ப⁴வதி ஶக்த꞉ ப்ரப⁴விதும்
ந சேதே³வம் தே³வோ ந க²லு குஶல꞉ ஸ்பந்தி³துமபி ।
அதஸ்த்வாமாராத்⁴யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி³பி⁴ரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத²மக்ருதபுண்ய꞉ ப்ரப⁴வதி ॥ 1 ॥

தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரணபங்கேருஹப⁴வம்
விரிஞ்சி꞉ ஸஞ்சிந்வந்விரசயதி லோகாநவிகலம் ।
வஹத்யேநம் ஶௌரி꞉ கத²மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்
ஹர꞉ ஸங்க்ஷுத்³யைநம் ப⁴ஜதி ப⁴ஸிதோத்³தூ⁴ளநவிதி⁴ம் ॥ 2 ॥

அவித்³யாநாமந்தஸ்திமிரமிஹிரத்³வீபநக³ரீ
ஜடா³நாம் சைதந்யஸ்தப³கமகரந்த³ஸ்ருதிஜ²ரீ ।
த³ரித்³ராணாம் சிந்தாமணிகு³ணநிகா ஜந்மஜலதௌ⁴
நிமக்³நாநாம் த³ம்ஷ்ட்ரா முரரிபுவராஹஸ்ய ப⁴வதீ ॥ 3 ॥

த்வத³ந்ய꞉ பாணிப்⁴யாமப⁴யவரதோ³ தை³வதக³ண-
-ஸ்த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடிதவராபீ⁴த்யபி⁴நயா ।
ப⁴யாத்த்ராதும் தா³தும் ப²லமபி ச வாஞ்சா²ஸமதி⁴கம்
ஶரண்யே லோகாநாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ ॥ 4 ॥

ஹரிஸ்த்வாமாராத்⁴ய ப்ரணதஜநஸௌபா⁴க்³யஜநநீம்
புரா நாரீ பூ⁴த்வா புரரிபுமபி க்ஷோப⁴மநயத் ।
ஸ்மரோ(அ)பி த்வாம் நத்வா ரதிநயநலேஹ்யேந வபுஷா
முநீநாமப்யந்த꞉ ப்ரப⁴வதி ஹி மோஹாய மஹதாம் ॥ 5 ॥

த⁴நு꞉ பௌஷ்பம் மௌர்வீ மது⁴கரமயீ பஞ்ச விஶிகா²
வஸந்த꞉ ஸாமந்தோ மலயமருதா³யோத⁴நரத²꞉ ।
ததா²ப்யேக꞉ ஸர்வம் ஹிமகி³ரிஸுதே காமபி க்ருபா-
-மபாங்கா³த்தே லப்³த்⁴வா ஜக³தி³த³மநங்கோ³ விஜயதே ॥ 6 ॥

க்வணத்காஞ்சீதா³மா கரிகலப⁴கும்ப⁴ஸ்தநநதா
பரிக்ஷீணா மத்⁴யே பரிணதஶரச்சந்த்³ரவத³நா ।
த⁴நுர்பா³ணாந்பாஶம் ஸ்ருணிமபி த³தா⁴நா கரதலை꞉
புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந꞉ புரமதி²துராஹோபுருஷிகா ॥ 7 ॥

ஸுதா⁴ஸிந்தோ⁴ர்மத்⁴யே ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருதே
மணித்³வீபே நீபோபவநவதி சிந்தாமணிக்³ருஹே ।
ஶிவாகாரே மஞ்சே பரமஶிவபர்யங்கநிலயாம்
ப⁴ஜந்தி த்வாம் த⁴ந்யா꞉ கதிசந சிதா³நந்த³ளஹரீம் ॥ 8 ॥

மஹீம் மூலாதா⁴ரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்தி²தம் ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நே ஹ்ருதி³ மருதமாகாஶமுபரி ।
மநோ(அ)பி ப்⁴ரூமத்⁴யே ஸகலமபி பி⁴த்த்வா குலபத²ம்
ஸஹஸ்ராரே பத்³மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே ॥ 9 ॥

ஸுதா⁴தா⁴ராஸாரைஶ்சரணயுக³ளாந்தர்விக³ளிதை꞉
ப்ரபஞ்சம் ஸிஞ்சந்தீ புநரபி ரஸாம்நாயமஹஸ꞉ ।
அவாப்ய ஸ்வாம் பூ⁴மிம் பு⁴ஜக³நிப⁴மத்⁴யுஷ்டவலயம்
ஸ்வமாத்மாநம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே³ குஹரிணி ॥ 10 ॥

சதுர்பி⁴꞉ ஶ்ரீகண்டை²꞉ ஶிவயுவதிபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ரபி
ப்ரபி⁴ந்நாபி⁴꞉ ஶம்போ⁴ர்நவபி⁴ரபி மூலப்ரக்ருதிபி⁴꞉ ।
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்³வஸுத³ளகலாஶ்ரத்ரிவலய-
-த்ரிரேகா²பி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் தவ ஶரணகோணா꞉ பரிணதா꞉ ॥ 11 ॥

த்வதீ³யம் ஸௌந்த³ர்யம் துஹிநகி³ரிகந்யே துலயிதும்
கவீந்த்³ரா꞉ கல்பந்தே கத²மபி விரிஞ்சிப்ரப்⁴ருதய꞉ ।
யதா³ளோகௌத்ஸுக்யாத³மரளலநா யாந்தி மநஸா
தபோபி⁴ர்து³ஷ்ப்ராபாமபி கி³ரிஶஸாயுஜ்யபத³வீம் ॥ 12 ॥

நரம் வர்ஷீயாம்ஸம் நயநவிரஸம் நர்மஸு ஜட³ம்
தவாபாங்கா³ளோகே பதிதமநுதா⁴வந்தி ஶதஶ꞉ ।
க³ளத்³வேணீப³ந்தா⁴꞉ குசகலஶவிஸ்ரஸ்தஸிசயா
ஹடா²த்த்ருட்யத்காஞ்ச்யோ விக³ளிதது³கூலா யுவதய꞉ ॥ 13 ॥

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்³த்³விஸமதி⁴கபஞ்சாஶது³த³கே
ஹுதாஶே த்³வாஷஷ்டிஶ்சதுரதி⁴கபஞ்சாஶத³நிலே ।
தி³வி த்³வி꞉ஷட்த்ரிம்ஶந்மநஸி ச சது꞉ஷஷ்டிரிதி யே
மயூகா²ஸ்தேஷாமப்யுபரி தவ பாதா³ம்பு³ஜயுக³ம் ॥ 14 ॥

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாஶுத்³தா⁴ம் ஶஶியுதஜடாஜூடமகுடாம்
வரத்ராஸத்ராணஸ்ப²டிகக⁴டிகாபுஸ்தககராம் ।
ஸக்ருந்ந த்வா நத்வா கத²மிவ ஸதாம் ஸம்நித³த⁴தே
மது⁴க்ஷீரத்³ராக்ஷாமது⁴ரிமது⁴ரீணா꞉ ப²ணிதய꞉ ॥ 15 ॥

கவீந்த்³ராணாம் சேத꞉கமலவநபா³லாதபருசிம்
ப⁴ஜந்தே யே ஸந்த꞉ கதிசித³ருணாமேவ ப⁴வதீம் ।
விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யாஸ்தருணதரஶ்ருங்கா³ரளஹரீ-
-க³பீ⁴ராபி⁴ர்வாக்³பி⁴ர்வித³த⁴தி ஸதாம் ரஞ்ஜநமமீ ॥ 16 ॥

ஸவித்ரீபி⁴ர்வாசாம் ஶஶிமணிஶிலாப⁴ங்க³ருசிபி⁴-
-ர்வஶிந்யாத்³யாபி⁴ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜநநி ஸஞ்சிந்தயதி ய꞉ ।
ஸ கர்தா காவ்யாநாம் ப⁴வதி மஹதாம் ப⁴ங்கி³ருசிபி⁴-
-ர்வசோபி⁴ர்வாக்³தே³வீவத³நகமலாமோத³மது⁴ரை꞉ ॥ 17 ॥

தநுச்சா²யாபி⁴ஸ்தே தருணதரணிஶ்ரீஸரணிபி⁴-
-ர்தி³வம் ஸர்வாமுர்வீமருணிமநி மக்³நாம் ஸ்மரதி ய꞉ ।
ப⁴வந்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்³வநஹரிணஶாலீநநயநா꞉
ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யா꞉ கதி கதி ந கீ³ர்வாணக³ணிகா꞉ ॥ 18 ॥

முக²ம் பி³ந்து³ம் க்ருத்வா குசயுக³மத⁴ஸ்தஸ்ய தத³தோ⁴
ஹரார்த⁴ம் த்⁴யாயேத்³யோ ஹரமஹிஷி தே மந்மத²கலாம் ।
ஸ ஸத்³ய꞉ ஸங்க்ஷோப⁴ம் நயதி வநிதா இத்யதிலகு⁴
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்⁴ரமயதி ரவீந்து³ஸ்தநயுகா³ம் ॥ 19 ॥

கிரந்தீமங்கே³ப்⁴ய꞉ கிரணநிகுரும்பா³ம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி³ த்வாமாத⁴த்தே ஹிமகரஶிலாமூர்திமிவ ய꞉ ।
ஸ ஸர்பாணாம் த³ர்பம் ஶமயதி ஶகுந்தாதி⁴ப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்³ருஷ்ட்யா ஸுக²யதி ஸுதா⁴தா⁴ரஸிரயா ॥ 20 ॥

தடில்லேகா²தந்வீம் தபநஶஶிவைஶ்வாநரமயீம்
நிஷண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலாநாம் தவ கலாம் ।
மஹாபத்³மாடவ்யாம் ம்ருதி³தமலமாயேந மநஸா
மஹாந்த꞉ பஶ்யந்தோ த³த⁴தி பரமாஹ்லாத³ளஹரீம் ॥ 21 ॥

ப⁴வாநி த்வம் தா³ஸே மயி விதர த்³ருஷ்டிம் ஸகருணா-
-மிதி ஸ்தோதும் வாஞ்ச²ந்கத²யதி ப⁴வாநி த்வமிதி ய꞉ ।
ததை³வ த்வம் தஸ்மை தி³ஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபத³வீம்
முகுந்த³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸ்பு²டமகுடநீராஜிதபதா³ம் ॥ 22 ॥

த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபுரபரித்ருப்தேந மநஸா
ஶரீரார்த⁴ம் ஶம்போ⁴ரபரமபி ஶங்கே ஹ்ருதமபூ⁴த் ।
யதே³தத்த்வத்³ரூபம் ஸகலமருணாப⁴ம் த்ரிநயநம்
குசாப்⁴யாமாநம்ரம் குடிலஶஶிசூடா³லமகுடம் ॥ 23 ॥

ஜக³த்ஸூதே தா⁴தா ஹரிரவதி ருத்³ர꞉ க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வந்நேதத்ஸ்வமபி வபுரீஶஸ்திரயதி ।
ஸதா³பூர்வ꞉ ஸர்வம் ததி³த³மநுக்³ருஹ்ணாதி ச ஶிவ-
-ஸ்தவாஜ்ஞாமாலம்ப்³ய க்ஷணசலிதயோர்ப்⁴ரூலதிகயோ꞉ ॥ 24 ॥

த்ரயாணாம் தே³வாநாம் த்ரிகு³ணஜநிதாநாம் தவ ஶிவே
ப⁴வேத்பூஜா பூஜா தவ சரணயோர்யா விரசிதா ।
ததா²ஹி த்வத்பாதோ³த்³வஹநமணிபீட²ஸ்ய நிகடே
ஸ்தி²தா ஹ்யேதே ஶஶ்வந்முகுலிதகரோத்தம்ஸமகுடா꞉ ॥ 25 ॥

விரிஞ்சி꞉ பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்நோதி விரதிம்
விநாஶம் கீநாஶோ ப⁴ஜதி த⁴நதோ³ யாதி நித⁴நம் ।
விதந்த்³ரீ மாஹேந்த்³ரீ விததிரபி ஸம்மீலிதத்³ருஶா
மஹாஸம்ஹாரே(அ)ஸ்மிந்விஹரதி ஸதி த்வத்பதிரஸௌ ॥ 26 ॥

ஜபோ ஜல்ப꞉ ஶில்பம் ஸகலமபி முத்³ராவிரசநா
க³தி꞉ ப்ராத³க்ஷிண்யக்ரமணமஶநாத்³யாஹுதிவிதி⁴꞉ ।
ப்ரணாம꞉ ஸம்வேஶ꞉ ஸுக²மகி²லமாத்மார்பணத்³ருஶா
ஸபர்யாபர்யாயஸ்தவ ப⁴வது யந்மே விளஸிதம் ॥ 27 ॥

ஸுதா⁴மப்யாஸ்வாத்³ய ப்ரதிப⁴யஜராம்ருத்யுஹரிணீம்
விபத்³யந்தே விஶ்வே விதி⁴ஶதமகா²த்³யா தி³விஷத³꞉ ।
கராளம் யத்க்ஷ்வேலம் கப³லிதவத꞉ காலகலநா
ந ஶம்போ⁴ஸ்தந்மூலம் தவ ஜநநி தாடங்கமஹிமா ॥ 28 ॥

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புர꞉ கைடப⁴பி⁴த³꞉
கடோ²ரே கோடீரே ஸ்க²லஸி ஜஹி ஜம்பா⁴ரிமகுடம் ।
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப⁴முபயாதஸ்ய ப⁴வநம்
ப⁴வஸ்யாப்⁴யுத்தா²நே தவ பரிஜநோக்திர்விஜயதே ॥ 29 ॥

ஸ்வதே³ஹோத்³பூ⁴தாபி⁴ர்க்⁴ருணிபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரபி⁴தோ
நிஷேவ்யே நித்யே த்வாமஹமிதி ஸதா³ பா⁴வயதி ய꞉ ।
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரிநயநஸம்ருத்³தி⁴ம் த்ருணயதோ
மஹாஸம்வர்தாக்³நிர்விரசயதி நீராஜநவிதி⁴ம் ॥ 30 ॥

சது꞉ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை꞉ ஸகலமதிஸந்தா⁴ய பு⁴வநம்
ஸ்தி²தஸ்தத்தத்ஸித்³தி⁴ப்ரஸவபரதந்த்ரை꞉ பஶுபதி꞉ ।
புநஸ்த்வந்நிர்ப³ந்தா⁴த³கி²லபுருஷார்தை²கக⁴டநா-
-ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷிதிதலமவாதீதரதி³த³ம் ॥ 31 ॥

ஶிவ꞉ ஶக்தி꞉ காம꞉ க்ஷிதிரத² ரவி꞉ ஶீதகிரண꞉
ஸ்மரோ ஹம்ஸ꞉ ஶக்ரஸ்தத³நு ச பராமாரஹரய꞉ ।
அமீ ஹ்ருல்லேகா²பி⁴ஸ்திஸ்ருபி⁴ரவஸாநேஷு க⁴டிதா
ப⁴ஜந்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜநநி நாமாவயவதாம் ॥ 32 ॥

ஸ்மரம் யோநிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதயமித³மாதௌ³ தவ மநோ-
-ர்நிதா⁴யைகே நித்யே நிரவதி⁴மஹாபோ⁴க³ரஸிகா꞉ ।
ப⁴ஜந்தி த்வாம் சிந்தாமணிகு³ணநிப³த்³தா⁴க்ஷவலயா꞉
ஶிவாக்³நௌ ஜுஹ்வந்த꞉ ஸுரபி⁴க்⁴ருததா⁴ராஹுதிஶதை꞉ ॥ 33 ॥

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போ⁴꞉ ஶஶிமிஹிரவக்ஷோருஹயுக³ம்
தவாத்மாநம் மந்யே ப⁴க³வதி நவாத்மாநமநக⁴ம் ।
அத꞉ ஶேஷ꞉ ஶேஷீத்யயமுப⁴யஸாதா⁴ரணதயா
ஸ்தி²த꞉ ஸம்ப³ந்தோ⁴ வாம் ஸமரஸபராநந்த³பரயோ꞉ ॥ 34 ॥

மநஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருத³ஸி மருத்ஸாரதி²ரஸி
த்வமாபஸ்த்வம் பூ⁴மிஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம் ।
த்வமேவ ஸ்வாத்மாநம் பரிணமயிதும் விஶ்வவபுஷா
சிதா³நந்தா³காரம் ஶிவயுவதி பா⁴வேந பி³ப்⁴ருஷே ॥ 35 ॥

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த²ம் தபநஶஶிகோடித்³யுதித⁴ரம்
பரம் ஶம்பு⁴ம் வந்தே³ பரிமிலிதபார்ஶ்வம் பரசிதா ।
யமாராத்⁴யந்ப⁴க்த்யா ரவிஶஶிஶுசீநாமவிஷயே
நிராளோகே(அ)லோகே நிவஸதி ஹி பா⁴லோகபு⁴வநே ॥ 36 ॥

விஶுத்³தௌ⁴ தே ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகவிஶத³ம் வ்யோமஜநகம்
ஶிவம் ஸேவே தே³வீமபி ஶிவஸமாநவ்யவஸிதாம் ।
யயோ꞉ காந்த்யா யாந்த்யா꞉ ஶஶிகிரணஸாரூப்யஸரணே-
-ர்விதூ⁴தாந்தர்த்⁴வாந்தா விளஸதி சகோரீவ ஜக³தீ ॥ 37 ॥

ஸமுந்மீலத்ஸம்வித்கமலமகரந்தை³கரஸிகம்
ப⁴ஜே ஹம்ஸத்³வந்த்³வம் கிமபி மஹதாம் மாநஸசரம் ।
யதா³ளாபாத³ஷ்டாத³ஶகு³ணிதவித்³யாபரிணதி-
-ர்யதா³த³த்தே தோ³ஷாத்³கு³ணமகி²லமத்³ப்⁴ய꞉ பய இவ ॥ 38 ॥

தவ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நே ஹுதவஹமதி⁴ஷ்டா²ய நிரதம்
தமீடே³ ஸம்வர்தம் ஜநநி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் ।
யதா³ளோகே லோகாந்த³ஹதி மஹதி க்ரோத⁴கலிதே
த³யார்த்³ரா யா த்³ருஷ்டி꞉ ஶிஶிரமுபசாரம் ரசயதி ॥ 39 ॥

தடித்த்வந்தம் ஶக்த்யா திமிரபரிபந்தி²ஸ்பு²ரணயா
ஸ்பு²ரந்நாநாரத்நாப⁴ரணபரிணத்³தே⁴ந்த்³ரத⁴நுஷம் ।
தவ ஶ்யாமம் மேக⁴ம் கமபி மணிபூரைகஶரணம்
நிஷேவே வர்ஷந்தம் ஹரமிஹிரதப்தம் த்ரிபு⁴வநம் ॥ 40 ॥

தவாதா⁴ரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மாநம் மந்யே நவரஸமஹாதாண்ட³வநடம் ।
உபா⁴ப்⁴யாமேதாப்⁴யாமுத³யவிதி⁴முத்³தி³ஶ்ய த³யயா
ஸநாதா²ப்⁴யாம் ஜஜ்ஞே ஜநகஜநநீமஜ்ஜக³தி³த³ம் ॥ 41 ॥

க³தைர்மாணிக்யத்வம் க³க³நமணிபி⁴꞉ ஸாந்த்³ரக⁴டிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகி³ரிஸுதே கீர்தயதி ய꞉ ।
ஸ நீடே³யச்சா²யாச்சு²ரணஶப³லம் சந்த்³ரஶகலம்
த⁴நு꞉ ஶௌநாஸீரம் கிமிதி ந நிப³த்⁴நாதி தி⁴ஷணாம் ॥ 42 ॥

து⁴நோது த்⁴வாந்தம் நஸ்துலிதத³ளிதேந்தீ³வரவநம்
க⁴நஸ்நிக்³த⁴ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுரநிகுரும்ப³ம் தவ ஶிவே ।
யதீ³யம் ஸௌரப்⁴யம் ஸஹஜமுபலப்³து⁴ம் ஸுமநஸோ
வஸந்த்யஸ்மிந்மந்யே வலமத²நவாடீவிடபிநாம் ॥ 43 ॥

தநோது க்ஷேமம் நஸ்தவ வத³நஸௌந்த³ர்யலஹரீ-
-பரீவாஹ꞉ ஸ்ரோத꞉ஸரணிரிவ ஸீமந்தஸரணி꞉ ।
வஹந்தீ ஸிந்தூ³ரம் ப்ரப³லகப³ரீபா⁴ரதிமிர-
-த்³விஷாம் ப்³ருந்தை³ர்ப³ந்தீ³க்ருதமிவ நவீநார்ககிரணம் ॥ 44 ॥

அராளை꞉ ஸ்வாபா⁴வ்யாத³ளிகலப⁴ஸஶ்ரீபி⁴ரளகை꞉
பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் ।
த³ரஸ்மேரே யஸ்மிந்த³ஶநருசிகிஞ்ஜல்கருசிரே
ஸுக³ந்தௌ⁴ மாத்³யந்தி ஸ்மரத³ஹநசக்ஷுர்மது⁴ளிஹ꞉ ॥ 45 ॥

லலாடம் லாவண்யத்³யுதிவிமலமாபா⁴தி தவ ய-
-த்³த்³விதீயம் தந்மந்யே மகுடக⁴டிதம் சந்த்³ரஶகலம் ।
விபர்யாஸந்யாஸாது³ப⁴யமபி ஸம்பூ⁴ய ச மித²꞉
ஸுதா⁴ளேபஸ்யூதி꞉ பரிணமதி ராகாஹிமகர꞉ ॥ 46 ॥

ப்⁴ருவௌ பு⁴க்³நே கிஞ்சித்³பு⁴வநப⁴யப⁴ங்க³வ்யஸநிநி
த்வதீ³யே நேத்ராப்⁴யாம் மது⁴கரருசிப்⁴யாம் த்⁴ருதகு³ணம் ।
த⁴நுர்மந்யே ஸவ்யேதரகரக்³ருஹீதம் ரதிபதே꞉
ப்ரகோஷ்டே² முஷ்டௌ ச ஸ்த²க³யதி நிகூ³டா⁴ந்தரமுமே ॥ 47 ॥

அஹ꞉ ஸூதே ஸவ்யம் தவ நயநமர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ருஜதி ரஜநீநாயகதயா ।
த்ருதீயா தே த்³ருஷ்டிர்த³ரத³ளிதஹேமாம்பு³ஜருசி꞉
ஸமாத⁴த்தே ஸந்த்⁴யாம் தி³வஸநிஶயோரந்தரசரீம் ॥ 48 ॥

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்பு²டருசிரயோத்⁴யா குவலயை꞉
க்ருபாதா⁴ராதா⁴ரா கிமபி மது⁴ராபோ⁴க³வதிகா ।
அவந்தீ த்³ருஷ்டிஸ்தே ப³ஹுநக³ரவிஸ்தாரவிஜயா
த்⁴ருவம் தத்தந்நாமவ்யவஹரணயோக்³யா விஜயதே ॥ 49 ॥

கவீநாம் ஸந்த³ர்ப⁴ஸ்தப³கமகரந்தை³கரஸிகம்
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்⁴ரமரகலபௌ⁴ கர்ணயுக³ளம் ।
அமுஞ்சந்தௌ த்³ருஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத³தரளா-
-வஸூயாஸம்ஸர்கா³த³ளிகநயநம் கிஞ்சித³ருணம் ॥ 50 ॥

ஶிவே ஶ்ருங்கா³ரார்த்³ரா ததி³தரஜநே குத்ஸநபரா
ஸரோஷா க³ங்கா³யாம் கி³ரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ ।
ஹராஹிப்⁴யோ பீ⁴தா ஸரஸிருஹஸௌபா⁴க்³யஜநநீ
ஸகீ²ஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜநநி த்³ருஷ்டி꞉ ஸகருணா ॥ 51 ॥

க³தே கர்ணாப்⁴யர்ணம் க³ருத இவ பக்ஷ்மாணி த³த⁴தீ
புராம் பே⁴த்துஶ்சித்தப்ரஶமரஸவித்³ராவணப²லே ।
இமே நேத்ரே கோ³த்ராத⁴ரபதிகுலோத்தம்ஸகலிகே
தவாகர்ணாக்ருஷ்டஸ்மரஶரவிளாஸம் கலயத꞉ ॥ 52 ॥

விப⁴க்தத்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரிதலீலாஞ்ஜநதயா
விபா⁴தி த்வந்நேத்ரத்ரிதயமித³மீஶாநத³யிதே ।
புந꞉ ஸ்ரஷ்டும் தே³வாந்த்³ருஹிணஹரிருத்³ராநுபரதா-
-ந்ரஜ꞉ ஸத்த்வம் பி³ப்⁴ரத்தம இதி கு³ணாநாம் த்ரயமிவ ॥ 53 ॥

பவித்ரீகர்தும் ந꞉ பஶுபதிபராதீ⁴நஹ்ருத³யே
த³யாமித்ரைர்நேத்ரைரருணத⁴வளஶ்யாமருசிபி⁴꞉ ।
நத³꞉ ஶோணோ க³ங்கா³ தபநதநயேதி த்⁴ருவமமும்
த்ரயாணாம் தீர்தா²நாமுபநயஸி ஸம்பே⁴த³மநக⁴ம் ॥ 54 ॥

நிமேஷோந்மேஷாப்⁴யாம் ப்ரளயமுத³யம் யாதி ஜக³தீ
தவேத்யாஹு꞉ ஸந்தோ த⁴ரணித⁴ரராஜந்யதநயே ।
த்வது³ந்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜக³தி³த³மஶேஷம் ப்ரளயத꞉
பரித்ராதும் ஶங்கே பரிஹ்ருதநிமேஷாஸ்தவ த்³ருஶ꞉ ॥ 55 ॥

தவாபர்ணே கர்ணேஜபநயநபைஶுந்யசகிதா
நிலீயந்தே தோயே நியதமநிமேஷா꞉ ஶப²ரிகா꞉ ।
இயம் ச ஶ்ரீர்ப³த்³த⁴ச்ச²த³புடகவாடம் குவலயம்
ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே நிஶி ச விக⁴டய்ய ப்ரவிஶதி ॥ 56 ॥

த்³ருஶா த்³ராகீ⁴யஸ்யா த³ரத³ளிதநீலோத்பலருசா
த³வீயாம்ஸம் தீ³நம் ஸ்நபய க்ருபயா மாமபி ஶிவே ।
அநேநாயம் த⁴ந்யோ ப⁴வதி ந ச தே ஹாநிரியதா
வநே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகரநிபாதோ ஹிமகர꞉ ॥ 57 ॥

அராளம் தே பாலீயுக³ளமக³ராஜந்யதநயே
ந கேஷாமாத⁴த்தே குஸுமஶரகோத³ண்ட³குதுகம் ।
திரஶ்சீநோ யத்ர ஶ்ரவணபத²முல்லங்க்⁴ய விளஸ-
-ந்நபாங்க³வ்யாஸங்கோ³ தி³ஶதி ஶரஸந்தா⁴நதி⁴ஷணாம் ॥ 58 ॥

ஸ்பு²ரத்³க³ண்டா³போ⁴க³ப்ரதிப²லிததாடங்கயுக³ளம்
சதுஶ்சக்ரம் மந்யே தவ முக²மித³ம் மந்மத²ரத²ம் । [ஸுக²]
யமாருஹ்ய த்³ருஹ்யத்யவநிரத²மர்கேந்து³சரணம்
மஹாவீரோ மார꞉ ப்ரமத²பதயே ஸஜ்ஜிதவதே ॥ 59 ॥

ஸரஸ்வத்யா꞉ ஸூக்தீரம்ருதலஹரீகௌஶலஹரீ꞉
பிப³ந்த்யா꞉ ஶர்வாணி ஶ்ரவணசுலுகாப்⁴யாமவிரளம் ।
சமத்காரஶ்லாகா⁴சலிதஶிரஸ꞉ குண்ட³லக³ணோ
ஜ²ணத்காரைஸ்தாரை꞉ ப்ரதிவசநமாசஷ்ட இவ தே ॥ 60 ॥

அஸௌ நாஸாவம்ஶஸ்துஹிநகி³ரிவம்ஶத்⁴வஜபடி
த்வதீ³யோ நேதீ³ய꞉ ப²லது ப²லமஸ்மாகமுசிதம் ।
வஹத்யந்தர்முக்தா꞉ ஶிஶிரகரநிஶ்வாஸக³ளிதம்
ஸம்ருத்³த்⁴யா யத்தாஸாம் ப³ஹிரபி ச முக்தாமணித⁴ர꞉ ॥ 61 ॥

ப்ரக்ருத்யா ரக்தாயாஸ்தவ ஸுத³தி த³ந்தச்ச²த³ருசே꞉
ப்ரவக்ஷ்யே ஸாத்³ருஶ்யம் ஜநயது ப²லம் வித்³ருமலதா ।
ந பி³ம்ப³ம் தத்³பி³ம்ப³ப்ரதிப²லநராகா³த³ருணிதம்
துலாமத்⁴யாரோடு⁴ம் கத²மிவ விளஜ்ஜேத கலயா ॥ 62 ॥

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நாஜாலம் தவ வத³நசந்த்³ரஸ்ய பிப³தாம்
சகோராணாமாஸீத³திரஸதயா சஞ்சுஜடி³மா ।
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோரம்ருதலஹரீமம்லருசய꞉
பிப³ந்தி ஸ்வச்ச²ந்த³ம் நிஶி நிஶி ப்⁴ருஶம் காஞ்ஜிகதி⁴யா ॥ 63 ॥

அவிஶ்ராந்தம் பத்யுர்கு³ணக³ணகதா²ம்ரேட³நஜபா
ஜபாபுஷ்பச்சா²யா தவ ஜநநி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா ।
யத³க்³ராஸீநாயா꞉ ஸ்ப²டிகத்³ருஷத³ச்ச²ச்ச²விமயீ
ஸரஸ்வத்யா மூர்தி꞉ பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா ॥ 64 ॥

ரணே ஜித்வா தை³த்யாநபஹ்ருதஶிரஸ்த்ரை꞉ கவசிபி⁴-
-ர்நிவ்ருத்தைஶ்சண்டா³ம்ஶத்ரிபுரஹரநிர்மால்யவிமுகை²꞉ ।
விஶாகே²ந்த்³ரோபேந்த்³ரை꞉ ஶஶிவிஶத³கர்பூரஶகலா
விளீயந்தே மாதஸ்தவ வத³நதாம்பூ³லகப³லா꞉ ॥ 65 ॥

விபஞ்ச்யா கா³யந்தீ விவித⁴மபதா³நம் பஶுபதே-
-ஸ்த்வயாரப்³தே⁴ வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாது⁴வசநே ।
ததீ³யைர்மாது⁴ர்யைரபலபிததந்த்ரீகலரவாம்
நிஜாம் வீணாம் வாணீ நிசுலயதி சோலேந நிப்⁴ருதம் ॥ 66 ॥

கராக்³ரேண ஸ்ப்ருஷ்டம் துஹிநகி³ரிணா வத்ஸலதயா
கி³ரீஶேநோத³ஸ்தம் முஹுரத⁴ரபாநாகுலதயா ।
கரக்³ராஹ்யம் ஶம்போ⁴ர்முக²முகுரவ்ருந்தம் கி³ரிஸுதே
கத²ங்காரம் ப்³ரூமஸ்தவ சிபு³கமௌபம்யரஹிதம் ॥ 67 ॥

பு⁴ஜாஶ்லேஷாந்நித்யம் புரத³மயிது꞉ கண்டகவதீ
தவ க்³ரீவா த⁴த்தே முக²கமலநாலஶ்ரியமியம் ।
ஸ்வத꞉ ஶ்வேதா காலாகு³ருப³ஹுளஜம்பா³லமலிநா
ம்ருணாலீலாலித்யம் வஹதி யத³தோ⁴ ஹாரளதிகா ॥ 68 ॥

க³ளே ரேகா²ஸ்திஸ்ரோ க³திக³மககீ³தைகநிபுணே
விவாஹவ்யாநத்³த⁴ப்ரகு³ணகு³ணஸங்க்²யாப்ரதிபு⁴வ꞉ ।
விராஜந்தே நாநாவித⁴மது⁴ரராகா³கரபு⁴வாம்
த்ரயாணாம் க்³ராமாணாம் ஸ்தி²திநியமஸீமாந இவ தே ॥ 69 ॥

ம்ருணாலீம்ருத்³வீநாம் தவ பு⁴ஜலதாநாம் சதஸ்ருணாம்
சதுர்பி⁴꞉ ஸௌந்த³ர்யம் ஸரஸிஜப⁴வ꞉ ஸ்தௌதி வத³நை꞉ ।
நகே²ப்⁴ய꞉ ஸந்த்ரஸ்யந்ப்ரத²மமத²நாத³ந்த⁴கரிபோ-
-ஶ்சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸமமப⁴யஹஸ்தார்பணதி⁴யா ॥ 70 ॥

நகா²நாமுத்³யோதைர்நவநலிநராக³ம் விஹஸதாம்
கராணாம் தே காந்திம் கத²ய கத²யாம꞉ கத²முமே ।
கயாசித்³வா ஸாம்யம் ப⁴ஜது கலயா ஹந்த கமலம்
யதி³ க்ரீட³ல்லக்ஷ்மீசரணதலலாக்ஷாரஸசணம் ॥ 71 ॥

ஸமம் தே³வி ஸ்கந்த³த்³விபவத³நபீதம் ஸ்தநயுக³ம்
தவேத³ம் ந꞉ கே²த³ம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்நுதமுக²ம் ।
யதா³ளோக்யாஶங்காகுலிதஹ்ருத³யோ ஹாஸஜநக꞉
ஸ்வகும்பௌ⁴ ஹேரம்ப³꞉ பரிம்ருஶதி ஹஸ்தேந ஜ²டி³தி ॥ 72 ॥

அமூ தே வக்ஷோஜாவம்ருதரஸமாணிக்யகுதுபௌ
ந ஸந்தே³ஹஸ்பந்தோ³ நக³பதிபதாகே மநஸி ந꞉ ।
பிப³ந்தௌ தௌ யஸ்மாத³விதி³தவதூ⁴ஸங்க³ரஸிகௌ
குமாராவத்³யாபி த்³விரத³வத³நக்ரௌஞ்சத³ளநௌ ॥ 73 ॥

வஹத்யம்ப³ ஸ்தம்பே³ரமத³நுஜகும்ப⁴ப்ரக்ருதிபி⁴꞉
ஸமாரப்³தா⁴ம் முக்தாமணிபி⁴ரமலாம் ஹாரளதிகாம் ।
குசாபோ⁴கோ³ பி³ம்பா³த⁴ரருசிபி⁴ரந்த꞉ ஶப³லிதாம்
ப்ரதாபவ்யாமிஶ்ராம் புரத³மயிது꞉ கீர்திமிவ தே ॥ 74 ॥

தவ ஸ்தந்யம் மந்யே த⁴ரணித⁴ரகந்யே ஹ்ருத³யத꞉
பய꞉பாராவார꞉ பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ ।
த³யாவத்யா த³த்தம் த்³ரவிட³ஶிஶுராஸ்வாத்³ய தவ ய-
-த்கவீநாம் ப்ரௌடா⁴நாமஜநி கமநீய꞉ கவயிதா ॥ 75 ॥

ஹரக்ரோத⁴ஜ்வாலாவளிபி⁴ரவலீடே⁴ந வபுஷா
க³பீ⁴ரே தே நாபீ⁴ஸரஸி க்ருதஸங்கோ³ மநஸிஜ꞉ ।
ஸமுத்தஸ்தௌ² தஸ்மாத³சலதநயே தூ⁴மலதிகா
ஜநஸ்தாம் ஜாநீதே தவ ஜநநி ரோமாவளிரிதி ॥ 76 ॥

யதே³தத்காளிந்தீ³தநுதரதரங்கா³க்ருதி ஶிவே
க்ருஶே மத்⁴யே கிஞ்சிஜ்ஜநநி தவ யத்³பா⁴தி ஸுதி⁴யாம் ।
விமர்தா³த³ந்யோந்யம் குசகலஶயோரந்தரக³தம்
தநூபூ⁴தம் வ்யோம ப்ரவிஶதி³வ நாபி⁴ம் குஹரிணீம் ॥ 77 ॥

ஸ்தி²ரோ க³ங்கா³வர்த꞉ ஸ்தநமுகுலரோமாவளிலதா-
-கலாவாலம் குண்ட³ம் குஸுமஶரதேஜோஹுதபு⁴ஜ꞉ ।
ரதேர்லீலாகா³ரம் கிமபி தவ நாபி⁴ர்கி³ரிஸுதே
பி³லத்³வாரம் ஸித்³தே⁴ர்கி³ரிஶநயநாநாம் விஜயதே ॥ 78 ॥

நிஸர்க³க்ஷீணஸ்ய ஸ்தநதடப⁴ரேண க்லமஜுஷோ
நமந்மூர்தேர்நாரீதிலக ஶநகைஸ்த்ருட்யத இவ ।
சிரம் தே மத்⁴யஸ்ய த்ருடிததடிநீதீரதருணா
ஸமாவஸ்தா²ஸ்தே²ம்நோ ப⁴வது குஶலம் ஶைலதநயே ॥ 79 ॥

குசௌ ஸத்³ய꞉ ஸ்வித்³யத்தடக⁴டிதகூர்பாஸபி⁴து³ரௌ
கஷந்தௌ தோ³ர்மூலே கநககலஶாபௌ⁴ கலயதா ।
தவ த்ராதும் ப⁴ங்கா³த³ளமிதி வலக்³நம் தநுபு⁴வா
த்ரிதா⁴ நத்³த⁴ம் தே³வி த்ரிவலி லவலீவல்லிபி⁴ரிவ ॥ 80 ॥

கு³ருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதித⁴ரபதி꞉ பார்வதி நிஜா-
-ந்நிதம்பா³தா³ச்சி²த்³ய த்வயி ஹரணரூபேண நித³தே⁴ ।
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ கு³ருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
நிதம்ப³ப்ராக்³பா⁴ர꞉ ஸ்த²க³யதி லகு⁴த்வம் நயதி ச ॥ 81 ॥

கரீந்த்³ராணாம் ஶுண்டா³ந்கநககத³ளீகாண்ட³படலீ-
-முபா⁴ப்⁴யாமூருப்⁴யாமுப⁴யமபி நிர்ஜித்ய ப⁴வதீ ।
ஸுவ்ருத்தாப்⁴யாம் பத்யு꞉ ப்ரணதிகடி²நாப்⁴யாம் கி³ரிஸுதே
விதி⁴ஜ்ஞ்யே ஜாநுப்⁴யாம் விபு³த⁴கரிகும்ப⁴த்³வயமஸி ॥ 82 ॥

பராஜேதும் ருத்³ரம் த்³விகு³ணஶரக³ர்பௌ⁴ கி³ரிஸுதே
நிஷங்கௌ³ ஜங்கே⁴ தே விஷமவிஶிகோ² பா³ட⁴மக்ருத ।
யத³க்³ரே த்³ருஶ்யந்தே த³ஶஶரப²லா꞉ பாத³யுக³ளீ-
-நகா²க்³ரச்ச²த்³மாந꞉ ஸுரமகுடஶாணைகநிஶிதா꞉ ॥ 83 ॥

ஶ்ருதீநாம் மூர்தா⁴நோ த³த⁴தி தவ யௌ ஶேக²ரதயா
மமாப்யேதௌ மாத꞉ ஶிரஸி த³யயா தே⁴ஹி சரணௌ ।
யயோ꞉ பாத்³யம் பாத²꞉ பஶுபதிஜடாஜூடதடிநீ
யயோர்லாக்ஷாலக்ஷ்மீரருணஹரிசூடா³மணிருசி꞉ ॥ 84 ॥

நமோவாகம் ப்³ரூமோ நயநரமணீயாய பத³யோ-
-ஸ்தவாஸ்மை த்³வந்த்³வாய ஸ்பு²டருசிரஸாலக்தகவதே ।
அஸூயத்யத்யந்தம் யத³பி⁴ஹநநாய ஸ்ப்ருஹயதே
பஶூநாமீஶாந꞉ ப்ரமத³வநகங்கேலிதரவே ॥ 85 ॥

ம்ருஷா க்ருத்வா கோ³த்ரஸ்க²லநமத² வைலக்ஷ்யநமிதம்
லலாடே ப⁴ர்தாரம் சரணகமலே தாட³யதி தே ।
சிராத³ந்த꞉ஶல்யம் த³ஹநக்ருதமுந்மூலிதவதா
துலாகோடிக்வாணை꞉ கிலிகிலிதமீஶாநரிபுணா ॥ 86 ॥

ஹிமாநீஹந்தவ்யம் ஹிமகி³ரிநிவாஸைகசதுரௌ
நிஶாயாம் நித்³ராணம் நிஶி சரமபா⁴கே³ ச விஶதௌ³ ।
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரியமதிஸ்ருஜந்தௌ ஸமயிநாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ³ ஜநநி ஜயதஶ்சித்ரமிஹ கிம் ॥ 87 ॥

பத³ம் தே கீர்தீநாம் ப்ரபத³மபத³ம் தே³வி விபதா³ம்
கத²ம் நீதம் ஸத்³பி⁴꞉ கடி²நகமடீ²கர்பரதுலாம் ।
கத²ம் வா பா³ஹுப்⁴யாமுபயமநகாலே புரபி⁴தா³
யதா³தா³ய ந்யஸ்தம் த்³ருஷதி³ த³யமாநேந மநஸா ॥ 88 ॥

நகை²ர்நாகஸ்த்ரீணாம் கரகமலஸங்கோசஶஶிபி⁴-
-ஸ்தரூணாம் தி³வ்யாநாம் ஹஸத இவ தே சண்டி³ சரணௌ ।
ப²லாநி ஸ்வ꞉ஸ்தே²ப்⁴ய꞉ கிஸலயகராக்³ரேண த³த³தாம்
த³ரித்³ரேப்⁴யோ ப⁴த்³ராம் ஶ்ரியமநிஶமஹ்நாய த³த³தௌ ॥ 89 ॥

த³தா³நே தீ³நேப்⁴ய꞉ ஶ்ரியமநிஶமாஶாநுஸத்³ருஶீ-
-மமந்த³ம் ஸௌந்த³ர்யப்ரகரமகரந்த³ம் விகிரதி ।
தவாஸ்மிந்மந்தா³ரஸ்தப³கஸுப⁴கே³ யாது சரணே
நிமஜ்ஜந்மஜ்ஜீவ꞉ கரணசரண꞉ ஷட்சரணதாம் ॥ 90 ॥

பத³ந்யாஸக்ரீடா³பரிசயமிவாரப்³து⁴மநஸ꞉
ஸ்க²லந்தஸ்தே கே²லம் ப⁴வநகலஹம்ஸா ந ஜஹதி ।
அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுப⁴க³மணிமஞ்ஜீரரணித-
-ச்ச²லாதா³சக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே ॥ 91 ॥

க³தாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்³ருஹிணஹரிருத்³ரேஶ்வரப்⁴ருத꞉
ஶிவ꞉ ஸ்வச்ச²ச்சா²யாக⁴டிதகபடப்ரச்ச²த³பட꞉ ।
த்வதீ³யாநாம் பா⁴ஸாம் ப்ரதிப²லநராகா³ருணதயா
ஶரீரீ ஶ்ருங்கா³ரோ ரஸ இவ த்³ருஶாம் தோ³க்³தி⁴ குதுகம் ॥ 92 ॥

அராளா கேஶேஷு ப்ரக்ருதிஸரளா மந்த³ஹஸிதே
ஶிரீஷாபா⁴ சித்தே த்³ருஷது³பலஶோபா⁴ குசதடே ।
ப்⁴ருஶம் தந்வீ மத்⁴யே ப்ருது²ருரஸிஜாரோஹவிஷயே
ஜக³த்த்ராதும் ஶம்போ⁴ர்ஜயதி கருணா காசித³ருணா ॥ 93 ॥

கலங்க꞉ கஸ்தூரீ ரஜநிகரபி³ம்ப³ம் ஜலமயம்
கலாபி⁴꞉ கர்பூரைர்மரகதகரண்ட³ம் நிபி³டி³தம் ।
அதஸ்த்வத்³போ⁴கே³ந ப்ரதிதி³நமித³ம் ரிக்தகுஹரம்
விதி⁴ர்பூ⁴யோ பூ⁴யோ நிபி³ட³யதி நூநம் தவ க்ருதே ॥ 94 ॥

புராராதேரந்த꞉புரமஸி ததஸ்த்வச்சரணயோ꞉
ஸபர்யாமர்யாதா³ தரளகரணாநாமஸுலபா⁴ ।
ததா² ஹ்யேதே நீதா꞉ ஶதமக²முகா²꞉ ஸித்³தி⁴மதுலாம்
தவ த்³வாரோபாந்தஸ்தி²திபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரமரா꞉ ॥ 95 ॥

களத்ரம் வைதா⁴த்ரம் கதிகதி ப⁴ஜந்தே ந கவய꞉
ஶ்ரியோ தே³வ்யா꞉ கோ வா ந ப⁴வதி பதி꞉ கைரபி த⁴நை꞉ ।
மஹாதே³வம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீநாமசரமே
குசாப்⁴யாமாஸங்க³꞉ குரவகதரோரப்யஸுலப⁴꞉ ॥ 96 ॥

கி³ராமாஹுர்தே³வீம் த்³ருஹிணக்³ருஹிணீமாக³மவிதோ³
ஹரே꞉ பத்நீம் பத்³மாம் ஹரஸஹசரீமத்³ரிதநயாம் ।
துரீயா காபி த்வம் து³ரதி⁴க³மநி꞉ஸீமமஹிமா
மஹாமாயா விஶ்வம் ப்⁴ரமயஸி பரப்³ரஹ்மமஹிஷி ॥ 97 ॥

கதா³ காலே மாத꞉ கத²ய கலிதாலக்தகரஸம்
பிபே³யம் வித்³யார்தீ² தவ சரணநிர்ணேஜநஜலம் ।
ப்ரக்ருத்யா மூகாநாமபி ச கவிதாகாரணதயா
கதா³ த⁴த்தே வாணீமுக²கமலதாம்பூ³லரஸதாம் ॥ 98 ॥

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி⁴ஹரிஸபத்நோ விஹரதே
ரதே꞉ பாதிவ்ரத்யம் ஶிதி²லயதி ரம்யேண வபுஷா ।
சிரம் ஜீவந்நேவ க்ஷபிதபஶுபாஶவ்யதிகர꞉
பராநந்தா³பி⁴க்²யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்³ப⁴ஜநவான் ॥ 99 ॥

ப்ரதீ³பஜ்வாலாபி⁴ர்தி³வஸகரநீராஜநவிதி⁴꞉
ஸுதா⁴ஸூதேஶ்சந்த்³ரோபலஜலலவைரர்க்⁴யரசநா ।
ஸ்வகீயைரம்போ⁴பி⁴꞉ ஸலிலநிதி⁴ஸௌஹித்யகரணம்
த்வதீ³யாபி⁴ர்வாக்³பி⁴ஸ்தவ ஜநநி வாசாம் ஸ்துதிரியம் ॥ 100 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஸௌந்த³ர்யலஹரீ ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Saundaryalahari – ஸௌந்தர்யலஹரீ

 1. நமஸ்காரம்.

  ஸ்ரீ குருப்யோ நம:

  தங்கள் அரும்பணி தொடர மனமார்ந்த ப்ரார்த்தனைகள்….

  தங்களின் அரும்பணியை கௌரவிக்க விரும்பினோம். அதற்கான விவரங்களை அறியத் தருமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.

  இடையறாத ப்ரார்த்தனைகளுடன்,
  விஸ்வேஸ்வரன் ஸுப்ரமண்யம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: